cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Práce z dějin Akademie věd, 2010/1

74 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 74 Kč
Běžná cena: 98 Kč
Dostupnost: Skladem
 • Bohumil Jiroušek: Úvodem k monotematickému číslu

Studie a edice / Articles and editions

 • František Kutnar: Historik Jaroslav Werstadt (Ed. Karol Bílek, Hana Kábová)
 • Jiří Špét: Historický klub za starostování Jaroslava Werstadta
 • Hana Kábová: Vzájemná korespondence Jaroslava Werstadta a Jiřího Špéta

Vzpomínka / Memory

 • Zdeněk Pousta: Vzpomínka na Historický klub a Jaroslava Werstadta

Archivní fondy / Archival groups

 • Sudetoněmecký vlastivědný ústav v Liberci 1925–1945 a sbírka Sudetoněmecký archiv (Milena Josefovičová)

Kronika / Chronicle

 • Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky za rok 2009 (Jan Bílek a kol.)
 • XI. sympozium ICREFH v Paříži – Food and War in the Europe in the nineteenth and twentieth centuries (Martin Franc)
 • Konference Ivan Málek a ČSAV (Jiří Šoukal)
 • Městské archivy a městští archiváři včera, dnes a zítra (Hana Kábová)
 • Životní jubileum Františka Hoffmanna (Hana Kábová)

Recenze a zprávy / Review

 • Marie Červinková-Riegrová. Zápisky, I (1880–1884). Ed. Milan Vojáček, Luboš Velek a kol. (Marie Bahenská)
 • Zprávy o literatuře
 •  

Resumé

František Kutnar: Historik Jaroslav Werstadt

Resumé: Jádrem Kutnarova příspěvku Historik Jaroslav Werstadt je jeho smuteční projev při Werstadtově kremaci 17. ledna 1970 v Praze – Strašnicích. Kutnar jej připravil jako nekrolog pro Československý časopis historický, ale normalizační redakce časopisu jej odmítla vytisknout. Edice vychází ze srovnání pěti verzí textu, uložených v osobním fondu Františka Kutnara v Archivu Národního muzea (karton 34, inventární číslo 822). Příspěvek přináší charakteristiku Werstadtových životních osudů a díla, se zvláštním zdůrazněním jeho přínosu v oblasti teorie a metodologie historické vědy. Je (jako všechny Kutnarovy texty) hluboce promyšlen a napsán s velkým zřetelem k obsahu i formě sdělení. Jako významný doplněk textu je otištěno Kutnarovo krátké úvodní slovo k přednášce Karla Kučery o Jaroslavu Werstadtovi v Historickém klubu 28. května 1970.

Resumé: František Kutnar: The historian Jaroslav Werstadt (edition prepared by Karol Bílek and Hana Kábová)
František Kutnar's paper The Historian Jaroslav Werstadt is based on his funeral oration given at Werstadt's cremation on 17th January 1970 in Prague-Strašnice. Kutnar wrote it as an obituary for the Czechoslovak Historical Journal, but the normalization-period editorial board refused to print it. This edition is based on a comparison of five versions of the text in František Kutnar's private papers at the National Museum Archive (Box 34, Inventory No. 822). This paper provides an outline of Werstadt's life and work, with special emphasis on his contribution to the field of theory and methodology in historical studies. Like all Kutnar's texts, it has been systematically thought out and written up with close attention paid to both content and form. Kutnar's brief introduction to the lecture by Karel Kučera on Jaroslav Werstadt at the History Club on 28th May 1970 also provides a substantial addition to the text. (Translated by Melvyn Clarke.)
Keywords: Jaroslav Werstadt, historiography, historical studies methodology.

