Vědecké společnosti a národní komitéty [Scientific and scholarly associations and national committees]

Zpracovala Hana Barvíková, březen 2006 (zachycen stav k 31. 12. 2005). Aktualizováno pro stav k 31. 12. 2007.

Oddíl je řazen abecedně.

Jako datum vzniku u společností je uváděn rok jejich přičlenění k ČSAV, existuje-li přímý právnický nástupce po transformaci ČSAV do AV ČR, kdy se společnosti od ČSAV oddělily, uvádí se nový název.

Struktura popisu:
Název fondu (původce)
Časový rozsah dokumentů
Rozsah a druh dokumentů
Časový rozsah existence původce
Charakteristika zaměření
Charakteristika obsahu
Způsob zpracování (pomůcka)
(Poznámka)

Zkratky

Rada vědeckých společností české republiky = RVS [Council of Scientific Societies of the Czech Republic, CSS]


Česká demografická společnost při RVS [Czech Demographic Society affiliated to the Council of Scientific Societies of the Czech Republic]
Časový rozsah dokumentů  1993–2002
Rozsah a druh dokumentů  1 karton
Časový rozsah existence původce  1993–
Vznik a zaměření  Vznikla z Československé demografické společnosti po rozdělení státu, zaměřena na podporu demografie jak na vědecké, tak popularizační úrovni, pořádá přednášky, konference, semináře, podílí se na publikační činnosti v oboru, spolupracuje se spřízněnými institucemi na tuzemské i mezinárodní úrovni.
Charakteristika obsahu  Vedení společnosti,účetní materiály.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno
Poznámka  Navazuje na činnost Československé demografické společnosti při ČSAV.


Česká společnost pro estetiku při ČSAV [Czech Society for Aesthetic affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1969–1996
Rozsah a druh dokumentů  3 kartony, 2 knihy
Časový rozsah existence původce  1968–1992
Vznik a zaměření  Založena po dlouhých přípravách v r. 1968, v činnosti především pořádání veřejných přednášek a konferencí
Charakteristika obsahu  Zprávy o vědecké činnosti, korespondence k transformaci vědeckých společností po r. 1989, především pak ekonomická agenda
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář
Poznámka  Původně Československá vědecká společnost pro estetiku při ČSAV, po vzniku AV ČR Společnost pro estetiku při RVS


Česká vědeckotechnická společnost – společnost hornická [Czech Scientific and Technological Society – Mining Society]
Časový rozsah dokumentů  1972–1980
Rozsah a druh dokumentů  4 kartony
Časový rozsah existence původce  1955–1992
Vznik a zaměření  Založena jako Československá vědecká technická společnost pro hornictví s úkolem organizovat spolupráci mezi vědci a techniky, koordinačním orgánem byla Rada vědeckotechnických společností při ČSAV, v r. 1959 všechny tyto společnosti převedeny do působnosti ROH jako jednotná Československá vědecko-technická společnost, 1969 ustaven Český svaz vt společností, 1971 přejmenovaný na Českou vědeckotechnickou společnost, ta od roku 1973 republikovou organizací federální Československé vt společnosti.
Charakteristika obsahu  Nevelká část písemností – agenda nadřízených orgánů, z vedení společnosti, personálie, plány práce, spolupráce s tuzemskými organizacemi, konference, semináře, styk se zahraničím, publikační činnost.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář
Note  Nynější pokračovatelkou Hornická společnost, sdružená v Českém svazu vědeckotechnických společností.


Československá astronomická společnost při ČSAV [Czechoslovak Astronomical Society affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1959–1978
Rozsah a druh dokumentů  11 kartonů
Časový rozsah existence původce  1959–1992
Vznik a zaměření  Navázala na činnost České astronomické společnosti (viz), založené v r. 1917.
Charakteristika obsahu  Doklady o vzniku a vývoji společnosti, zápisy ze sjezdů společnosti, ze zasedání řídících orgánů, sekcí, poboček a komisí, dokumenty o zahraniční spolupráci, vědecké a popularizační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventární seznam.
Poznámka  Nyní Česká astronomická společnost.


