cart
0
Member photo

doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

E-mail: jemelka@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 564

Místnost: B 115

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2018: doc., FF Ostravské univerzity
 • 2002–2006: Ph.D., FF Ostravské univerzity
 • 1997–2002: Mgr., FF Ostravské univerzity

Badatelské zaměření

Moderní hospodářské a sociální a náboženské dějiny; urbánní dějiny; dějiny českého dělnictva; historická demografie; dějiny průmyslového Ostravska; dějiny koncernu Baťa.

Výzkumné projekty od r. 2010

 • Řešitel: „Válka ševců“: Obuvnictví a obuvnický průmysl v Předlitavsku za první světové války, GA ČR, GA21-03708S, 2021–2023.
 • Řešitel: Senioři – nositelé historické paměti 20. století: distanční vzdělávání třetího věku v historických vědách v éře pandemie COVID-19, TA ČR TL04000233, 2020–2022.
 • Řešitel: Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, NAKI II, DG18P02OVV026, 2018–2021.
 • Řešitel: Náboženský život průmyslového dělnictva českých zemí (1918–1939): instituce, religiozita, sociální otázka, GA ČR, 2016–2018.
 • Spoluřešitel: Tovární města Baťova koncernu, GA ČR, 2010–2013.

Pedagogická činnost od roku 2010

 • Centrum středoevropských studií, Vysoká škola CEVRO Institut.
 • Fakulta umění, Ostravská univerzita.
 • Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
 • Katedra společenských věd, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010

 • 2015 – dosud: redakční rada Montánna história (SR).
 • 2008 – dosud: člen Centra pro hospodářské a sociální dějiny Ostravské univerzity v Ostravě.
 • 2008 – dosud: člen Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR.

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010 (delší než 1 měsíc)

 • 10/2015–9/2016, 12/2016–5/2017: Richard-Plaschka-Stipendium, Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Wien, Rakousko.
 • 9/2013–8/2014: Fellow, Imre Kertész Kolleg, Universität Jena, Jena, SRN.

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR: ASEP)

 

Publikační činnost od roku 2010

Odborné knihy

 • Jemelka, Martin – Štofaník, Jakub: Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích 1918–1938. Praha : Academia, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. 492 s. ISBN 978-80-200-3153-2; 978-80-88304-27-2.
 • Hájková, Dagmar – Horák, Pavel (eds.). Republika československá. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 1020 s. ISBN 978-80-7422-643-4.
 • Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze. Praha : Academia, 2016. 910 s. ISBN 978-80-200-2635-4.

Redakce odborných knih

 • Jemelka, Martin (ed.). Ostravské dělnické kolonie III. Závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových závodů. Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 815 s. ISBN 978-80-7464-754-3.
 • Ševeček, Ondřej – Jemelka, Martin (eds.). Company Towns of the Baťa Concern. History – Cases – Architecture. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2013. 308 s. ISBN-978-3-515-10376-3.
 • Jemelka, Martin (ed.). Ostravské dělnické kolonie II. Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy. Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 736 s. ISBN 978-80-7464-190-9.
 • Jemelka, Martin (ed.). Ostravské dělnické kolonie I. Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy. Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 544 s. ISBN 978-80-7368-953-7.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Jemelka, Martin. Bratrství a Život. Ostravská spiritistická scéna, její sociální zázemí a (nad)regionální kontakty (1918–1951). Studia theologica. 2018, roč. 20, č. 1, s. 175–202. ISSN 1212-8570.
 • Jemelka, Martin. "The Miracle of Slušovice". The Municipality and the United Cooperative Farm – Slušovice Agrocombine as the Pilgrimage Site of the Czechoslovak Consumerism at the Dawn of the Socialist State Era. Przegląd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy. 2018, roč. 109, č. 4, s. 739–756. ISSN 0020-2186.
 • Jemelka, Martin. "Brüderliche Treffen zum Lesen des Evangeliums". Die erste Generation des schlesischen Spiritismus (1897–1919). Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte = Journal of religious and intellectual history. 2017, roč. 69, č. 4, s. 323–347. ISSN 0044-3441.
 • Jemelka, Martin. Being Modern Christian an Worker in the Czechoslovak National State 1918–1939. Prispevki za novejšo zgodovino. 2017, roč. 57, č. 3, s. 97–113.
 • Jemelka, Martin. Religious Life in an Industrial Town. The Example of Ostrava, 1850–1950. The Hungarian Historical Review : Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae – New Series. 2014, roč. 3, č. 4, s. 875–904. ISSN 2063-8647.
 • Jemelka, Martin. Dělnické kolonie tématem české historiografie. Tradice a stav výzkumu. Střed | Centre. 2014, roč. 6, č. 2, s. 105–119. ISSN 1803-9243.
 • Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. Německé podnikání Baťova koncernu. Studie k hospodářským a sociálním dějinám hornoslezského továrního města Ottmuth (Otmęt). Slezský sborník. 2013, roč. 111, č. 1, s. 61–86. ISSN 0037-6833.
 • Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. Německé podnikání Baťova koncernu. Studie k hospodářským a sociálním dějinám hornoslezského továrního města Ottmuth (Otmęt) (dokončení). Slezský sborník. 2013, roč. 111, č. 2, s. 237–273. ISSN 0037-6833.
 • Jemelka, Martin. Závodní kolonie jámy Jiří v Moravské Ostravě. Český lid. 2011, roč. 98, č. 1, s. 1–30. ISSN 0009-0794.

Studie v kolektivních monografiích

 • Jemelka, Martin. The Fight for a Roof oven One's Head. Housing Policy in Ostrava Coal Mining Companies and the Vítkovice Mining and Iron Corporation (1939–1945). In Rákosník, J. – Šustrová, R. (eds.). War employment and social policies in the Protectorate Bohemia and Moravia 1939–1945. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. s. 91–102. ISBN 978-80-7308-771-5.
 • Jemelka, Martin. The Ostrava Industrial Agglomeration in the First Half of the Twentieth Century. Where the Urban Countryside met the Rural Town. In Borodziej, W. – Holubec, S. – von Puttkamer, J. (eds.). Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe. Europas Osten im 20. Jahrhnudert 5. München : De Gruyter Oldenbourg, 2014. s. 71–98. ISBN 978-3-11-036420-0.
 • Jemelka, Martin. Hrušov – Hruschau – Gruszów. Experimentální pole ostravské průmyslové aglomerace. In Vojvodíková, B. (ed.). Brownfieldy – cesta od minulosti do budoucnosti. Praha : Europian Science and Art Publishing, 2013. s. 19–35. ISBN 978-80-87504-22-2.
 • Jemelka, Martin. Ostrawskie kolonie robotnicze na drodze od osiedli firmowych do socjalnie wykluczonych osiedli romskich (1954–1989). In Szyszlak, E. – Szyszlak, T. (eds.). Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państwa. Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom, Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, 2013. s. 59–79. ISBN 978-83-62969-16-6, 978-83-932556-2-7.
 • Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. The Utopian Industrial City. The Case of the Baťa City of Zlín (Republic of Czechoslovakia). In Zimmermann, C. (ed.). Industrial Cities: History and Future. Frankfurt am Main : Campus Verlag + New York – University of Chicago Press, 2013. s. 236–262. ISBN 978-3-593-39914-0.
 • Jemelka, Martin. The Social Democratic Atheist Movement in Interwar Ostravsko. In Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.). Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Eugene, Oregon : Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications, 2011. s. 174–192. ISBN 978-1-61097-014-3.