Pracoviště ČSAV [CSAS Institute fonds]

Zpracovala Hana Barvíková, březen 2006 (zachycen stav k 31. 12. 2005). Aktualizováno pro stav k 31. 12. 2007.

Fondy jsou v oddílu řazeny abecedně.

Lokalita je uváděna pouze u mimopražských pracovišť, resp. v případě nutnosti rozlišení.

Pro vlastní, zastřešující Československou akademii věd, resp. orgány jejího vedení, je respektován jako datum vzniku rok 1952, samy ústavy (tzv. zakládající) jsou ale vročeny až do roku následujícího, kdy teprve začaly skutečně existovat.

Struktura popisu:
Časový rozsah dokumentů  
Rozsah a druh dokumentů  
Časový rozsah existence původce  
Vznik a zaměření  
Charakteristika obsahu  
Způsob zpracování (pomůcka)  


Academia, nakladatelství ČSAV [Academia, CSAS Publishing House]
Časový rozsah dokumentů   1952–1989
Rozsah a druh dokumentů   65 kartonů, 21 balíků
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Původní Přírodovědné vydavatelství, podléhající Státnímu úřadu plánovacímu, bylo začleněno k 1. 1. 1953 do ČSAV pod názvem Nakladatelství ČSAV; název Academia nese od 1. 1. 1966 . Zabývalo se vydáváním neperiodických publikací a periodického tisku ze všech vědních oborů, a to jak v češtině, tak i ve světových jazycích; zabezpečovalo publikace po stránce redakčně organizační, výrobně technické, odbytové a propagační, svěřena mu byla i propagace výsledků vědeckého výzkumu.
Charakteristika obsahu   V inventované části fondu dochovány písemnosti sekretariátu, provozních oddělení nakladatelství, redakcí. Nezpracovaný materiál pochází většinou z činnosti redakcí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1953–1970, pro 56 kartonů), zbytek neuspořádán.


Archeologický ústav ČSAV, Praha [CSAS Institute of Archeology, Praha]
Časový rozsah dokumentů   1952–1993
Rozsah a druh dokumentů   89 kartonů, 42 balíků, 30 knih
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Předchůdcem byl Státní archeologický ústav (založen r. 1919, viz), v r. 1953 začleněn do ČSAV. Zabýval se základním výzkumem a studiem pravěkého, protohistorického, doby slovanského osídlení a středověkého období vývoje společnosti na území Čech, Moravy a Slezska na podkladě archeologických pramenů; další částí činnosti byla péče o záchranu a dokumentaci ohrožených archeologických památek na území Čech.
Charakteristika obsahu   Písemnosti provozní a správní, dokumenty o organizaci a vývoji ústavu, vědecké výchově pracovníků, plány práce a zprávy o jejich plnění, materiály o spolupráci vedení ústavu s politickými a společenskými organizacemi, zprávy o výzkumech.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Astrofyzikální observatoř ČSAV, Ondřejov [CSAS Astrophysics Observatory, Ondřejov]
Časový rozsah dokumentů   1953–1954
Rozsah a druh dokumentů   7 kartonů, 10 knih
Časový rozsah existence původce   1953–1954
Vznik a zaměření   Observatoř byla založená J. J. Fričem r. 1898 připojena r. 1933 darem ke Státní hvězdárně, resp. od r. 1939 Pražské hvězdárně. Roku 1950 byla zařazena do nově ustaveného Ústředního ústavu astronomického, jenž přešel v r. 1953 do ČSAV v podobě dvou samostatných institucí – observatoře a Laboratoře pro měření času (viz); v r. 1954 byly opět sloučeny do Astronomického ústavu ČSAV. Observatoř byla pracovně zaměřena na výzkum Slunce a jeho vlivů na Zemi, na výzkum vysoké atmosféry a meteorů.
Charakteristika obsahu   Torzovité dokumenty z pozůstalosti ředitele ústavu Bohumila Šternberka: doklady o vědecké činnosti, vedení pracoviště, spolupráci s jinými vědeckými institucemi.
Způsob zpracování (pomůcka)   Uspořádáno (rozděleno do základních skupin).


Astronomický ústav ČSAV, Praha – Ondřejov [CSAS Astronomical Institute, Praha – Ondřejov]
Časový rozsah dokumentů   1950–1990
Rozsah a druh dokumentů   42 kartonů, 137 balíků
Časový rozsah existence původce   1954–1992
Vznik a zaměření   Ustaven sloučením dvou pracovišť – Astrofyzikální observatoře (viz) a Laboratoře pro měření času (viz), vzniknuvších z původního Ústředního ústavu astronomického při jeho převedení do ČSAV r. 1953. Středisko činnosti v oboru astronomie a astrofyziky, především sledování sluneční aktivity, vlivů Slunce na Zemi, stavby a vývoje hvězd, struktury Galaxie, meteorů a meziplanetární hmoty, dynamiky těles sluneční soustavy a pohybu umělých družic; určování přesného času. Významná spolupráce i na mezinárodních projektech.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vedení ústavu, zahraniční agenda, pracovní plány, písemnosti předchůdců, tj. Astrofyzikální observatoře a Laboratoře pro měření času ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)   Uspořádáno (částečně rozděleno do hlavních skupin).


Biofyzikální ústav ČSAV, Brno [CSAS Institute of Biophysics, Brno]
Časový rozsah dokumentů   1964–1991
Rozsah a druh dokumentů   69 kartonů, 9 balíků
Časový rozsah existence původce   1955–1992
Vznik a zaměření   Vznik z Biofyzikální laboratoře ČSAV. Řešení fyzikálních základů molekulární biologie a technologie genové manipulace, studium mezimolekulárních interakcí, výzkum systémů nadmolekulární úrovně, problematika mutagenů a kancerogenů v životním prostředí.
Charakteristika obsahu   Spisy sekretariátu ředitele, materiály kádrového a personálního odboru, zahraniční agenda apod.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Biologický ústav ČSAV [CSAS Institute of Biology]
Časový rozsah dokumentů   1950–1961
Rozsah a druh dokumentů   88 kartonů
Časový rozsah existence původce   1953–1961
Vznik a zaměření   Původně Ústřední ústav biologický, založený r. 1950, začleněn do ČSAV k 1. 1. 1953. Výzkum základních zákonitostí vzniku a vývoje živé hmoty, vývoje i vlastností živých organismů a jejich vzájemných vztahů; dále aplikovaný výzkum pro potřeby zdravotnictví, zemědělství a potravinářského průmyslu.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vzniku a organizaci ústavu, personální a kádrové materiály, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, zápisy z porad vědeckých kolektivů, korespondence s domácími i zahraničními institucemi, dokumenty o spolupráci s nakladatelstvími a sdělovacími prostředky apod.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (1950–1961, 14 kartonů), zbytek neuspořádán.


Botanický ústav ČSAV, Průhonice [CSAS Botanical Institute, Průhonice]
Časový rozsah dokumentů   1955–1992 (1997)
Rozsah a druh dokumentů  61 kartonů, 36 šanonů, 6 balíků
Časový rozsah existence původce   1962–1992
Vznik a zaměření   Vznik z dřívější Geobotanické laboratoře ČSAV v Průhonicích a její pobočky v Brně; v r. 1968 přičleněna i Botanická zahrada ČSAV v Průhonicích a r. 1972 Hydrobiologická laboratoř ČSAV (v r. 1980 opět oddělená a převedená do Ústavu krajinné ekologie). V r. 1983 ekologické oddělení s oddělením biologie lesa začleněno do Ústavu experimentální fytotechniky ČSAV. Systematický a ekologický výzkum rostlinstva na území státu, směřující k vypracování vědeckých základů pro ochranu a racionální využívání rostlinných druhů, včetně zachování genofondu. Specifickým úkolem ochrana a rozvoj parku v Průhonicích.
Charakteristika obsahu   Písemnosti sekretariátu ředitele (ostatní písemný materiál uložen u původce).
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Československo-sovětský institut ČSAV I [CSAS Czechoslovak-Soviet Institute I]
Časový rozsah dokumentů   1952–1964
Rozsah a druh dokumentů   17 kartonů
Časový rozsah existence původce   1953–1963
Vznik a zaměření   Institut vznikl ze sekce ruského jazyka, literatury a dějin SSSR původního ČSI, založeného při ministerstvu školství, věd a umění v r. 1950 (viz). Protože však v jeho práci převažovala mimovýzkumná činnost, k 31. 5. 1955 zrušen a jeho název přenesen na Ústav ruského jazyka, literatury a dějin SSSR ČSAV. V r. 1963 jako celek zrušen, jeho historické oddělení delimitováno do vznikajícího Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV (viz), ostatní převedena do Ústavu jazyků a literatur ČSAV (viz). Základní výzkum ruského, ukrajinského a běloruského jazyka, slovanských literatur a dějin SSSR (včetně vztahů k naší zemi).
Charakteristika obsahu   Dokumenty povahy správní a provozní, doklady o vědecké a odborné činnosti: přehled o vývoji ústavu, plány vědecké práce a jejich plnění, doklady o spolupráci v rámci ČSAV i v zahraničí, zápisy ze zasedání vědecké a ústavní rady apod.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Československo-sovětský institut ČSAV II [CSAS Czechoslovak-Soviet Institute II]
Časový rozsah dokumentů   1968–1990
Rozsah a druh dokumentů   41 kartonů, 13 balíků
Časový rozsah existence původce   1969–1990
Vznik a zaměření   Vznikl reorganizací Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV (viz); název normalizačním výrazem vědomé návaznosti na původní ústav stejného názvu, což je zřetelné z náplně činnosti. V r. 1990 opět reorganizován do Ústavu dějin střední a východní Evropy (viz). Zpracování dějin zemí socialistického sektoru a Sovětského svazu a „ideologických problémů“ (boj proti antikomunismu, antisovětismu a tzv. buržoazním ideologiím).
Charakteristika obsahu   Důležité doklady o období tzv. normalizace; písemnosti povahy správní a provozní, osobní a kádrové dokumenty zaměstnanců, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, korespondence s domácími i zahraničními institucemi apod.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Ekonomický ústav ČSAV [CSAS Institute of Economics]
Časový rozsah dokumentů   1956–1993
Rozsah a druh dokumentů   206 kartonů, 191 balíků
Časový rozsah existence původce   1954–1993
Vznik a zaměření   Vznikl z Kabinetu pro ekonomii ČSAV, v r. 1971 rozšířen o Ústav světové ekonomiky ČSAV. V r. 1993 zrušen. Zaměření na ekonomické zákonitosti z hlediska marxistické politické ekonomie: otázky zdokonalování plánovitého hospodářství, efektivnosti národního hospodářství a změn v jeho struktuře, výzkum vybraných problémů společenskoekonomických procesů ve vyspělých kapitalistických zemích a metodologie prognóz.
Charakteristika obsahu   Písemnosti správní a provozní povahy, plány práce a zprávy o jejich plnění, materiály o vědecké výchově pracovníků, o mezinárodních stycích ústavu, ediční činnosti, expertízy pro vládu a různé instituce (ve fondu i neuspořádané materiály sekretariátu ředitele z let 1970–1988, převzaté bez předchozí skartace v r. 1993 při likvidaci ústavu).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (1962–1976, 6 kartonů), přejímací seznam.


Encyklopedický institut ČSAV [CSAS Encyclopaedic Institute]
Časový rozsah dokumentů   1957–1993
Rozsah a druh dokumentů   2 kartony, 186 balíků
Časový rozsah existence původce   1957–1992
Vznik a zaměření   Původně Encyklopedická kancelář ČSAV, založená v r. 1956. Zrušen v r. 1992. Ve spolupráci s vědeckými pracovišti Akademie i mimo ni zpracování a redigování hlavních encyklopedických děl vydávaných ČSAV.
Charakteristika obsahu   Písemnosti sekretariátu ředitele, personálie, materiály z technicko-hospodářské zprávy, dokumenty o zahraniční spolupráci, materiály k vydávání encyklopedií.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznamy.


Entomologický ústav ČSAV, České Budějovice [CSAS Institute of Entomology]
Časový rozsah dokumentů   1952–1993
Rozsah a druh dokumentů  168 kartonů
Časový rozsah existence původce   1962–1992
Vznik a zaměření   Vznikl sloučením Entomologické laboratoře (1954–1961) a dvou oddělení Biologického ústavu ČSAV (patologie hmyzu a hydrobiologické laboratoře, viz). Od r. 1981 postupně převáděn z Prahy do Českých Budějovic. Základní výzkum v oblasti entomologie s využitím při ochraně rostlin: zákonitosti vývoje a funkce hmyzího organismu, vliv biologicky aktivních látek, otázky rezistence k insekticidům a možnosti biologické ochrany před přemnožením hmyzu.
Charakteristika obsahu   Doklady o organizaci, vývoji a činnosti pracoviště, výchově vědeckých pracovníků, o zahraničních stycích pracoviště, plánech vědecké práce a jejich plnění, o personální a kádrové agendě.
Způsob zpracování (pomůcka)   Část rozdělena do hlavních skupin, zbytek neuspořádán.


Farmakologický ústav ČSAV [CSAS Institute of Pharmacology]
Časový rozsah dokumentů   1952–1993
Rozsah a druh dokumentů   5 kartonů, 20 balíků
Časový rozsah existence původce   1963–1992
Vznik a zaměření   Vznikl z farmakologické laboratoře Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV (viz). Výzkum především v oblasti imunofarmakologie a neuropsychofarmakologie.
Charakteristika obsahu   Písemnosti o organizaci, vývoji a činnosti pracoviště. Dokumentace vědecké činnosti ústavu (posudky a expertízy), výchovy vědeckých pracovníků, zahraničních styků, ekonomických záležitostí a kádrové a personální práce.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam (1965–1983), pro zbytek orientační pomůcka není.


Filosofický ústav ČSAV [CSAS Philosophical Institute]
Časový rozsah dokumentů   1952–1970, 1990–1992
Rozsah a druh dokumentů   26 kartonů
Časový rozsah existence původce   1957–1970, 1990–1992
Vznik a zaměření   Pokračovatel Kabinetu pro filosofii ČSAV (1953–1956), jehož materiály zahrnuty. V rámci tzv. normalizace v r. 1970 ústav reorganizován (spojen se Sociologickým ústavem a Kabinetem teorie a metodologie vědy ČSAV, viz oba); nově pod názvem Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (viz). Úkoly ústavu dobově charakterizovány jako studium, šíření a další propracování dialektického a historického materialismu se zřetelem na potřeby rozvoje čs. vědy, boje proti tzv. reakčním ideologiím a zpracování dějin filosofie v Československu.
Charakteristika obsahu   Archiválie administrativně správního charakteru, ze sekretariátu ředitele, zahraniční styky, zprávy o činnosti ústavu, oddělení i jednotlivců, bibliografické přehledy.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 16 kartonů z období 1957–1970), zbytek nezpracován.
Poznámka   Reorganizací v r. 1990 opět vznikl Filosofický ústav ČSAV, nyní AV ČR.


Fyzikální ústav ČSAV [CSAS Institute of Physics]
Časový rozsah dokumentů   1953–1995
Rozsah a druh dokumentů  160 kartonů, 10 balíků, 1 kniha
Časový rozsah existence původce   1954–1992
Vznik a zaměření   Vznikl reorganizací a rozšířením Laboratoře pro experimentální a teoretickou fyziku (1952–1954) a jejím sloučením s Laboratoří pro nukleární fyziku (1952–1954). V r. 1979 připojen Ústav fyziky pevných látek (viz). Základní výzkum ve fyzice pevných látek a ve fyzice elementárních částic, výzkum elektrických výbojů v plynech a v oblasti aplikované optiky.
Charakteristika obsahu   Organizačně administrativní písemnosti, personální agenda, dokumenty o spolupráci s ostatními ústavy ČSAV i s jinými resorty, zahraničních stycích, o publikační a ediční činnosti pracovníků ústavu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (1953–1978, 23 kartonů), přejímací seznam.


Fyziologický ústav ČSAV [CSAS Institute of Physiology]
Časový rozsah dokumentů   (1922) 1954–1992
Rozsah a druh dokumentů  132 kartonů, 2 kartotéky, 131 balíků
Časový rozsah existence původce   1954–1992
Vznik a zaměření   Vznikl z fyziologického oddělení Biologického ústavu ČSAV (viz). Studium základních fyziologických funkcí živočišného organismu z hlediska jejich vývoje, regulace, koordinace a integrace; zvláštní pozornost věnována otázkám optimalizace vztahů mezi lidským organismem a prostředím a zkoumání integrační a řídící úlohy nervové soustavy.
Charakteristika obsahu   Materiály o organizaci, vývoji a činnosti ústavu: zápisy ze zasedání rady ústavu, řešení vědeckých úkolů, zahraniční a domácí spolupráce, písemnosti z vědeckých setkání, vědecká výchova pracovníků, ediční a publikační činnost, personální agenda, záležitosti technicko-hospodářské.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (1956–1985, 47 kartonů), zbytek neuspořádán.


Geofyzikální ústav ČSAV [CSAS Geophysical Institute]
Časový rozsah dokumentů   1928–1993
Rozsah a druh dokumentů  83 kartonů, 2 balíky, 17 knih
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Původně geofyzikální sektor Ústředního ústavu fyzikálního (1950–1952), jenž převeden do ČSAV jako samostatný ústav. Výzkum vnitřní stavby a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí, laboratorní výzkum fyzikálních vlastností hornin, vývoj unikátních přístrojů, zpřesňování geofyzikálních poznatků důležitých pro hospodářství na základě spolupráce s jinými geofyzikálními pracovišti, významný podíl na mezinárodní spolupráci, zajišťování provozu geofyzikálních observatoří.
Charakteristika obsahu   Dokumentace organizačního a vědeckého vývoje oboru od r. 1928 (zahrnuto i torzo písemností Státního ústavu geofyzikálního, jenž existoval v letech 1920–1950): výzkumné úkoly, zahraniční styky, zápisy z vědecké a ústavní rady apod., přehled o vývoji oddělení ústavu a stavu zaměstnanců, plány práce a jejich plnění, spolupráce s domácími institucemi, výchova vědeckých pracovníků, ediční a publikační činnost.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1928–1972, 26 kartonů), přejímací seznam pro zbytek fondu.


Geografický ústav ČSAV, Brno [CSAS Geographical Institute, Brno]
Časový rozsah dokumentů   1952–1993
Rozsah a druh dokumentů   38 kartonů
Časový rozsah existence původce   1963–1993
Vznik a zaměření   Předchůdcem Státní sbírka mapová, založená v r. 1920. Pod názvem Kabinet pro kartografii (Praha) v r. 1953 začleněn do ČSAV a v r. 1963 sloučen s brněnským Kabinetem pro geomorfologii do Geografického ústavu se sídlem v Brně; původní Kabinet pro kartografii zůstal jeho pražskou pobočkou (detašované pracoviště od r. 1965). Ústav zrušen v r. 1993. Pražský kabinet soustředěn na základní geomorfologický výzkum ČSR; Geografický ústav na studium geografického prostředí, zejména z hlediska využití jeho zdrojů a tvorby životního prostředí, zahraniční výzkum, rozvíjení teorie a metodiky geografických věd. Středisko vědeckovýzkumné činnosti ČSAV v oborech geografie a kartografie: výzkum krajiny v souvislosti koexistence přírody a společnosti, výsledky práce využívány ve sféře životního prostředí a oblastního a územního plánování.
Charakteristika obsahu   Z činnosti ústavu uchovány především doklady provozního charakteru pražské pobočky; vedle toho zahrnuta dokumentace obou uvedených kabinetů: materiály jednak administrativně-hospodářského charakteru, jednak dokumentace vědecké činnosti, zprávy o plánech a plnění vědeckých úkolů, spolupráce s dalšími institucemi na jejich řešení, dokumenty o vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích a publikační a popularizační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1952–1965, 5 kartonů), přejímací seznam pro zbytek fondu.


Geologický ústav ČSAV [CSAS Institute of Geology]
Časový rozsah dokumentů   1959–1979, 1990–1992
Rozsah a druh dokumentů   48 kartonů, 80 balíků
Časový rozsah existence původce   1960–1979, 1990–1992
Vznik a zaměření   Ustavení sloučením samostatných pracovišť ČSAV – Laboratoře pro pedologii, Laboratoře pro inženýrskou geologii a Paleontologické laboratoře. V r. 1963 oddělení pedologie převedeno do Ústavu experimentální botaniky ČSAV a naopak v r. 1964 k ústavu přičleněna ze zrušeného Ústavu geochemie a nerostných surovin ČSAV pracoviště z oboru geochemie, mineralogie a nerostných surovin. Zrušen v r. 1979, resp. spojen s Hornickým ústavem ČSAV (viz) a v Ústav geologie a geotechniky ČSAV (viz). Po jeho rozdělení v r. 1990 obnoven samostatný Geologický ústav. Hlavní směry výzkumu – studium Českého masivu, paleontologie, paleomagnetická studia, geochemie životního prostředí.
Charakteristika obsahu   Základní dokumenty ústavu, plány vědeckých úkolů a zprávy o jejich plnění, personálie, dokumenty o domácí i zahraniční spolupráci, publikační a vědecko-popularizační činnosti ústavu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (1959–1979, pro 16 kartonů), pro zbytek přejímací seznam.
Poznámka   Po rozdělení Ústavu geologie a geotechniky v r. 1990 obnoven samostatný Geologický ústav ČSAV (nyní AV ČR).


Historický ústav ČSAV [CSAS Institute of History]
Časový rozsah dokumentů  1922–1997
Rozsah a druh dokumentů  117 kartonů, 88 balíků, 1 kartotéka
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Předchůdcem Státní historický ústav (viz), začleněný do ČSAV při jejím vzniku. V r. 1970 jako důsledek tzv. normalizace „reorganizován“ na Ústav československých a světových dějin ČSAV; v r. 1990 s obnovením původního názvu spojeny organizační změny (mj. oddělení pro dějiny přírodních věd a techniky převedeno do nově vzniknuvšího Ústavu teorie a historie vědy, viz, opět zrušeného v r. 1993). Zpracovávání českých, československých a světových dějin, „vzorová“ syntetická díla, ediční úkoly (pokračování v edici historických pramenů), bibliografie čs. historie.
Charakteristika obsahu   Dokumentace organizačního a vědeckého vývoje ústavu: vědecké úkoly ústavu, vědecká výchova, zahraniční styky, období tzv. normalizace a následná persekuce mnohých pracovníků, spolupráce s různými institucemi apod. V přejímacím seznamu nerozlišeny dvě organizační etapy ústavu (Historický ústav ČSAV 1952–1970, Ústav československých a světových dějin 1970–1990). Zahrnuto prozatím i torzo archiválií Státního historického ústavu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.
Poznámka   K obnovenému Historickému ústavu připojena k 1. 7. 1993 část bývalého Ústavu dějin střední a východní Evropy ČSAV (viz).


Hornický ústav ČSAV [CSAS Mining Research Institute]
Časový rozsah dokumentů   1952–1979
Rozsah a druh dokumentů   76 kartonů, 3 balíky
Časový rozsah existence původce   1958–1979
Vznik a zaměření   Vznikl vyčleněním části rezortního Ústavu pro výzkum a využití paliv. V r. 1979 sloučen s Geologickým ústavem ČSAV (viz) do Ústavu geologie a geotechniky ČSAV (viz). Středisko vědeckého výzkumu báňské teorie a geotechniky ve speciálních úsecích dobývání ložisek, úpravnictví a zušlechťování nerostných surovin.
Charakteristika obsahu   Základní dokumenty k vzniku ústavu, vědeckému zaměření, zahraničním stykům, k výchově vědeckých pracovníků, personální agendě, vědecko-popularizační činnosti, zprávy o výzkumných úkolech.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1952–1979, 68 kartonů), zbytek neuspořádán.


Hornický ústav ČSAV, Ostrava [CSAS Mining Research Institute, Ostrava]
Časový rozsah dokumentů   1982–1985
Rozsah a druh dokumentů   17 kartonů
Časový rozsah existence původce   1982–1992
Vznik a zaměření   Vznikl z odloučeného oddělení Ústavu geologie a geotechniky ČSAV v Ostravě, zaměřen na výzkum v oboru hlubinného dobývání ložisek, změnu stavů horského masivu vyvolaných hlubinnou těžbou, chemickými změnami vyvolanými interakcí větrného proudu s uhlím a horninami, vývojem přístrojové techniky pro hornickou geomechaniku, geofyziku, aero- a termodynamiku.
Charakteristika obsahu   Dokumenty k existenci ústavu, vědecká činnost ústavu, spolupráce s místními institucemi, personální agenda , zprávy o výzkumných úkolech.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Hutnický ústav ČSAV [CSAS Metallurgical Institute]
Časový rozsah dokumentů   1949–1963
Rozsah a druh dokumentů   9 kartonů
Časový rozsah existence původce   1957–1963
Vznik a zaměření   Vznikl rozšířením Hutnické laboratoře (1955–1956), resp. původně Laboratoře hutnické ČSAV (1953–1955), jejichž dokumenty zahrnuty; v r. 1959 k ústavu přičleněna Laboratoř pro výzkum materiálu. V r. 1963 ústav vyňat z ČSAV a přidružen k Výzkumnému ústavu ušlechtilých ocelí do resortu ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů. Základní výzkum v oboru železářství, kovohutnictví a speciální metalurgie. Úzká spolupráce s resortními výzkumnými ústavy, vysokými školami a průmyslovými podniky.
Charakteristika obsahu   Základní dokumenty k organizaci a činnosti ústavu; zápisy ze schůzí Hutnické komise ČSAV, dokumenty o vědeckovýzkumné práci ústavu, vědecké výchově, zahraniční i domácí spolupráci; značný počet rukopisů, referátů, vědeckých pojednání.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Institut vzdělávání vědeckých kádrů ČSAV [CSAS Education Institute for Scientific and Scholarly Cadre]
Časový rozsah dokumentů   1954–1990
Rozsah a druh dokumentů   59 kartonů, 4 knihy
Časový rozsah existence původce   1981–1990 (1991)
Vznik a zaměření   Původně Kabinet marxismu-leninismu ČSAV, k němuž v r. 1984 přičleněno oddělení výuky Kabinetu cizích jazyků ČSAV (viz). Péče o specifickou část přípravy vědeckých aspirantů a pracovníků na studijních pobytech z ČSAV i jiných institucí, v r. 1990 zrušen.
Charakteristika obsahu   Dokumentace o zkouškách z marxismu-leninismu a o jazykových zkouškách vědeckých aspirantů, písemnosti z běžné provozní agendy pracoviště; fond prozatím obsahuje i materiály z Kabinetu cizích jazyků a dále z ústavů a pracovišť, které se výukou aspirantů zabývaly.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Jihočeské biologické centrum ČSAV, České Budějovice [CSAS South Bohemian Biology Centre, České Budějovice]
Časový rozsah dokumentů   1982–1989
Rozsah a druh dokumentů   24 kartonů
Časový rozsah existence původce   1981–1990
Vznik a zaměření   Ustaven sdružením biologických pracovišť ČSAV, resp. jejich poboček, se sídlem v Českých Budějovicích: Entomologického ústavu, Parazitologického ústavu, Ústavu krajinné ekologie, Ústavu experimentální botaniky, Ústavu půdní biologie, Společných laboratoří, útvarů a provozů Centra. Zabezpečování rozvoje těchto pracovišť, urychlená aplikace vědeckých poznatků do praxe, technickohospodářské záležitosti.
Charakteristika obsahu   Základní dokumenty o organizaci a řízení centra, zápisy ze schůzí rady, materiály o ekonomických a technických záležitostech, vybavení pracovišť, výstavbě areálu, spolupráci s praxí, vědeckými ústavy domácími i zahraničními.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.
Poznámka   Na činnost centra navazuje v současnosti Společná technickohospodářská správa biologických pracovišť AV ČR, České Budějovice.


