Oddělení pro soupis a studium rukopisů

Vedoucí: Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D.
  • +420 286 010 567

Oddělení pro soupis a studium rukopisů je jediným ryze kodikologickým pracovištěm a centrem kodikologického výzkumu v České republice. Metodickým dohledem nad jeho činností je pověřená Komise pro soupis a studium rukopisů, složená z předních externích odborníků. Předmětem výzkumu oddělení jsou rukopisy neúřední povahy, které jsou zkoumány jako celek, tedy nejen z hlediska obsahu, ale i vnějších znaků. Od roku 1969 je stěžejním úkolem pracoviště Generální katalog rukopisů uložených na území ČR a rukopisných bohemik v zahraničí. Jeho součástí je i řešení metodických otázek; důležitým mezníkem bylo vydání Zásad pro popis rukopisů. Dalším krokem je zpracování Průvodce po rukopisných fondech v ČR, jehož cílem je formou základní evidence podchytit veškeré rukopisné bohatství této země.  Za základní formu Generálního katalogu rukopisů byla zvolena elektronická Databáze rukopisů a kodikologické literatury, jejíž otevřenost umožňuje katalogizaci nových rukopisů i zaznamenávání změn stávajících popisů. Součástí činnosti Oddělení je práce na fondových a speciálních soupisech rukopisů; souběžně s pracemi v domácích sbírkách probíhá výzkum v zahraničí. K těmto úkolům jsou systematicky využívány grantové projekty  a v letech 2015-2020 dlouhodobý projekt Ministerstva kultury NAKI II.  Od roku 1962 oddělení vydává časopis Studie o rukopisech, jediné specializované české kodikologické periodikum. Od druhého ročníku je jejich stálou součástí bibliografická příloha Česká literatura kodikologická, která je celá převedená do elektronické podoby v rámci Databáze rukopisů a kodikologické literatury a propojovaná s vkládánými rukopisy. S ohledem na nutnost publikovat rozsáhlejší texty byla v polovině devadesátých let založena ediční řada Studie o rukopisech - Monographia. Oddělení spolupracuje s dalšími vědeckými ústavy, vysokými školami a institucemi spravujícími rukopisné sbírky.

Přihlásit se k odběru RSS - Oddělení pro soupis a studium rukopisů