 

Jiří Špét: Historický klub za starostování Jaroslava Werstadta

Resumé: Jaroslav Werstadt se r. 1945 ujal nesnadného úkolu – jako osobnost organizačně zdatná, se značným morálním kreditem byl zvolen starostou předního českého profesního spolku – Historického klubu. V prvním období jeho starostování se spolku podařilo obnovit činnost (přerušenou válečnými událostmi) – vydávání Českého časopisu historického, bibliografie české historie a vysokoškolských učebnic. Po Únoru 1948 došlo k likvidaci vydavatelské činnosti spolku a k dalšímu oklešťování jeho aktivit. V posledním období Werstadtova starostování v Historickém klubu (1955–1964) se obnovil vnitřní život spolku, především jeho pravidelná přednášková činnost. J. Špét jako znalec dějin Historického klubu a přímý pamětník událostí podává zasvěcený komentář Werstadtova bilančního projevu na valné hromadě Historického klubu 7. dubna 1964, kdy se vedení spolku ujímá Josef Klik.

Resumé: The History Club under Jaroslav Werstadt
In 1945 Jaroslav Werstadt took on a difficult task – as an organizationally competent person with considerable moral credit he was elected to head one of the leading Czech specialist associations, the History Club. During the first period of his stewardship the association succeeded in resuming its activities (interrupted by wartime events) – the publication of the Czech History Journal, a bibliography of Czech history and higher education textbooks. Following February 1948 the association's publishing activity was halted and its other activities were pruned back. During the final phase of his History Club stewardship (1955–1964) the internal life of the association was revived, particularly its regular lecture activity. As an expert in the history of the History Club and a first-hand witness of events there, J. Špét presents an informed commentary on Werstadt's summarizing speech made at the General Meeting of the History Club on 7th April 1964, when stewardship of the assocation was taken over by Josef Klik. (Translated by Melvyn Clarke.)
Keywords: Jaroslav Werstadt, History Club 1945-1964, history of Czech historiography.

 

Hana Kábová: Vzájemná korespondence Jaroslava Werstadta a Jiřího Špéta

Resumé: Edice přináší 33 dopisů, dopisnic, pohledů a tištěných přání, případně poděkování, které si v letech 1956–1969 vyměnili historici Jaroslav Werstadt a Jiří Špét. Špétova korespondence je uložena v Archivu Akademie věd ČR v osobním fondu Jaroslav Werstadt a ve fondu Historický klub, její protějšky jsou uloženy v osobním archivu Jiřího Špéta.
Korespondence je zajímavým příspěvkem k dějinám českého dějepisectví v 50. a 60. letech 20. století. Její pisatelé se sblížili profesně a lidsky v době, kdy Werstadt zastával funkci starosty Historického klubu (1945–1964) a Špét byl tajemníkem a posléze jednatelem tohoto spolku (1956–1966). V dopisech se odráží činnost Historického klubu, v němž byla zachována kontinuita se staršími způsoby vědecké práce, a vědecké zájmy J. Špéta, který se ve sledovaném období výrazně zabýval dějinami české historiografie.

Resumé: Correspondence between Jaroslav Werstadt and Jiří Špét
This edition presents 33 letters, postcards, greetings and thank-you cards, exchanged between historians Jaroslav Werstadt and Jiří Špét from 1956 to 1969. Špét's correspondence is stored at the ASCR Archive among Jaroslav Werstadt's personal papers and in the History Club fonds, while Werstadt's correspondence is stored among Jiří Špét's personal papers.
This correspondence is an interesting contribution on the history of Czech historiography during the 1950s and 1960s. Its writers built up a professional and personal rapport while Werstadt held the office of Director at the History Club (1945–1964) and Špét was its Secretary and then Honorary Secretary (1956–1966). Their letters reflect the activities taking place at the History Club which maintained continuity with older forms of research work and the scholarly interests of J. Špét, who during the period under review was substantially involved in the history of Czech historiography. (Translated by Melvyn Clarke.)
Keywords: Jaroslav Werstadt, Jiří Špét, History Club, history of Czech historiography, publication of correspondence.

ISSN:

1803-9448

Počet stran:

104

Rok vydání:

2010

Ročník:

2

Číslo svazku:

02/1

Přihlásit se