Výzkumný program

Paměť v digitálním věku

 

Paměť může mít mnoho podob, jejichž škála sahá od paměti jednotlivce až po paměť různých sociálních skupin (rodin, spolků, národů). Jedná se tedy o mnohovrstevnatý fenomén, který se bez výjimky dotýká každého z nás. Řada otázek však dosud zůstává nezodpovězená: Jak paměť vzniká? Jakým způsobem jsou informace zapomínány? Jak se formuje kolektivní paměť? Jaký vliv na tento proces mají ideologie, média či generační změny? Jakými prostředky lze v současné době paměť lidí i lidstva uchovat? 

 

Z šíře a rozmanitosti otázek vyplývá, že při výzkumu paměti lze v nebývalé míře uplatnit interdisciplinární metody a meziinstitucionální formy spolupráce. Do programu Paměť v digitálním věku je proto zapojeno celkem 15 ústavů AV ČR, které v roce 2019 participovaly na více jak 50 aktivitách. Vzájemnou kooperací utvářejí unikátní badatelskou platformu, jejíž celospolečenská relevance výrazně přesahuje středoevropský prostor.

 

Projekty zpracovávané v programu Paměť v digitálním věku pracují s novými postupy a metodami, hledají nové cesty ve výzkumu a navrhují ideální způsoby, jak efektivně zpracovávat, propojovat a uchovávat historická data. Nastavují rovněž nové parametry pro vědecký výzkum a mimo to zásadně přispívají k interním diskuzím nad budoucí orientací jednotlivých oborů.

 

Nezapomíná se ani na to, aby duchovní a kulturní bohatství minulých dob rozšiřovalo myšlenkové horizonty nejen našich současníků, ale i těch, kteří přijdou po nás. V rámci programu vznikají jak monumentální, volně přístupné elektronické encyklopedie či databáze, tak kritické edice pramenů nebo monografie popularizující vědu. Určené jsou specialistům z různých oborů, studentům, žákům, vyučujícím, aktérům veřejné správy i laickým zájemcům. Řešitelé se navíc účastní workshopů, konferencí, rozhlasových a televizních pořadů, při nichž podněcují zájem o zkoumaná témata. Program Paměť v digitálním věku tak aktivně napomáhá upřít pozornost společnosti na řadu historických i současných problémů v globálním kontextu.

 

Využití se nabízí v oblasti:

a) vývoje a výzkumu;

b) výchovy a vzdělání (využití ve školství, muzejnictví a knihovnictví);

c) médií (rozhlas, televize, film, nakladatelství zaměřená na naučnou literaturu) a kulturního průmyslu (poznávací turistika apod.);

d) státní správy (poradenství a další spolupráce s resorty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury).

 

V rámci programu Paměť v digitálním věku jsou zkoumána následující témata:

  • Paměť: její utváření a proměny (Řešitelka: PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. - MÚA)
  • Ostrovy spolehlivého poznání. Encyklopedická báze digitálního věku (Řešitel: PhDr. Karel Piorecký, Ph.D. - ÚČL)
  • Digital Humanities - zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku (Řešitel: Ing. Martin Lhoták - KNAV)
  • Poklady paměti: kritické zpřístupňování a interpretace pramenů českých dějin a kultury (Řešitel: PhDr. Jiří Flaišman, Ph.D. - ÚČL)