Řídící orgány ČSAV [CSAS Managerial bodies]

Zpracovala Hana Barvíková, březen 2006 (zachycen stav k 31. 12. 2005). Aktualizováno pro stav k 31. 12. 2007.

Fondy jsou v oddílu většinou řazeny hierarchicky, resp. v rámci hierarchie chronologicky; v části, kde jsou soustředěny fondy sekcí, podle jejich pořadového čísla a v části shrnující fondy vědeckých kolegií abecedně.

Struktura popisu:
Název fondu (původce)
Časový rozsah dokumentů
Rozsah a druh dokumentů
Časový rozsah existence původce
Charakteristika zaměření
Charakteristika obsahu
Způsob zpracování (pomůcka)
(Poznámka)


Valná shromáždění členů ČSAV [General Assembly of CSAS Members]
Časový rozsah dokumentů  1952–1992
Rozsah a druh dokumentů  47 kartonů
Časový rozsah existence původce  1952–1992
Vznik a zaměření  Tento vrcholný orgán Akademie (v letech 1952–1963 byla označována jako valná shromáždění ČSAV) byl tvořen všemi členy ČSAV a scházel se zpravidla jednou ročně. Podle stanov měla shromáždění rozhodovat o zásadních otázkách činnosti a organizace ČSAV, projednávat zprávu presidia o činnosti Akademie, určovat hlavní směry dalšího rozvoje apod.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o přípravě a průběhu valných shromáždění členů ČSAV, prezenci, přepisy stenografických záznamů ze shromáždění, usnesení.
Způsob zpracování (pomůcka)  3 dílčí inventáře (1952–1961, 1962–1969, 1970–1980, 17+13+8 kartonů), zbytek neuspořádán.


Plenární zasedání ČSAV [CSAS Plenary sessions]
Časový rozsah dokumentů  1952–1967
Rozsah a druh dokumentů  2 kartony
Časový rozsah existence původce  1952–1963
Vznik a zaměření  Plenární zasedání byla mimořádným shromážděním členů ČSAV zpravidla slavnostního rázu, jež byla svolávána buď na počest různých výročí, pro „řešení závažných problémů“ nebo z ideologických důvodů.
Charakteristika obsahu  Záznamy o organizaci a průběhu zasedání, podklady pro jednání, diskusní příspěvky, pozvánky apod.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam


Presidium ČSAV [CSAS Presidium]
Časový rozsah dokumentů  1952–1992
Rozsah a druh dokumentů  449 kartonů
Časový rozsah existence původce  1952–1992
Vznik a zaměření  Nejvyšší řídící orgán Akademie v době mezi zasedáními valných shromáždění; složení – předseda (resp. president), místopředsedové (resp. náměstci presidenta), generální sekretář (resp. hlavní vědecký sekretář, vědecký sekretář) a členové bez bližší specifikace. Členové presidia zpočátku voleni valným shromážděním, později jmenováni, resp. potvrzováni i vládou.
Vydávání zásadních pokynů pro činnost Akademie (projednání a schvalování plánů badatelské činnosti, zřizování a rušení vědeckých pracovišť, sestavování rozpočtu a hospodaření s rozpočtovými prostředky ad.), dohled na realizaci usnesení vlády a orgánů KSČ týkajících se Akademie a usnesení valných shromáždění, jimž dle stanov odpovídal za svou činnost. Od roku 1990, kdy existoval také Výbor prezídia pro řízení pracovišť ČSAV v České republice, měl na starosti pouze otázky týkající se celé federace, tj. zahraniční agendu, přípravu nového zákona o Akademii věd, členské otázky a přípravu valných shromáždění.
Charakteristika obsahu  Zápisy ze zasedání presidia a případně i materiál k jednotlivým projednávaným bodům – základní dokumenty k poznání vývoje, organizačních změn a činnosti ČSAV. V období od ledna do listopadu 1969 plnila většinu úkolů presidia ve vztahu k pracovištím na území tehdejší České socialistické republiky Přípravná komise České akademie věd, složená z českých členů presidia ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)  Katalogy (členěno do let 1952–1961, 1962–1969, 1970–1977, 1978–1984, 1985–1989; 1990–1992).
Poznámka  Uvedený počet kartonů zahrnuje dvě řady (A, B), z nichž řada B je duplicitní. Původně samostatný fond Přípravné komise ČAV (takto veden v publikaci Fondy a sbírky Archivu AV ČR z roku 1999) byl začleněn sem.


Výbor presidia ČSAV [CSAS Presidium Committee]
Časový rozsah dokumentů  1953–1992
Rozsah a druh dokumentů  155 kartonů
Časový rozsah existence původce  1952–1992
Vznik a zaměření  Užší sbor presidia (stejnou funkci mělo od r. 1970 Byro presidia a od r. 1982 Kolegium předsedy) byl tvořen presidentem Akademie, jeho náměstky, hlavním vědeckým sekretářem, popř. jeho zástupcem a dalšími členy, určenými presidiem z jeho úřadu. Na starosti měl přípravu jednání presidia a realizaci jeho usnesení; vlastní usnesení výboru podléhala zpětnému schválení presidia.
Charakteristika obsahu  Chronologicky řazený soubor zápisů ze zasedání výboru presidia, doklady o prezenci, event. podkladové materiály k jednotlivým bodům programu jednání apod.
Způsob zpracování (pomůcka)  Katalog. Poznámka  Fond zahrnuje Výbor presidia, Byro presidia (1970–1982) a Kolegium předsedy (1982–1992); uvedený počet kartonů zahrnuje dvě řady (A, B), z nichž řada B je duplicitní.


Výbor pro řízení pracovišť ČSAV v České republice [Committee for the Management of CSAS Institutions in the Czech Republic]
Časový rozsah dokumentů  1990–1993
Rozsah a druh dokumentů  3 kartony
Časový rozsah existence původce  1990–1993
Vznik a zaměření  Výbor vznikl po listopadu 1989; byl složen z volených zástupců pracovišť ČSAV jako doprovodný sbor k Prezídiu ČSAV; složen byl z pěti (českých) místopředsedů ČSAV, z nichž jeden byl zároveň předsedou Výboru, a dalších devíti členů a vědeckého tajemníka. Na starosti měl správu chodu Akademie věd pro Českou republiku a jejích pracovišť, tj. otázky organizační, hospodářské atp.
Charakteristika obsahu  Soubor zápisů a materiálů ze zasedání výboru.
Způsob zpracování (pomůcka)  Katalog (zpracován spolu s katalogem Prezidia ČSAV, viz, pro období 1990–1992).


Sekretariát předsedy ČSAV akademika Františka Šorma [Secretariat of Academician František Šorm, CSAS President]
Časový rozsah dokumentů  1953–1970
Rozsah a druh dokumentů  32 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1965; 1965–1969 (funkční období)
Charakteristika zaměření  Během funkčního období první hlavy ČSAV Zdeňka Nejedlého (1952–1962, s titulem president) neexistoval ve výkonném aparátu ČSAV samostatný sekretariát jejího nejvyššího představitele a jeho funkci vykonával jednak sekretariát presidia ČSAV, jednak samostatný sekretariát Z. Nejedlého jako ministra školství (pokud se dochovaly, jsou písemnosti z agendy Nejedlého jako presidenta ČSAV uloženy v Archivu AV ČR jako součást jeho pozůstalosti, viz oddíl osobních fondů). Po jeho smrti se rozsah agendy předsedy rychle zvětšoval, proto při reorganizaci sekretariátu presidia v r. 1964 zřízen samostatný sekretariát předsedy ČSAV.
Charakteristika obsahu  Písemnosti ke všem úsekům a oblastem činnosti Akademie, prvořadý doplňující fond k základním dokumentům (zápisy a materiály z valných shromáždění členů a ze zasedání presidia): došlá korespondence předsedů ČSAV, kopie korespondence odeslané, různé interní zprávy, informace a sdělení. Velmi důležitý a tematicky rozmanitý materiál, týkající se všech úseků činnosti ČSAV a dokumentující jak její externí vztahy (KSČ, vláda, vysoké školy, zahraniční styky apod.), tak i interní (styk mezi členy presidia, vědeckými kolegii, záležitosti členů a pracovišť ČSAV apod.).V souboru zahrnuty i spisy z let 1953–1965, dokumentující styk ČSAV s ÚV KSČ, jejichž evidence vedena v celém relevantním období jednou z pracovnic pozdějšího sekretariátu předsedy. Dále zahrnuty i písemnosti z října 1969 – května 1970, kdy F. Šorm po rezignaci na funkci předsedy pracoval dále jako člen presidia.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Sekretariát předsedy ČSAV akademika Jaroslava Kožešníka[Secretariat of Academician Jaroslav Kožešník, CSAS President]
Časový rozsah dokumentů  1969–1980
Rozsah a druh dokumentů  29 kartonů
Časový rozsah existence původce  1970–1977; 1977–1980 (funkční období)
Charakteristika zaměření  Základní agenda vedení Akademie, vykonávaná samostatným sekretariátem předsedy, zřízeným v r. 1964; základní zdroje informací pro fungování ČSAV během výkonu funkce tohoto předsedy.
Charakteristika obsahu  Obecně materiály k období normalizace, jedné z klíčových etap ve vývoji Akademie; typově korespondence, zprávy, informace, týkající se všech úseků činnosti ČSAV v normalizačním období v interní i externí oblasti, záležitosti členů ČSAV, styky s ÚV KSČ a ústředními úřady, zahraniční spolupráce, problémy pracovišť apod.
Způsob zpracování (pomůcka)  Uspořádáno.


Sekretariát předsedy ČSAV akademika Bohumila Kvasila [Secretariat of Academician Bohumil Kvasil, CSAS President]
Časový rozsah dokumentů  1979–1985
Rozsah a druh dokumentů  20 kartonů
Časový rozsah existence původce  1981–1985 (funkční období) Charakteristika zaměření  Základní agenda vedení Akademie, vykonávaná samostatným sekretariátem předsedy; prvořadý pramen pro poznání chodu ČSAV v daném období.
Charakteristika obsahu  Obecně materiál k normalizačnímu období, záležitosti členů ČSAV, korespondence s ÚV KSČ a ústředními úřady, zahraniční spolupráce, problémy pracovišť apod.; pro dané období prvořadý materiál o všech úsecích činnosti ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Sekretariát předsedy ČSAV akademika Josefa Římana [Secretariat of Academician Josef Říman, CSAS President]
Časový rozsah dokumentů  1982–1989
Rozsah a druh dokumentů  19 kartonů
Časový rozsah existence původce  1986–1989 (funkční období)
Charakteristika zaměření  Základní agenda vedení Akademie, vykonávaná samostatným sekretariátem předsedy.
Charakteristika obsahu  Obecně dokumentace ke konci období normalizace, s náznaky změn, uvolnění v některých vědních odvětvích; typově korespondence, zprávy, informace o všech úsecích činnosti ČSAV v interní i externí oblasti, záležitosti členů ČSAV, styky s ÚV KSČ a ústředními úřady, zahraniční spolupráce, problémy pracovišť apod.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Sekretariát předsedy ČSAV akademika Otto Wichterla [Secretariat of Academician Otto Wichterle, CSAS President]
Časový rozsah dokumentů  1989–1992
Rozsah a druh dokumentů  8 kartonů
Časový rozsah existence původce  1990–1992
Charakteristika zaměření  Základní agenda vedení Akademie, vykonávaná samostatným sekretariátem předsedy. Prvořadá dokumentace pro chod ČSAV v přelomovém období po listopadu 1989
Charakteristika obsahu  Materiály k transformaci ČSAV, záležitosti členů ČSAV, korespondence s ústředními úřady, zahraniční agenda, problematika jednotlivých pracovišť apod.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Místopředseda ČSAV
(1952–1992)
Popis patří následujícím sedmi dílčím fondům  Do roku 1962 funkci zástupce předsedy (presidenta) plnil náměstek. Funkce místopředsedů byla členěna podle příslušných oddělení věd (místopředsedové stáli v čele oddělení matematicko-fyzikálních, chemicko-biologických a společenských věd, resp. posléze oddělení věd o neživé přírodě, o živé přírodě a chemických věd a oddělení společenských věd). Místopředseda ČSAV patřil k nejdůležitějším řídícím funkcionářům v aparátu Akademie; měl podíl na výkonu funkce předsedy, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v příslušných vědních oborech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.
Charakteristika obsahu  V Archivu dosud uloženy dílčí fondy místopředsedů Jaroslava Kožešníka, Bohumila Kvasila, Ivana Málka, Josefa Poulíka, Bohumíra Rosického, Přemysla Ryše a Zdeňka Snítila. V těchto fondech jsou uloženy zejména došlá i odeslaná (kopie) korespondence, komplety přípravných materiálů i konečných textů zpráv, rozborů a expertiz z příslušných vědních oblastí, interní sdělení, zprávy, zápisy a přehledy a dokumentace činnosti oddělení věd. Fondy jsou zásadním pramenem nejen k poznání obecné problematiky vývoje a činnosti ČSAV, ale i detailnějších výsledků rozvoje jednotlivých oblastí vědy.


Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Jaroslava Kožešníka [Secretariat of Academician Jaroslav Kožešník, CSAS Vice-President]
Časový rozsah dokumentů  1962–1969
Rozsah a druh dokumentů  20 kartonů, 1 balík
Časový rozsah existence původce  1961–1965; 1965–1969; 1969–1970 (funkční období) Charakteristika zaměření  Do r. 1962 tato funkce měla označení náměstek presidenta ČSAV; místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. J. Kožešník byl místopředsedou I. oddělení (matematicko-fyzikální a technické vědy.
Funkce místopředsedy ČSAV patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.
Charakteristika obsahu  Dochována zejména korespondence s vládou, ministerstvy, Ú KSČ a jinými státními a společenskými orgány, různé zprávy a přehledy, záznamy Kožešníkových projevů a článků a dokumentace činnosti I. oddělení.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (pro 19 kartonů), zbytek neuspořádán.


Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Bohumila Kvasila [Secretariat of Academician Bohumil Kvasil, CSAS Vice-President]
Časový rozsah dokumentů  1978–1980
Rozsah a druh dokumentů  2 kartony
Časový rozsah existence původce  1979–1980 (funkční období)
Charakteristika zaměření  Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. Místopředseda ČSAV B. Kvasil měl na starosti I. oddělení věd (matematicko-fyzikální a technické). Tato funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.
Charakteristika obsahu  Fond zahrnuje korespondenci s vědeckými kolegii ČSAV a pracovišti v oblasti technických věd (agenda vykonávána i prostřednictvím sekretariátu Fyzikálního ústavu ČSAV, v jehož fondu lze nalézt případné další materiály).
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Ivana Málka [Secretariat of Academician Ivan Málek, CSAS Vice-President]
Časový rozsah dokumentů  1960–1970
Rozsah a druh dokumentů  30 kartonů, 3 knihy
Časový rozsah existence původce  1961–1965 (funkční období)
Charakteristika zaměření  Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. Místopředseda ČSAV I. Málek měl na starosti chemické a biologické vědy. Jeho funkce k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.
Charakteristika obsahu  Kromě dokladů o všeobecné agendě místopředsedy je ve fondu uložena dokumentace pro oblast biologických, lékařských a zemědělských věd – zprávy, rozbory a expertízy z uvedené oblasti, dále kompletní dokumentace o čs. účasti na Mezinárodním biologickém programu a jiných mezinárodních akcích, materiály o činnosti II. oddělení chemických a biologických věd.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Josefa Poulíka [Secretariat of Academician Josef Poulík, CSAS Vice-President]
Časový rozsah dokumentů  1972–1977
Rozsah a druh dokumentů  27 kartonů
Časový rozsah existence původce  1972–1977 (funkční období)
Charakteristika zaměření  Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. J. Poulík měl jako místopředseda ČSAV na starosti oddělení společenských věd. Především v dané oblasti jeho funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.
Charakteristika obsahu  Dochovány dokumenty z vedení oblasti společenských věd, v 70. letech nejvíce postižené normalizačními zákazy, materiály dokládají vedle agendy místopředsedy i tuto problematiku.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Bohumíra Rosického [Secretariat of Academician Bohumír Rosický, CSAS Vice-President]
Časový rozsah dokumentů  1967–1972
Rozsah a druh dokumentů  5 balíků, 8 knih
Časový rozsah existence původce  1970–1977 (funkční období)
Charakteristika zaměření  Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. B. Rosický měl na starosti II. oddělení (chemické a biologické vědy). Jeho funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.
Charakteristika obsahu  Vedle běžné agendy místopředsedy v obecné rovině z normalizačního období k dispozici především materiály z oblasti biologických, chemických a lékařských věd.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno; pro část přejímací seznam.


Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Přemysla Ryše [Secretariat of Academician Přemysl Ryš, CSAS Vice-President]
Časový rozsah dokumentů  1981–1986
Rozsah a druh dokumentů  7 kartonů
Časový rozsah existence původce  1981–1985 (funkční období)
Charakteristika zaměření  Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. P. Ryš vedl oddělení věd o neživé přírodě. Jeho funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.
Charakteristika obsahu  Ve fondu uchována korespondence, přípravné materiály, interní sdělení, zprávy, zápisy a přehledy a dokumentace činnosti příslušného oddělení věd.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno.


Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Zdeňka Snítila [Secretariat of Academician Zdeněk Snítil, CSAS Vice-President]
Časový rozsah dokumentů  1977–1985
Rozsah a druh dokumentů  40 kartonů
Časový rozsah existence původce  1977–1981; 1981–1987 (funkční období)
Charakteristika zaměření  Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. Z. Snítil vedl oddělení společenských věd. Především v daném oddělení, ale i obecněji v Akademii jeho funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.
Charakteristika obsahu  Ve fondu uložena korespondence, zprávy, rozbory, sdělení, zápisy a přehledy a dokumentace činnosti oddělení společenských věd.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Sekretariát hlavního vědeckého sekretáře člena korespondenta Jaroslava Pluhaře [Secretariat of the Corresponding Member Jaroslav Pluhař, CSAS Chief Scientific Secretary]
Časový rozsah dokumentů  1962–1970
Rozsah a druh dokumentů  61 kartonů, 1 kniha
Časový rozsah existence původce  1961–1965; 1965–1969; 1969–1970 (funkční období)
Charakteristika zaměření  Další z významných řídících funkcí ČSAV: v agendě organizační a ekonomické záležitosti pracovišť i ostatních organizačních útvarů Akademie, pro potřeby presidia příprava zpráv a návrhů týkajících se zásadních organizačních, hospodářských a kádrových otázek, zajišťování realizace odpovídajících usnesení presidia; do r. 1964 také vedení a usměrňování činnosti celého výkonného aparátu – Úřadu presidia ČSAV (popisy ve příslušných fondech). Do tohoto roku vykonával tajemnické práce pro hlavního vědeckého sekretáře vedoucí sekretariátu presidia ČSAV; proto písemnosti v tomto období ukládány v registratuře sekretariátu presidia a pouze jejich malá část, odevzdaná později, uložena v nové registratuře sekretariátu hlavního vědeckého sekretáře, zřízené po reorganizaci v r. 1964. Stejně jako písemnosti sekretariátů předsedů a místopředsedů důležitý pramen k poznání obecných i detailních problémů řešených v ČSAV. Vedle vědeckého sekretáře mohlo valné shromáždění členů Akademie zvolit jeho zástupce; v praxi tento náměstek, resp. zástupce (hlavního či generálního vědeckého sekretáře) pečoval o úsek zahraničních vědeckých styků.
Charakteristika obsahu  Došlá korespondence, kopie odeslané, interní sdělení, zprávy, přehledy, směrnice presidia ČSAV, pokyny členů presidia, oběžníky Úřadu presidia, resp. Ústřední hospodářské správy pracovišť, zápisy ze zasedání všech vědeckých kolegií a podkladové materiály k nim, podkladové materiály pro jednání předsednictva Slovenské akademie věd a zápisy z jeho zasedání. Kromě korespondence i souborné materiály zpracované na žádost hlavního vědeckého sekretáře nebo zaslané na jeho vědomí. Sekretariát zpracovával částečně i osobní agendu J. Pluhaře a do fondu tudíž zahrnuty i materiály z jeho vlastní činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (pro 57 kartonů).


