cart
0

Vydání 27. a 28. svazku Spisů T.G. Masaryka. Sněmování a parlamentní řeči.

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/99/0793
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
1999
Rok ukončení - konsolidovaný
2001
Řešitel/ka v MÚA
Vratislav Doubek
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Další příjemci
Historický ústav AV ČR
Projekt si klade za cíl shrnout v přehledné a ucelené formě vystoupení T.G. Masaryka na půdě zastupitelských orgánů, jejichž byl členem před 1. sv. válkou (v 1. 1891-93 a opět 1907-1914). Vedle parlamentních exposé přednesených na půdě českého směru, říšské rady a rakousko-uherských delegací, bude soubor obsahovat i Masarykova obsáhlejší diskusí vystoupení v kontextu parlamentních rozprav a doprovodné texty (Masarykem podporované interpelace, event. dostupná usnesení z jednání parlamentních výborů, jejichž byl členem apod.). Texty budou doplněny o náležitý poznámkový aparát a rozšíření jmenný rejstřík. Výsledkem projektu bude soubor textů, poskytující ucelený obraz o činnosti čelné osobnosti českého kulturního a politického života své doby, člověkas výjimečnou politickou a morální autoritou, který, navazovaly nedostatečné politické moci i postavení, disponoval značným vlivem na českou i rakouskou politickou scénu a ve svých politických vystoupeních mapoval dobovou společenskou realitu. Současně ce