Na pracovišti jsou aktuálně řešeny tyto projekty

Grantová agentura ČR (GA ČR)

 • GA ČR, č. 22-15915S, „Hrad“ v roli mocenského, administrativního a duchovního centra meziválečného Československa (1918–1938), řešitel PhDr. Jan Hálek, Ph.D.
 • GA ČR, č. 22-10401S, Písemná kultura v prostředí premonstrátského řádu v Čechách pozdního středověku (1300–1420), řešitelka PhDr. Marta Hradilová, Ph.D.
 • GA ČR, č. 21-14325S, Environmentální strategie urozených velkostatkářů při transformaci krajiny. Vichřice a kůrovec v oblasti „Böhmerwald“ 1868–1929, řešitelka PhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D.
 • GA ČR, č. 22-36033O, Koncept a užití kontrafakta v liturgickém zpěvu pozdního středověku, řešitelka Rhianydd Hallas, Ph.D.
 • GA ČR, č. 22-36226O, „Militantní demokracie“. Historie formování, obrany a vnímání první Československé republiky v letech 1918–1938, řešitel Dr. phil. Jan Vondráček
 • GA ČR, č. 21-02993S, Katoličtí měšťané z husitských měst (1419–1436), řešitel Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D.
 • GA ČR, č. 21-03708S, „Válka ševců“: Obuvnictví a obuvnický průmysl v Předlitavsku za první světové války, řešitel doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
 • GA ČR, č. 21-24776S, Felix Weltsch, Jindřich Kohn a intelektuální dějiny v meziválečném Československu, řešitel Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
 • GA ČR, LA projekty, č. 21-45624L, Československo-polské vědecké sítě v čase Studené války mezi velkou politikou a individuálními strategiemi, řešitel Dr. Jan Jakub Surman
 • GA ČR, LA projekty, č. 21-30350K, Živit vítězství: Zásobování potravinami a postimperiální přechod v Českých zemích a ve Slovinsku, 1918–1923, řešitel PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
 • GA ČR, č. 20-01057S, Přátelství v kontextu politických a literárních zápasů: Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Svatopluk Machar, řešitelka PhDr. Helena Kokešová, Ph.D.
 • GA ČR, č. 20-17501S, Dějiny výživy a stravování v českých zemích 1945–1970, řešitel doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
 • GA ČR, EXPRO projekty, č. 20-19463X, Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861–1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech, spoluřešitel dr. Vlad Vasile Popovici
 • GA ČR, EXPRO projekty, č. 19-28306X, Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století, řešitelka doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D.

Technologická agentura ČR (TA ČR)

 • TA ČR, č. TL04000233, Senioři – nositelé historické paměti 20. století: distanční vzdělávání třetího věku v historických vědách v éře pandemie COVID-19, řešitel doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

Ministerstvo kultury: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

European Research Council (ERC)

Horizon 2020

Akademie věd ČR: Lumina quaeruntur

Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka

 

Ukončené projekty

Projekty ukončené v roce 2021

 • GA ČR, č. 18-16793S, Občané země nikoho. Židovští uprchlíci a eroze občanství ve středovýchodní Evropě, 1935–1939, řešitel Mgr. Michal Frankl, Ph.D.
 • GA ČR, č. 19-08667S, Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století, řešitelka PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
 • GA ČR, č. 19-00611S, Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech, řešitel PhDr. Pavel Brodský, DSc.
 • GA ČR, č. 19-07473S, Jan Lucemburský a Bona Lucemburská jako mecenáši Guillauma de Machaut. Intence a recepce Machautova díla v historickém kontextu, řešitelka Mgr. Jana Fantysová Matějková, Ph.D.
 • GA ČR, č. 19-08819S, Na cestě k dějinnému vrcholu? Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918–1992/1993, řešitel PhDr. Jan Hálek, Ph.D.
 • GA ČR, č. 19-20678S, První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí, spoluřešitel Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
 • TA ČR, č. TL01000046, Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti, hlavní příjemce: Ústav pro studium totalitních režimů
 • TA ČR, č. TL01000366, Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace, hlavní příjemce: Institut Terezínské iniciativy
 • MK, DG18P02OVV026, Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, spolupříjemce: Středisko společných činností AV ČR

Projekty ukončené v roce 2020

 • GA ČR, č. 18-06264S, Nalezen v překladu. Emil Saudek a židovsko-česko-německé interakce v „kreativním prostředí“ Vídně, řešitelka Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
 • GA ČR, č. 18-20451S, Jaroslav Bidlo a Milada Paulová: zakladatelské osobnosti historické slavistiky v kontextu vývoje české vědy, spoluřešitelka PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.
 • GA ČR, č. 18-02760S, Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války, spoluřešitel Mgr. Richard Vašek, Ph.D.
 • GA ČR, č. 18-03921S, Sociální otázka in situ: sociální politika průmyslových podniků v českých zemích, 1879–1914, spoluřešitel Mgr. Svatopluk Herc
 • GA ČR, č. 18-02843S, Nejisté mandáty. Volby a jejich legitimizace v českých zemích a Československu 1848–1939, spoluřešitel Mgr. Pavel Fabini
 • MK, č. DG16P02H015, Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800, hlavní příjemce: Knihovna AV ČR, spolupříjemci: Národní knihovna ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Projekty ukončené v roce 2019

 • GA ČR, č. 17-02610S, Katolická emigrační vlna z Čech a Moravy za husitských válek, řešitel Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D.
 • GA ČR, č. 17-01279S, Okresní hejtman jako představitel státní správy v regionu. Proměny výkonu státní moci v letech 1868–1945, řešitel PhDr. Martin Klečacký, Ph.D.
 • GA ČR, č. 17-02120S, Česko-německé vztahy v předvečer I. světové války. Edice dokumentů ze smiřovacích jednání v Čechách v letech 1913 a 1914, spoluřešitel PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
 • GA ČR, č. 17-22085S, Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací, řešitel doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
 • GA ČR, LA projekty, č. I 3125-G28, ident. kód GF17-33831L, Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918–1938, řešitel Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

Projekty ukončené v roce 2018

 • GA ČR, č. 16-11252S, Maffie – mýtus a realita. Formování obrazu domácího protirakouského odboje v kolektivní paměti meziválečného Československa, řešitel PhDr. Jan Hálek, Ph.D.
 • GA ČR, č. 16-15083S, Éra nuncia Pietra Ciriaciho: Československo-vatikánské vztahy 1928–1934, spoluřešitelka Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
 • GA ČR, č. 16-04364S, Náboženský život průmyslového dělnictva českých zemí (1918–1939): instituce, religiozita a sociální otázka, řešitel PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
 • GA ČR, č. 16-12145S, Raně novověká městská historiografie a kolektivní paměť. Obraz města v kronikách raně novověkých Čech, řešitelka PhDr. Marie Tošnerová, Ph.D.

Projekty ukončené v roce 2017

 • GA ČR, č. GJ15-17658Y, Od tkalcovského stavu k tovární výrobě: industriální architektura českých zemí v evropském kontextu, 1848–1914, řešitel Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D.
 • GA ČR, č. GA15-00941S, Iluminované rukopisy v českých archivech, řešitel PhDr. Pavel Brodský, CSc. DSc.
 • GA ČR, č. GA15-17092S, Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu, řešitel PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
 • GA ČR, č. GA15-03346S, Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století, spoluřešitel Mgr. Pavel Fabini
 • GA ČR, č. GA15-03754S, Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989, spoluřešitelka PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.

Projekty ukončené v roce 2016

 • GA ČR, č. GAP410/12/0468, Česká politická pravice v letech 1938-1945, spoluřešitel PhDr. Josef Tomeš
 • GA ČR, č. GAP405/12/1412, Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně - knihovna Palatina, řešitel Mgr. Stanislav Petr
 • GA ČR, č. GA13-09541S, Univerzita Karlova a Československá akademie věd. Instituce vědy a vysokoškolské vzdělanosti v proměnách politiky a společnosti v letech 1945–1968, spoluřešitel doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
 • GA ČR, č. GA14-35273S, Liberální společnost, nebo národní společenství? Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945, spoluřešitelka PhDr. Radka Šustrová
 • GA ČR, č. GA14-00994S, Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350, spoluřešitelka PhDr. Marta Hradilová, Ph.D.
 • GA ČR, č. GA14-14612S, Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí, řešitel Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
 • GA ČR, č. GA14-29050S, Modernismus – Machar – Masaryk: myšlení, tvorba a jednání, řešitelka PhDr. Helena Kokešová, Ph.D.
 • GA ČR, č. GA14-12289S, Konstruování národní identity: Státní svátky za první Československé republiky, spoluřešitelka PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.

Projekty ukončené v roce 2015

 • GA ČR, č. GA13-29729S, Ženská práce a moderní společnost v českých zemích, spoluřešitelka PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
 • GA ČR, č. GPP406/12/P688, Interpretace české moderny v německých časopisech 1880-1910, řešitelka Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
 • GA ČR, č. GAP410/11/1944, Zápisy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně 1943–1945, spoluřešitel Mgr. Jan Bílek

Řešení rozvojového projektu z podprogramu RETROKON – Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR, Veřejné informační služby knihoven pro rok 2015: VISK5, Retrokatalogizace soukromých knihoven osobností (zodpovědná osoba: ing. Jana Dvořáková), bylo ukončeno v roce 2015.

Projekty ukončené v roce 2014

MÚA byl partnerem projektu OPVK Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech.

Projekty ukončené v roce 2012

Projekty ukončené v roce 2011

Projekty ukončené v roce 2010

Projekty ukončené v roce 2009

Projekty ukončené v roce 2008

Projekty ukončené v roce 2007

Projekty ukončené v roce 2006

Projekty ukončené v roce 2005

 • GA ČR, č. GA409/03/1036, T. G. Masaryk a realisté, řešitel Mgr. Jan Bílek
 • GA ČR, č. GA409/03/1038, Biografie T. G. Masaryka, svazky 3 (1893–1900), 4 (1900–1914), 5 (1914–1918), řešitel PhDr. Stanislav Polák
 • GA ČR, č. GA409/05/2535, Korespondence M. F. Rajevského s Čechy, řešitel doc. Vratislav Doubek, Ph.D.