Kabinet cizích jazyků ČSAV [CSAS Institute of Foreign Languages]
Časový rozsah dokumentů   1952–1982
Rozsah a druh dokumentů   31 kartonů, 8 knih, 22 balíků
Časový rozsah existence původce   1972–1982
Vznik a zaměření   Zřízen sloučením jazykovědných oddělení Ústavu jazyků a literatur ČSAV (viz) a Katedry jazyků ČSAV (viz). Studium vybraných cizích jazyků po stránce gramatické i lexikální s konkrétním zaměřením na tvorbu vědeckých mluvnic, slovníků, učebnic a učebních pomůcek.
Charakteristika obsahu   Dokumentace o reorganizaci jazykovědných pracovišť v 70. letech, o procesu tzv. normalizace, omezení činnosti a vědecké práce. Základní písemnosti k organizaci a činnosti ústavu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Kabinet pro moderní filologii ČSAV [CSAS Institute for Modern Philology]
Časový rozsah dokumentů   1953–1963
Rozsah a druh dokumentů   4 kartony
Časový rozsah existence původce   1953–1963
Vznik a zaměření   Založen při vzniku ČSAV; po zrušení náplň práce převzata Ústavem jazyků a literatur ČSAV (od 1. 1. 1964, viz). Především studium romanistiky, germanistiky a anglistiky, později i jiných jazyků. Příprava slovníků a vědeckých mluvnic, dějiny západoevropských literatur, spolupráce s nakladatelstvími při vydávání překladové literatury.
Charakteristika obsahu   Materiály k první etapě vývoje oboru v rámci ČSAV. Dokumentace organizačního členění, tématického zaměření, plány práce, personální záležitosti, doklady o spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, ediční plány.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV [CSAS Institute for Greek, Roman and Latin Studies]
Časový rozsah dokumentů   1952–1993
Rozsah a druh dokumentů   39 kartonů, 27 balíků, 1 kniha
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Předchůdcem Komise pro slovník středověké latiny ČAVU. Těžištěm práce edice základních materiálových děl v oboru latinské medievalistiky (slovník středověké latiny), edice našich latinských památek, vydávání Encyklopedie antiky a monografických studií z oboru antiky, latinské medievalistiky a byzantologie.
Charakteristika obsahu   Základní písemnosti k vzniku, vývoji a činnosti ústavu, doklady o jeho zahraničních stycích, vědecko-výzkumných plánech a o publikační aktivitě.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (1952–1970, 15 kartonů), přejímací seznam.
Poznámka   K 1. 10. 1990 s částečně změněnou koncepcí Ústav pro klasická studia ČSAV (nyní AV ČR).


Kabinet pro studium díla Zdeňka Nejedlého ČSAV [CSAS Institute for Study of the Works of Zdeněk Nejedlý]
Časový rozsah dokumentů   1953–1990
Rozsah a druh dokumentů   4 kartony, 3 kartotéky
Časový rozsah existence původce   1953–1967
Vznik a zaměření   Založen pod názvem Kabinet Zdeňka Nejedlého. Uvedený název od r. 1956, od r. 1967 začleněn jako oddělení do Ústavu pro hudební vědu ČSAV. V r. 1971 další reorganizací převeden do Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, kde i jako oddělení zrušen r. 1991 (archiválie a knihovna převedeny do Ústředního archivu ČSAV, nyní Archivu AV ČR). Úkolem soustřeďovat materiály o životě a díle Z. Nejedlého (součástí byl rozsáhlý archiv, viz fond Z. Nejedlý, a jeho původní knihovna), připravit kritické vydání jeho spisů, zpracovat jeho literární a vědeckou pozůstalost a sestavit jeho odborně připravený životopis.
Charakteristika obsahu   Písemnosti organizačně administrativního charakteru, zprávy o činnosti, personální spisy zaměstnanců, doklady o zahraniční i domácí spolupráci, dokumenty o ediční činnosti apod.; ve fondu zahrnuty dokumenty až do převzetí do ÚA ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV [CSAS Institute of the Theory and Methodology of Science]
Časový rozsah dokumentů   1967–1971
Rozsah a druh dokumentů   5 kartonů, 2 knihy
Časový rozsah existence původce   1969–1970
Vznik a zaměření   Vznikl jako Kabinet pro studium společenské funkce vědy (1968). V r. 1970 převeden v rámci tzv. normalizace do nově vzniklého Ústavu pro filosofii a sociologii (viz) jako oddělení teorie a metodologie vědy. Studium vědy, její poznávací a aplikační funkce, vztahů mezi oblastmi vědy a mezi vědou a společenským životem, vědecké činnosti po stránce teoretické a metodologické.
Charakteristika obsahu   Archiválie z organizačních záležitostí, vedení ústavu, o činnosti a spolupráci ústavu s domácími i zahraničními institucemi, materiály k ediční činnosti a vydávání periodika „Teorie a metoda“.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka   Úkoly navazoval Kabinet na činnost Ústavu plánování vědy ČSAV (viz).


Katedra jazyků ČSAV I [CSAS Department of Foreign Languages I]
Časový rozsah dokumentů   1954–1971
Rozsah a druh dokumentů   2 kartony, 16 knih, 3 balíky
Časový rozsah existence původce   1954–1971
Vznik a zaměření   V r. 1972 sloučena s částí Ústavu jazyků a literatur ČSAV (viz) do Kabinetu cizích jazyků ČSAV (viz). Školení aspirantů a vědeckých pracovníků ČSAV v hlavních světových jazycích; mimo to výzkum cizojazyčného vyučování.
Charakteristika obsahu   Písemnosti organizačního a ekonomického charakteru, personální agenda.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (2 kartony, 16 knih), přejímací seznam.


Katedra jazyků ČSAV II [CSAS Department of Foreign Languages II]
Časový rozsah dokumentů   1990–1992 (1998)
Rozsah a druh dokumentů   6 kartonů
Časový rozsah existence původce   1990–1992
Vznik a zaměření   V r. 1990 nově ustavena jako společné pracoviště ČSAV. Výuka základních světových jazyků aspirantů a vědeckých pracovníků ČSAV v hlavních světových jazycích; metodická činnost v této výuce, včetně cizojazyčného vyučování dospělých.
Charakteristika obsahu   Písemnosti organizačního a ekonomického charakteru, personální agenda.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam


Laboratoř energetiky ČSAV [CSAS Power Engineering Laboratory]
Časový rozsah dokumentů   1882–1963
Rozsah a druh dokumentů   46 kartonů
Časový rozsah existence původce   1955–1963
Vznik a zaměření   Původně Laboratoř pro energetiku, na uvedený název přejmenována r. 1956; v r. 1963 převedena do resortu Ústřední správy energetiky. Základní výzkumné úkoly koordinovány i mimoakademickými institucemi (mj. Státním úřadem plánovacím, Energetickým ústavem). Problematika plánovitého rozvoje čs. energetiky a základních vědecko-technických problémů energetických soustav; výhledy pro další pětiletky.
Charakteristika obsahu   Zprávy, referáty, expertízy, doklady o účasti na perspektivním plánu československé energetiky, materiály z domácích i mezinárodních konferencí; prameny k dějinám vývoje elektrizace Československa už z konce 19. století (včetně unikátních map).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Laboratoř evoluční biologie ČSAV [CSAS Laboratory of Evolutionary Biology]
Časový rozsah dokumentů   1985–1993
Rozsah a druh dokumentů   37 šanonů, 6 balíků
Časový rozsah existence původce   1985–1993
Vznik a zaměření   Vznik z oddělení evoluční biologie Mikrobiologického ústavu ČSAV. Základní výzkum evoluce organismů, poznávání a ověřování jednotlivých evolučních zákonitostí, jejich důsledků a vzájemných vztahů a souvislostí v živé přírodě i k lidské společnosti. Zrušena při transformaci ČSAV do AV ČR.
Charakteristika obsahu   Písemnosti organizačně administrativního charakteru, dokumenty o zahraniční spolupráci, granty apod.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam


Laboratoř grafických vyšetřovacích metod ČSAV [CSAS Laboratory of Graphical Diagnostics]
Časový rozsah dokumentů   1957–1973
Rozsah a druh dokumentů   7 kartonů, 7 knih
Časový rozsah existence původce   1953–1975
Vznik a zaměření   Zřízena začleněním Laboratoře pro elektrofyziologii při Fyziologickém ústavu UK do ČSAV jako Laboratoř pro výzkum vyšší nervové činnosti, v r. 1956 přejmenována na uvedený název (od r. 1976 rozšířením vznik Ústavu fyziologických regulací, viz). Zaměřena na kardiologii a zejména ve spaciokardiologii, lékařskou elektroniku a vývoj grafických vyšetřovacích metod v kardiologii.
Charakteristika obsahu   Dokumenty organizačně administrativního charakteru, dále zprávy o plnění vědeckovýzkumných úkolů, dokumenty o zahraniční i domácí spolupráci apod.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Laboratoř pro měření času ČSAV [CSAS Laboratory for Measuring Time]
Časový rozsah dokumentů   1953–1954
Rozsah a druh dokumentů   3 kartony
Časový rozsah existence původce   1953–1954
Vznik a zaměření   Vznikla po převedení Ústředního ústavu astronomického do ČSAV jeho rozdělením na dvě části – vedle této laboratoře Astrofyzikální observatoř ČSAV (viz). V r. 1954 opět začleněna do Astronomického ústavu ČSAV (viz). Zajišťování astronomické časové základny a jejího zapojení do mezinárodní časové služby, další zdokonalování elektronických chronometrických metod.
Charakteristika obsahu   Zápisy měření a písemnosti organizačního a hospodářského charakteru.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Laboratoř pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání ČSAV [CSAS Laboratory for Research into the Ultrastructure of Cells and Tissues]
Časový rozsah dokumentů   1952–1974
Rozsah a druh dokumentů   8 kartonů
Časový rozsah existence původce   1953–1974
Vznik a zaměření   Vznik převedením oddělení pro elektronovou mikroskopii Histologického ústavu lékařské fakulty UK, původně do r. 1955 pod názvem Laboratoř pro elektronovou mikroskopii v biologii, v l. 1956–1965 Laboratoř pro elektronovou mikroskopii a experimentální morfologii, konečně pod uvedeným názvem od r. 1966. Od r. 1975 součástí Ústavu experimentální medicíny ČSAV (viz). Studium mikrostruktur, ultrastruktur a substruktur buněk a tkání pomocí metod světelné i elektronové mikroskopie.
Charakteristika obsahu   Spisový materiál o vzniku a vývoji pracoviště, organizačně administrativní písemnosti, personálie, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, dokumenty o vědecké činnosti pracoviště, jeho zahraniční i domácí spolupráci, výchově vědeckých pracovníků.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 7 kartonů).


Laboratoř vědeckého filmu ČSAV, Brno [CSAS Laboratory of Scientific Film, Brno]
Časový rozsah dokumentů   1954–1973
Rozsah a druh dokumentů   12 kartonů, 14 knih
Časový rozsah existence původce   1954–1973
Vznik a zaměření   Tradičně brněnská instituce, původně Laboratoř biologického filmu ČSAV, v r. 1956 název změněn na Laboratoř pro studium životních dějů filmem, v r. 1962 začleněna do Ústavu experimentální botaniky (viz), pobočka Brno, v r. 1965 přechod delimitací jako Laboratoř vědeckého filmu do Ústavu přístrojové techniky ČSAV (viz) a r. 1973 opět delimitována do Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV (viz) jako oddělení biologie lesa. Studium životních dějů filmem, použitým jako vědecká registrační metoda, dále pro zachycení přírodních jevů a pro popularizaci vědeckých poznatků z biologie. Později i v jiných vědních oborech, také vydávání katalogu československých vědeckých filmů pro dovoz, vývoz a výměnu filmů.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o složitém organizačním vývoji pracoviště, personálním obsazení, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, doklady o spolupráci a zahraničních stycích.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Matematický ústav ČSAV [CSAS Institute of Mathematics]
Časový rozsah dokumentů   1946–1995
Rozsah a druh dokumentů  92 kartonů, 22 knih
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Předchůdcem Ústav pro matematiku České akademie věd a umění (od r. 1947), jenž r. 1951 zrušen; jeho činnost a inventář převedeny do Ústředního ústavu matematického, začleněného do ČSAV při jejím vzniku pod uvedeným názvem v r. 1953. Základní výzkum v matematice, sledování vazeb matematických disciplín k jiným vědním oborům a k aplikacím.
Charakteristika obsahu   Dokumentace organizace a činnosti pracoviště, zahraniční styky, ediční záležitosti, vědecká výchova pracovníků, doklady z agendy hospodářské správy. Významný pramen pro poznání dějin ústavu i vývoje matematického bádání mj. proto, že zachováno i torzo písemností uvedených předchůdců Matematického ústavu ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1946–1971, 16 kartonů), zbytek neuspořádán.


