Pomocné orgány, rady, komise ČSAV [CSAS auxiliary bodies, councils and commissions]

Zpracovala Hana Barvíková, březen 2006 (zachycen stav k 31. 12. 2005). Aktualizováno pro stav k 31. 12. 2007.

Řazeno abecedně.

Struktura popisu:
Název fondu (původce)
Časový rozsah dokumentů
Rozsah a druh dokumentů
Časový rozsah existence původce
Charakteristika zaměření
Charakteristika obsahu
Způsob zpracování (pomůcka)
(Poznámka)


Ediční rada ČSAV [CSAS Editorial Council]
Časový rozsah dokumentů  1962–1989
Rozsah a druh dokumentů  33 kartonů, 12 balíků
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Rada koordinovala vydavatelskou činnost a rozhodovala o ediční politice v ČSAV.
Charakteristika obsahu  Zápisy o jednání ediční rady a další dokumenty o činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventární seznam (pro 15 kartonů).


Interkosmos (vládní komise při ČSAV) [Interkosmos, government commission attached to CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1965–1990
Rozsah a druh dokumentů  129 kartonů, 2 knihy
Časový rozsah existence původce  1965–1990
Vznik a zaměření  eskoslovenská komise pro spolupráci se socialistickými zeměmi při výzkumu a využití kosmického prostoru pro mírové účely „Interkosmos“.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o spolupráci především se SSSR, československá účast při projektování družic a kosmických lodí a přípravě kosmického programu.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Komise ČSAV pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků [CSAS Commission for Consideration of the Scientific Qualifications of Scientific Workers]
Časový rozsah dokumentů  1962–1993
Rozsah a druh dokumentů  63 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Komise rozhodovala o přidělování vyšších kvalifikačních stupňů vědeckým pracovníkům.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o jednání komise a o jednotlivých rozhodnutích.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Komise ČSAV pro vodní hospodářství [CSAS Commission for Water Management]
Časový rozsah dokumentů  1952–1979
Rozsah a druh dokumentů  49 kartonů, 29 knih
Časový rozsah existence původce  1952–1992
Vznik a zaměření  Původně Komise pro pomoc velkým stavbám socialismu.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o stavbě přehrad a vodních děl.
Způsob zpracování (pomůcka)  Rozděleno do skupin.


Komise presidia ČSAV pro komplexní výzkum rozvojových zemí [Commission of the CSAS Presidium for Comprehensive Research into Developing Countries]
Časový rozsah dokumentů  1961–1991
Rozsah a druh dokumentů  59 kartonů, 3 fascikly, 1 album, 2 kartotéky
Časový rozsah existence původce  1962–1990
Vznik a zaměření  Zřízena z pověření politického byra ÚV KSČ; od 80. let komise součástí Rady presidia ČSAV pro mezinárodní vědeckou spolupráci. Řízení a koordinace výzkumu rozvojových zemí ve všech vědních oborech a péče o výchovu studentů, praktikantů, vědeckých a pedagogických pracovníků z těchto zemí.
Charakteristika obsahu  Cenné informace z oblasti styků Československa s rozvojovými zeměmi: plány výzkumu a zprávy o jejich plnění, dokumenty o spolupráci domácí i mezinárodní, doklady o činnosti československých expertů, materiály ze symposií a konferencí, příprava expedic do Asie, Afriky a Latinské Ameriky.
Způsob zpracování (pomůcka)  Dílčí inventář (1961–1978, 21 kartonů), hrubě uspořádaná část pro léta 1964, 1968–1986 (8 kartonů), přejímací seznam (1983–1991, 14 kartonů), 16 kartonů neuspořádáno.


Komise presidia ČSAV pro Mezinárodní geofyzikální rok [CSAS Presidium Commission for International Geophysical Year]
Časový rozsah dokumentů  1956–1961
Rozsah a druh dokumentů  7 kartonů
Časový rozsah existence původce  1956–1961
Vznik a zaměření  Zabezpečování a koordinace československé účasti v této významné mezinárodní akci.
Charakteristika obsahu  Programy činnosti a jednotlivých akcí Mezinárodního geofyzikálního roku, bulletiny, tisky, dokumenty o zahraničních stycích a spolupráci, o účasti na generálních shromážděních v Barceloně, Moskvě a Římě.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Komise presidia ČSAV pro organizaci vědeckých společností ČSAV [Commission of the CSAS Presidium for the Organization of Scientific Societies Affiliated to the CSAS]
Časový rozsah dokumentů  1954–1989
Rozsah a druh dokumentů  94 kartonů
Časový rozsah existence původce  1954–1990
Vznik a zaměření  Orgán pro zajišťování existence společností přidružených k ČSAV.
Charakteristika obsahu  Základní informace o všech vědeckých společnostech spravovaných ČSAV. Část fondu zpracovaná v inventářích dokumentuje jejich vznik a prvotní vývoj.
Způsob zpracování (pomůcka)  Dílčí inventáře (1954–1969, 71 kartonů; [1960] 1970–1989, 20 kartonů), zbytek neuspořádán.


Komise presidia ČSAV pro otázky životního prostředí [CSAS Presidium Commission for Environmental Questions]
Časový rozsah dokumentů  1963–1977
Rozsah a druh dokumentů  9 kartonů
Časový rozsah existence původce  1973–1992
Vznik a zaměření  Pomocný orgán presidia pro zajišťování úkolů ČSAV v otázkách tvorby a ochrany životního prostředí.
Charakteristika obsahu  Zápisy ze zasedání komise, přehledy úkolů státního plánu v oblasti péče o životní prostředí, doklady o spolupráci domácí i zahraniční, expertízy a odborná vyjádření.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventární seznam.


Komise presidia ČSAV pro řízení a koordinaci vědeckého výzkumu mezinárodní politiky [CSAS Presidium Commission for Management and Coordination of Research into International Issues]
Časový rozsah dokumentů  1965
Rozsah a druh dokumentů  1 karton
Časový rozsah existence původce  1965
Charakteristika obsahu  Dochovány pouze zápisy ze zasedání komise.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Komise presidia ČSAV pro vodní hospodářství (Orlík) [CSAS Presidium Commission for Water-Management (Orlík)]
Časový rozsah dokumentů  1929–1966
Rozsah a druh dokumentů  19 kartonů, 2 kartotéky, mapy (11 rolí a tubusů), filmy (14 kotoučů)
Časový rozsah existence původce  1953–1960
Vznik a zaměření  Zabezpečení detailního, široce zaměřeného průzkumu zátopové oblasti při stavbě vodní přehrady Orlík za účasti různých pracovišť ČSAV i jiných výzkumných týmů.
Charakteristika obsahu  Vědecké zprávy, mapy, filmy, fotografie, materiál z archeologického, etnografického, místopisného, umělecko-historického průzkumu, rukopisy některých výsledných studií.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Komise pro energetiku při presidiu ČSAV [Commission for Power Engineering affiliated to the CSAS Presidium]
Časový rozsah dokumentů  1967–1977
Rozsah a druh dokumentů  8 kartonů
Časový rozsah existence původce  1963–1984
Vznik a zaměření  Koordinace úkolů ČSAV pro potřeby československého energetického průmyslu.
Charakteristika obsahu  Doklady o jednání pracovních skupin, řešení vybraných badatelských úkolů z energetiky, doklady o mezinárodní spolupráci, technické zprávy.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Komise pro otázky členství v ČSAV [Commission for CSAS Membership Questions]
Časový rozsah dokumentů  1990–1991
Rozsah a druh dokumentů  1 karton, 5 balíků, 10 šanonů
Časový rozsah existence původce  1990–1991
Vznik a zaměření  Úkolem komise bylo odstraňovat deformace v otázkách členství v ČSAV, a pokud členové nesplňovali zákonné předpoklady pro členství v ČSAV, řešit jejich další členství.
Charakteristika obsahu  Zápisy ze zasedání komise a seznamy jejích členů, záznamy pohovorů se členy ČSAV, stanoviska vědeckých rad ústavů, potvrzení členství, resp. rezignace na něj.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Komise pro spolupráci se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně [Commission for Collaboration with the Associated Institute for Nuclear Research in Dubna]
Časový rozsah dokumentů  1970–1992
Rozsah a druh dokumentů  24 kartonů
Časový rozsah existence původce  1956–1992
Vznik a zaměření  Úkolem bylo vysílání vědeckých pracovníků do Dubny a spolupráce s pracovišti podílejícími se na jaderném výzkumu (před r. 1970 tato agenda v rámci zahraničního odboru ÚP ČSAV, kde také dokumenty o prvních letech spolupráce s SÚJV Dubna).
Charakteristika obsahu  Dokumentace o výjezdech jednotlivých pracovníků, požadavky ústavů na vysílání, zprávy o služebních cestách a činnosti vědců.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Komise pro vědeckovýzkumný film při presidiu ČSAV [Commission for Scientific Research Film affiliated to the CSAS Presidium]
Časový rozsah dokumentů  1961–1966
Rozsah a druh dokumentů  4 kartony
Časový rozsah existence původce  1961–1966
Vznik a zaměření  Návaznost na činnost starší Společnosti pro vědeckou kinematografii (založené v roce 1924); od roku 1966 Československá společnost pro vědeckou kinematografii (viz fond v oddílu Společnosti při ČSAV)
Charakteristika obsahu  Doklady o rozvoji vědeckého filmu v rámci ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Komise Výboru prezidia pro řízení pracovišť ČSAV pro dořešení některých otázek nápravy křivd [Commission of the CSAS Presidium Board to Deal with Several Questions on the Rectification of Grievances]
Časový rozsah dokumentů   1990–1992
Rozsah a druh dokumentů   2 kartony
Časový rozsah existence původce   1990–1992
Vznik a zaměření   Orgán Výboru prezidia ČSAV, navazující na práci Ústřední komise ČSAV pro nápravu křivd a určený k vyřízení dosud touto komisí nedořešených
Charakteristika obsahu   Agenda rehabilitací pracovníků.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Likvidační komise ČSAV pro zrušené vědecké společnosti [CSAS Liquidation Commission for Abolished Scholarly Institutes]
Časový rozsah dokumentů  1942–1964
Rozsah a druh dokumentů  3 kartony, 3 knihy
Časový rozsah existence původce  1952–1953
Charakteristika obsahu  Materiály týkající se likvidace a převzetí nemovitostí, práv a závazků, movitých věcí, fondů a nadací i finančního jmění Královské české společnosti nauk, České akademie věd a umění, Masarykovy akademie práce, Československé národní rady badatelské, Ústředí vědeckých pracovníků, Správy domů vědeckých pracovníků v Bechyni a dalších menších institucí Československou akademií věd.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Ústřední komise ČSAV pro nápravu křivd [Central CSAS Commission for the Rectification of Grievances]
Časový rozsah dokumentů  1989–1992
Rozsah a druh dokumentů  7 kartonů
Časový rozsah existence původce  1989–1991
Vznik a zaměření  Vyhledávání a řešení případů politicky postižených členů ČSAV a ředitelů pracovišť ČSAV (mj. v období tzv. normalizace), péče o ustavení komisí pracovišť Akademie pro nápravu křivd způsobených ostatním pracovníkům ČSAV, spolupráce s nimi a dohled na případy neřešitelné na úrovni pracovišť.
Charakteristika obsahu   Agenda rehabilitací členů ČSAV a ředitelů pracovišť ČSAV, řešení jednotlivých případů; spolupráce s komisemi pro nápravu křivd na pracovištích ČSAV (informace o stavu na jednotlivých ústavech).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.