Československá bioklimatologická společnost při ČSAV [Czechoslovak Bioclimatological Society affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1954–1988
Rozsah a druh dokumentů  13 kartonů, foto, alba, sv. filmy (58)
Časový rozsah existence původce  1965–1992
Vznik a zaměření  Vznikla oddělením části členů Meteorologické společnosti.
Charakteristika obsahu  Zprávy o činnosti společnosti, korespondence se členy, rozpočty a jiné písemnosti ekonomické povahy. Ve fondu ponechány i účetní závěrky (na žádost zástupců společnosti).
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.
Poznámka  Nyní Česká bioklimatologická společnost.


Československá biologická společnost při ČSAV, Brno [Czechoslovak Biological Society affiliated to CSAS, Brno]
Časový rozsah dokumentů  1927–1965
Rozsah a druh dokumentů  6 kartonů
Časový rozsah existence původce  1953–1992
Vznik a zaměření  Předchůdcem byla Biologická společnost, založená r. 1922, od r. 1924 Československá biologická společnost; pod tímto názvem přičleněna k ČSAV v r. 1953.
Charakteristika obsahu  Písemnosti organizačního charakteru, zápisy ze schůzí, doklady o konferencích a vědecké činnosti, o zahraniční spolupráci, publikačních a popularizačních akcích.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.
Poznámka  Nyní Československá biologická společnost.


Československá filozofická společnost při ČSAV [Czechoslovak Philosophical Society affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  [1958]–1990 [1991]
Rozsah a druh dokumentů  4 kartony
Časový rozsah existence původce  1981–1990
Vznik a zaměření  Předchůdcem byla Jednota filosofická při ČSAV (viz).
Charakteristika obsahu  Stanovy, jednací řád, členská agenda, materiály organizačního charakteru, zápisy ze schůzí, doklady o vědecké činnosti a zahraniční spolupráci, členské záležitosti apod. Společnost ukončila činnost v r. 1990.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Československá historická společnost při ČSAV [Czechoslovak Historical Society affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1957–1990
Rozsah a druh dokumentů  12 kartonů + kartotéka členů
Časový rozsah existence původce  1956–1990
Vznik a zaměření  Navazovala na činnost Československé společnosti historické, založené v r. 1935. Činnost ukončena v roce 1990.
Charakteristika obsahu  Zápisy ze schůzí, zprávy společnosti a jejích sekcí, doklady o zahraničních stycích, materiály z přípravy a jednání sjezdů historiků, z mezinárodních kongresů, ediční záležitosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventární seznam.


Československá pedagogická společnost při ČSAV [Czechoslovak Pedagogical Society affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1964–1990
Rozsah a druh dokumentů  9 kartonů, 6 knih
Časový rozsah existence původce  1964–1990
Charakteristika obsahu  Doklady o vzniku a činnosti společnosti (zápisy z jednání, ekonomická agenda, korespondence, konference), personální agenda
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.
Poznámka  Na činnost navázala Česká pedagogická společnost.


Československá psychologická společnost při ČSAV [Czechoslovak Society for Psychology affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1955–1980
Rozsah a druh dokumentů  11 kartonů
Časový rozsah existence původce  1958–1992
Vznik a zaměření  Předchůdcem Psychologická společnost, ustavená v r. 1927 a zaniknuvší r. 1952 (její materiály ve fondu nezahrnuty). Vznik společnosti při ČSAV až v r. 1958.
Charakteristika obsahu  Materiály o vývoji, struktuře a činnosti společnosti: organizační řády, stanovy, zápisy ze zasedání výboru, biografické a bibliografické údaje o členech ústředního výboru apod.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.
Poznámka  Nyní Českomoravská psychologická společnost.


Československá společnost archeologická při ČSAV [Czechoslovak Archaeological Society affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1911–1991
Rozsah a druh dokumentů  8 kartonů, 11 knih, 3 krabice, 2 složky
Časový rozsah existence původce  1910, resp. 1919–1991
Vznik a zaměření  Společnost navázala na činnost několika svých „předchůdců“ – jako první existoval Český archaeologický klub, založený v roce 1910, jehož činnost byla ukončena v roce 1914. V roce 1919 na něj navázala Společnost československých prehistoriků jako celostátní spolek nové republiky; přečkala válku (pod názvem Společnost českých prehistoriků) i zákon o spolcích z roku 1951 a mohla pracovat až do roku 1955, nemohla pouze vydávat svůj časopis. Roku 1956 byla její nástupkyně přičleněna k ČSAV jako Československá společnost archeologická a transformována jako profesní společnost.. Zaměřena na podporu archeologického bádání a soustředění zájemců o obor i mimo oficiální struktury.
Charakteristika obsahu  Protokoly o schůzích Čs. arch. klubu, zápisy ze schůzí Společnosti čsl. prehistoriků, materiály Čs. spol. archeologické, účetní a pokladní knihy, podací protokol, jednatelské zprávy, korespondence z let 1911–1990.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.
Poznámka  Od března 1991 Česká archeologická společnost. Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska.


Československá společnost antropologická při ČSAV [Czechoslovak Anthropological Society affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1965–1989
Rozsah a druh dokumentů  10 kartonů
Časový rozsah existence původce  1964–1992
Charakteristika obsahu  Písemnosti účetní evidence a seznamy členů.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.
Poznámka  Nyní Česká antropologická společnost.


Československá společnost chemická při ČSAV [Czechoslovak Chemical Society affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1968–1972
Rozsah a druh dokumentů  1 karton
Časový rozsah existence původce  1953–1992
Vznik a zaměření  Společnost přímo navázala na předchozí spolky s obdobným zaměřením (Spolek posluchačů na polytechnice Pražské „Isis“, Spolek chemiků českých, Společnost pro průmysl chemický v Království českém, Československá společnost chemická).
Charakteristika obsahu  Pouze zlomek dokumentů z let 1968–72 (zápisy ze schůzí předsednictva a ústředního výboru, valných shromáždění, plán činnosti), hlavní část písemností u původce.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.
Poznámka  Nyní Česká společnost chemická.


Československá společnost historická při ČSAV [Czechoslovak Historical Society affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1957–1990
Rozsah a druh dokumentů  12 kartonů + kartotéka členů
Časový rozsah existence původce  1956–1990
Vznik a zaměření  Navazovala na činnost Československé společnosti historické, založené v r. 1935. Činnost ukončena v roce 1990.
Charakteristika obsahu  Zápisy ze schůzí, zprávy společnosti a jejích sekcí, doklady o zahraničních stycích, materiály z přípravy a jednání sjezdů historiků, z mezinárodních kongresů, ediční záležitosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Československá společnost pro nauku o kovech při ČSAV [Czechoslovak Metal Science Society affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1966–1991
Rozsah a druh dokumentů  4 balíky
Časový rozsah existence původce  1966–1992
Vznik a zaměření  Založena v roce 1966 jako dobrovolná a výběrová společnost vědeckých pracovníků v oboru; pro podporu jeho rozvoje podněcováním vědecké a vědecko-populární práce a  pro šíření nových poznatků do praxe.
Charakteristika obsahu  Registratura, publikace
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.
Poznámka  Od roku 1992 byla rozdělena na českou Vědeckou společnost pro nauku o kovech a slovenskou Vedeckou spoločnost pre nauku o kovoch.


Československá společnost pro vědeckou kinematografii při ČSAV, Brno [Czechoslovak Society for Scientific Cinematography affiliated to CSAS, Brno]
Časový rozsah dokumentů  1963–1975
Rozsah a druh dokumentů  13 kartonů, 16 balíků
Časový rozsah existence původce  1966–1992
Vznik a zaměření  Navazovala na Společnost pro vědeckou kinematografii, založenou v Praze r. 1924, s pobočkou v Brně v r. 1933 (její materiály uchovány i v osobním fondu Josefa Velíška, viz); za války její činnost ustala a po r. 1945 formálně neobnovena. V letech 1961–1966 existovala Komise pro vědeckovýzkumný film při presidiu ČSAV (viz), překlenující částečně časovou césuru.
Charakteristika obsahu  Organizační řád, doklady o zřízení, zápisy ze schůzí, odborných sekcí, seznamy členů, materiály o vědecké práci, konferencích, o zahraniční a domácí spolupráci.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (1964–1973, 6 kartonů), zbytek neuspořádán.
Poznámka  Nyní Česká společnost pro vědeckou kinematografii.


Československá zoologická společnost při ČSAV [Czechoslovak Zoological Society affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1965–1984
Rozsah a druh dokumentů  1 karton
Časový rozsah existence původce  1953–1992
Vznik a zaměření  Československá zoologická společnost byla jako zájmová oborová organizace založena v roce 1927 z iniciativy několika vysokoškolských profesorů v Praze a v Brně, prvním předsedou Fr. Vejdovský. Po vzniku ČSAV přičleněna k ní; podporovala rozvoj oboru a jeho popularizaci, přispívala ke zvyšování odborné úrovně práce svých členů, spolupracoval na tuzemské úrovni i zahraniční.
Charakteristika obsahu  Zlomek písemností – stanovy, organizační řád, zápisy ze schůzí, plány a přehledy činnosti, revizní a kontrolní zprávy
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.
Poznámka  Nyní Česká zoologická společnost.


Československo-indická společnost při ČSAV [Czechoslovak-Indian Society affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1968–1970
Rozsah a druh dokumentů  1 karton
Časový rozsah existence původce  1968–1970
Vznik a zaměření  Vznikla z Československo-indického výboru Československé společnosti pro mezinárodní styky, založeného v r. 1964; v r. 1970 opět přeměněna na výbor.
Charakteristika obsahu  Základní dokumenty společnosti, programy přednášek, zápisy ze schůzí, přihlášky do společnosti, materiály o zahraničních stycích a spolupráci s obdobnými společnostmi.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Československý národní komitét pro mezinárodní biologický program ČSAV [CSAS Czechoslovak National Commitee for the International Biological Programme]
Časový rozsah dokumentů  1962–1976
Rozsah a druh dokumentů  9 kartonů
Časový rozsah existence původce  1964–1975
Vznik a zaměření  Vznikl k zajištění vnitřního řízení a koordinaci úkolů Mezinárodního biologického programu (International Biological Programme, IBP), jednoho z nejrozsáhlejších světových vědeckých výzkumů, kde se českoslovenští vědci zúčastnili, první velká spolupráce ČSAV se západní vědou. Program probíhal ve 3 fázích: přípravná (1965–66), pracovní (1967–71) a závěrečná etapa (1972–74).
Charakteristika obsahu  Dokumentace o organizaci projektu, náplni, zápisy ze schůzí, materiály z konferencí a symposií, styky s UNESCO, s Mezinárodní radou vědeckých svazů – International Council of Scientific Unions (ICSU) a národními komitéty zúčastněných zemí, publikační a ediční činnost.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Český národní komitét historiků [Czech National Committee of Historians]
Časový rozsah dokumentů   1975–2000
Rozsah a druh dokumentů   6 kartonů
Časový rozsah existence původce   1993–
Vznik a zaměření   Vznikl k zajištění reprezentace historiků v zahraničí, původně Československý národní komitét.
Charakteristika obsahu   Agenda pro XV.–XIX. mezinárodní kongresy historických věd, korespondence, podací protokol, kartotéka členů, zápisy ze schůzí ad.; obsaženy též dokumenty předchůdce.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Jednota československých matematiků a fyziků při ČSAV [Association of Czechoslovak Mathematicians and Physicists affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1952–2004
Rozsah a druh dokumentů  38 kartonů, 1 balík
Časový rozsah existence původce  1956–1992
Vznik a zaměření  Navázala na činnost Jednoty českých matematiků a fyziků, založené v r. 1862 (viz).
Charakteristika obsahu  Stanovy, organizační řády, zápisy z valných hromad, schůzí výborů a předsednictva, dokumenty o zahraničních stycích, publikační a vědecké činnosti, konferencích a symposiích, fotografie a jiné.
Způsob zpracování (pomůcka)  ástečně uspořádáno.
Poznámka  Nyní opět Jednota českých matematiků a fyziků.


Jednota filosofická při ČSAV [Philosophical Association affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1962–1970
Rozsah a druh dokumentů  3 kartony
Časový rozsah existence původce  1957–1981
Vznik a zaměření  Nástupcem Jednoty se od r. 1981 stala Československá filosofická společnost (viz).
Charakteristika obsahu  Pouze evidence členů, teze přednášek a doklady ekonomické povahy.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Kruh moderních filologů při ČSAV [Circle of Modern-Language Philologists affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1955–1973
Rozsah a druh dokumentů  5 kartonů
Časový rozsah existence původce  1953–1992
Vznik a zaměření  Navázal na činnost Klubu moderních filologů (viz), založeného v r. 1910.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o organizaci a činnosti společnosti, její ustavení, zápisy ze schůzí (valných shromáždění, ústředního výboru, předsednictva), zprávy o činnosti celé společnosti i poboček a odborných skupin, seznamy členů, doklady o zahraničních stycích a o publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.
Poznámka  Nyní Kruh moderních filologů.