Mikrobiologický ústav ČSAV [CSAS Institute of Microbiology]
Časový rozsah dokumentů   1956–1992
Rozsah a druh dokumentů   18 kartonů, 9 knih, 76 balíků
Časový rozsah existence původce   1962–1992
Vznik a zaměření   Vznikl vyčleněním a dobudováním mikrobiologického oddělení Biologického ústavu ČSAV (viz). Základní výzkum zákonitostí množení, látkové přeměny i genetických otázek u mikroorganismů, výzkum vzájemných vztahů mikroorganismů a jejich vztahu k vnějšímu prostředí. Aplikace získaných poznatků pro potřeby zdravotnictví, zemědělství, výživy, farmaceutického a kvasného průmyslu.
Charakteristika obsahu   Základní ustanovení pracoviště, doklady o vedení, podací protokoly, zápisy z porad, plány práce a zprávy o činnosti, doklady o konkrétním výzkumu, o publikační, ediční a vědecko-popularizační činnosti, o posudcích a expertízách, o vědeckých setkáních, zahraniční a tuzemské spolupráci, o vědecké výchově, písemnosti z technicko-hospodářské agendy.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Orientální ústav ČSAV [CSAS Oriental Institute]
Časový rozsah dokumentů   1952–1992
Rozsah a druh dokumentů   117 kartonů, 20 knih, 32 balíků, 20 kartoték
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Předchůdcem samostatná státní instituce téhož jména (založená r. 1922, viz), do ČSAV začleněn v r. 1953. Studium dějin, kultury, společnosti, jazyků a literatury národů Asie, Afriky a Latinské Ameriky.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o organizaci, vývoji, zahraničních stycích, vědeckých úkolech a zprávy o jejich plnění, písemnosti o personálních změnách a normalizačních opatřeních v 70. letech. Nepominutelný pramen pro dějiny české orientalistiky.
Způsob zpracování (pomůcka)   Dílčí inventární seznam (1952–1972, 53 kartonů), přejímací seznam (1973–1980), část bez jakékoli orientační pomůcky.


Parazitologický ústav ČSAV [CSAS Institute of Parasitology]
Časový rozsah dokumentů   1962–1968
Rozsah a druh dokumentů   7 kartonů, 2 knihy, 10 filmů
Časový rozsah existence původce   1962–1992
Vznik a zaměření   Zřízen z parazitologického oddělení Biologického ústavu ČSAV (viz) a Protozoologické laboratoře ČSAV. Problémy biologické podstaty parazitismu se zaměřením k objasnění vývojových cyklů, ekologie, histologie a patogeneze význačných vnějších a vnitřních cizopasníků obratlovců; výzkum směřující k prevenci parazitóz a přírodních ohnisek nákazy člověka a domácích zvířat.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vzniku, organizaci, vývoji a činnosti ústavu, zápisy z porad vedení, plány vědecké práce a zprávy o plnění, dokumenty o domácí i zahraniční spolupráci, o výchově vědeckých pracovníků, sborníky referátů ze symposií.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV [CSAS J. A. Comenius Institute of Education]
Časový rozsah dokumentů   1955–1993
Rozsah a druh dokumentů   234 kartonů, 173 knih, 3 kartotéky, 43 balíků
Časový rozsah existence původce   1954–1993
Vznik a zaměření   Původně Kabinet pedagogických věd ČSAV, od r. 1957 přeměněn na ústav s výše uvedeným názvem. Zrušen v rámci transformace ČSAV do AV ČR. Základní teoretické a metodologické problémy v oblasti pedagogiky, komeniologie, dějin pedagogiky a pedagogické psychologie.
Charakteristika obsahu   Materiály k vědecké činnosti ústavu a k jeho organizačně administrativní agendě.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam, část bez jakékoli orientační pomůcky.


Polarografický ústav Jaroslava Heyrovského ČSAV [CSAS Jaroslav Heyrovský Polarographic Institute]
Časový rozsah dokumentů   1950–1972
Rozsah a druh dokumentů   35 kartonů, 42 knih, 1 balík
Časový rozsah existence původce   1953–1972
Vznik a zaměření   Předchůdce zřízen 1. 4. 1950 jako Polarografický ústav prof. Heyrovského při Ústředí vědeckého výzkumu, od 1. 7. 1950 existoval pod názvem Ústřední ústav polarografický v gesci Státního úřadu plánovacího. V r. 1953 převeden do ČSAV pod uvedeným názvem, který v r. 1964 rozšířen na Polarografický ústav Jaroslava Heyrovského ČSAV. V r. 1972 sloučen s Ústavem fyzikální chemie ČSAV v Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského ČSAV (viz). Výzkum v polarografii, oscilografické polarografii a v příbuzných oborech, zprostředkování praktické aplikace výsledků výzkumu v různých oborech průmyslu a zdravotnictví.
Charakteristika obsahu   Dokumentace oboru a pracoviště: plány vědecké práce a zprávy o činnosti, doklady o výchově vědeckých pracovníků, o spolupráci s různými domácími institucemi a o rozsáhlých zahraničních stycích, publikační a ediční činnosti pracovníků.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1950–1972, 21 kartonů), zbytek neuspořádán.


Politologický ústav ČSAV [CSAS Institute of Politics]
Časový rozsah dokumentů   1969
Rozsah a druh dokumentů   5 kartonů
Časový rozsah existence původce   1969
Vznik a zaměření   Pokus o založení ústavu, jenž vzápětí v období tzv. normalizace zrušen: zřízen byl Přípravnou komisí České akademie věd (viz) k 1. 7. 1969 jako centrum politické vědy v ČSSR pro studium politické teorie socialismu; prakticky však práce nezahájeny, po přijetí prvních zaměstnanců již k 31. 12. 1969 zrušen a pracovníci dočasně převedeni do Ústavu státu a práva (viz). K připravovaným projektům (česko-slovenská vzájemnost a dlouhodobá hypotéza vývoje čs. společnosti) předloženy jen přípravné studie.
Charakteristika obsahu   Základní dokumenty o ustavení, materiály konkursního řízení, přípravné materiály k projektům.
Způsob zpracování (pomůcka)   Rozděleno do hlavních skupin.


Prognostický ústav ČSAV [CSAS Institute of Prognosis]
Časový rozsah dokumentů   1984–1993
Rozsah a druh dokumentů   37 kartonů, 24 knih
Časový rozsah existence původce   1984–1993
Vznik a zaměření   Vznikl jako Kabinet prognóz ČSAV, r. 1986 přejmenován na uvedený název. Zrušen ve spojitosti s transformací Akademie. Výzkum objektivních procesů, celkových souvislostí a tendencí ekonomiky, společnosti a různých oborů.
Charakteristika obsahu   Písemnosti o vzniku, vývoji a organizaci ústavu, o vědecké výchově pracovníků, personální politice, dokumenty o vědeckých úkolech a o ediční činnosti pracovníků, plány vědecké práce a jejich plnění.
Způsob zpracování (pomůcka)   Rozděleno do hlavních skupin.


Psychologický ústav ČSAV [CSAS Institute of Psychology]
Časový rozsah dokumentů   1963–1982
Rozsah a druh dokumentů   56 kartonů, 29 balíků
Časový rozsah existence původce   1967–1992
Vznik a zaměření   Zřízen z oddělení psychologie učení Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV (viz). Studium základních teoretických a metodologických otázek psychologie, především problematiky rozvoje osobnosti, sociální psychologie, hledání a rozvoje experimentálních technik a matematických metod v psychologii.
Charakteristika obsahu   Základní dokumenty k poznání vzniku, vývoje a činnosti ústavu, jeho vědecké práce, domácích i zahraničních styků, výchovy vědeckých pracovníků, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ředitelství výstavby biologických ústavů ČSAV [CSAS Head Office for the Building of Biological Institutes]
Časový rozsah dokumentů   1961–1963
Rozsah a druh dokumentů   56 kartonů
Časový rozsah existence původce   1959–1963
Vznik a zaměření   V r. 1963 začleněno do Ředitelství výstavby pracovišť (viz).
Charakteristika obsahu   Dokumentace výstavby biologických ústavů v Krči, navrhované rekonstrukce zámku Jezeří a pokusné výroby řas v Třeboni.
Způsob zpracování (pomůcka)   Rozděleno do hlavních skupin.


Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV [CSAS Head Office for the Building of Institutions]
Časový rozsah dokumentů   1960–1991
Rozsah a druh dokumentů   87 kartonů, 181 balíků, 7 šanonů, mapy, plány, grafické listy
Časový rozsah existence původce   1961–1991
Vznik a zaměření   V r. 1963 připojeno ještě Ředitelství výstavby biologických ústavů ČSAV (viz). Instituce měla zajišťovat technickou pomoc a investorsko-inženýrskou a projektovou činnost pro pracoviště ČSAV ve funkci přímého investora vypracováním projektové dokumentace apod. Zrušeno k 30.4. 1991, část agendy převedena do Střediska služeb ČSAV.
Charakteristika obsahu  Zápisy z porad, dokumentace výstavby Ústavu geochemie a nerostných surovin v Lysolajích, půdní vestavba v Říčanech a přestavba otorinolaryngologického pracoviště akademika A. Přecechtěla při Fakultní nemocnici v Praze 2, stavební dokumentace, plány a výkresy zámku v Bechyni; dále dokumentace jiných akademických objektů (např. stavba tábora v Rožmitále), budov ústavů, dekrety na pronájmy, přehledy nemovitostí pracovišť, investiční požadavky, kolaudace, převody a delimitace.
Způsob zpracování (pomůcka)   Část rozdělena do hlavních skupin (asi 1960–1966), přejímací seznam.


Ředitelství výstavby Ústavu jaderného výzkumu ČSAV [Head Office for the Building of the CSAS Institute of Nuclear Research]
Časový rozsah dokumentů   1955–1972
Rozsah a druh dokumentů   66 kartonů, 19 knih, 1 balík
Časový rozsah existence původce   1955–1965
Vznik a zaměření   Zřízeno jako účelové zařízení pro výstavbu areálu ústavu.
Charakteristika obsahu   Technická dokumentace výstavby Ústavu jaderného výzkumu v Řeži.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (4 kartony), část rozdělena do hlavních skupin, zbytek neuspořádán.


Slovanský ústav ČSAV [CSAS Institute of Slavonic Studies]
Časový rozsah dokumentů   1952–1992
Rozsah a druh dokumentů   27 kartonů, 7 knih, 9 balíků
Časový rozsah existence původce   1953–1963
Vznik a zaměření   Předchůdcem stejnojmenný ústav založený v r. 1922 (viz), začleněný do ČSAV při jejím vzniku. Při reorganizaci jazykovědných pracovišť v r. 1963 zrušen, úkoly převedeny jednak do Ústavu jazyků a literatur ČSAV (viz) jednak Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV (viz). Pracoviště pro studium slovanských národů a zemí a jejich sousedů v oboru jazyka, literatury, historie a archeologie; příprava základních příruček, monografických a bibliografických prací a vydávání vědeckých překladových slovníků.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o organizaci a činnosti včetně pobočky v Brně; plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, zápisy z pracovních porad, výchova vědeckých pracovníků, zahraniční styky, ediční, publikační a vědecko-popularizační činnost.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1952–1963, 25 kartonů), zbytek neuspořádán
Poznámka   S platností od 1. 1. 1992 nově založen Slovanský ústav AV ČR se zaměřením na slovanskou filologii a byzantologii.


Sociálně ekonomický ústav ČSAV, Ústí n. Labem [CSAS Social Economics Institute, Ústí nad Labem]
Časový rozsah dokumentů   1987–1993
Rozsah a druh dokumentů   1 karton, 76 balíků
Časový rozsah existence původce   1987–1993
Vznik a zaměření   Vznik sloučením poboček Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV (viz) a Ekonomického ústavu ČSAV(viz) v Ústí nad Labem. Zrušen v rámci transformace ČSAV do AV ČR. Zaměřen na interdisciplinární základní výzkum sociálního a ekonomického rozvoje oblastí ČSSR a na ekologické problémy v severních Čechách.
Charakteristika obsahu   Písemnosti organizačního charakteru, dokumenty o činnosti a vývoji ústavu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Sociologický ústav ČSAV [CSAS Institute of Sociology]
Časový rozsah dokumentů   1964–1970
Rozsah a druh dokumentů   37 kartonů
Časový rozsah existence původce   1965–1970
Vznik a zaměření   Samostatný ústav zrušen na počátku r. 1970 v rámci tzv. normalizace, když zřízen Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (viz) se sociologickou sekcí. Základní výzkum v oblasti obecné teorie a metodologie sociologie, sociální struktury společnosti, sociálních činností a životního stylu, také teorie a sociologie náboženství.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o organizaci a vedení ústavu, plány činnosti, zprávy o plnění výzkumných úkolů, o spolupráci s domácími institucemi, státními úřady a orgány KSČ, o vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích a spolupráci, edičních a publikačních záležitostech. Uložena také primární dokumentace některých sociologických výzkumů.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka   K 1. 2. 1990 nově založen Sociologický ústav ČSAV, který přešel i do AV ČR.


Správa účelových zařízení ČSAV [CSAS Administration of the Special Facilities]
Časový rozsah dokumentů   1963–1991
Rozsah a druh dokumentů   80 kartonů, 56 balíků
Časový rozsah existence původce   1971–1991
Vznik a zaměření   Vznik sloučením Správy zásobování ČSAV a Správy domů vědeckých pracovníků ČSAV. Zásobování pracovišť materiálem, údržba a úpravy objektů pracovišť ČSAV, zajišťování nákladní dopravy a dalších hospodářských služeb pracovištím ČSAV, správa a provoz domů vědeckých pracovníků, výroba a dodávky materiálů, zařízení a přístrojů pro ústavy ČSAV i pro zahraniční akademie věd (v „socialistickém bloku“). Po zrušení část činnosti převedena na Středisko služeb ČSAV.
Charakteristika obsahu   Dokumentace pro organizaci technického zabezpečování chodu ČSAV a průběh různých stavebních akcí, písemnosti hospodářského charakteru, sekretariátu ředitele a dalších vedoucích pracovníků.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Středisko výpočetní techniky ČSAV [CSAS Centre of computer science]
Časový rozsah dokumentů   1982–1990
Rozsah a druh dokumentů   8 kartonů
Časový rozsah existence původce   1975–1991
Vznik a zaměření   Pracoviště vzniklo jako Centrální výpočetní středisko v r. 1975; v roce 1980 bylo přeřazeno mezi vědecká pracoviště. K 10. 1. 1991 byl název změněn na Ústav informatiky a výpočetní techniky ČSAV. Středisko spolupracovalo s ostatními pracovišti ČSAV při využívání výpočetní techniky. Výzkum v oblasti informatiky – v oblasti statistické analýzy dat a znalostních systémů, numerických metod, algoritmů pro moderní počítačové systémy, metod pro vytváření informačních a databázových systémů a počítačové komunikace.
Charakteristika obsahu   Agenda technicko-hospodářské správy (hlavní knihy, doklady o rozpočtu, prelimináře atp.).
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav analytické chemie ČSAV, Brno [CSAS Institute of Analytical Chemistry, Brno]
Časový rozsah dokumentů   1958–1980
Rozsah a druh dokumentů   13 kartonů
Časový rozsah existence původce   1958–1992
Vznik a zaměření   Vznikl jako Laboratoř pro analýzu plynů; v r. 1966 název změněn na Ústav instrumentální analytické chemie a v r. 1974 na uvedený. Základní výzkum analytických mikro až submikrometod, zvláště separačních, vybrané metody strukturální analýzy a výzkum příslušné přístrojové techniky.
Charakteristika obsahu   Doklady o organizaci a vedení ústavu, plány a zprávy o vědecké činnosti, o plnění výzkumných úkolů, o spolupráci s domácími vědeckými institucemi, státními úřady a orgány KSČ, o zahraničních stycích a spolupráci, edičních a publikačních záležitostech, o ekonomické, kádrové a personální agendě.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav anorganické chemie ČSAV [CSAS Institute of Inorganic Chemistry]
Časový rozsah dokumentů   1960–1987
Rozsah a druh dokumentů   32 kartonů, 41 balíků
Časový rozsah existence původce   1956–1992
Vznik a zaměření   Původně Laboratoř anorganické chemie ČSAV, v r. 1959 změna názvu na uvedený ústav; v r. 1972 sloučen ještě s Ústavem anorganických syntéz ČSAV. Základní výzkum v anorganické chemii a anorganické technologii.
Charakteristika obsahu   Dokumenty k dějinám ústavu a oboru, zahraničním stykům, zprávy o plnění vědeckých úkolů, výzkumné zprávy, smlouvy a dohody o aplikaci výsledků výzkumu v praxi.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV [CSAS Institute of History of European Communist Countries]
Časový rozsah dokumentů   1964–1969
Rozsah a druh dokumentů   10 kartonů, 4 knihy, 4 balíky
Časový rozsah existence původce   1964–1968
Vznik a zaměření   Základem dřívější oddělení historie Slovanského ústavu ČSAV (viz) a Československo-sovětského institutu ČSAV (viz). K 1. 1. 1969 nejprve přejmenován na Ústav dějin východní Evropy; v tomtéž roce jako důsledek tzv. normalizace prošel reorganizací, takže k 1. 11. 1969 opět Československo-sovětský institut ČSAV (viz). Studium dějin evropských socialistických zemí, jejich vzájemných vztahů, s důrazem na nové a nejnovější dějiny.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vzniku, organizaci a reorganizaci pracoviště, personální politice, vědecké činnosti (plány, zprávy o vědeckých výsledcích, zprávy o činnosti jednotlivých pracovníků), vědecké výchově pracovníků, o domácí a zahraniční spolupráci a stycích, ediční a publikační činnosti pracovníků ústavu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (10 kartonů, 4 knihy), zbytek neuspořádán.


Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV [CSAS Institute of History of Central and East Europe]
Časový rozsah dokumentů   1956–1993
Rozsah a druh dokumentů   47 kartonů, 42 balíků
Časový rozsah existence původce   1990–1993
Vznik a zaměření   Vznikl reorganizací Československo-sovětského institutu ČSAV (viz); zpočátku pod názvem Ústav dějin východní Evropy; od 1. 6. 1991 pod uvedeným názvem, zrušen při transformaci ČSAV do AV ČR. Náplní práce studium dějin postkomunistických zemí střední a východní Evropy.
Charakteristika obsahu   Doklady o vzniku, organizaci, reorganizaci a likvidaci ústavu, zprávy o vědecké činnosti, zahraniční spolupráci, vědecké výchově, písemnosti ekonomické povahy.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (1956–1993, 7 kartonů, 6 knih), zbytek přejímací seznam.
Poznámka   Po zrušení v r. 1993 část pracovníků přešla do Historického ústavu AV ČR.


Ústav dozimetrie záření ČSAV [CSAS Institute of Radiation Dosimetry]
Časový rozsah dokumentů   1972–1981
Rozsah a druh dokumentů   5 kartonů
Časový rozsah existence původce   1972–1993
Vznik a zaměření   Původně Laboratoř radiologické dozimetrie ČSAV, přeměněna na ústav od r. 1977. Výzkum v oblastech dozimetrie ionizujícího záření.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o organizaci, vývoji a činnosti ústavu, vědecké práci (plány a zprávy o plnění vědeckých úkolů), zahraničních stycích, aplikaci vědeckovýzkumných výsledků v praxi, vědecké výchově a ediční a publikační činnosti pracoviště.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka   Při reorganizaci v r. 1994 (už jako ústav Akademie věd ČR) přičleněn k Ústavu jaderné fyziky AV ČR jako detašované pracoviště.


Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV, Ostrava [CSAS Institute of Ecology of Industrial Landscape, Ostrava]
Časový rozsah dokumentů   1977–1993
Rozsah a druh dokumentů   24 balíků
Časový rozsah existence původce   1977–1993
Vznik a zaměření   Zřízen především pro zužitkování zkušeností regionu a pro jeho potřeby. Zrušen v r. 1993. Zaměřen na shromažďování a vyhodnocování poznatků o životním prostředí v ostravské průmyslové aglomeraci a na výzkum způsobů omezení škodlivých vlivů a obnovení rovnováhy v přírodě regionu.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o organizaci, vývoji a činnosti ústavu, vědeckých výzkumech, zahraničních stycích.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav etiky a religionistiky ČSAV, Brno [CSAS Institute of Ethics and Religious Studies, Brno]
Časový rozsah dokumentů   1967–1993
Rozsah a druh dokumentů   8 kartonů, 10 knih
Časový rozsah existence původce   1972–1993
Vznik a zaměření   Původní Kabinet pro filosofii v Brně (založený 1969) reorganizován v r. 1972 v procesu tzv. normalizace na Ústav vědeckého ateismu, v r. 1983 přejmenován na Ústav pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu, r. 1990 na Ústav pro výzkum společenského vědomí, k 1. 4. 1991 přejmenován na Ústav etiky a religionistiky (jako společné pracoviště Masarykovy university v Brně a Filosofického ústavu ČSAV v Praze, viz). Zrušen při transformaci ČSAV na AV ČR. Původní zaměření na „empirický výzkum společenského vědomí se zvláštním zřetelem k problematice světového názoru, morálky, ateismu a náboženství“.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vzniku, organizaci a reorganizacích ústavu, o vědecké činnosti, vědecké výchově pracovníků, zahraniční i domácí spolupráci apod.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Ústav experimentální biofarmacie ČSAV, Hradec Králové [CSAS Institute of Experimental Biopharmacy, Hradec Králové]
Časový rozsah dokumentů   1985–1991
Rozsah a druh dokumentů   11 balíků, 3 knihy
Časový rozsah existence původce   1985–1993
Vznik a zaměření   Vznikl z odloučených pracovišť Ústavu experimentální medicíny ČSAV (viz) ve Východočeském kraji. Zrušen při transformaci ČSAV na AV ČR. Výzkum lékové problematiky se zvláštním zřetelem na biofarmacii, farmakokinetiku, kancerogenezi a lékařskou mykologii.
Charakteristika obsahu   Administrativně organizační písemnosti, zprávy o činnosti a plnění vědeckovýzkumných úkolů, o spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, ekonomické písemnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav experimentální botaniky ČSAV [CSAS Institute of Experimental Botany]
Časový rozsah dokumentů   1958–1989
Rozsah a druh dokumentů   41 kartonů, 13 knih, 21 balíků, 1 fotoalbum
Časový rozsah existence původce   1962–1992
Vznik a zaměření   Vznikl z dřívějších dvou oddělení Biologického ústavu ČSAV (viz), dále ze Sbírky kultur autotrofních organismů (Praha) a Laboratoře pro studium životních dějů filmem v Brně (viz). Výzkum ve fyziologii, genetice, fytopatologii a aplikaci výzkumů v zemědělství, lesnictví, zahradnictví a ochraně životního prostředí.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o organizaci, vývoji a činnosti ústavu, písemnosti technickohospodářské správy.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav experimentální medicíny ČSAV [CSAS Institute of Experimental Medicine]
Časový rozsah dokumentů   1972–1993
Rozsah a druh dokumentů   47 kartonů
Časový rozsah existence původce   1975–1992
Vznik a zaměření   Ústav byl ustaven sloučením Laboratoře pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání ČSAV (viz), Oftalmogické laboratoře ČSAV, Laboratoře otorinolaryngologické ČSAV a Laboratoře plastické chirurgie ČSAV. Základní lékařský výzkum pro stanovení zákonitostí přenosu poznatků z experimentálních biologických modelů na člověka; cílem výzkumu upřesnění diagnostiky, účinnější terapie a prevence závažných onemocnění (mj. mechanismy vrozených vad).
Charakteristika obsahu   Základní ustanovení pracoviště, dokumenty o organizaci, vývoji a jeho činnosti, vědeckovýzkumných úkolech, grantech, domácí i mezinárodní spolupráci, publikační a ediční činnosti, vědecké výchově, technicko-hospodářské agendě apod.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav experimentální mineralogie a geochemie ČSAV [CSAS Institute of Experimental Mineralogy and Geochemistry]
Časový rozsah dokumentů   1969–1978
Rozsah a druh dokumentů   24 kartonů
Časový rozsah existence původce   1969–1978
Vznik a zaměření   Vznikl delimitací z Geologického ústavu ČSAV (viz), Hornického ústavu ČSAV (viz) a Ústavu fyziky pevných látek ČSAV (viz). Studium mineralogických a geochemických procesů, tvorby minerálů a oblasti jejich stability experimentální cestou.
Charakteristika obsahu   Doklady o vzniku, organizaci, personálním vybavení, o vědeckovýzkumných plánech a o jejich plnění, o spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, dokumenty o výchově vědeckých pracovníků, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav fyzikální chemie ČSAV [CSAS Institute of Physical Chemistry]
Časový rozsah dokumentů   1952–1975
Rozsah a druh dokumentů   11 kartonů
Časový rozsah existence původce   1953–1972
Vznik a zaměření   Založen jako Laboratoř fyzikální chemie ČSAV, v r. 1955 přejmenován na uvedený název; v r. 1972 sloučen s Polarografickým ústavem Jaroslava Heyrovského ČSAV (viz) na Ústav fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV (viz). Základní výzkum v oboru heterogenní katalýzy reakční kinetiky a polymerace, s využitím metody hmotové spektrometrie.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o řízení ústavu, vědecké činnosti, spolupráci s domácími i zahraničními ústavy a institucemi a vědecké výchově pracovníků.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 7 kartonů), zbytek neuspořádán.


Ústav fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV [CSAS J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry]
Časový rozsah dokumentů   1972–1988
Rozsah a druh dokumentů   110 kartonů, 3 balíky
Časový rozsah existence původce   1972–1992
Vznik a zaměření   Vznik sloučením Polarografického ústavu J. Heyrovského ČSAV (viz) a Ústavu fyzikální chemie ČSAV (viz). Základní výzkum v oblasti fyzikální chemie, elektrochemie a chemické fyziky se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek.
Charakteristika obsahu   Materiály k organizaci, vývoji a činnosti ústavu, zahraničním stykům, řešení vědeckých úkolů, aplikaci nových vědeckých metod, spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, výchově vědeckých pracovníků, ediční a publikační činnosti ústavu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.
Poznámka   Po transformaci ČSAV do AV ČR přijat název Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského (k 1. 8. 1993).