Sekretariát generálního sekretáře ČSAV člena korespondenta Karla Frimla [Secretariat of the Corresponding Member Karel Friml, CSAS General Secretary]
Časový rozsah dokumentů  1970–1977
Rozsah a druh dokumentů  52 kartonů
Časový rozsah existence původce  1970–1977 (funkční období)
Charakteristika zaměření  Jedna z významných řídících funkcí ČSAV: v agendě organizační a ekonomické záležitosti pracovišť i ostatních organizačních útvarů Akademie, pro potřeby presidia příprava zpráv a návrhů týkajících se zásadních organizačních, hospodářských a kádrových otázek, zajišťování realizace odpovídajících usnesení presidia. Stejně jako písemnosti sekretariátů předsedů a místopředsedů důležitý pramen k poznání obecných i detailních problémů řešených v ČSAV.
Charakteristika obsahu  Došlá korespondence, kopie odeslané, interní sdělení, zprávy, přehledy, směrnice presidia ČSAV, pokyny členů presidia, oběžníky Úřadu presidia, resp. Ústřední hospodářské správy pracovišť, zápisy ze zasedání všech vědeckých kolegií a podkladové materiály k nim, podkladové materiály pro jednání předsednictva Slovenské akademie věd a zápisy z jeho zasedání. Písemnosti z období tzv. normalizace, dokumenty k vnitřní i vnější agendě ČSAV (ústavy, pracovníci, styk s orgány KSČ, vládou a ministerstvy, zahraniční spolupráce apod.).
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Sekretariát náměstka generálního sekretáře ČSAV, resp. zástupce vědeckého sekretáře akademika Vladimíra Landy [Secretariat of the Academician Vladimír Landa, the Assistant to the General Secretary, also CSAS Assistant Chief Scientific Secretary]
Časový rozsah dokumentů  1971–1980
Rozsah a druh dokumentů  41 kartonů
Časový rozsah existence původce  1970–1981 (funkční období)
Charakteristika zaměření  Vedle vědeckého sekretáře mohlo valné shromáždění členů Akademie zvolit jeho zástupce; v praxi tento náměstek, resp. zástupce (hlavního či generálního vědeckého sekretáře) pečoval o úsek zahraničních vědeckých styků. Stejně jako písemnosti sekretariátů předsedů a místopředsedů důležitý pramen k poznání této agendy v ČSAV.
Charakteristika obsahu  Zahraniční agenda: kontakty ČSAV a jejích pracovišť.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Společný sekretariát členů presidia ČSAV [Joint Secretariat for CSAS Presidium Members]
Časový rozsah dokumentů  1962–1989
Rozsah a druh dokumentů  155 kartonů
Časový rozsah existence původce  1966–1989
Vznik a zaměření  V šedesátých letech byly zřízeny nejprve 2 odborné sekretariáty pro skupiny členů presidia, v r. 1968 jejich počet rozšířen na 3, posléze na 4. V r. 1970 zrušeny a nahrazeny jedním společným pro všechny členy presidia, pověřeným péčí o jednotlivé vědní oblasti.
Charakteristika obsahu  Korespondence členů presidia s centrálními organizacemi státní správy a ÚV KSČ, spolupráce s resorty a vysokými školami, materiály pro přípravu základních organizačních písemností ČSAV, usnesení presidia apod.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventární seznam (1962–1972), přejímací seznam.


Sekretariáty oddělení věd I., II., III. [Secretariats for Science Divisions I, II and III]
Časový rozsah dokumentů  1962–1989
Rozsah a druh dokumentů  140 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1963, 1976–1992
Vznik a zaměření  Oddělení věd byla poprvé zřízena v r. 1962 jako pomocné orgány presidia pro koordinaci činnosti pracovišť a vědeckých kolegií. Do nového zákona o ČSAV z r. 1963 nebyla přejata, jejich činnost byla ukončena k 31. 12. 1963. Nově byla oddělení věd ustanovena r. 1976 (a působila až do konce existence ČSAV). Jejich počet oddělení věd se ovšem několikrát změnil (3–5), nejčastěji existovaly tři (I. matematicko-fyzikálních a technických věd, II. chemických a biologických věd, III. společenských věd; resp. oddělení věd o neživé přírodě, odd. věd o živé přírodě a chemických věd, odd. společenských věd).
Charakteristika obsahu  Dokumenty organizačního charakteru, zprávy o činnosti pracovišť jednotlivých oddělení věd.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Sekce I. – matematicko-fyzikální [1st CSAS Section – Mathematics and Physics]
Časový rozsah dokumentů  1952–1961
Rozsah a druh dokumentů  29 kartonů
Vznik a zaměření  Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o ústavech a vývoji příslušných vědních disciplin, zprávy o činnosti, o vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Sekce II. – geologicko-geografická [2nd CSAS Section – Geological-Geographical]
Časový rozsah dokumentů  1951–1962
Rozsah a druh dokumentů  36 kartonů
Vznik a zaměření  Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o vývoji jednotlivých ústavů a vědních oborů (geografie, paleontologie, pedologie, geochemie, kartografie, geologie apod.), zprávy o činnosti ústavů a vědeckých společností, doklady o vědecké výchově pracovníků, o zahraničních stycích, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Sekce III. – chemická [3nd CSAS Section – Chemical]
Časový rozsah dokumentů  1951–1962
Rozsah a druh dokumentů  31 kartonů
Vznik a zaměření  Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o ústavech a jednotlivých disciplínách chemických věd. Zprávy o činnosti pracovišť, vědecké výchově jejich pracovníků, o zahraničních stycích a spolupráci, publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Sekce IV. – biologická [4th CSAS Section – Biological]
Časový rozsah dokumentů  1952–1963
Rozsah a druh dokumentů  55 kartonů
Vznik a zaměření  Sekce ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci příprava vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědecká výchova a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podpora činnosti vědeckých společností apod.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o vývoji jednotlivých ústavů a příslušných vědních oborů (biologie, botanika, fyziologie, medicína, mikrobiologie, virologie apod.): zprávy o činnosti ústavů a vědeckých společností, zahraničních stycích, domácí i zahraniční spolupráci, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Sekce V. – technická [5th CSAS Section – Technical]
Časový rozsah dokumentů  1952–1961 (1963)
Rozsah a druh dokumentů  40 kartonů
Vznik a zaměření  Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o vývoji pracovišť v oboru a v odpovídajících disciplínách (hornictví, hutnictví, vodní hospodářství, energetika, strojnictví, elektrotechnika, stavebnictví a doprava). Jsou zde uloženy zprávy o činnosti ústavů, o komisích, materiály o vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, spolupráci domácí i mezinárodní, o publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Sekce VI. – historicko-filosofická (historická) [6th CSAS Section – Historical-Philosophical (Historical)]
Časový rozsah dokumentů  1951–1962
Rozsah a druh dokumentů  31 kartonů
Vznik a zaměření  Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod. Filosofie a příslušná pracoviště převedeny od r. 1957 do VII. sekce.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o vývoji ústavů a jimi pěstovaných vědních oborů (archeologie, historie, etnografie, pedagogika, dějiny umění), zprávy pracovišť o jejich činnosti, doklady o vědecké výchově pracovníků, o zahraniční i domácí spolupráci, publikační a ediční činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Sekce VII. – ekonomie, práva (a filosofie) [7th CSAS Section – Economics, Law (and Philosophy)]
Časový rozsah dokumentů  1952–1962
Rozsah a druh dokumentů  27 kartonů
Vznik a zaměření  Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; od r. 1957 převedena do této sekce také filosofie a tím i příslušná pracoviště. Sekce byly zrušeny k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o vývoji příslušných ústavů a vědních oborů, zprávy pracovišť o jejich činnosti, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, domácí i mezinárodní spolupráci, publikační a ediční činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (pro 23 kartonů), zbytek neuspořádán.


Sekce VIII. – filologicko-literární [8th CSAS Section – Philological-Literary]
Časový rozsah dokumentů  1952–1961
Rozsah a druh dokumentů  30 kartonů
Vznik a zaměření  Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporua činnosti vědeckých společností apod.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o ústavech a vědních oborech sekce (též slavistika, orientalistika, klasická filologie): zprávy o činnosti pracovišť, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, domácí i mezinárodní spolupráci, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Vědecké kolegium astronomie, geofyziky, geodézie, meteorologie ČSAV [CSAS Scientific Board of Astronomy, Geophysics, Geodesy and Meteorology]
Časový rozsah dokumentů  1961–1983
Rozsah a druh dokumentů  29 kartonů, 4 balíky
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962; na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet byl větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Časté změny názvu tohoto kolegia vycházely z toho, jaké pod ni spadaly disciplíny a pracoviště.
Charakteristika obsahu  Dochovány dokumenty o činnosti kolegia a o činnosti spravovaných pracovišť a vědeckých společností, o vědecké výchově pracovníků, zahraniční spolupráci, o ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (22 kartonů), zbytek neuspořádán.


Vědecké kolegium biologických základů zemědělství ČSAV [CSAS Scientific Board of Biological Bases of Agriculture]
Časový rozsah dokumentů  1962–1972
Rozsah a druh dokumentů  1 karton
Časový rozsah existence původce  1962–1966
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí, na rozdíl od sekcí od roku 1962, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Toto kolegium existovalo pod uvedeným názvem do r. 1966, pak jako VK teoretických základů zemědělství (viz).
Charakteristika obsahu  Dokumenty o řízení a koordinaci vědy v oblasti zemědělství, zahraniční styky, vědecká výchova pracovníků, ediční a publikační činnost.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam. Vědecké kolegium ekonomie ČSAV [CSAS Scientific Board of Economics]
Časový rozsah dokumentů  1965–1991
Rozsah a druh dokumentů  32 kartonů, 3 šanony
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. V na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o činnosti kolegia i ústavů Akademie, vědecké výchově, zahraničních stycích, publikační činnosti, doklady i k obecným problémům československé ekonomie včetně pokusů o reformy v r. 1968.
Způsob zpracování (pomůcka)  Uspořádáno (17 kartonů), zbytek neuspořádán.


Vědecké kolegium biologie organismů, populací a společenstev ČSAV [CSAS Scientific Board of Biology of Organisms, Populations and Communities]
Časový rozsah dokumentů   1982–1992
Rozsah a druh dokumentů   7 kartonů, 7 razítek
Časový rozsah existence původce   1982–1992
Vznik a zaměření   Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí, na rozdíl od sekcí od roku 1962, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Toto kolegium existovalo až do konce existence kolegií a existence ČSAV.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o řízení a koordinaci vědy v oblasti biologických disciplín uvedených v názvu, zahraniční styky, vědecká výchova pracovníků, ediční a publikační činnost.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Vědecké kolegium ekonomie ČSAV [CSAS Scientific Board of Economics]
Časový rozsah dokumentů   1965–1991
Rozsah a druh dokumentů   32 kartonů, 3 šanony
Časový rozsah existence původce   1962–1992
Vznik a zaměření   Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. V na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o činnosti kolegia i ústavů Akademie, vědecké výchově, zahraničních stycích, publikační činnosti, doklady i k obecným problémům československé ekonomie včetně pokusů o reformy v r. 1968.
Způsob zpracování (pomůcka)   Uspořádáno (17 kartonů), zbytek neuspořádán.


