Pracoviště Akademie věd ČR [ASCR Institutes]

Fondy jsou v oddílu řazeny abecedně.

Struktura popisu:
Název fondu (původce)
Časový rozsah dokumentů
Rozsah a druh dokumentů
Časový rozsah existence původce
Charakteristika zaměření
Charakteristika obsahu
Způsob zpracování (pomůcka)

Od 1. 1. 2007 se ústavy AV ČR staly se tzv. veřejnými výzkumnými institucemi (zákon č. 341/2005 Sb. z 28. 7. 2005); zkratka v.v.i. se vždy uvádí za názvem.


Archeologický ústav AV ČR, Praha [ASCR Archaeological Institute, Prague]
Časový rozsah dokumentů  (1953)1993–2005
Rozsah a druh dokumentů  68 kartonů, 13 knih
Časový rozsah existence původce  1993–
Vznik a zaměření  Pracoviště je plynulým pokračováním Archeologického ústavu ČSAV, Praha, který má předchůdce ve Státním archeologickém ústavu, založeném v roce 1919 a začleněném do ČSAV v roce 1953. V roce 1993 byly jeho expozitury v Mostě a Plzni a expedice v Dolních Břežanech převedeny do působnosti MK ČR.
Ústav se zabývá základním výzkumem pravěkého, protohistorického a středověkého období společnosti na území Čech. Plní také úkoly při záchraně a dokumentaci ohrožených archeologických památek na tomtéž území.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o vedení ústavu, zápisy ze schůzí, informace o činnosti, doklady o výzkumu, personální agenda, spolupráce s tuzemskými i zahraničními institucemi, hospodářská agenda
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Archiv AV ČR [ASCR Archives]
Časový rozsah dokumentů   1992–2005
Rozsah a druh dokumentů   64 kartonů, 4 balíky, 9 razítek
Časový rozsah existence původce   1993–
Vznik a zaměření   Pracoviště je plynulým pokračováním Ústředního archivu ČSAV, který byl zřízen v roce 1953. Ukládání a zpracování spisových materiálů AV ČR, fondů předchozích vědeckých institucí a písemných pozůstalostí vědců působících na území našeho státu; pověřen předarchivní péčí a skartačním dohledem; v historické práce zaměřen na dějiny vědeckých institucí a život a práci vědců; soupis a studium rukopisů; v roce 2006 s ním spojen Masarykův ústav AV ČR pod názvem Masarykův ústav – Archiv AV ČR, od r. 2008 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
Charakteristika obsahu   Dokumentace vedení (zápisy z porad, atestace; razítka), badatelny, odd. pro studium a soupis rukopisů, projekty, zprávy o činnosti; materiály z inventarizace, osobní spisy pracovníků, agenda hospodářské správy, statistiky.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Botanický ústav AV ČR [Institute of Botany AV ČR]
Časový rozsah dokumentů   1993–1998
Rozsah a druh dokumentů   8 kartonů
Časový rozsah existence původce   1993–
Vznik a zaměření   Pracoviště je plynulým pokračováním Botanického ústavu ČSAV, který byl jako Geobotanický ústav ČSAV zřízen v roce 1954. Ústav rozvíjí základní botanický výzkum na úrovni druhů, populací i společenstev. Zastoupeny jsou obor taxonomie a fytogeografie nižších i vyšších rostlin, ekologie rostlin, zahrnující populační biologii, srovnávací a produkční ekologii a ekofyziologii, mykorhizní symbiózy a dále syntaxonomie a synekologie, soustřeďující se na výzkum větších vegetačních komplexů včetně vegetačního mapování a paleoekologie.
Charakteristika obsahu   Ekonomická agenda – rozpočet, granty a projekty, zápisy z porad THS.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Filozofický ústav AV ČR [ASCR Institute of Philosophy]
Časový rozsah dokumentů   1990–2001
Rozsah a druh dokumentů   47 kartonů
Časový rozsah existence původce   1993–
Vznik a zaměření   Ústav byl obnoven v rámci ČSAV již v r. 1990 (původní pracoviště, založené v ČSAV v r. 1953, bylo zrušeno z politických důvodů v r. 1970). Výzkum zaměřen na dlouhodobé projekty v oblasti české filozofie (postmoderní filozofie, filozofie jazyka, neklasické logiky) a příbuzných oborů (logika, komeniologie či teorie vědy).
Charakteristika obsahu   Agenda vedení, styk s AV ČR (včetně písemností věd. tajemníka Tomka), vědecko-organizační činnost, domácí a zahraniční spolupráce, agenda technicko-hospodářská apod.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Fyzikální ústav AV ČR [ASCR Institute of Physics]
Časový rozsah dokumentů   1992–2006
Rozsah a druh dokumentů   13 kartonů, 48 razítek
Časový rozsah existence původce   1993–
Vznik a zaměření   Pracoviště je plynulým pokračováním Fyzikálního ústavu ČSAV (viz), který vznikl v roce 1954 spojením Laboratoře nukleární fyziky a Laboratoře experimentální a teoretické fyziky ČSAV; v roce 1979 s ním byly dále spojeny Laboratoř fyziky nízkých teplot a Ústav fyziky pevných látek ČSAV. Program ústavu zahrnuje fyziku elementárních částic, fyziku kondenzovaných systémů, fyziku plazmatu a optiku.
Charakteristika obsahu   Vedení ústavu – zápisy z porad, interní směrnice, rozhodnutí a příkazy ředitele, korespondence, granty, zahraniční spolupráce, odborová organizace, bezpečnost práce.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Fyziologický ústav AV ČR [ASCR Institute of Physiology]
Časový rozsah dokumentů  1992–2004
Rozsah a druh dokumentů  1 karton, 3 balíky
Časový rozsah existence původce  1993–
Vznik a zaměření  Pracoviště je plynulým pokračováním Fyziologického ústavu ČSAV, který byl zřízen v roce 1954 z oddělení fyziologie Biologického ústavu ČSAV. Zaměřen na základní biomedicínský výzkum ve třech okruzích: v neurofyziologii, v kardiovaskulární fyziologii a v molekulární a buněčné fyziologii.
Charakteristika obsahu  Materiály k oslavám 50. výročí založení ústavu a z konference, písemnosti týkající se vědecké výchovy.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Geofyzikální ústav AV ČR [ASCR Geophysical Institute]
Časový rozsah dokumentů   1993–2002
Rozsah a druh dokumentů   4 kartony
Časový rozsah existence původce   1993–
Vznik a zaměření   Pracoviště je plynulým pokračováním Geofyzikálního ústavu ČSAV (viz), jednoho z prvních ústavů ČSAV, jako pokračování Státního ústavu geofyzikálního, založeného v r. 1920.
Ústav se zabývá základním výzkumem fyziky Země. Hlavním programem jsou vědecké studie ma regionální bázi s cílem přispět k objasnění stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí.
Charakteristika obsahu   Vedení ústavu, hodnocení činnosti ústavu, granty, spolupráce se zahraničím, zahraniční cesty, ediční činnost.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Geologický ústav AV ČR [ASCR Geological Institute]
Časový rozsah dokumentů  1990–2001
Rozsah a druh dokumentů  39 kartonů
Časový rozsah existence původce  1993–
Vznik a zaměření  Pracoviště je plynulým pokračováním Geologického ústavu ČSAV, zřízeného v roce 1960 spojením několika menších pracovišť ČSAV s nově vytvořeným oddělením geologie a v roce 1979 sloučeného s Hornickým ústavem ČSAV v Ústav geologie a geotechniky ČSAV. V roce 1990 rozdělením obnoven samostatný Geologický ústav.
Ústav zaměřen na základní výzkum v oboru endogenní geologie, paleonotologie a na paleomagnetická studia; dále též studium změn prostředí v nejmladší geologické minulosti a některé aktuální problémy geochemie životního prostředí.
Charakteristika obsahu  Dokumentace Technicko-hospodářské správy (hlavní knihy, rozpočty a jejich plnění, účetní uzávěrky).
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Historický ústav AV ČR [ASCR Institute of History]
Časový rozsah dokumentů   1947–2001
Rozsah a druh dokumentů   53 kartonů, 6 knih
Časový rozsah existence původce   1993–
Vznik a zaměření   Ústav obnoven k 1. 2. 1990; je pokračovatelem Československého státního historického vydavatelského ústavu (viz oddíl Fondy starších vědeckých společností, ústavů a spolků, Státní historický ústav v Praze), začleněného do ČSAV jako Historický ústav ČSAV k 1. 1. 1953. K 1. 3. 1970 byl tento ústav reorganizován na Ústav československých a světových dějin ČSAV (viz oddíl Pracoviště ČSAV, Historický ústav ČSAV). K obnovenému Historickému ústavu byla 1. 7. 1993 připojena část býv. Ústavu dějin střední a východní Evropy ČSAV.
Vědecká činnost je zaměřena na české, československé a obecné, zejména středoevropské a východoevropské dějiny v období od raného novověku do druhé světové války, na hospodářské dějiny a historickou geografii a na otázky teorie a metody historické práce. Zpracovává kritické edice středověkých a moderních pramenů, systematickou a výběrovou bibliografii českých dějin a připravuje biografický slovník českých zemí. Charakteristika obsahu Vedení ústavu, výroční zprávy, hodnocení činnosti pracoviště, koncepce vědecké činnosti, výzkumné úkoly, granty, ediční činnost, personální agenda, vědecká výchova, spolupráce s vysokými školami, zahraniční styky, odborná vyjádření a expertízy, kolektivní smlouvy, rozpočet, správa budov, přístrojové vybavení.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Matematický ústav AV ČR [ASCR Mathematical Institute]
Časový rozsah dokumentů   1992–2004
Rozsah a druh dokumentů   29 kartonů
Časový rozsah existence původce   1993–
Vznik a zaměření   Pracoviště je plynulým pokračováním Matematického ústavu, přičleněného k ČSAV v roce 1953.
Základní výzkum v matematice, vztah matematických disciplín k jiným vědním oborům; matematická analýza, logika a informatika, teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, numerická algebra, topologie, teorie vyučování matematice.
Charakteristika obsahu   Písemnosti z technicko-hospodářské správy (hlavní knihy, rozpočty atd.), doklady o zahraničních stycích aj.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.
Mikrobiologický ústav AV ČR [ASCR Institute of Microbiology]
Časový rozsah dokumentů   1993–2000
Rozsah a druh dokumentů   1 karton
Časový rozsah existence původce   1993–
Vznik a zaměření   Pracoviště je plynulým pokračováním Mikrobiologického ústavu ČSAV, který vznikl rozdělením Biologického ústavu ČSAV k 1. 1. 1962 z některých jeho oddělení a laboratoří.
Výzkum v mikrobiologii a imunologii. Sektory mikrobiologie studují genetiku, strukturu, ultrastrukturu, morfologickou a biochemickou diferenciaci prokaryotních a eukaryotních mikroorganismů na úrovni buněčné i molekulární. V imunologii se hledají cesty, jak posílit obranyschopnost lidského organismu a léčit některá onemocnění imunitního systému.
Charakteristika obsahu   Vedení pracoviště, ekonomická agenda (správa majetku, smlouvy apod.)
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Sociologický ústav AV ČR [ASCR Institute of Sociology]
Časový rozsah dokumentů   2002–2006
Rozsah a druh dokumentů   102 balíků
Časový rozsah existence původce   1993–
Vznik a zaměření   Pracoviště je plynulým pokračováním Sociologického ústavu ČSAV, obnoveného v roce 1990.
Výzkum poznání současné společnosti moderními analytickými metodami kvantitativními i kvalitativními, včetně dlouhodobých a rozsáhlých empirických šetření; využívání metod příbuzných oborů (ekonomie, politologie, demografie, sociální geografie, genderová studia), mezinárodní srovnávací programy.
Charakteristika obsahu   Dotazníky ze sociologických výzkumů (2002–2006).
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Společná technickohospodářská správa biologických pracovišť AV ČR, České Budějovice [Technical and Administrative Service of the ASCR Biological Centre, České Budějovice]
Časový rozsah dokumentů  1990–1996
Rozsah a druh dokumentů  16 balíků
Časový rozsah existence původce  1993–
Vznik a zaměření  Pracoviště vzniklo již v rámci ČSAV pro zabezpečení společné péče o pracoviště s blízkou pracovní náplní, umístěná v Českých Budějovicích.
Charakteristika obsahu  Ekonomická a technická správa pracovišť Akademie, umístěných v Českých Budějovicích.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Ústav experimentální medicíny AV ČR [ASCR Institute of Experimental Medicine]
Časový rozsah dokumentů  1991–1995
Rozsah a druh dokumentů  3 kartony
Časový rozsah existence původce  1993–
Vznik a zaměření  Ústav je plynulým pokračováním Ústavu v rámci ČSAV, který vznikl v roce 1975 sloučením Laboratoře pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání ČSAV, Oftalmologické laboratoře ČSAV, Laboratoře otorinolaryngologické ČSAV a Laboratoře plastické chirurgie ČSAV. V roce 1991 připojena nová Laboratoře buněčné neurofyziologie.
Ústav se zabývá vybranými problémy biomedicíny se zaměřením na aplikaci v klinickém lékařství.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o vedení pracoviště, zápisy ze schůzí (vědecká rada, odbory, dílčí úseky), materiály týkající se grantů, doklady o zahraniční spolupráci, agenda Rady areálu Krč.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Ústav informatiky AV ČR [ASCR Institute of Computer Science]
Časový rozsah dokumentů  1981–1996
Rozsah a druh dokumentů  9 kartonů
Časový rozsah existence původce  1993–
Vznik a zaměření  Vznikl z Centrálního výpočetního střediska ČSAV, které bylo založeno v r. 1975 jako společné pracoviště ČSAV a k 1. 11. 1980 bylo přeřazeno mezi pracoviště vědecká. V roce 1993 při transformaci ČSAV na AV ČR byl přijat název Ústav informatiky a výpočetní techniky, k 1. 7. 1998 změněn na uvedený název.
Charakteristika obsahu  Část registratury sekretariátu.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR [ASCR Institute of Theoretical and Applied Mechanics]
Časový rozsah dokumentů  1993–1998
Rozsah a druh dokumentů  6 kartonů
Časový rozsah existence původce  1993–
Vznik a zaměření  Ústav je plynulým pokračovatelem původního ústavu ČSAV, jehož předchůdcem byla část Kloknerova výzkumného a zkušebního ústavu hmot a konstrukcí stavebních, založeného v roce 1921 a začleněného do ČSAV v roce 1953.
Pracoviště se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky, zejména stavebních konstrukcí, v oboru materiálů a zemin; v oboru analýzy vlastností konstrukcí a jejich elementů a jejich spolehlivosti při časově náhodně proměnném zatížení a v oboru biomechaniky pevné fáze.
Charakteristika obsahu  Doklady o vedení ústavu, o písemnosti o grantech a ústavních výzkumných úkolech, o aplikaci výzkumu, expertízy, personální agenda, spolupráce s domácím a zahraničními partnery
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Vývojová optická dílna AV ČR [ASCR Optical Development Workshop]
Časový rozsah dokumentů  1993–1995
Rozsah a druh dokumentů  1 karton
Časový rozsah existence původce  1993–
Vznik a zaměření  Dílna vznikla jako optická skupina Astronomického ústavu ČSAV v roce 1965. V roce 1991 byla vyčleněna jako samostatná jednotka pod uvedeným názvem, pracoviště ČSAV; po vzniku AV ČR se stala jejím servisním pracovištěm.
Pracoviště se zaměstnává zakázkovým výzkumem, vývojem a výrobou optických prvků, přípravou optických výpočtů, návrhů a konstrukcí spolu s poradenskou a posudkovou činností.
Charakteristika obsahu  Statistické výkazy za léta 1993 a 1995
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.