Ústav fyzikální metalurgie ČSAV, Brno [CSAS Institute of Physical Metallurgy, Brno]
Časový rozsah dokumentů  1955–1996
Rozsah a druh dokumentů  126 kartonů, 61 knih, 1 kartotéka, 11 razítek, 3 fotoalba
Časový rozsah existence původce   1955–1992
Vznik a zaměření   Původně Laboratoř pro studium vlastností kovů ČSAV, přejmenovaná v r. 1963 na Ústav vlastností kovů ČSAV a od r. 1969 existující pod uvedeným názvem. Výzkum v interdisciplinární oblasti vědy o materiálech, studium vlastností kovů, zejména fyzikální podstaty procesů vznikajících v kovech při mechanickém namáhání.
Charakteristika obsahu   Dokumentace o organizaci, vývoji a činnosti ústavu, plány vědecké činnosti a zprávy o řešení jednotlivých vědeckých úkolů, doklady o vědecké výchově pracovníků, zahraničních i domácích stycích, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Část fondu rozdělena do hlavních skupin.
Poznámka   Od r. 1994 pod názvem Ústav fyziky materiálů AV ČR.


Ústav fyziky atmosféry ČSAV [CSAS Institute of Physics of the Atmosphere]
Časový rozsah dokumentů   1959–1992
Rozsah a druh dokumentů   19 kartonů, 6 knih, 17 balíků
Časový rozsah existence původce   1964–1992
Vznik a zaměření   Původně Meteorologická laboratoř ČSAV (založená r. 1961, v r. 1962 přejmenovaná na Laboratoř meteorologie ČSAV, r. 1964 transformovaná do uvedeného ústavu). Základní i aplikovaný výzkum v oblasti meteorologie a fyziky atmosféry se zaměřením na dynamickou a kosmickou meteorologii a procesy v troposféře.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o organizaci, vývoji a činnosti ústavu, zprávy o výsledcích výzkumu, posudky a expertízy, spolupráce s domácími i zahraničními institucemi, vědecká výchova pracovníků.
Způsob zpracování (pomůcka)   Část rozdělena do hlavních skupin (pro léta 1959–1972), přejímací seznam.


Ústav fyziky pevných látek ČSAV [CSAS Institute of Solid State Physics]
Časový rozsah dokumentů   1953–1978
Rozsah a druh dokumentů   73 kartonů
Časový rozsah existence původce   1953–1979
Vznik a zaměření   Předchůdcem ústavu oddělení Škodových závodů s názvem Fyzikální výzkum Škodových závodů (1934), převedené v r. 1950 do Ústředního ústavu fyzikálního. Jeho část převzata do ČSAV při jejím vzniku jako Ústav technické fyziky. V r. 1962 název změněn na Ústav fyziky pevných látek, v r. 1979 sloučen s Fyzikálním ústavem ČSAV (viz). Základní výzkum v oboru teoretické a experimentální fyziky pevných látek, problémy konstrukce speciálních fyzikálních přístrojů a zpracování fyzikálních informací.
Charakteristika obsahu   Dokumentace administrativní a výzkumné činnosti ústavu, materiály o spolupráci s domácími i zahraničními podniky a institucemi, o vědecké výchově, publikační činnosti. Zvláštní skupina dokladů v sign. 9 – Polovodiče, kde důležité dokumenty k této problematice. Připojeny fondy několika volnějších součástí ústavu (Kabinet pro modernizaci vyučování fyzice, Československý časopis pro fyziku, Věda a technika v SSSR).
Způsob zpracování (pomůcka)   Rozděleno do hlavních skupin.


Ústav fyziky plazmatu ČSAV [CSAS Institute of the Plasma Physics]
Časový rozsah dokumentů   1959–1990
Rozsah a druh dokumentů   38 balíků
Časový rozsah existence původce   1955–1992
Vznik a zaměření   Vznikl z dřívějšího oddělení urychlovačů elektricky nabitých částic Výzkumného ústavu pro vakuovou elektrotechniku jako Ústav vakuové elektroniky; na uvedený název přejmenován v r. 1964. Původně základní výzkum v oblasti fyziky plazmatu a urychlovačů elektronů, zejména studium vzájemného působení vysokofrekvenčních vln a svazků elektronů s plazmatem; v oblasti urychlovačů výzkum a vývoj defektoskopických a lékařských betatronů.
Charakteristika obsahu   Dokumentace o činnosti celého ústavu – zápisy z porad, korespondence, doklady o organizaci, vývoji a činnosti ústavu, informace o výsledcích výzkumu, posudky a expertízy, spolupráce s domácími i zahraničními institucemi, vědecká výchova pracovníků.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Ústav fyziologických regulací ČSAV [CSAS Institute of Physiological Regulation]
Časový rozsah dokumentů   1978–1983
Rozsah a druh dokumentů   11 kartonů
Časový rozsah existence původce   1976–1993
Vznik a zaměření   Původně Laboratoř pro výzkum vyšší nervové činnosti ČSAV (vznik v r. 1953 začleněním Laboratoře pro elektrofyziologii při UK do ČSAV). Od r. 1957 název změněn na Laboratoř grafických vyšetřovacích metod ČSAV (viz), v r. 1976 instituce rozšířena na Ústav fyziologických regulací ČSAV. Ústav zrušen v rámci transformace ČSAV do AV ČR. Interdisciplinární výzkum regulačních mechanismů se zvláštním zřetelem k činnosti srdce a oběhové soustavy, studium přizpůsobovacích možností organismu, zejména vůči tzv. civilizačním chorobám.
Charakteristika obsahu   Dokumentace organizace, vedení, vědeckých úkolů, zahraničních styků, domácí spolupráce, vědecké výchovy.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Ústav geologie a geotechniky ČSAV [CSAS Institute of Geology and Geotechnics]
Časový rozsah dokumentů   1958–1986
Rozsah a druh dokumentů   55 kartonů, 62 balíků
Časový rozsah existence původce   1979–1990
Vznik a zaměření   Předchůdcem Hornický ústav ČSAV (viz), sloučený v r. 1979 s Geologickým ústavem ČSAV (viz) na uvedený ústav. Po jeho rozdělení v r. 1990 vyčleněn opět samostatný Geologický ústav ČSAV a obnoven samostatný Ústav geotechniky ČSAV. Do r. 1990 orientován především na základní výzkum montánních a geologických věd, poté na problémy vzájemné interakce přírodních jevů a lidské činnosti.
Charakteristika obsahu   Dokumenty k organizaci, vývoji a činnosti pracoviště, jeho zahraničním stykům, ke spolupráci s různými pracovišti v tuzemsku i v cizině, k vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti; zahrnuty prozatím i materiály předchůdců.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.
Poznámka   Od roku 1994 původní nástupce, Ústav geotechniky ČSAV, přijal název Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR.


Ústav chemie skelných a keramických materiálů ČSAV [CSAS Institute of Vitreous and Ceramic Materials Chemistry]
Časový rozsah dokumentů   1980–1993
Rozsah a druh dokumentů   22 kartonů, 8 fasciklů
Časový rozsah existence původce   1988–1993
Vznik a zaměření   Vznikl z části Společné laboratoře pro chemii a technologii silikátů ČSAV (založen 1962) a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, zrušen v r. 1993.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vedení, organizaci a likvidaci pracoviště, jeho výzkumné činnosti, domácí i zahraniční spolupráci.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež u Prahy [CSAS Nuclear Physics Institute, Řež u Prahy]
Časový rozsah dokumentů   1972–1990
Rozsah a druh dokumentů   69 kartonů, 42 balíků
Časový rozsah existence původce   1972–1992
Vznik a zaměření   Zřízen z fyzikálního úseku předchůdce, Ústavu jaderného výzkumu (viz), po jeho delimitaci mimo ČSAV. Základní výzkum v teoretické a experimentální jaderné fyzice, rozvoj přístrojové jaderné techniky a aplikace metod a výsledků z těchto oborů v jiných oblastech vědy a techniky.
Charakteristika obsahu   Materiály o organizaci, personální a kádrové politice ústavu, o vědecké činnosti a výchově pracovníků, zahraničních stycích a domácí spolupráci, ediční a publikační činnosti pracovníků.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.
Poznámka   Po transformaci do AV ČR pod stejným názvem; v r. 1994 přičleněn Ústav dozimetrie záření AV ČR, původně Laboratoř radiologické dozimetrie ČSAV (viz).


Ústav jaderného výzkumu ČSAV, Řež u Prahy [CSAS Institute of Nuclear Research, Řež u Prahy]
Časový rozsah dokumentů   1955–1968
Rozsah a druh dokumentů   12 kartonů, 18 balíků
Časový rozsah existence původce   1955–1971
Vznik a zaměření   Vznikl vyčleněním pracoviště I (jaderná fyzika) z Fyzikálního ústavu ČSAV pod názvem Ústav jaderné fyziky (do r. 1959; s roční výjimkou vyčlenění mimo ČSAV). Zanikl delimitací části ústavu do působnosti Československé komise pro atomovou energii; ze zbylých dvou úseků samostatná pracoviště – Ústav jaderné fyziky (viz) a Laboratoř radiologické dozimetrie (později Ústav dozimetrie záření, viz). Základní i aplikovaný výzkum v oblasti jaderné fyziky nízkých energií, reaktorové fyziky a techniky, včetně jaderné a radiační chemie, chemie horkých atomů a dozimetrie radioaktivního záření.
Charakteristika obsahu   Dokumentace o vnitřní struktuře a organizaci, personální agendě, výhledech a činnosti ústavu, výstavbě a vybavování pracoviště, zahraničních stycích.
Způsob zpracování (pomůcka)   Zhruba uspořádáno (zejména materiály oddělení laboratoře radiologické dozimetrie).


Ústav jazyků a literatur ČSAV [CSAS Institute of Languages and Literature]
Časový rozsah dokumentů   1953–1973
Rozsah a druh dokumentů   25 kartonů, 8 knih
Časový rozsah existence původce   1964–1972
Vznik a zaměření   Ustaven sloučením několika akademických pracovišť: Kabinetu pro moderní filologii (viz), filologických oddělení Slovanského ústavu ČSAV (viz) a Československo-sovětského institutu ČSAV (viz). Studium dějin literatur evropské a americké oblasti, komparatistika, gramatika a lexikografie.
Charakteristika obsahu   Doklady o vzniku a organizaci ústavu, vedle toho hlavně o reorganizaci jazykovědných pracovišť ČSAV, dokumentace zahraničních styků ústavu, personálního obsazení, výchovy mladých vědeckých pracovníků, edičních a publikačních programů a spolupráce s domácími pracovišti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (1953–1973).


Ústav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice [CSAS Institute of Landscape Ecology, České Budějovice]
Časový rozsah dokumentů   1971–1993
Rozsah a druh dokumentů   12 kartonů, 80 balíků
Časový rozsah existence původce   1971–1993
Vznik a zaměření   Vznikl sloučením Ústavu pro tvorbu a ochranu krajiny ČSAV (viz) a Kabinetu teorie architektury a tvorby životního prostředí ČSAV. Zrušen v r. 1993. Základní výzkum otázek ekologických procesů v krajině, výzkum vědeckých základů rekultivace devastované krajiny, tvorby a ochrany životního prostředí.
Charakteristika obsahu   Dokumentace činnosti interdisciplinárního ekologického týmu, organizace a vývoje ústavu, zahraničních a domácích styků, vědecké výchovy, ediční a popularizační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav makromolekulární chemie ČSAV [CSAS Institute of Macromolecular Chemistry]
Časový rozsah dokumentů   1959–1992
Rozsah a druh dokumentů   93 kartonů, 108 knih, 1 kartotéka, 346 balíků
Časový rozsah existence původce   1959–1992
Vznik a zaměření   Zřízen z dřívější Laboratoře vysokomolekulárních sloučenin ČSAV (1957) Výzkum v oblasti makromolekulární chemie, fyzikální chemie a fyziky, s důrazem na studium polymerizačních reakcí a vývoj syntetických polymerů.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vzniku, organizaci a činnosti ústavu, jeho vědeckých úkolech, zahraniční i domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, personální a kádrové politice, normalizačních problémech ústavu v 70. letech, ediční a publikační činnosti pracovníků.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav molekulární genetiky ČSAV [CSAS Institute of Molecular Genetics]
Časový rozsah dokumentů   1975–1992
Rozsah a druh dokumentů   95 kartonů, 45 balíků
Časový rozsah existence původce   1976–1993
Vznik a zaměření   Vznikl z Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV, založeného v r. 1962 (předtím oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, viz), připojením oddělení molekulární virologie z Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV. Základní výzkum v molekulární biologii a molekulární genetice somatické buňky.
Charakteristika obsahu  Zápisy z porad, korespondence, plány práce, hospodářská agenda, dokumenty o spolupráci, zprávy o činnosti, včetně hodnocení práce jednotlivců, personální agenda, zahraniční i domácí styky, ediční činnost, knihovna, patenty a vynálezy, doklady o vědecké výchově, písemnosti ROH, SSM, KSČ.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV [CSAS Institute of Nuclear Biology and Radiochemistry]
Časový rozsah dokumentů   1955–1993
Rozsah a druh dokumentů   28 kartonů, 4 knihy, 1 balík
Časový rozsah existence původce   1981–1993
Vznik a zaměření   Předchůdcem Izotopová laboratoř biologických ústavů ČSAV (1962). Zrušen při transformaci ČSAV do AV ČR. Výzkum přípravy organických sloučenin značených radioaktivními izotopy, metody měření radioaktivity a stopových látek.
Charakteristika obsahu   Dokumentace o organizaci, vývoji, činnosti a likvidaci ústavu, zahraničních stycích, mezinárodní i domácí spolupráci, vědecké výchově.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1955–1993, 26 kartonů), zbytek neuspořádán.


