cart
0

Monografické a materiálové příspěvky k poznání jihokarpatských nářečí na východním Slovensku

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
IAA977103
Typ projektu
Badatelské granty
Rok zahájení
1993
Rok ukončení - konsolidovaný
1995
Řešitel/ka v MÚA
Oldřich Leška
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR (Slovanský ústav AV ČR)

Navrhovaný úkol má zaplnit citelnou mezeru ve zpracování ukrajinské dialektologie, v níž jsou jihokarpatská nářečí representována pouze náhodnými sondami. Zpřístupní bohatý materiál sebraný přímo v terénu a naváže tak na práci, přerušenou v r.1972. Zpracování je založeno na principech funkčně strukturních a dosavadní výsledky, předložené ve dvou monografických studiích, byly v tomto ohledu - vedle materiálového bohatství kladně hodnoceny. Výstupem bude jednak monografické zpracování nářečního typu vesnice Varadky a soubor nářečních textů, charakterizujících jiné typy jihokarpatských nářečí. O publikačním zajištění existuje dohoda s Jazykovědným ústavem AV Ukrajiny v Kyjevě, projekt se předkládá Vědecké společnosti T.H.Ševčenka v USA za účelem získání její vědecké podpory. Názor prof. A.Měšťana (Freiburg) přiložen.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #