cart
0

Konference: Královny, šlechtičny, měšťanky ve středověku: status, role, identita

Mezinárodní interdisciplinární konference o problematice ženského mecenátu

Datum konání
26. 10. 2023 – 27. 10. 2023
Místo konání
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Středověká vizuální a materiální kultura nám dnes umožňuje nahlédnout na to, jak si ženy v dané době utvářely vlastní identitu. V různé míře se zde promítají jejich osobní přání, vkus i role, která jim byla společností určena. Zásadní význam měl samozřejmě společenský status ženy. Potřeba reprezentace rodu nebo rodiny silně pociťovaná zejména v nejvyšších vrstvách středověké společnosti se také výrazně odrazila v umělecké sféře. Všechny uvedené aspekty společně formovaly či doplňovaly individuální osobnostní rysy žen z vyšší i nižší společnosti. Tyto identitotvorné vlivy se překrývaly, doplňovaly, a tak se podílely na mnohovýznamovosti děl, jimiž se ženy obklopovaly a skrze něž komunikovaly, ať již v rámci okruhu rodiny a dvora, nebo na úrovni veřejné reprezentace, případně ve prospěch politické aktivity.

Cílem konference je tyto jednotlivé aspekty zkoumat prostřednictvím nejrůznějších kulturních médií. Zaměříme se na otázky, jak středověké ženy vnímaly samy sebe a jak chtěly být vnímány. Konferenční příspěvky zohlední také vnější postoje středověké společnosti, která vytvářela model ženské identity prostřednictvím „zrcadel“ a rad určených pro ženy. Opomenuta nezůstane ani problematika ženské zbožnosti, kterou lze sledovat mimo jiné v literárních dílech.

Mezinárodní interdisciplinární konference navazuje na konferenci konanou v minulém roce "Queens, Noblewomen, and Burgher Women, 1300–1550: Initiative-takers or Passive Patrons?". Naším cílem zůstává rozvíjení mezinárodní badatelské platformy věnované problematice ženského mecenátu, jejich společenského postavení a reprezentace ve středověké Evropě.


Konferenci pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i. a Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. za podpory programu Strategie AV 21: Anatomie evropské společnosti. Historie, tradice, kultura, identita.

Přílohy

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #