Oddělení pro soupis a studium rukopisů

Vedoucí: Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D.
  • +420 286 010 567

Oddělení pro soupis a studium rukopisů je jediným ryze kodikologickým pracovištěm a centrem kodikologického výzkumu v České republice. Metodickým dohledem nad jeho činností je pověřená Komise pro soupis a studium rukopisů, složená z předních externích odborníků. Předmětem výzkumu oddělení jsou rukopisy neúřední povahy, které jsou zkoumány jako celek, tedy nejen z hlediska obsahu, ale i vnějších znaků. Od roku 1969 je stěžejním úkolem pracoviště Generální katalog rukopisů uložených na území ČR a rukopisných bohemik v zahraničí. Jeho součástí je i řešení metodických otázek; důležitým mezníkem bylo vydání Zásad pro popis rukopisů. Dalším krokem je zpracování Průvodce po rukopisných fondech v ČR, jehož cílem je formou základní evidence podchytit veškeré rukopisné bohatství této země.  Za základní formu Generálního katalogu rukopisů byla zvolena elektronická databáze, jejíž otevřenost umožňuje katalogizaci nových rukopisů i zaznamenávání změn stávajících popisů. Součástí katalogu jsou i Fondové a speciální soupisy rukopisů vytvářené pracovníky oddělení; souběžně s pracemi v domácích sbírkách probíhá výzkum v zahraničí. K těmto úkolům jsou systematicky využívány grantové projekty; v současné době oddělení řeší i dlouhodobý projekt Ministerstva kultury NAKI II.  Od roku 1962 oddělení vydává ročenku Studie o rukopisech, jediné specializované české kodikologické periodikum.  Od druhého ročníku je jejich stálou součástí bibliografická příloha Česká literatura kodikologická. S ohledem na rozsáhlejší texty byla v polovině devadesátých let založena řada Monographia. Oddělení spolupracuje s dalšími vědeckými ústavy, vysokými školami a institucemi spravujícími rukopisné sbírky.

Přihlásit se k odběru RSS - Oddělení pro soupis a studium rukopisů