cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studie o rukopisech, XXXIX (2009)

210 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 210 Kč
Běžná cena: 280 Kč
Dostupnost: Skladem

OBSAH / CONTENTS

 • In memoriam Anežka Vidmanová, s. 5             
 • Femina doctissima, s. 7

Články / Articles

 • Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Tabulae, tabulae ecclesiae, s. 9
 • Viktor KUBÍK, Poznámky k původu stylu, dataci a lokalisaci vzniku Pařížského fragmentu latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila (NK XII E 17) / Notes to the Origin of the Style, Dating and Place of the Creation of the Parisian Fragment of the Latin Translation of the Chronicle of so called Dalimil (NK XII E 17), s. 33
 • Helena KRMÍČKOVÁ,  Articulus pro communione sub utraque specie Jakoubka ze Stříbra / Articulus pro communione sub utraque specie by Jakoubek of Stříbro, s. 73
 • ·Marie BLÁHOVÁ, Annales historiam regni Bohemiae et urbis Pragensis ab anno 1278 usque ad 1399 illustrantes, s. 89
 • Lenka JIROUŠKOVÁ, Středověké učení o lásce v humanistickém hávu? Andreas Capellanus, jeho traktát De amore a rukopis pražské Národní knihovny XIV E 29 / Medieval Teachings on Love in Humanist Garb? Andreas Capellanus, his treatise De Amore and Prague, National Library, ms. XIV E 29, s. 113
 • Dušan COUFAL, Dva neznámé rukopisy k počátkům Jednoty bratrské v benediktinské knihovně v Seitenstetten / Two unknown manuscripts dealing with the beginnings of the Unitas Fratrum in the Benedictine Library in Seitenstetten, s. 157
 • Stanislav PETR – Irena ZACHOVÁ, „Urbář“ kláštera augustiniánů-eremitů v Pivoni v knihovně Angelica v Římě / The land and duties register of the Augustinians-Eremites Convent in Pivoň in the Biblioteca Angelica in Rome, s. 189

 Materiály / Materials

 • Alena Hadravová, Ke středověké recepci řeckých mýtů o vzniku souhvězdí (Traktát o uspořádání stálic v rkp. Praha, NK XXVI A 3) / To the medieval reception of Greek myths about the origin of constellations (Treatise about the order of fixed stars in the manuscript XXVI A 3 of the Prague National Library), s. 231
 • Dominik BUDSKÝ, Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem Mikuláše Puchníka (Rozbor dochovaných rukopisů) / Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem of Nicolaus Puchnik (Analysis of the preserved manuscripts), s. 255

Drobné články / Short articles

 • Pavel BRODSKÝ, K významu drolerií ve středověkých rukopisech / To the meaning of drôleries in medieval manuscripts, s. 279
 • Hana PÁTKOVÁ, Jak hřešit psaním / How to sin by writing, s. 287
 • Jindřich MAREK, Díla Johna Wyclifa v rukopisech vratislavské univerzitní knihovny The work of John Wyclif in the manuscripts of the Wrocław University Library, s. 293
 • Marta HRADILOVÁ, K rukopisnému dochování Bonaventurova Breviloquia / The Breviloquium of St. Bonaventura of Bagnoregio in Czech manuscripts, s. 299
 • Marta VACULÍNOVÁ, Alba amicorum Pavla z Jizbice / Alba amicorum of Pavel of  Jizbice, s. 321
 • Marie TOŠNEROVÁ, Kronika města Kadaně v kontextu  předbělohorského dějepisectví / The Chronicle of the Kadaň Town in the context of the historiography before the White Mountain, s. 331
 • Josef HEJNIC, K plzeňské knižní kultuře / To the book culture of Pilsen, s. 339

Zahraniční bohemika / Manuscript Bohemica from abroad

 • Pavel BRODSKÝ, Iluminované rukopisy v Stadtibliothek v Budyšíně /

Anotace a recenze / Annotations and reviews

 • Svatohavelské rozjímání (I. Hlaváček), s. 351
 • Kowalczyk Maria a kol., Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae  asservantur.  Tomus VIII + Tomus IX. (St. PETR), s. 363 
 • Stanislav Petr, Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně (M. RYANTOVÁ), s. 372   
 • Pavel Brodský – Jan Pařez, Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny (P. ČERNÝ), s. 377

Zprávy / Reports

 • Nejstarší rukopisy Písně o Nibelunzích součástí světového kulturního dědictví UNESCO (M. RYANTOVÁ), s. 384
 • Konference „Jazyk a řeč knihy“ (M. RYANTOVÁ), s. 391

 

ISBN:

978-80-86495-65-1

ISSN:

0585-5691

Rok vydání:

2010

Ročník:

39 (2009)

Číslo svazku:

39

Přihlásit se