cart
0

Katalogizace Knihovny T. G. Masaryka

Díky pochopení a finanční podpoře vedení Akademie věd ČR se podařilo zrekonstruovat rozsáhlý depozitář v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR pro potřeby Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a v roce 2016 tam přestěhovat Knihovnu T. G. Masaryka (majitelem knihovního fondu je Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., správu a provoz knihovny zajišťuje na základě smlouvy MÚA AV ČR, v. v. i.). V listopadu 2017 byla zprovozněna přístavba budovy MÚA AV ČR v libeňské Gabčíkově ulici, kam byli přestěhováni všichni pracovníci MÚA AV ČR z objektu Na Florenci 3, včetně provozu knihovny. Vstřícný krok Akademie věd ČR se stal prvním impulsem k záchraně historicky a badatelsky cenného fondu, do kterého se následně zapojil i stát.

Přes opakované žádosti se teprve na jaře roku 2017 podařilo získat finanční prostředky na podporu projektu Zpřístupnění Knihovny T. G. Masaryka. Mimořádná dotace vlády ČR, na základě vládního usnesení č. 353/2017, umožnila od září 2017 do srpna 2019 systematicky zkatalogizovat polovinu obsáhlé a mimořádné knihovny prvního československého prezidenta, což vyžadovalo ročně zkatalogizovat alespoň 40 000 svazků. Sobotkova vláda tehdy přislíbila podpořit také druhou, závěrečnou etapu projektu plánovanou na další dva roky. Financování druhé části projektu však nová, Babišova vláda neschválila, proto bylo zajištěno přímo z vlastních zdrojů Akademie věd ČR.

Při katalogizaci byl důraz kladen na zachování původního členění knihovny (oborové třídění bylo převzato do signatur) a podchycení výjimečných svazků s podpisy Masarykovy rodiny, dedikacemi uměleckých osobností té doby a četného poznámkového aparátu, kterým T. G. Masaryk opatřoval knihy, jež sám přečetl. Snahou katalogizátorů bylo zaznamenat všechny tyto jedinečné nálezy a umožnit jejich vyhledání v rámci průběžně doplňovaného katalogu. Hlavním cílem projektu bylo zveřejnit (v souborných katalozích České republiky a Akademie věd ČR) a pro badatele zpřístupnit unikátní a historicky cenný knihovní fond.

Zkatalogizované knihovní fondy MÚA AV ČR jsou na základě objednávek předkládany k prezenčnímu studiu v badatelně.

Více o Knihovně T. G. Masaryka

Související obsah