Ústav obecné energetiky ČSAV [CSAS Institute of General Power Engineering]
Časový rozsah dokumentů   1989–1993
Rozsah a druh dokumentů   12 kartonů
Časový rozsah existence původce   1989–1993
Vznik a zaměření   Vznikl rozšířením Kabinetu obecné energetiky, společného pracoviště ČSAV a ČVUT (založen r. 1986). Zrušen v r. 1993. Výzkum zásobování národního hospodářství všemi formami energie, domácí i mezinárodní kooperace v otázkách palivoenergetického komplexu.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o organizaci a činnosti pracoviště, jeho domácích i zahraničních stycích a spolupráci, o plánech práce a jejich plnění, publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav organické chemie a biochemie ČSAV [CSAS Institute of Organic Chemistry and Biochemistry]
Časový rozsah dokumentů   1950–1988
Rozsah a druh dokumentů   90 kartonů
Časový rozsah existence původce   1960–1992
Vznik a zaměření   Vznikl rozdělením předchůdce, Chemického ústavu ČSAV (jemuž předcházel Ústřední ústav chemický, založený r. 1950 a začleněný do ČSAV při jejím vzniku jako Ústav organické chemie ČSAV). Základní výzkum v organické chemii – sloučeniny, jejich struktura a fyzikální vlastnosti; v biochemii – bílkoviny, zejména enzymy a nukleové kyseliny.
Charakteristika obsahu   Doklady o vývoji, organizaci a vědecké práci ústavu a jeho předchůdců (vedle toho prozatím i zlomky archiválií i z neurčených institucí – laboratorní deníky z let 1937–1953; účetní doklady o stavbě Státních výzkumných ústavů zemědělských z r. 1928), o zahraničních stycích, o spolupráci s domácími ústavy a klinikami, publikační a ediční činnosti, výchově vědeckých pracovníků.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav plánování vědy ČSAV [CSAS Institute for the Planning of Science]
Časový rozsah dokumentů   1956–1967
Rozsah a druh dokumentů   406 kartonů, 7 balíků
Časový rozsah existence původce   1956–1967
Vznik a zaměření   Založen jako Sekretariát Státního plánu výzkumu, po reorganizaci v r. 1962 převeden do ČSAV a přejmenován na Institut plánování vědy a v r. 1963 na uvedený název. Při likvidaci ústavu praktická část přenesena na odbor vědeckého plánu Sekretariátu presidia (viz), teoretické a metodologické úkoly předány nově vzniklému Kabinetu teorie a metodologie vědy (viz). Řídící, koordinační (pro ústavy ČSAV i mimoakademická pracoviště) a výzkumná pravomoc při přípravě jednotného celostátního plánu výzkumných prací a jeho kontroly. Výzkum soustředěn na tzv. zkoumání společenské funkce vědy.
Charakteristika obsahu   Dokumentace plánování i výsledků výzkumné práce, i v resortech mimo ČSAV. Písemnosti o organizaci a vedení ústavu, o státním plánu výzkumu, prověrkách vědeckých a výzkumných ústavů, kvalifikaci vědeckých pracovníků, plánech jednotlivých ústavů, zprávy o činnosti, pětiletkách, dlouhodobých výhledech apod.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 403 kartonů), zbytek neuspořádán.


Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV [CSAS Institute for Czech and World Literature]
Časový rozsah dokumentů   1946–1992
Rozsah a druh dokumentů   85 kartonů, 4 kartotéky, 21 balíků
Časový rozsah existence původce   1970–1992
Vznik a zaměření   Předchůdcem Ústav pro českou literaturu, pracoviště České akademie věd a umění (z r. 1947). Do ČSAV převeden při jejím vzniku, v roce 1970 sloučen s literárně vědným sektorem Ústavu jazyků a literatur ČSAV (viz) a přejmenován na uvedený název. Výzkum v oblasti teorie literatury, srovnávacího výzkumu, dějin české literatury a jinonárodních literatur.
Charakteristika obsahu   Doklady administrativně organizačního charakteru, zprávy o plánech a výsledcích vědecké práce, dokumenty o vědecké výchově, domácí a zahraniční spolupráci, ediční a publikační činnosti; dochovány i dokumenty předchůdců.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam pro materiály z období 1952–1959 (6 kartonů), zbytek neuspořádán
Poznámka   Po transformaci ČSAV na AV ČR v souvislosti s obnovením původní koncepce přijat název Ústav pro českou literaturu (k 1. 9. 1993).


Ústav pro elektrotechniku ČSAV [CSAS Institute of Electrical Engineering]
Časový rozsah dokumentů   1952–1990
Rozsah a druh dokumentů   101 kartonů, 21 balíků
Časový rozsah existence původce   1955–1992
Vznik a zaměření   Vznikl rozšířením původní Laboratoře pro silnoproudou elektrotechniku ČSAV (založené r. 1953). Základní výzkum v silnoproudé elektrotechnice, zvláště v úseku elektrických strojů a transformátorů, vysokého napětí, modelové techniky apod.
Charakteristika obsahu   Doklady nejen o výzkumu, ale i o spolupráci s výrobou; zprávy o jednotlivých výzkumných úkolech.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1952–1966, 10 kartonů), zbytek neuspořádán.


Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV [CSAS Institute of Ethnography and Folklore]
Časový rozsah dokumentů   1952–1989
Rozsah a druh dokumentů   109 kartonů
Časový rozsah existence původce   1954–1992
Vznik a zaměření   Vznikl sloučením Kabinetu pro národopis (založen r. 1953) a Kabinetu pro lidovou píseň ČSAV (začleněn do ČSAV v r. 1953). Základní výzkum v oblasti etnografie a folkloristiky, sběr materiálů ke studiu sociálních a kulturních jevů, týkajících se národů a etnických skupin.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vzniku, vývoji a organizaci ústavu, o jeho vědecké činnosti, vědecké výchově pracovníků, o zahraničních stycích, spolupráci s ústavy, muzei, vysokými školami, o publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (1952–1965, 5 kartonů), zbytek neuspořádán.
Poznámka   Po zrušení ČSAV jako Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR do r. 1999, od 1. 10. 1999 přejmenován na Etnologický ústav AV ČR


Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV [CSAS Institute for Philosophy and Sociology]

Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV [CSAS Institute for Philosophy and Sociology]
Časový rozsah dokumentů  1967–1999
Rozsah a druh dokumentů  221 kartonů, 21 balíků
Časový rozsah existence původce  1970–1990
Vznik a zaměření  Vznikl účelovým „normalizačním“ sloučením Filosofického ústavu ČSAV (viz), Sociologického ústavu ČSAV (viz) a Kabinetu teorie a metodologie vědy ČSAV (viz). Výzkum v oblasti marxistické filosofie, sociologie, teorie vědy a výzkumu, problematika vědeckotechnické revoluce, volně přičleněno i Evropské středisko pro volný čas a výchovu.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vzniku, vývoji a organizaci ústavu, vědecké činnosti, personální a kádrové práci, období tzv. normalizace oboru v 70. letech, zahraničních stycích, spolupráci domácí i mezinárodní, ediční a publikační činnosti, vědecké výchově pracovníků, písemnosti z hospodářské správy. Zahrnuty i písemnosti Československé filozofické společnosti z let 1974–1980.

Způsob zpracování (pomůcka)   Část rozdělena do hlavních skupin, zbytek přejímací seznam.
Poznámka   V r. 1990 opět rozdělen na Filosofický ústav a Sociologický ústav jako jedno z prvních opatření po listopadu 1989.


Ústav pro hudební vědu ČSAV [CSAS Institute for Musicology]
Časový rozsah dokumentů   1990–1992
Rozsah a druh dokumentů   1 karton
Časový rozsah existence původce   1991–1993
Vznik a zaměření   Původní ústav vznikl v r. 1962, po r. 1968 zrušen a r. 1972 začleněn do Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Obnoven k 1. 5. 1990. Základní výzkum orientován na hudební historiografii od středověku po současnost, na některé oblasti systematické hudební vědy – etnomuzikologii, hudební sémiotiku, psychologii a pedagogiku; ediční činnost.
Charakteristika obsahu   Dokumentace z hospodářského oddělení a personálie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Ústav pro hydrodynamiku ČSAV [CSAS Institute of Hydrodynamics]
Časový rozsah dokumentů  1953–1993
Rozsah a druh dokumentů  49 kartonů, 40 knih, 20 fotoalb
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Původně Laboratoř pro vodní hospodářství ČSAV, přejmenovaná v r. 1957 na Ústav pro vodní hospodářství ČSAV, od r. 1958 pod uvedeným názvem. Úkoly základního výzkumu v oblasti moderní hydrodynamiky a hydromechaniky.
Charakteristika obsahu   Doklady o vzniku, vývoji, organizaci a činnosti ústavu, jeho zahraničních stycích, domácí spolupráci, výchově vědeckých pracovníků, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (14 kartonů, 1953–1972), zbytek neuspořádán.


Ústav pro jazyk český ČSAV [CSAS Czech Language Institute]
Časový rozsah dokumentů   1948–1990
Rozsah a druh dokumentů   51 kartonů, 24 knih, 111 kartoték, 376 balíků, magnetofonové pásky
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Předchůdcem Ústav pro jazyk český ČAVU (viz), začleněný do ČSAV. Studium českého jazyka a jeho historie, komparatistika, péče o jazykovou kulturu, poradenská činnost.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vývoji a organizaci pracoviště, jeho vědecké činnosti, vědecké výchově pracovníků, o spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, poradenské, popularizační a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.
Poznámka   Ve fondu jako depozitum uloženy podkladové materiály k Místopisnému slovníku a Slovníku spisovné češtiny.


Ústav pro tvorbu a ochranu krajiny ČSAV [CSAS Institute of Landscape Formation and Preservation]
Časový rozsah dokumentů   1962–1971
Rozsah a druh dokumentů   24 kartonů, 1 balík
Časový rozsah existence původce   1962–1971
Vznik a zaměření   Zánik sloučením s Kabinetem teorie architektury a tvorby životního prostředí ČSAV do Ústavu krajinné ekologie ČSAV (viz). Výzkum biologických prvků zdravé a vyvážené krajiny, rekultivace devastované krajiny a ochrany životního prostředí.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vzniku, vývoji a organizaci ústavu, plány práce a zprávy o jejich plnění, materiály o provádění vědeckovýzkumných úkolů, doklady o spolupráci s vědeckými ústavy a vysokými školami, o zahraničních stycích , vědeckých společnostech a komisích.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (23 kartonů)


Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV, Brno [CSAS Institute of Vertebrate Zoology, Brno]
Časový rozsah dokumentů   1954–1992
Rozsah a druh dokumentů  176 kartonů, 27 knih
Časový rozsah existence původce   1954–1986
Vznik a zaměření   Původně Laboratoř pro výzkum obratlovců ČSAV, uvedený název od r. 1964. V r. 1987 sloučen s Ústavem experimentální fytotechniky ČSAV do Ústavu systematické a ekologické biologie ČSAV. Komplexní výzkum obratlovců zaměřen k potřebám ekologickým, ekonomickým (možnosti aplikace v lesním a vodním hospodářství a zemědělství) a zdravotnickým.
Charakteristika obsahu   Prozatím převzata jen dokumentace technickohospodářské správy.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV [CSAS Institute for Public Opinion Research]
Časový rozsah dokumentů   1966–1972
Rozsah a druh dokumentů   27 kartonů, 2 knihy, 6 filmů
Časový rozsah existence původce   1967–1972
Vznik a zaměření   V rámci normalizačních opatření k 1. 1. 1972 ústav delimitován do Federálního státního statistického úřadu a reorganizován do podoby Kabinetu pro výzkum veřejného mínění při FSSÚ. Řešení teoretickometodologických problémů při výzkumu veřejného mínění a jeho praktické provádění jak pro potřeby státních institucí a orgánů KSČ, tak pro potřeby teoretických a společenskovědních pracovišť ČSAV a SAV.
Charakteristika obsahu   Doklady o organizaci pracoviště, vědeckých úkolech, spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, vědecké výchově a publikační a ediční činnosti; výsledky výzkumů veřejného mínění z období 1968–1972.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Ústav přístrojové techniky ČSAV, Brno [CSAS Institute of Scientific Instruments, Brno]
Časový rozsah dokumentů   1955–1990
Rozsah a druh dokumentů   3 kartony, 115 balíků
Časový rozsah existence původce   1957–1992
Vznik a zaměření   Zřízen transformací Vývojových dílen ČSAV se sídlem v Brně (založen r. 1953). Výzkum v oblasti metod a přístrojů elektronové optiky, vysokofrekvenční spektroskopie a kvantové elektroniky.
Charakteristika obsahu   Prozatím jen písemnosti technicko-hospodářské správy.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Ústav radiotechniky a elektroniky ČSAV [CSAS Institute of Radio Engineering and Electronics]
Časový rozsah dokumentů   1953–1992
Rozsah a druh dokumentů  168 kartonů, 26 balíků
Časový rozsah existence původce   1955–1992
Vznik a zaměření   Založen jako Ústav pro teoretickou radiotechniku ČSAV. Výzkum v teorii radioelektronických soustav a fyzikálních problémů elektroniky a optoelektroniky. Současný výzkum viz webové stránky.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vzniku, vývoji a organizaci ústavu, plány práce a zprávy o jejich plnění, materiály o provádění vědeckovýzkumných úkolů, doklady o spolupráci s vědeckými ústavy a vysokými školami, o zahraničních stycích , vědeckých společnostech a komisích, personálie, hospodářské záležitosti, vědecká výchova.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Ústav slavistiky ČSAV, Brno [CSAS Institute of Slavonic Studies, Brno]
Časový rozsah dokumentů   1988–1990
Rozsah a druh dokumentů   5 kartonů, 2 knihy
Časový rozsah existence původce   1988–1990
Vznik a zaměření   Vznikl sloučením brněnských poboček 5 institucí ČSAV (Ústavu pro jazyk český, viz, Ústavu pro českou a světovou literaturu, viz, Československo-sovětského institutu II, viz, Ústavu československých a světových dějin, viz, a Ústavu pro etnografii a folkloristiku, viz). Oficiálně zaměřen na komplex slavistických studií, ale už za dva roky likvidován.
Charakteristika obsahu   Dokumentace organizace, řízení, vědecké činnosti, vědecké výchovy, domácí a zahraniční spolupráce, ediční a publikační činnosti ústavu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Ústav státu a práva ČSAV [CSAS Institute of State and Law]
Časový rozsah dokumentů   1952–1992
Rozsah a druh dokumentů   256 kartonů
Časový rozsah existence původce   1955–1992
Vznik a zaměření   Původně Ústav práva ČSAV sloučením Kabinetu dějin státu a práva ČSR ČSAV (1953), Kabinetu mezinárodního práva ČSAV (1953) a Kabinetu pro stát a právo SSSR a lidových demokracií ČSAV (1954); v r. 1961 název změněn na uvedený. Základní teoretické otázky státu a práva a právní problematika všech směrů.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vývoji pracoviště z prvotních uvedených kabinetů, včetně expertíz; data 2o organizaci, vedení, rozvoji ústavu, o jeho zahraničních stycích, domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, o publikační a ediční činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1952–1974, 57 kartonů), přejímací seznam.


Ústav technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí ČSAV, Plzeň [CSAS Institute of Technology and the Reliability of Mechanical Structures, Plzeň]
Časový rozsah dokumentů   1988–1992
Rozsah a druh dokumentů   9 kartonů, 85 balíků
Časový rozsah existence původce   1988–1993
Vznik a zaměření   Vznikl z odloučeného pracoviště Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV v Plzni (viz). Zrušen při transformaci ČSAV do AV ČR. Výzkum vlivu výrobní technologie na mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti materiálů strojních konstrukcí v provozu.
Charakteristika obsahu   Neskartované písemnosti z doby trvání ústavu, dokumentující jeho vznik, organizaci, vědeckou činnost, spolupráci s domácími podniky a výzkumnými ústavy, zahraniční styky.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV [CSAS Institute of Theoretical and Applied Mechanics]
Časový rozsah dokumentů  1953–1997
Rozsah a druh dokumentů  90 kartonů
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Vznikl z Kloknerova výzkumného a zkušebního ústavu hmot a konstrukcí stavebních, založeného v r. 1919. Středisko teoretického a experimentálního výzkumu v oblasti mechaniky složených hmot, prostředí, prvků a konstrukcí a analýzy jejich chování a spolehlivosti při složitém a časově proměnném způsobu zatěžování.
Charakteristika obsahu   Doklady o organizačním a vědeckém vývoji ústavu, o plánech práce, zprávy o činnosti, o vědecké výchově, domácí i zahraniční spolupráci, informace o převzetí některých pracovišť bývalého Ústavu pro zprůmyslnění stavebnictví.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV [CSAS Institute of Chemical Process Fundamentals]
Časový rozsah dokumentů   1963–1985
Rozsah a druh dokumentů   20 kartonů, 5 balíků
Časový rozsah existence původce   1960–1992
Vznik a zaměření   Zřízen sloučením oddělení organické technologie Chemického ústavu ČSAV a Laboratoře chemického inženýrství ČSAV. Výzkum v oblasti chemických reaktorů, separačních procesů, homogenních i heterogenních reakcí; též orientace na problematiku životního prostředí a na netradiční suroviny.
Charakteristika obsahu   Písemnosti o organizaci, řízení a vědecké činnosti ústavu, vědecké výchově, domácí spolupráci a zahraničních stycích.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.
Poznámka   Od r. 1993 jako pracoviště AV ČR přejmenován na Ústav chemických procesů.


Ústav teorie a dějin umění ČSAV [CSAS Institute of the Theory and History of Art]
Časový rozsah dokumentů   1952–1991
Rozsah a druh dokumentů   74 kartonů, 31 balíků
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Původně Kabinet pro teorii a dějiny umění ČSAV, r. 1957 název změněn na Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV, r. 1964 Ústav dějin umění ČSAV, od r. 1970 Ústav teorie a dějin umění ČSAV a od r. 1990 Ústav dějin umění ČSAV (který podržel i jako ústav AV ČR). Výzkum v oblasti výtvarného umění, ale i hudební vědy a obecné teorie umění; historický výzkum přednostně zaměřen na české výtvarné umění.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vzniku, organizaci, vědecké činnosti, domácí i zahraniční spolupráci, o vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1952–1969, 23 kartonů), přejímací seznam.


Ústav teorie a historie vědy ČSAV [CSAS Institute of Theory and History of Science]
Časový rozsah dokumentů   1967–1993
Rozsah a druh dokumentů   12 kartonů, 2 balíky
Časový rozsah existence původce   1990–1993
Vznik a zaměření   Vznikl při reorganizaci Ústavu pro filosofii a sociologii (viz) sloučením jeho oddělení pro metodologii a řízení rozvoje vědy s oddělením dějin přírodních věd a techniky Historického ústavu (viz). Při transformaci ČSAV zrušen. Zaměřen na československé a světové dějiny přírodních věd; teorii vědy, vědu o vědě, metodologii vědy.
Charakteristika obsahu   Část písemností sekretariátu ředitele (část po zrušení převedena do Kabinetu pro teorii a historii vědy, součásti Filosofického ústavu AV ČR), materiály o mezinárodních konferencích, ediční a publikační činnosti ústavu, vědecké výchově pracovníků, zprávy o řešení úkolů státního plánu výzkumu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav teorie hutnických procesů ČSAV, Ostrava [CSAS Institute of Theory of Metallurgical Process, Ostrava]
Časový rozsah dokumentů   1972–1993
Rozsah a druh dokumentů   25 balíků, 8 knih
Časový rozsah existence původce   1980–1993
Vznik a zaměření   Původně detašované oddělení Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV v Ostravě (viz). Základní výzkum v oblasti vlastností a struktury kovových a struskových tavenin, fyzikální a matematické modelování hutnických procesů. Zrušen při transformaci ČSAV do AV ČR.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o organizaci, vědecké činnosti, mezinárodní i domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústav teorie informace a automatizace ČSAV [CSAS Institute of Information Theory and Automation]
Časový rozsah dokumentů   1956–1992
Rozsah a druh dokumentů   67 kartonů, 22 balíků
Časový rozsah existence původce   1959–1992
Vznik a zaměření   Vznikl sloučením oddělení teorie informace Ústavu radiotechniky a elektroniky ČSAV a Laboratoře pro automatizaci a telemechaniku ČSAV (založen r. 1955). Základní výzkum v oblasti kybernetiky a informatiky.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o organizaci, vývoji a činnosti pracoviště (včetně předchůdců), řešení úkolů státního plánu výzkumu, mezinárodní i domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační a ediční činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1958–1983, 64 kartonů), zbytek neuspořádán.


Ústav termomechaniky ČSAV [CSAS Institute of Thermomechanics]
Časový rozsah dokumentů   1955–1991
Rozsah a druh dokumentů   60 kartonů, 24 knih, 120 balíků
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Předchůdcem Laboratoř strojnická ČSAV, v r. 1955 název změněn na Ústav pro výzkum strojů ČSAV; uvedený název od r. 1964. Výzkum v oblasti termomechaniky a mechaniky tekutin i pevných látek.
Charakteristika obsahu   Písemnosti o organizaci, vývoji a činnosti ústavu, zprávy o činnosti a plány práce, dokumenty o zahraničních stycích i domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační a ediční činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Ústředí pro vynálezy a objevy ČSAV [CSAS Centrum for Inventions and Discoveries]
Časový rozsah dokumentů   1966–1993
Rozsah a druh dokumentů   561 kartonů, 1 balík, 28 šanonů, 70 knih, 28 kartoték
Časový rozsah existence původce   1960–1992
Vznik a zaměření   Původně Patentové středisko ČSAV, několikrát změnilo názvy, v r. 1966 na Středisko pro vynálezy a vědecké informace ČSAV, v r. 1968 na Středisko pro patenty ČSAV, r. 1974 na Ústředí pro vynálezy a objevy ČSAV.
Zajišťování právní ochrany objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů, i jejich ekonomické zhodnocení a využívání doma i v zahraničí.
Charakteristika obsahu   Ve fondu zařazeny i písemnosti z agendy AV ČR; styk s vedením ČSAV a AV ČR, sekretariát ústředí, korespondence, agenda vynálezů, patentů a zlepšovacích návrhů, autorská osvědčení a licence.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.
Poznámka   Pracoviště ČSAV při transformaci do AV ČR (1993) redukováno na Patentové a licenční služby. Definitivně zrušeno v r. 1994.


Ústřední archiv ČSAV [CSAS Central Archives]
Časový rozsah dokumentů   1952–1990
Rozsah a druh dokumentů   143 kartonů, 68 knih, 10 šanonů, 1 krabice, plány
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Zřízen jako Archiv ČSAV, v r. 1954 připojena Komise pro studium a soupis rukopisů, v r. 1966 změna názvu na Ústřední archiv ČSAV. Ukládání a zpracování spisových materiálů ČSAV, fondů předchozích vědeckých institucí a písemných pozůstalostí vědců působících na území našeho státu; pověřen předarchivní péčí a skartačním dohledem. Dějiny věd, zejména vědeckých institucí a života a práce vědců; soupis a studium rukopisů.
Charakteristika obsahu   Dokumenty o vzniku a organizaci archivu, jeho působení v oblasti předarchivní péče i vědecké činnosti, podací protokoly, dokumenty o převzetí fondů starších vědeckých institucí, rozklady ředitelů a pracovníků archivu o záležitostech týkajících se organizace archivnictví u nás, dokumenty o domácí i zahraniční spolupráci mezi archivy i ostatními historickými pracovišti, o publikační a ediční činnosti, personalia; zvlášť uloženy doklady o činnosti oddělení pro studium a soupis rukopisů a písemnosti badatelny.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1952–1968, 28 kartonů), přejímací seznam.
Poznámka   V rámci AV ČR název vrácen k původnímu (Archiv).


Vývojové dílny ČSAV [Workshops for Development of Instruments]
Časový rozsah dokumentů   1955–1993
Rozsah a druh dokumentů   110 kartonů, 160 balíků, 9 zásuvek plánů, map a technických výkresů
Časový rozsah existence původce   1957–1991
Vznik a zaměření   Zřízeny původně v Brně v r. 1953 pro zajišťování vývoje a v malých sériích i výroby vědeckých přístrojů pro vybavení experimentálních pracovišť ČSAV (viz též Ústav přístrojové techniky, Brno); z pražské pobočky zřízeno samostatné pracoviště pod uvedeným názvem.
Charakteristika obsahu   Písemnosti organizačně administrativního charakteru (organizace, vedení, personální agenda, ekonomická agenda, zprávy o činnosti apod.), technická dokumentace.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (1970–1991, osobní spisy a soupis patentů a vynálezů, 54 kartonů), přejímací seznam.
Poznámka   Po zrušení z části dílen vzniklo sdružení s firmou Ingen, zaniklo v r. 1993.


Výzkumné středisko pro otázky míru a odzbrojení ČSAV [CSAS Peace and Disarmament Issues Research Centre]
Časový rozsah dokumentů   1987–1990
Rozsah a druh dokumentů   5 kartonů
Časový rozsah existence původce   1987–1990
Vznik a zaměření   Zřízeno jako gestor pro plnění závazků vyplývajících z činnosti mnohostranné problémové komise socialistických zemí „Problémy míru a odzbrojení“, pro „komplexní výzkum mírové problematiky“.
Charakteristika obsahu   Neúplné písemnosti o vzniku, vývoji a organizaci pracoviště, zprávy o činnosti a mezinárodní a domácí spolupráci.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Základní knihovna – Ústředí vědeckých informací ČSAV [Basic Library – CSAS Head Office of Scientific Information]
Časový rozsah dokumentů   1952–1990
Rozsah a druh dokumentů   71 kartonů, 10 kartoték, 32 balíků
Časový rozsah existence původce   1953–1992
Vznik a zaměření   Základem bývalé knihovny České akademie věd a umění, Královské české společnosti nauk a Masarykovy akademie práce, 1. 1. 1953 začleněných do ČSAV jako Základní knihovna ČSAV. Název doplněn v r. 1968. Akvizice a zpřístupňování vědecké literatury uživatelům, poskytování rešeršních služeb a zpracovávání vzácných tisků. Zpracování cizojazyčné bohemikální literatury, rozvoj automatizovaných systémů pro knihovnictví a bibliografii.
Charakteristika obsahu   Písemnosti o organizaci, řízení, personální práci, zahraniční i domácí spolupráci, o ediční a publikační činnosti, základní údaje o síti knihoven ČSAV.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (1952–1970, 27 kartonů), přejímací seznam.
Poznámka   Po transformaci ČSAV r. 1993 nástupce název Knihovna AV ČR.