Vědecké kolegium energetiky ČSAV [CSAS Scientific Board of Power Engineering]
Časový rozsah dokumentů  1962–1966
Rozsah a druh dokumentů  4 kartony
Časový rozsah existence původce  1962–1966
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Toto kolegium bylo v roce 1966 sloučeno s VK mechaniky na VK mechaniky a energetiky (viz).
Charakteristika obsahu  Dokumenty o řešení vědeckých a praktických problémů v oblasti energetiky, o koordinaci činnosti pracovišť, vědecké výchově, zahraničních stycích, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Vědecké kolegium filosofie (a sociologie) ČSAV [CSAS Scientific Board of Philosophy (and Sociology)]
Časový rozsah dokumentů  1961–1973
Rozsah a druh dokumentů  24 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V r. 1965 byla do gesce tohoto kolegia připojena i sociologie.
Charakteristika obsahu  Fond orgánu odborného vedení a řízení ústavů v oboru filosofie, sociologie a příbuzných disciplin dokumentuje činnost ústavů ČSAV a vědeckých společností, vědeckou výchovu pracovníků, zahraniční styky, ediční činnost.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (22 kartonů), 2 neuspořádány.


Vědecké kolegium fyzikální, anorganické a analytické chemie ČSAV [CSAS Scientific Board of Physical, Inorganic and Analytical Chemistry]
Časový rozsah dokumentů  1961–1966
Rozsah a druh dokumentů  15 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1966
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. R. 1966 sloučeno toto kolegium s VK teorie chemické techniky na VK chemie a chemické techniky (viz). Vědní obory spadající do gesce tohoto kolegia: fyzikální chemie, anorganická chemie a technologie, analytická chemie a chemie a technologie silikátů.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o činnosti kolegia, o řízení pracovišť, o výchově vědeckých pracovníků, o zahraničních stycích, publikační činnost.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Vědecké kolegium fyziky ČSAV [CSAS Scientific Board of Physics]
Časový rozsah dokumentů  1962–1979
Rozsah a druh dokumentů  14 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o vývoji příslušných disciplín, včetně jaderné fyziky, o činnosti kolegia a ústavů, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Vědecké kolegium geologie, geografie a hornictví ČSAV [CSAS Scientific Board of Geology, Geography and Mining]
Časový rozsah dokumentů  1962–1988
Rozsah a druh dokumentů  46 kartonů, 6 balíků
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.
Charakteristika obsahu  innost kolegia a pracovišť daných oborů, doklady o spolupráci s mimoakademickými ústavy, komisemi a společnostmi, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (34 kartonů), zbytek neuspořádán.


Vědecké kolegium historie ČSAV [CSAS Scientific Board of History]
Časový rozsah dokumentů  1961–1991
Rozsah a druh dokumentů  125 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.
Charakteristika obsahu  Mj. významné doklady o „kontrarevoluční“ a „normalizační“ éře v československé historiografii, o činnosti historických pracovišť, zahraničních stycích, vědecké výchově a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (1961–1970, 29 kartonů), přejímací seznam.


Vědecké kolegium chemie a chemické techniky, resp. chemie ČSAV [CSAS Scientific Board of Chemistry and Chemical Technology, or CSAS Scientific Board of Chemistry]
Časový rozsah dokumentů  1962–1992
Rozsah a druh dokumentů  51 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Toto kolegium procházelo opakovanými změnami názvu, ale v průběhu existence bylo v podstatě zaměřeno nejen na anorganickou, fyzikální a analytickou chemii, ale na celou oblast chemie.
Charakteristika obsahu  Doklady o činnosti kolegia, ústavů, vědeckých společností a jiných pracovišť daného oboru, vědecké výchově, zahraničních stycích, publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (1962–1974, pro 24 kartonů), poté přejímací seznam.


Vědecké kolegium jaderného výzkumu [CSAS Scientific Board of Nuclear Research]
Časový rozsah dokumentů  1962–1972
Rozsah a druh dokumentů  16 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1972
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Po r. 1972 toto kolegium přiřazeno k VK fyziky (viz).
Charakteristika obsahu  Doklady o činnosti pracovišť oboru, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, publikační činnosti, včetně archiválií Čs. komise pro atomovou energii a Komise pro Spojené ústavy jaderného výzkumu Dubna.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Vědecké kolegium jazykovědy ČSAV [CSAS Scientific Board of Linguistics]
Časový rozsah dokumentů  1962–1992
Rozsah a druh dokumentů  9 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o organizaci, vývoji a vědecké práci jazykovědných pracovišť ČSAV, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventární seznam.


Vědecké kolegium lékařských věd ČSAV [CSAS Scientific Board of Medical Sciences]
Časový rozsah dokumentů  1962–1992
Rozsah a druh dokumentů  24 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Do r. 1966 toto kolegium neslo název VK fyziologie a lékařských věd, dále pod uvedeným názvem.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o činnosti ústavů, zahraničních stycích, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (1962–1978, 13 kartonů), přejímací seznam.


Vědecké kolegium matematiky ČSAV [CSAS Scientific Board of Mathematics]
Časový rozsah dokumentů  1961–1992
Rozsah a druh dokumentů  24 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o vývoji matematiky, zprávy o činnosti pracovišť a vědeckých společností, doklady o domácí i zahraniční spolupráci, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (10 kartonů), zbytek neuspořádáno.


Vědecké kolegium mechaniky a energetiky ČSAV [CSAS Scientific Board of Mechanics and Power Engineering]
Časový rozsah dokumentů  1962–1992
Rozsah a druh dokumentů  68 kartonů, 1 balík
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Původně VK mechaniky, v roce 1966 spojeno s VK energetiky (viz).
Charakteristika obsahu  Zprávy o činnosti ústavů a jiných pracovišť oboru, doklady o vědecké výchově, zahraniční i domácí spolupráci, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (1962–1972, 21 kartonů), přejímací seznam.


