cart
0
Member photo

PhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D.

E-mail: kaucka@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 584

Místnost: B 308

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2017: PhDr., Historie – hospodářské a sociální dějiny, FF UK, Praha
 • 2013–2017: Ph.D., Moderní hospodářské a sociální dějiny, FF UK, Praha
 • 2013–2015: Mgr., Knihověda, FF UK, Praha
 • 2011–2013: Mgr., Historie, FF UK, Praha
 • 2008–2011: Bc., Historie, FF UK, Praha

Badatelské zaměření

 • hospodářské a sociální dějiny Československa
 • agrární dějiny
 • environmentální dějiny
 • hradní a zámecké knihovny

Výzkumné projekty

 • Environmentální strategie urozených velkostatkářů při transformaci krajiny. Vichřice a kůrovec v oblasti „Böhmerwald“ 1868–1929, GAČR, 21-14325S (hlavní řešitel)
 • „Hrad“ v roli mocenského, administrativního a duchovního centra meziválečného Československa (1918–1938), GA ČR, 22-15915S (další odborný spolupracovník)
 • Czechoslovak-Polish Scholarly Entanglements in the Cold War Between High Politics and Individual Strategies, GAČR 21-45624L (další odborný spolupracovník)
 • Dějiny výživy a stravování v českých zemích 1945–1970, GA ČR, 20-17501S (další odborný spolupracovník)
 • Vodní socialismus: Voda, životní prostředí a socialistické panství v Československu, GAČR, GJ18-05095Y (člen týmu)
 • Sociální otázka in situ: sociální politika průmyslových podniků v českých zemích, 1879–1914, GAČR, 18-03921S (další odborný spolupracovník)
 • Pozemková reforma a říšskoněmečtí velkostatkáři, Grantová agentura UK v Praze, 2014–2016 (hlavní řešitel, hodnocen jako mimořádně dobrý)

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010

 • 2021–dosud členka Odboru agrárních dějin České akademie zemědělských věd
 • 2019–dosud členka European Business History Association (EBHA)
 • 2019–dosud členka COST Action Who Cares in Europe

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

 • září–prosinec 2019: Collegium Carolinum, Mnichov
 • září 2016: Univerzita Düsseldorf
 • srpen 2014: Univerzita Heidelberg
 • říjen–prosinec 2012: Univerzita Salzburg
 • srpen 2012: Univerzita Regensburg

Publikační činnost od r. 2010

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Odborné knihy

 • Kaucká, Kristýna. „Taková tlačenice na jednom dvorečku!“ aneb První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice (1918–1938). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2018. 220 s. ISBN 978-80-86874-94-4.
 • Zlatník, Hynek – Kaucká, Kristýna – Křenková, Zuzana – Kmošek, Jiří (eds.). Historie a paměti obce Třenice. Obraz Trstěnice v kronikách Josefa Žrouta. Litomyšl: Institut lidového kulturního dědictví, z. s., 2018. 305 s. ISBN 978-80-270-4478-8.
 • Herc, Svatopluk – Kaucká, Kristýna – Zouzal, Tomáš. Ministerstvo zemědělství 1918–1938. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017. 134 s. ISBN 978-80-7434-352-0.

Kapitoly v knihách

 • Kaucká, Kristýna. Transimperiální brouk. Diskuse o geografickém transferu vědeckých poznatků na příkladu Böhmerwald v 70. letech 19. století. In Holec, Roman – Zückert, Martin (eds.). Environmentálne dejiny v stredoeurópskom kontexte. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, s. 17–32. ISBN 978-80-574-0260-2.
 • Kaucká, Kristýna. „Každý bezpochyby chce na Křivoklátě stříleti.“ Pozemková reforma a Jaroslav Preiss mezi lobbingem a klientelismem. In Vörös, László a kol. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 267–278. ISBN 978-80-224-1865-2.
 • Kaucká, Kristýna. Říšský Němec s minulostí málo populární: Fürstenberg v jednání s Československou republikou (1918–1938). In Mayerová, Renata – Krško, Jan (eds.). Křivoklátsko mezi dvěma světy – od šlechtictví ke státu. Rakovník: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Rakovník, 2020, s. 93–101. Otázky z historie, 4. ISBN 978-80-88148-42-5.
 • Gecko, Tomáš – Kaucká, Kristýna. Z radnice do managementu. Volební klání na půdě Průmyslových závodů hlavního města Prahy (1920–1938), In Jemelka, Martin (ed.). Volby v Praze. Z dějin pražské volební kultury (1848–1945). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 149–179. ISBN 978-80-7422-790-5.
 • Kaucká, Kristýna. Fürstenberský pivovar v Krušovicích (1869–1914). Rodinné podnikání na velkostatku Křivoklát, In Hlavačka, Milan – Bek, Pavel (eds.). Rodinné podnikání v moderní době. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2018, s. 141–150. ISBN 978-80-7286-318-1.
 • Kaucká, Kristýna. Uhlíři na Křivoklátsku v 19. století. In Matoušek, Václav – Blažková, Tereza (eds.). Les a industrializace. Praha: Togga, 2015, s. 85–94. ISBN 978-80-7476-091-4.
 • Kaucká, Kristýna. Činnost Maxmiliána Egona Fürstenberga ve Svazech velkostatkářů na pozadí pozemkové reformy. In Horák, Pavel – Boštík, Pavel – Karpíšek, Jaromír – Sturz, Zbyněk (eds.). České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 291–300. ISBN 978-80-7405-362-7.

Studie v impaktovaných časopisech (WoS, Scopus)

 • Růžek, Daniel – Kaucká, Kristýna. A Brief Tale of Two Pioneering Moments: Europe's first Discovery of Tick-Borne Encephalitis (TBE) Virus Beyond the Soviet Union and the Largest Alimentary TBE Outbreak in History. Ticks and Tick-borne Diseases. 2024, Vol. 15, No. 3, 102314, pp. 1–9. ISSN 1877-959X.
 • Kaucká, Kristýna. The Unknown Infection, or ‘Rožňava Disease’ in Czechoslovakia in 1951. Contemporary European History. 2023, s 1–19.
 • Kaucká Kristýna – Pavlíček, Tomáš W. Szkoła speleologiczna. „Později na Školy začali zvát špičkový vědce ze Západu.“ Československo-polské vědecké kontakty po roce 1968 (materiálová studie a rozhovor s geologem prof. Pavlem Bosákem). Slovanský přehled. 2022, roč. 108, č. 2, s. 359–380. ISSN 0037-6922.
 • Gecko, Tomáš – Kaucká, Kristýna. The Education System between Private Business and the State: The Antagonism and Synergies of Industrial and State Paternalism in the Vítkovice Company Town (1869–1914). Central European History. 2021, roč. 54, č. 1, s. 61–85. ISSN 0008-9389 (print) 1569-1616 (web).
 • Kaucká, Kristýna – Janáč, Jiří. Participace místního obyvatelstva na plánování vodního díla Nové Mlýny. Časopis Matice moravské. 2021, roč. 140, č. 1, s. 107–122. ISSN 0323–052X.
 • Kaucká, Kristýna. Pivovar v Krušovicích a první československá pozemková reforma. Kvasný Průmysl. 2016, roč. 62, č. 2, s. 60–62. ISSN 0023-5830.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Kaucká, Kristýna. Osudy velkostatkářských archivů a historických kolekcí při první pozemkové reformě (1918–1938). Paginae Historiae. 2020, roč. 28, č. 1, s. 94–104. ISSN 1211-9768.
 • Kaucká, Kristýna. (Ne)úspěšný pokus o diskreditaci první pozemkové reformy – Völkerbundligy a jejich aktivity na mezinárodním fóru. Paginae Historiae. 2017, roč. 25, č. 1, s. 30–44. ISSN 1211-9768.
 • Kaucká, Kristýna. Osudy mikulovské zámecké knihovny v meziválečném období. Knihy a dějiny. 2015, roč. 22, s. 74–93. ISSN 1210-8510.
 • Kaucká, Kristýna. První československá pozemková reforma před Společností národů. Majetkoprávní spory s říšskoněmeckými a maďarskými velkostatkáři. Moderní dějiny. 2015, roč. 23, č. 1, s. 127–154. ISSN 1210-6860.
 • Kaucká, Kristýna. Šlechtický velkostatek let 1848–1948 v české historiografii. Východočeské listy historické. 2015, roč. 32, s. 59–68. ISSN 1211-8184.
 • Kaucká, Kristýna. Jednání se státem ohledně pozemkové reformy na velkostatku Křivoklát. Středočeský sborník historický. 2014 [vyd. 2015], roč. 40, s. 40–81. ISSN 0585-4172.

Hesla ve slovnících

 • Kaucká, Kristýna. Hnídek František. Biografický slovník českých zemí. 25. sešit, Hl-Hol, Praha: Historický ústav AV ČR, 2022, s. 685–686.
 • Kaucká, Kristýna. Horák Jiří. Biografický slovník českých zemí. 26. sešit, Hom-Hoz, Praha: Historický ústav AV ČR, 2023, s. 47–48.

​Recenze

 • Kaucká, Kristýna. Křivoklátsko mezi dvěma světy, 21.–22. 6. 2018. Zprávy památkové péče. 2018, roč. 78, č. 6, s. 698. ISSN 1210-5538.
 • Kaucká, Kristýna. Noble Entrepreneurs. Bommerius, Christian: Der Fürstentrust. Kaiser, Adel, Spekulanten, Berlin: Berenberg Verlag, 2017. Prague Economic and Social History Papers. 2017, č. 2, roč. 26, s. 77–78. ISSN 1803-7518.
 • Kaucká, Kristýna – Tomášek, Jan. Přírodovědecká muzea v Berlíně a Salzburku – dvě inspirace pro muzea 21. století. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 2014, č. 1, s. 143–146. ISSN 1339-2204.