Sbírky

Zpracovala Hana Barvíková, březen 2006 (zachycen stav k 31. 12. 2005). Aktualizováno pro stav k 31. 12. 2007.

Následující popisy nemají jednotný charakter. U prvních třech sbírek, které se nevážou pouze na ČSAV a mají širší záběr, je podána především charakteristika jejich obsahu, nicméně i zde jsou poskytnuty základní údaje o časových mezích a množství sbírkových materiálů. Další sbírky vznikaly věcně, byly vyčleněny z dokumentace odevzdané Archivu jako odraz různých specifických činností probíhajících v rámci ČSAV, resp. AV ČR, nebo jinak její aktivity doprovázejících; jde tedy o materiály, u kterých bylo pro další použití a studium praktické a výhodné, aby byly zpracovány jako zvláštní soubory. Jejich popis přesto ze struktury popisu fondu institucí vychází a informuje o časovém rozsahu dokumentů, o jejich množství, charakteru a také o možnosti orientace v nich.


Sbírka medailí

Ve sbírce jsou uloženy především české (a československé) ražby s tématikou „věda“ a „vědci“; dále ražby zahraniční, získané buď darem nebo nákupem. Zastoupeny jsou samozřejmě všechny medaile a plakety ČSAV i Slovenské akademie věd.
Nejstarší a z hlediska tradic naší vědy nejcennější jsou stříbrné medaile Královské české společnosti nauk (velká a malá), ražené na paměť audience členů Společnosti u  císaře Josef II. v r. 1784; později udělované významným vědcům – především členům KČSN a autorům vítězných prací z jejích soutěží. Autorem medailí se zachovanými razidly byl J. K. Burde.
Sbírka zahrnuje 525 exemplářů.


Umělecké sbírky

Základem tohoto souboru je sběratelská činnost předchůdcovských akademií a zlomky z jejich uchovaného majetku; je tu dosti velký soubor grafiky (podobizny vědců, přes 2 500 exemplářů, pražské veduty), dále busty a plakety i malby (obrazy).
Nejstarším a nejcennějším exemplářem sbírky jsou hodiny (od mechanika Josef Uhla) z tereziánské doby, ukazující i pohyb Měsíce a Slunce, kalendářní datum a srovnávající pražský čas s jinými světovými městy. Součástí sbírky jsou také různé drobnější dary pro ČSAV od oficiálních návštěv. Specifickou částí je kolekce 20 posmrtných masek členů ČAVU, často doplněných ještě sádrovým odlitkem pravice. Jako poslední větší přírůstek jsou grafiky a drobné tisky se vztahem k členům českých i německých vědeckých institucí, získané Archivem z Národní galerie.