Vědecké kolegium molekulární a buněčné biologie ČSAV [CSAS Scientific Board of Molecular and Cellular Biology]
Časový rozsah dokumentů  1976–1992
Rozsah a druh dokumentů  8 kartonů
Časový rozsah existence původce  1982–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Toto kolegium vzniklo oddělením z VK biologie v r. 1982.
Charakteristika obsahu  Plány pracovišť, prognózy o vývoji v oboru, zprávy o činnosti pracovišť, doklady o tuzemské a zahraniční spolupráci, o ediční činnosti, doklady o patentech.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Vědecké kolegium nauky o materiálu ČSAV [CSAS Scientific Board of Science of Materials]
Časový rozsah dokumentů  1962–1990
Rozsah a druh dokumentů  44 kartonů, 1 kartotéka
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.
Charakteristika obsahu  Dokumentace státního plánu vědeckého rozvoje (základního výzkumu), perspektivy zaměření výzkumu fyziky kovových materiálů, doklady o zahraničních stycích, domácí i mezinárodní spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (1962–1971, 26 kartonů), přejímací seznam pro zbytek.


Vědecké kolegium obecné biologie ČSAV [CSAS Scientific Board of General Biology]
Časový rozsah dokumentů  1962–1976
Rozsah a druh dokumentů  18 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1976
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V roce 1976 bylo toto kolegium spojeno s VK speciální biologie (viz) do VK biologie.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o činnosti ústavů a celého oboru, plány výzkumu, doklady o zahraničních stycích, domácí i mezinárodní spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (pro 14 kartonů).


Vědecké kolegium organické chemie a biochemie ČSAV [CSAS Scientific Board of Organic Chemistry and Biochemistry]
Časový rozsah dokumentů  1962–1976
Rozsah a druh dokumentů  12 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1976
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V roce 1976 bylo toto kolegium sloučeno s VK chemie a chemické techniky (viz).
Charakteristika obsahu  Dokumenty o vědeckém výzkumu v dané oblasti, zahraniční i domácí spolupráci, činnosti pracovišť, vědecké výchově pracovníků, publikační činnost.
Způsob zpracování (pomůcka)  Rozděleno do skupin.


Vědecké kolegium pedagogiky a psychologie ČSAV [CSAS Scientific Board of Pedagogy and Psychology]
Časový rozsah dokumentů  1962–1992
Rozsah a druh dokumentů  23 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V období 1966–1968 v podstatě existovalo pod názvem Společná komise ČSAV a ministerstva školství a kultury pro pedagogické a psychologické vědy.
Charakteristika obsahu  Doklady o činnosti pracovišť a vědeckých společností, zahraniční i domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář (1962–1979, 7 kartonů), přejímací seznam.


Vědecké kolegium speciální biologie ČSAV [CSAS Scientific Board of Special Biology]
Časový rozsah dokumentů  1962–1976
Rozsah a druh dokumentů  8 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1976
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V roce 1976 sloučeno s dalšími do VK biologie.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o činnosti pracovišť daného oboru, mj. materiály o Krkonošském národním parku, zahraniční i domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventář.


Vědecké kolegium technické kybernetiky a elektrotechniky ČSAV [CSAS Scientific Board of Technical Cybernetics and Electrical Engineering]
Časový rozsah dokumentů  1966–1978
Rozsah a druh dokumentů  35 kartonů
Časový rozsah existence původce  1966–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Do r. 1966 pod názvem VK automatizace a elektroniky.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o výzkumné činnosti v oboru, zahraniční i domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Vědecké kolegium teoretických základů zemědělství ČSAV [CSAS Scientific Board of Theoretical Bases of Agriculture]
Časový rozsah dokumentů  1962–1988
Rozsah a druh dokumentů  36 kartonů
Časový rozsah existence původce  1966–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V období 1962–1966 působilo pod názvem VK biologických základů zemědělství (viz).
Charakteristika obsahu  Dokumenty o vědeckovýzkumné činnosti v oblasti zemědělství, zprávy o činnosti pracovišť, doklady o domácí i zahraniční spolupráci, publikační činnosti, vědecké výchově pracovníků.
Způsob zpracování (pomůcka)  Inventární seznam (1962–1972, 27 kartonů), přejímací seznam.


Vědecké kolegium věd o státu a právu ČSAV [CSAS Scientific Board of Sciences of State and Law]
Časový rozsah dokumentů  1962–1980
Rozsah a druh dokumentů  20 kartonů, 2 balíky
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.
Charakteristika obsahu  Zápisy ze zasedání, styk s pracovišti, zahraniční styky, vědecká výchova pracovníků, publikační činnost, domácí a zahraniční spolupráce.
Způsob zpracování (pomůcka)  Přejímací seznam.


Vědecké kolegium věd o umění ČSAV [CSAS Scientific Board of Art Studies]
Časový rozsah dokumentů  1962–1992
Rozsah a druh dokumentů  31 kartonů
Časový rozsah existence původce  1962–1992
Vznik a zaměření  Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.
Charakteristika obsahu  Dokumenty o činnosti a vývoji oboru, zahraničních stycích, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti, domácí i mezinárodní spolupráci.
Způsob zpracování (pomůcka)  Rozděleno do skupin.