cart
0

Pavel Horák a Václav Šmidrkal laureáty Prémie Otty Wichterleho

Předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., udělila dvěma pracovníkům MÚA, Pavlu Horákovi a Václavu Šmidrkalovi, Prémii Otto Wichterleho. Slavnostní předání diplomů se konalo 6. června 2018 ve Vile Lanna v Praze-Bubenči.
Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.

PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D.

Mgr. Pavel Horák, Ph.D., je mimořádně erudovaným historikem, který  již publikoval dvě komplexní monografie. První z nich nazvaná Bohumil Laušman – politický životopis. Riskantní hra sociálnědemokratického lídra byla v roce 2013 nominována na objev roku Magnesia Litera a obdržela ceny Arnošta Lustiga a Miroslava Ivanova. Druhá monografie má název Stranické legitimace, vážení! Československá demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948–1953).

Svou excelenci Pavel Horák osvědčil i při zpracovávání řady edic historických pramenů. V posledním období vzbudila velký zájem veřejnosti i médií nejnovější z nich, která se týká zpřístupnění dosud zcela neznámých pramenů k únorovému puči 1948 (podpořeno z prostředků Strategie AV21). Pavel Horák se také podílí na domácích i zahraničních kolektivních projektech (např. Collegium Carolinum v Mnichově). Jako popularizátor pravidelně spolupracuje s tuzemskými deníky na seriálech ze soudobých dějin. Je jedním ze dvou editorů významného knižního projektu, který ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny přináší ke stému výročí založení první Československé republiky rozsáhlé kompendium (plánováno cca 1000 stran rukopisu). Dr. Horák pro něj zpracovává dílčí kapitoly a koordinuje více než čtyřicetičlenný kolektiv českých i zahraničních autorů. Od roku 2010 přednáší na FF UK.

PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.

PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D., již během doktorského studia absolvoval řadu odborných stáží na předních výzkumných pracovištích v oboru moderních dějin střední Evropy (Varšava, Berlín, Lipsko, Freiburg, Bath ad.).  Obdržel prestižní rakouské stipendium Richarda Plaschky, které je určené pro excelentní postdoktorandy v oboru moderních dějin a slouží k badatelskému pobytu na vídeňské univerzitě. Václav Šmidrkal se zařadil mezi nemnoho českých historiků, jimž se daří pronikat na nejprestižnější zahraniční publikační a konferenční fóra, např. Výroční sjezd americké Asociace pro slovanská, východoevropská a euroasijská studia ASEEES. Jeho studie byly zveřejněny v předních anglojazyčných periodikách oboru East European Politics, East European Politics and Societies a prestižní European Review of History/Revue européenne d’histoire.

Všestranný vědecký profil, charakteristický širokým rejstříkem zkoumaných témat i časových period, zúročuje v národních i mezinárodních projektech. Podílel se na tříletém grantovém projektu GA ČR Fyzické násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí a také na výzkumu v rámci česko-rakouského projektu Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918–1938. Zapojil se do koordinace rozsáhlého mezivládního projektu Společná česko-rakouská kniha o dějinách při Stálé konferenci českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví.

Fotogalerie