cart
0

Oddělení dějin Akademie věd

Oddělení se soustřeďuje na výzkum v oblasti dějin vědy se zvláštním důrazem na dějiny vědeckých institucí a osobností a s tím související metodologické a teoretické problémy. Prioritně se zabývá dějinami Akademie věd ČR, jejích součástí a předchůdců a také společenskou reflexí vědy a mezinárodními vědeckými sítěmi v19. a 20. století. Dále se soustředí na sociální dějiny vědy, na problematiku proměn koncepcí vědní politiky, vývojem vztahů mezi univerzitní a neuniverzitní vědou a problematice transferů technologií. Zároveň se věnuje i dějinám věd o výživě, orientalistiky a technických věd. V této tematické oblasti koordinuje vědeckovýzkumnou činnost MÚA.


Výsledky své vědecké práce publikuje především v periodikách a edičních řadách vydávaných pracovištěm a v renomovaných domácích i zahraničních periodikách, resp. edičních řadách. Spolupracuje s vědeckými a vysokoškolskými pracovišti doma i v zahraničí. Ve spolupráci sarchivními odděleními připravuje oddělení vědecké periodikum Práce zdějin Akademie věd.

Projekty oddělení

Pracovníci oddělení nedávno úspěšně dokončili projekt podpořený Grantovou agenturou ČR Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací. Vsoučasnosti řeší pracovníci oddělení česko-polský bilaterální projekt GA ČR Československo-polské vědecké sítě v čase Studené války mezi velkou politikou a individuálními strategiemi, standardní projekt GA ČR Dějiny výživy a stravování včeských zemích 1945–1970, projekt Ministerstva kultury HIKO – historické korespondenční sítě – Alois Musil a počátky orientalistiky vČeskoslovensku. Vrámci prémie Lumina quaeruntur je řešen projekt Obrazy vědy v Československu 1918–1945–1968. Oddělení garantuje dlouhodobý vnitřní výzkumný záměr Dějiny ČSAV 1952–1992, který již přinesl první publikační výsledky.

Vedoucí

Member photo
Oddělení dějin Akademie věd
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #