Časopisy vydávané v MÚA

  • Střed | Centre je recenzovaný časopis zaměřený na studium společnosti, kultury a politiky ve střední Evropě 19. a 20. století. Časopis je ekumenický ve zvolených metodologických a oborových přístupech a snaží se poskytovat prostor odborníkům ze širokého spektra společenských věd, kteří se zabývají studiem daného období a geografického prostoru...

  • Studie o rukopisech jsou recenzovaným kodikologickým periodikem, vycházejícím od roku 1962.  Kromě kodikologie, která bývá často označována jako věda o rukopisech, jsou otevřeny dalším pomocným vědám historickým (zejména paleografii) i jiným oborům, které se věnují rukopisným bádáním (filologie, dějiny umění, literární historie, muzikologie a právní historie).

  • Recenzovaný odborný časopis (vychází od 1. 11. 2009) volně navazující na Práce z dějin Československé akademie věd, resp. Práce z Archivu Akademie věd.

     

  • Zpravodaj MÚA vychází jednou ročně, přináší přehled činnosti ústavu a jeho jednotlivých oddělení. Soustřeďuje zejména informace o pořádaných akcích (mezinárodní konference, semináře, přednášky, prezentace, výstavy apod.), výběrovou knižní a článkovou bibliografii pracovníků ústavu s anotacemi, přehled archivní práce, různé rozhovory, medailony, články a zajímavosti.

  • Časopis Dějiny – Teorie – Kritika je zaměřen na dějiny historiografie, metodologii a její proměny, s důrazem na polemičnost a kritičnost. Periodikum v letech 2004-2010 vydával Masarykův ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a Fakultou humanitních studií UK; počínaje číslem 1/2011 se jeho jediným vydavatelem stala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Časopis nadále vychází dvakrát ročně, hlavními redaktory jsou Pavel Himl a Martin Nodl.

  • Ročenku začal vydávat Ústřední archiv ČSAV v roce 1970, ukončena byla svazkem č. 16 v roce 1985. Cílem bylo informovat o výsledcích, práci a odborných problémech v archivu, hledat řešení otázek archivní teorie a praxe ve vztahu k ÚA ČSAV a jeho fondům, informovat o výsledcích práce v kodikologii (Komise pro soupis a studium rukopisů).