Literárněvědná společnost při ČSAV [Society of Literary Science affiliated to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1955–1979
Rozsah a druh dokumentů  8 kartonů
Časový rozsah existence původce  1956–1992
Vznik a zaměření  Předchůdcem byla Literárně historická společnost (viz), založená v r. 1934.
Charakteristika obsahu  Materiály o činnosti a organizaci, doklady o ustavení společnosti, zápisy ze schůzí, zprávy z poboček.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (1955–1975, 2 kartony), zbytek neuspořádán.
Poznámka  Nyní Literárněvědná společnost.


Sdružení historiků ČR – Historický klub [Association of Historians from the Czech Republic – Historical Club]
Časový rozsah dokumentů   1990–2002
Rozsah a druh dokumentů   2 kartony
Časový rozsah existence původce   1990–
Charakteristika obsahu   Stanovy Sdružení, zápisy ze schůzí výboru, projekty, dohody o pracovní činnosti, finanční dokumentace aj.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Společnost pro dějiny věd a techniky [Society for the History of Sciences and Technology]
Časový rozsah dokumentů  60.–90. léta 20. století
Rozsah a druh dokumentů  16 kartonů, 3 kartotéky, 10 diplomů a plakátů, 1 krabice magnetofonových nahrávek, 1 krabice tisků
Časový rozsah existence původce  1992–
Vznik a zaměření  Navázala na činnost do roku 1992 existující Československé společnosti pro dějiny věd a techniky při ČSAV, založené v r. 1965 (změna mj. oddělením slovenských členů), jež sama byla pokračovatelkou Komise pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd při Historické sekci ČSAV, vzniklé sloučením starších komisí r. 1959.
Charakteristika obsahu  Zápisy ze schůzí, zprávy o činnosti, doklady o zahraničních stycích, materiály z přípravy různých akcí, včetně mezinárodních, doklady o ediční práci.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Společnost pro sociální bádání [Society for Social Research]
Časový rozsah dokumentů   1950–2005
Rozsah a druh dokumentů   6 kartonů
Časový rozsah existence původce   1937–2006
Vznik a zaměření   
Charakteristika obsahu   Historie společnosti, její obnovení (1989–1990), stanovy (1990), zápisy ze schůzí, korespondence se členy a s institucemi, výzkumné úkoly, závěrečné zprávy a studie, žádosti o granty (1990–2003), seznamy členů osobní písemnosti předsedy společnosti Bohumila Geista: seminární práce o TGM, koncepty přednášek, výpisky, výzkumné zprávy, studie, heslář ad. (50.–80. léta 20. století).
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Světová federace vědeckých pracovníků – Regionální centrum Praha [World Federation of Scientific Workers – Praha Regional Centre]
Časový rozsah dokumentů  1947–1977
Rozsah a druh dokumentů  78 kartonů, 1 film
Časový rozsah existence původce  1951–1977
Vznik a zaměření  Federace založená v r. 1946 v Londýně, mezinárodní nevládní organizace, jejímiž členy sdružení nebo odborové svazy vědeckých pracovníků participujících zemí. Tři regionální centra (sekretariáty) vznikla r. 1951: pro západní Evropu a Ameriku, pro Dálný východ, pro střední a východní Evropu regionální centrum umístěno v Praze (v r. 1977 přeneseno do Berlína).
Původním záměrem a posláním federace prosazovat myšlenky mezinárodní spolupráce ve prospěch míru, odzbrojování a zákaz jaderných zbraní, zajišťovat svobodu a koordinaci vědecké práce apod.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o organizaci a činnosti federace a centra v Praze, seznamy členských organizací, materiály ze zasedání valných shromáždění , výkonného a redakčního výboru, komisí, symposií a konferencí, konferencí Pugwashského hnutí, písemnosti ekonomického charakteru.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.