cart
0

Felix Weltsch, Jindřich Kohn a intelektuální dějiny v meziválečném Československu

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA21-24776S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2021
Rok ukončení - konsolidovaný
2024
Řešitel/ka v MÚA
Milan Hanyš
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt je zaměřen na výzkum myšlení židovských intelektuálů, zejména Felixe Weltsche (1884-1964) a Jindřicha Kohna (1874-1935) v kontextu dobových intelektuálních diskursů a intelektuálních dějin meziválečného Českoloslovenska. Z řady intelektuálů byli Weltsch a Kohn vybráni proto, že byli oba činní jako publicisté, psali důležité filosofické a sociologické texty a představují do značné míry typické a analogické volby a pozice židovských intelektuálů v Československu. Zatímco Weltsch psal převážně německy a byl aktivní v sionistických kruzích, Kohn publikoval v češtině a měl velký vliv mezi Čechožidy a zejména pak na mladou generaci českožidovských intelektuálů. Oba ve svých dílech tematizují dobové problémy (krize demokracie, vzestup antisemitismu, spory o asimilaci a sionismus) spolu s problémy filosofie dějin, politické filosofie a politické etiky. Paralelní výzkum a synoptická interpretace jejich textů tak rozšíří porozumění vnitřní logice témat, argumentů a otázek židovských intelektuálů a intelektuálním dějinám první republiky.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #