cart
0

Náboženský život průmyslového dělnictva českých zemí (1918-1939): instituce, religiozita a sociální otázka

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA16-04364S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2016
Rok ukončení - konsolidovaný
2018
Řešitel/ka v MÚA
Martin Jemelka
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt je věnován výzkumu náboženského života průmyslového dělnictva českých zemí. Chronologicky je vymezen meziválečnou periodou s kontextuálními přesahy do období před rokem 1918 a po roce 1939. Výzkum je členěn do čtyř segmentů: První je zaměřen na objasnění role tradičních aktérů náboženského života v řadách průmyslového dělnictva měst Jablonec nad Nisou, Kladno, Ostrava a Zlín. Druhý okruh je věnován genezi a roli nových aktérů meziválečného náboženského života, církvím českobratrské a československé a českým a německým bezvěreckým organizacím. V třetím okruhu jde o zmapování religiozity dělnictva a fenoménů alternativní a privatizované religiozity (např. spiritismus). Čtvrtý okruh směřuje ke kritickému zamyšlení nad sekularizačním paradigmatem v prostředí českého průmyslového dělnictva a nad sociální otázkou, jejíž dobové reflexe náboženskými komunitami lze chápat jako spojnice mezi religiozitou a sociálnem. Výstupem projektu bude monografie, dílčí výsledky budou časopisecky zveřejněny v ČR a zahraničí.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #