cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Práce z dějin Akademie věd, 2010/2

74 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 74 Kč
Běžná cena: 98 Kč
Dostupnost: Skladem

Studie / Articles

 • Pavel Urbášek: Peripetie třídně politických prověrek na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Petr Cajthaml – Marek Ďurčanský: Dobové souvislosti a ohlas prověrek politické a třídní spolehlivosti v roce 1958 na Univerzitě Karlově

Edice / Editions

 • Ludmila Hlaváčková – Hana Mášová (ed.): Z pamětí prof. MUDr. Emericha Poláka, DrSc.

Archivní fondy / Archival groups

 • Elektronická spisová služba v AV ČR (Daniela Brádlerová)

Kronika / Chronicle

 • Zdeněk Šolle. Výběrová bibliografie 1947–2009 (Eva Vondráčková ve spolupráci s Hanou Kábovou)
 • Ocenění archivářské práce (Jan Bílek)

Recenze a zprávy / Reviews

 • Jaroslava Hoffmannová, Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848–1952 (Bohumil Jiroušek)
 • Inspirativní vykročení do neznámé oblasti. Daniel Špelda, Proměny historiografie vědy (Jakub Hajíček)
 • Jiří Hnilica, Francouzský institut v Praze 1920–1951 (Jan Hálek)
 • Kamil Krofta. Diplomatický deník 1919–1922. Ed. Jindřich Dejmek (Jan Chodějovský)
 • Metodické problémy moderní biografistiky (Hana Kábová)
 • Daniela Angetter, Nora Pärr, Blick zurück ins Universum. Die Geschichte der österreichischen Astronomie in Biographien(Miroslav Kunštát)
 • Reinhard Heydenreuter, Sylvia Krauß a kol., Helle Köpfe. Die Geschichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1759–2009 (Miroslav Kunštát)
 • Zprávy o literatuře

 

Resumé

Pavel Urbášek: Peripetie třídně politických prověrek na Univerzitě Palackého v Olomouci

Resumé: Předkládaný příspěvek usiluje o analýzu prověrkové akce z konce padesátých let 20. století na Univerzitě Palackého v Olomouci, která v této době sestávala pouze z jediné, lékařské fakulty. Vedle limitovaného pokusu o rozbor těchto prověrek autor příspěvku poukazuje na specifika olomoucké univerzity. Tato specifika do jisté míry ovlivňovala průběh, charakter a rozsah prověrek. Pozornost věnuje také důsledkům prověrek, především jejich vlivu na atmosféru na Univerzitě Palackého v Olomouci v první polovině šedesátých let. Dále upozorňuje na některé kontinuální vazby (personální i věcné), které překvapivě spojují prověrky z konce padesátých let s personální čistkou z počátku sedmdesátých let 20. století.

Resumé: Peripetia class-political screenings at Palacky University in Olomouc
This paper seeks to analyze class-political screening from the end of fifties of the 20th century at Palacky University in Olomouc, which at that time consisted only of Medical Faculty. Besides the limited attempt to analyze these sreenings also author of the paper intends to highlight the specifics of Olomouc University. These specifics to some extent influenced the process, the nature and extent of the screenings. The autor devotes his attention to the consequences of screening, especially their impact on the atmosphere at Palacky University in Olomouc in the first half of the sixties. The author also highlights some continuity (personnel and factual), which surprisingly connects sreenings from the end of fifties with staff purge of the early seventies of 20th century. (Translated by Pavel Urbášek).
Keywords: history of university education, sreenings, 1958, Palacky University in Olomouc.

 

Petr Cajthaml – Marek Ďurčanský: Dobové souvislosti a ohlas prověrek politické a třídní spolehlivosti v roce 1958 na Univerzitě Karlově

Resumé: Studie je věnována vztahu tzv. prověrek třídně politické spolehlivosti, které probíhaly v roce 1958, a Univerzity Karlovy. V první části autoři zasazují prověrky do dobových souvislostí a na základě archivních dokumentů ústřední provenience se pokoušejí sledovat jejich genezi a vztah k oblasti vysokého školství obecně. Druhá část je věnována analýze konkrétních případů ze společenskovědních fakult Univerzity Karlovy, jež byly v dosavadní literatuře dávány do přímé souvislosti s prověrkami. Podle závěru autorů opřeného o archivní výzkum prověrky Univerzitu Karlovu na rozdíl od některých jiných vysokých škol přímo nezasáhly.

Resumé: Contemporary relations and the reception of screenings of political and class reliability at Charles University in 1958
In the first part of the paper the authors examine the so-called screenings of class political loyalty in the context of the era and follow the genesis of the screenings in universities as a whole based on archival resources of central provenance. The second part is devoted to an analysis of particular cases in the faculties of social sciences and humanities at Charles University that have been identified in existing literature. On the basis of archival research the authors conclude that, contrary to some other universities in Czechoslovakia, the screenings did not directly affect Charles University. (Translated by Catherine Albrecht.)
Keywords: Charles University, 1958, screenings of class and political reliability, history of higher education.

 

Ludmila Hlaváčková – Hana Mášová (ed.): Z pamětí prof. MUDr. Emericha Poláka, DrSc.

Resumé: Profesor Emerich Polák (1901–1980) byl ve své době jedním z našich nejvýznamnějších chirurgů. Byl nejen vyhlášeným operatérem ovládajícím chirurgii v celé její šíři, ale i autorem řady významných publikací monografických a časopiseckých, autorem a spoluautorem učebnic svého oboru. V polovině 70. let 20. století začal psát své paměti a počítal s jejich vydáním, k čemuž ovšem nedošlo. Paměti obsahují mnoho informací nejen o vývoji chirurgie ve 20. století očima odborníka, ale i o kulturním a společenském životě nebo o těžkých letech okupace. Text pamětí o rozsahu 428 stran se uchoval v několika strojopisech. Vzhledem k tomu, že v dohledné době není naděje na jejich vydání vcelku, budou publikovány alespoň některé jejich části časopisecky. Vybraly jsme část věnovanou popisu každodennosti v podolském sanatoriu a životu ve státní nemocnici v Mukačevě. V podolském sanatoriu Polák působil od roku 1925 do konce roku 1934. Od roku 1921 rovněž jako asistent II. kliniky, po deset let odjížděl operovat do nemocnice v Mukačevě. Část věnovanou sanatoriu v Podolí edičně připravila Ludmila Hlaváčková, část zachycující vzpomínky na Mukačevo připravila Hana Mášová.

Resumé: From the memoirs of the notable surgeon Professor Emerich Polák
Professor Emerich Polák (27. 5. 1901 – 27. 8. 1980) was one of the most prominent Czechoslovak surgeons. In 1970s he started to write his memoirs and prepared them for publication, but they stayed in manuscript. The text of 428 pages was preserved in a few copies. It includes a lot of information about development of the surgery in the first half of the 20th century, and much about cultural and social life of that time. The two parts, that were chosen for publication in this magazine, describe the years Emerich Polák spent at the 2nd surgery clinic in the sanatorium in Podolí (Prague) and his ten years in the hospital in Mukačevo, where he worked in the summer seasons since 1921. (Translated by Hana Mášová.)
Key words: Prof. Emerich Polák, history of medicine, interwar Czechoslovakia, surgery, health institutions.

ISSN:

1803-9448

Rok vydání:

2010

Ročník:

2

Číslo svazku:

02/2

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #