Výkonný aparát řídících orgánů ČSAV [Executive structure of the CSAS managerial bodies]

Zpracovala Hana Barvíková, březen 2006 (zachycen stav k 31. 12. 2005). Aktualizováno pro stav k 31. 12. 2007.

Fondy v oddílu jsou řazeny věcně (hierarchicky a do určité míry dle časové posloupnosti), resp. abecedně uvnitř věcných oddílů.

Struktura popisu:
Název fondu (původce)
Časový rozsah dokumentů
Rozsah a druh dokumentů
Časový rozsah existence původce
Charakteristika zaměření
Charakteristika obsahu
Způsob zpracování (pomůcka)
(Poznámka)


Řízení a správa ČSAV [CSAS Management and Administration]
Časový rozsah dokumentů  1950–1961, 1989–1992
Rozsah a druh dokumentů  230 kartonů Charakteristika fondu a obsahu  Složitý umělý fond sdružující jednotlivé správní úseky vrcholového řízení ČSAV. Do fondu zařazeny archiválie vzešlé z činnosti útvarů a složek Úřadu presidia a některých komisí a jiných pomocných orgánů presidia, jejichž činnost ÚP ČSAV organizačně a administrativně zajišťoval. Pro dané období spolu se zápisy ze zasedání presidia ČSAV (viz), výboru presidia ČSAV (viz) a písemnostmi jednotlivých sekcí (viz Sekce v oddílu Řídící orgány) základním pramenem pro poznání dějin ČSAV jak v globálním pojetí, tak i pro jednotlivé vědní obory a jejich pracoviště.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventáře (1950–1961, 200 kartonů; 1989–1992, 30 kartonů).


Úřad presidia ČSAV [CSAS Presidium Office]
Časový rozsah existence původce  1953–1992
Vznik a zaměření  Po počátečních kolísáních názvu již od února 1953 nesl tento orgán označení Úřad presidia ČSAV a jako oficiální byl používán do r. 1967, kdy byl změněn na Ústřední hospodářskou správu pracovišť, později jen Ústřední správu pracovišť; od r. 1978 se opět používal název Úřad presidia ČSAV. Se změnami názvu byly spojeny vždy i jisté obměny rozsahu gesce. ÚP ČSAV se dělil na odborné útvary, zhruba 13–15 (např. zahraniční, finanční, technický, kádrový odbor apod.); v jeho čele stál ředitel.
Charakteristika obsahu  Písemnosti ÚP a jeho odborných útvarů z období 1952–1961 většinou sloučeny do složitého fondu Řízení a správa (1950) 1952–1961 (viz), ostatní materiály prozatím nezpracovány ve formě inventáře, k vyhledávání archiválií slouží přejímací seznamy nebo inventární soupisy.


Sekretariát ředitele Úřadu presidia ČSAV (resp. ředitele Ústřední hospodářské správy pracovišť, Ústřední správy pracovišť) [Secretariat to the CSAS Presidium Office Director, or to the CSAS Central Economic Management Director or to the CSAS Central Administration of Institutes Director]
Časový rozsah dokumentů  1962–1977
Rozsah a druh dokumentů  78 kartonů
Časový rozsah existence původce  1952–1992
Charakteristika obsahu  Dokumenty o řízení a organizaci, kádrové a personální agendě, právních záležitostech, korespondence s ústředními úřady a ÚV KSČ, materiály k řízení vědecké práce, ediční činnosti, výchově apod.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Ekonomicko-technický odbor Úřadu presidia ČSAV [Economic-Technical Department of the CSAS Presidium Office]
Časový rozsah dokumentů  1970–1993
Rozsah a druh dokumentů  32 balíků
Časový rozsah existence původce  1989–1992
Charakteristika obsahu  Dokumentace řízení vědeckého výzkumu po stránce hospodářské a technické.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno


Ekonomický odbor Úřadu presidia ČSAV [Economic Department of the CSAS Presidium Office]
Časový rozsah dokumentů  1958–1992
Rozsah a druh dokumentů  253 kartonů
Časový rozsah existence původce  1952–1992
Charakteristika obsahu  Dokumentace řízení vědeckého výzkumu po stránce hospodářské.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam


Finanční odbor Úřadu presidia ČSAV (rozpočtové oddělení) [Financial Department of the CSAS Presidium Office (Budget Department)]
Časový rozsah dokumentů  1962–1965
Rozsah a druh dokumentů  28 kartonů, 6 knih
Časový rozsah existence původce  1952–1970
Charakteristika obsahu  Jednotlivé rozpočty ústavů, statistické přehledy, delimitační dohody mezi ústavy i ČSAV a jinými resorty apod.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (pro 16 kartonů), zbytek neuspořádán.


Kádrový a personální útvar Úřadu presidia ČSAV [Cadre and Personnel Division of the CSAS Presidium Office]
Časový rozsah dokumentů  1952–1990
Rozsah a druh dokumentů  145 kartonů
Časový rozsah existence původce  1952–1990
Charakteristika obsahu  Personální statistiky, plány práce odboru, zprávy, hlášení apod. (mj. pro období tzv. normalizace seznamy emigrantů a pracovníků, se kterými buď rozvázán pracovní poměr nebo uzavřeny krátkodobé pracovní smlouvy).
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Legislativně právní odbor Úřadu presidia ČSAV [CSAS Presidium Office Legislative-Legal Division]
Časový rozsah dokumentů  1978–1985
Rozsah a druh dokumentů  4 kartony
Časový rozsah existence původce  1979–1992
Vznik a zaměření  Navázal na činnost legislativně právního odboru SP ČSAV.
Charakteristika obsahu  Přípravné a podkladové materiály k novelizaci stanov, návrhy organizačních řádů, organizační analýzy útvarů ÚP ČSAV a k přípravě zásad ke spolupráci a sdružování s mimoakademickými institucemi.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Odbor propagace a popularizace vědy Úřadu presidia ČSAV [Promotion and Popularisation of Science Department of the CSAS Presidium Office]
Časový rozsah dokumentů  1977–1985
Rozsah a druh dokumentů  6 kartonů
Časový rozsah existence původce  1977–1992
Vznik a zaměření  Po reorganizaci výkonných orgánů ČSAV v r. 1977 převzal Odbor propagace a popularizace vědy ÚP agendu bývalého Odboru pro tisk a informace Sekretariátu presidia ČSAV.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o práci tiskového odboru v oblasti propagace vědy a ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Odbor rezortní kontroly Úřadu presidia ČSAV [High-Level Control Department of the CSAS Presidium Office]
Časový rozsah dokumentů  1953–1993
Rozsah a druh dokumentů  77 kartonů
Časový rozsah existence původce  1953–1992
Vznik a zaměření  Původně Oddělení resortní kontroly ÚP ČSAV (do r . 1961).
Charakteristika obsahu  Protokoly o revizích a kontrolách stavu hospodaření jednotlivých ústavů, stížnosti, oznámení a podněty pracovníků, rozbory stížností, revizní zprávy z kontrol na pracovištích ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)  Dílčí inventář (1962–1971, 6 kartonů), přejímací seznam.


Odbor vnitřní správy Úřadu presidia ČSAV [Internal Administration Department of the CSAS Presidium Office]
Časový rozsah dokumentů   1955–1969
Rozsah a druh dokumentů   8 kartonů
Časový rozsah existence původce   1952–1969
Charakteristika obsahu   Písemnosti odboru zabývajícího se zabezpečením chodu ÚP ČSAV pro stránce organizační, provozní, materiální a dopravní; zajímavé dokumenty vedle podílu na přípravě zasedání presidia ČSAV v oblasti správy objektů ČSAV (vedle pracovišť domy vědeckých pracovníků, místa konání akcí a rekreace pracovníků Akademie).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Odbor výchovy Úřadu presidia ČSAV [Educational Department of the CSAS Presidium Office]
Časový rozsah dokumentů  1952–1992
Rozsah a druh dokumentů  415 kartonů, 2 balíky
Časový rozsah existence původce  1952–1992
Charakteristika obsahu  Písemnosti o vědeckých aspiranturách a o udělování vědeckých hodností.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam


Plánovací odbor Úřadu presidia ČSAV [Planning Department of the CSAS Presidium Office]
Časový rozsah dokumentů  1952–1970
Rozsah a druh dokumentů  109 kartonů
Časový rozsah existence původce  1952–1970
Vznik a zaměření  Po r. 1970 byly všechny odbory ÚP ČSAV, zabývající se tak či onak hospodářskou činností, sloučeny v jeden ekonomický odbor.
Charakteristika obsahu  Doklady o plánech pro zabezpečování personálních, materiálních a technických potřeb pracovišť i jiných organizačních složek ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam (pro část fondu), zbytek neuspořádán.


Provozní odbor Úřadu presidia ČSAV [Operational Department of the CSAS Presidium Office]
Časový rozsah dokumentů  1958–1991
Rozsah a druh dokumentů  1 karton, 1 kartotéka
Časový rozsah existence původce  1978–1992
Charakteristika obsahu  Písemnosti odboru zabývajícího se technickým zabezpečením provozu Úřadu presidia ČSAV. Viz též fond Odbor vnitřní správy Úřadu presidia ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Technický odbor Úřadu presidia ČSAV [Technical Department of the CSAS Presidium Office]
Časový rozsah dokumentů  1952–1988
Rozsah a druh dokumentů  202 kartonů, 36 balíků
Časový rozsah existence původce  1952–1992
Charakteristika obsahu  Materiály k technickému zabezpečení činnosti ČSAV, výstavbě nových objektů, opravám a rekonstrukcím.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam (pouze pro část fondu).


Zahraniční odbor Úřadu presidia ČSAV [Foreign Department of the CSAS Presidium Office]
Časový rozsah dokumentů  1952–1992
Rozsah a druh dokumentů  1535 kartonů, 21 balíků, 4 kartotéky
Časový rozsah existence původce  1952–1992
Charakteristika obsahu  Dokumenty o zahraniční spolupráci, dohodách se zahraničními akademiemi nebo jinými vědeckými institucemi, o zahraničních cestách pracovníků Akademie a návštěvách cizinců v ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventární seznam pro část fondu (pro období 1953–1959 a 1960–1964, dohromady pro 215 kartonů), zbytek neuspořádán.
Poznámka  Doplňkovým souborem Sbírka cestovních zpráv (viz).


Zvláštní odbor Úřadu presidia ČSAV [Special Tasks Department of the CSAS Presidium Office]
Časový rozsah dokumentů  1962–1990
Rozsah a druh dokumentů  120 kartonů, 48 balíků
Časový rozsah existence původce  1973–1990
Vznik a zaměření  Zvláštní odbor zřízen při reorganizaci výkonných složek ČSAV v r. 1973, v návaznosti na činnost zvláštního oddělení Ústřední správy řízení pracovišť ČSAV (1962–1973) a oddělení zvláštních úkolů a civilní obrany ÚP ČSAV (1953–1961). V r. 1990 odbor zrušen; minimalizovanou agendu převzal referát obrany a ochrany.
Charakteristika obsahu  Odtajněné spisy týkající se řídících, výkonných orgánů ČSAV i jednotlivých pracovišť.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Sekretariát presidia ČSAV [Secretariat of the CSAS Presidium]
Časový rozsah dokumentů  1962–1980
Rozsah a druh dokumentů  65 kartonů
Časový rozsah existence původce  1953–1992
Vznik a zaměření  Zřízen v polovině r. 1953. Do r. 1956 pod přímým vedením ředitele Úřadu presidia ČSAV, spojen s jeho vlastním sekretariátem. 1. 7. 1956 sekretariát presidia ČSAV zcela oddělen jako samostatný organizační útvar. Po reorganizaci v r. 1978 opět součástí Úřadu presidia ČSAV. Hlavní náplní práce organizační péče o činnost presidia a jeho pomocných orgánů, tajemnické práce pro náměstky presidenta a hlavního vědeckého sekretáře (v období 1953–1962), evidence usnesení stranických orgánů a vlády, týkajících se ČSAV, sledování jejich plnění, evidence plnění vlastních usnesení presidia a výboru presidia, koordinace činnosti sekretariátů sekcí a vědeckých kolegií a zajišťování dalších organizačních a administrativních úkolů.
Charakteristika obsahu  Korespondence s ústředními orgány, ÚV KSČ, společenskými organizacemi, vysokými školami a vědeckými institucemi, jednotlivými pracovišti ČSAV, vědeckými společnostmi při ČSAV, se členy ČSAV, různé podkladové materiály, zprávy, informace a sdělení apod. Důležitý materiál doplňující fondy funkcionářů a fondy výkonných orgánů presidia ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno
Poznámka  Písemnosti sekretariátu presidia z let 1953–1961 zahrnuty do složitého fondu Řízení a správa ČSAV (1950) 1952–1961 (viz).


Odbor pro tisk a propagaci Sekretariátu presidia ČSAV [Press and Publicity Department of the CSAS Presidium Secretariat]
Časový rozsah dokumentů  1966–1978
Rozsah a druh dokumentů  6 kartonů
Časový rozsah existence původce  1970–1976
Charakteristika obsahu  Doklady o spolupráci s tiskem, pořádání výstav a jiných akcí propagujících a popularizujících vědu a ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)  Rozděleno do skupin.


Odbor vědeckého plánu Sekretariátu presidia ČSAV [Scientific Planning Department of the Secretariat of the CSAS Presidium]
Časový rozsah dokumentů  1964–1992
Rozsah a druh dokumentů  249 kartonů, 11 balíků, 59 knih
Časový rozsah existence původce  1952–1992
Charakteristika obsahu  Archiválie umožňující sledovat plánování vědy, přípravy dlouhodobých i ročních plánů a zprávy o jejich plnění.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Oddělení pro kulturně politickou a ediční činnost Sekretariátu presidia ČSAV [Department for Cultural-Political and Publishing Activity of the CSAS Presidium Secretariat]
Časový rozsah dokumentů  1962–1970
Rozsah a druh dokumentů  14 kartonů
Časový rozsah existence původce  1963–1970
Charakteristika obsahu  Dokumentace ediční činnosti ČSAV a spolupráce Akademie se společenskými organizacemi, kulturními a uměleckými orgány a institucemi.
Způsob zpracování (pomůcka)  Rozděleno do skupin.


Organizační odbor Sekretariátu presidia ČSAV [Organization Department of the CSAS Presidium Secretariat]
Časový rozsah dokumentů  1964–1972
Rozsah a druh dokumentů  108 kartonů
Časový rozsah existence původce  1964–1972
Charakteristika obsahu  Doklady o legislativní, organizační a normativní práci odboru (členská agenda, evidence návrhů i udělení odměn a cen ČSAV, příprava zákona o ČSAV a ČAV, evidence úkolů uložených Akademii ÚV KSČ a vládou, příprava valných shromáždění členů ČSAV apod.)
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (pro 102 kartonů).