Fotosbírky

1) Z fondů tzv. předchůdců bylo vyčleněno 135 fotografií z fondu KČSN (portréty členů, oslavy výročí, hroby členů apod.) a 122 fotografií z fondu ČAVU (podobného složení). Při povodni bylo poškozeno 50% sbírky; zachráněné fotografie byly restaurovány.
2) Fotografie, které jsou součástí fondu Masarykovy akademie práce, byly ponechány v rámci tohoto celku; jedná se celkem o 162 fotografií, často unikátních dokumentů mezinárodních kongresů a konferencí, dále letecké snímky českých měst, snímky z cest po USA aj. Fotografie se nacházejí i v dalších fondech, zahrnutých v oddílu starších vědeckých společností a ústavů. Všechny výše uvedené fotografie jsou evidovány a zpřístupněny ústředním katalogem fotografií.
3) Fotografie obsažené v osobních fondech, většinou zařazené v oddílu V pořádacího schématu (ilustrační materiál), jsou zaznamenány přímo v příslušných inventářích; jde většinou o portréty a rodinné snímky, ale i o dokumentaci z cest, mezinárodních setkání a výzkumů. Pro tento typ fotografií byl vytvořen samostatný katalog.
4) Fotografie obsažené ve fondech pracovišť Akademie věd; jde především o dokumentaci výzkumných prací, zařízení, budov, konferencí apod. Tyto fotografie jsou uloženy v příslušných fondech a evidovány v jejich inventářích.
5) Fotosbírka Archivu AV ČR, vytvářená od jeho vzniku až do současnosti, je zaměřena na vědecké osobnosti, důležité historické dokumenty a artefakty spojené s historií vědy a vědeckých institucí. Celkem cca 1100 pozitivů a 360 negativů, 12 alb fotografií (z toho cca 230 skleněných desek). Při povodni poškozeno 50% sbírky, částečně zachráněno a restaurováno; alba zničena úplně, zachovaly se jednotlivé snímky. Fotografie jsou zpřístupněny ústředním katalogem.
6) Sbírka „reportáží ČSAV“, vytvářená v letech 1955–1996 fotooddělením Základní knihovny ČSAV. Celkem 2207 reportážních celků zachycuje významné okamžiky v dějinách ČSAV – slavnostní zasedání, valná shromáždění, konference, předávání vyznamenání, výstavy, portréty členů akademie a významných vědeckých pracovníků, pohřby apod. Při povodni poškozeno 70% sbírky, částečně zachráněno a restaurováno. Fotografie jsou zpřístupněny ústředním katalogem.
7) Fotoarchiv B. Vavrouška – cíleně budovaná sbírka autorových i cizích fotografií s tématikou literární historie, výtvarného umění, uměleckých památek, vlastivědy a národopisu. Vznikla v letech 1900–1938, zahrnuje i materiál k nepublikovaným knihám „Slovenští spisovatelé“, „Divadlo a herci“, „Hudební skladatelé“ a „Atlas výtvarných umělců“(koncipován jako obdoba vydaného „Literárního atlasu“). Celkem cca 15 000 pozitivů a cca 13 500 negativů (většinou skleněné desky). Při povodni poškozeno 70% sbírky, částečně zachráněno a restaurováno. Podklady pro publikace byly poničeny, zachovaly se jednotlivé fotografie. Sbírka zpřístupněna samostatným lístkovým katalogem.
8) Fotosbírka digitálních snímků, celkem cca 7 700 fotografií; obsahuje fotoarchiv digitálních fotografií Tiskového odboru AV ČR (od října 2002 do srpna 2004; asi 3 500 snímků); fotodokumentace 6 ústavů AV ČR (založeno 2004, fotografovány vlastní objekty a vybavení, průběžně doplňováno digitalizací ze starších snímků ústavů; asi 3 800 snímků); ostatní (výběrově naskenované diplomy, medaile, snímky z fondů, asi 400 snímků). Katalog – průběžně se opravuje a doplňuje.


Sbírka cestovních zpráv pracovníků ČSAV

Sbírka zahrnuje dokumentaci za léta 1954–1985 a je uložena v 558 kartonech. Cestovní zprávy byly odevzdávány jako povinné hlášení zahraničnímu odboru Úřadu presidia ČSAV (viz fond v oddílu Výkonný aparát ČSAV); zprávy jsou řazeny abecedně podle zemí a uvnitř těchto oddílů pak chronologicky.
Uspořádáno


Sbírka pozvánek a drobných tisků ČSAV

Sbírka shromažďuje uvedenou dokumentaci za léta 1954–1966; je uložena v 10 kartonech.
Tvoří ji především pozvánky, programy, plakáty akcí presidia a pracovišť.
Inventární seznam


Sbírka tiskových materiálů a výstřižků o činnosti ČSAV

Tisková dokumentace soustřeďuje materiály z let 1952–1986 a je uložena v 88 kartonech. Řazena je chronologicky ; soubor výstřižků o ČSAV je členěn věcně.
Inventární seznam


Sbírka základních dokumentů ČSAV

Do sbírky byly zahrnuty materiály z let 1952–1992; uloženy jsou ve 143 kartonech a 5 balících.
Sbírka je řazena prioritně abecedně podle pracovišť a uvnitř chronologicky: obsahuje organizační řády a další normy, výroční zprávy a pod.; je průběžně doplňována.
Seznam


Osobní spisy členů ČSAV

Soubor zahrnuje dokumentaci z let 1952–1992.
Osobní spisy akademiků a členů korespondentů ČSAV obvykle obsahují kromě biografických údajů i jejich zprávy o činnosti, bibliografické přehledy a jiné doklady jejich vědecké činnosti.
Seznam


Ceny a plakety ČSAV

Ve sbírce jsou uloženy dokumenty z let 1970–1992 ve 40 kartonech.
Agenda byla vedena v personálním oddělení kádrového a personálního útvaru ČSAV, po zrušení útvaru r. 1990 byla převedena do sekretariátu presidia ČSAV.
Soustředěny jsou tu návrhy a zdůvodnění na udělování různých akademických ocenění.
Přejímací seznam


Vědecký film

Ve sbírce shromážděny filmy z let 1953–1985, celkem 328 krabic filmů.
Jde o vědecké a dokumentární filmy vzniklé v ústavech ČSAV.
Seznam


Audiosbírka

Zahrnuje zvukové záznamy na různých audiomediích (zejména MC, MD a CD).
Většinu sbírky tvoří záznamy cílených rozhovorů s vybranými osobnostmi české vědy nebo jinými pracovníky někdejší ČSAV (34 interview z 90. let minulého a prvních roků tohoto století, výjimečně i ze 70. a 80. let). Kromě toho je ve sbírce uloženo několik záznamů rozhlasových pořadů majících většinou vztah k českým vědcům a jsou zde také různě staré nahrávky z konferencí i jiných akcí.
Evidenční databáze.


Sbírka cestovních zpráv pracovníků ČSAV [Collection of CSAS staff travel reports]

Zahrnuje léta 1954–1985 a je uložena v 535 kartonech.
Sbírka cestovních zpráv, odevzdávaných jako povinné hlášení zahraničnímu odboru Úřadu presidia ČSAV (viz fond v oddílu Výkonný aparát ČSAV); řazena je abecedně (podle zemí) a chronologicky.
Uspořádáno


Sbírka pozvánek a drobných tisků ČSAV [Collection of CSAS invitations and other printed ephemera]

Zahrnuje léta 1954-1966 a je uložena v 10 kartonech.
Pozvánky, programy, plakáty akcí presidia a pracovišť.
Inventární seznam


Sbírka tiskových materiálů a výstřižků o činnosti ČSAV [Collection of printed materials and cuttings on CSAS activities]

Zahrnuje dokumenty z let 1952–1986 a je uložena v 88 kartonech. Chronologicky řazená a věcně členěná sbírka výstřižků o ČSAV.
Inventární seznam


Sbírka zápisů z plenárních schůzí vlády [Collection of minutes from governement plenary sessions]

Dokumentace vytvořená v Archivu Akademie pochází z let 1974–1988 a je uložena v 104 kartonech. Soustřeďuje materiály z jednání vlády, která se týkala vědy.
Neuspořádáno.


Sbírka vládních usnesení [Collection of government decisions]

Materiály shromážděné Archivem Akademie soustřeďují vládní usnesení z let 1954–1988, uložená ve 100 kartonech; jde o usnesení, která se jakýmkoli způsobem dotýkala vědy a výzkumu.
Neuspořádáno.


Sbírka základních dokumentů ČSAV [Collection of CSAS founding documents]

Soustředěny materiály z let 1952-1992, uložené ve 143 kartonech a 5 balíků
Řazena prioritně abecedně podle pracovišť a uvnitř chronologicky: patří do ní především organizační řády a další normy, výroční zprávy ústavů Akademie a pod.
Seznam.


Sbírka základních dokumentů AV ČR [Collection of ASCR founding documents]

Do sbírky jsou soustřeďovány materiály od roku 1993, uložené jsou v 72 kartonech.
Sbírka je řazena abecedně podle pracovišť a uvnitř chronologicky, obsahuje organizační řády a další normy jednotlivých pracovišť, jejich výroční zprávy ad; je průběžně doplňována.
Seznam.


Osobní spisy členů ČSAV [Personal files of CSAS members]

Zahrnuje dokumentaci z let 1952–1992, uložena v 90 kartonech.
Sbírka osobních spisů akademiků a členů korespondentů ČSAV. Kromě biografických údajů ve složkách jednotlivých členů uloženy i zprávy o činnosti, bibliografické přehledy a jiné doklady jejich vědecké činnosti.
Seznam.


Ceny a plakety ČSAV [CSAS prizes and plaques]

Zahrnuty dokumenty z let 1970–1992 ve 40 kartonech.
Agenda vedena v personálním oddělení kádrového a personálního útvaru ČSAV, po zrušení útvaru r. 1990 převedena do sekretariátu presidia ČSAV. Návrhy a zdůvodnění na udělování různých akademických ocenění.
Přejímací seznam.