vasek@mua.cas.cz

Mgr. Richard Vašek, Ph.D.

 • +420 286 010 554
B 113

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2004–2012: Ph.D., FF UK, Praha.
1995–2000: Mgr., FF UK, Praha.

Badatelské zaměření:

české dějiny první poloviny 20. století se zaměřením na období první republiky, činnost prezidentů Masaryka a Beneše, edice pramenů

Výzkumné projekty od r. 2010:

Spolupracovník, Česká politická pravice v osudových letech 1938–1945, GA ČR, 2012–2016
Spolupracovník, (od února 2014 řešitel), Edvard Beneš, Němci a Německo, GA ČR, 2010–2014
Spolupracovník, První republika ve světle korespondence T. G. Masaryka a E. Beneše, GA ČR, 2010–2012
Spolupracovník, Mnichov v pamětech současníků, GA AV ČR, 2009–2011

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2012-dosud: člen ediční rady knižnice EGO (společný projekt Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny)

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Kessler, Vojtěch ; Pehr, Michal ; Vašek, Richard. Edvard Beneš, Němci a Německo. Svazek III/1 (1936–1937). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 408 s. ISBN 978-80-87782-43-9.
 • Kessler, Vojtěch ; Pehr, Michal ; Vašek, Richard. Edvard Beneš, Němci a Německo. Svazek III/2 (1937–1938). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 352 s. ISBN 978-80-87782-44-6.
 • Kvaček, Robert ; Tomeš, Josef a kol. (eds). Jiří Havelka. Dvojí život : Vzpomínky protektorátního ministra. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 295 s. (EGO : 5). ISBN 978-80-7422-357-0.
 • Hájková, Dagmara ; Quagliatová, Vlasta ; Vašek, Richard. Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš. 1918–1937. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 480 s. (Korespondence TGM). ISBN 978-80-87782-06-4.
 • Kvaček, R. ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard. Vlastimil Klíma. 1938: Měli jsme kapitulovat?. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 319 s. (EGO : 1). ISBN 978-80-7422-150-7.
 • Bezecný, Z. ; Broklová, Eva ; Cibulka, Pavel ; Čelko, Vojtech ; Doubek, Vratislav ; Fasora, L. ; Galandauer, J. ; Georgiev, J. ; Harna, Josef ; Hlavačka, Milan ; Höbelt, L. ; Kocian, Jiří ; Kolař, P. ; Kučera, Martin ; Malínská, Jana ; Malínský, J. ; Malíř, J. ; Marušiak, J. ; Musilová, D. ; Pavlovič, R. ; Pehr, Michal ; Procházka, D. ; Rája, M. ; Rokoský, J. ; Sosna, K. ; Šebek, Jaroslav ; Štaif, J. ; Tilsch, J. ; Tomeš, Josef ; Valenta, P. ; Vašek, Richard ; Velek, L. Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 647 s. ISBN 978-80-7422-190-3.

Redakce kolektivních monografií 

 • Tomeš, Josef (ed.) ; Vašek, Richard (ed.). Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 229 s. (Ad honorem eruditorum : 1). ISBN 978-80-87782-22-4.
 • Tomeš, Josef (ed.) ; Vašek, Richard (ed.). Mnichov ve vzpomínkách pamětníků. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 187 s. ISSN 1803-9243.
 • Vašek, Richard (ed.) ; Rychlík, Jan (ed.). Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století. Praha – Sofie: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010.

Studie v  recenzovaných časopisech

 • Tomeš, Josef ; Vašek, Richard. Beneš známý i neznámý. Obraz Edvarda Beneše v memoárech pamětníků. Moderní dějiny. 2013, roč. 21, č. 1, s. 103-121. ISSN 1210-6860.
 • Kvaček, R. ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard. Zasutá svědectví o Mnichovu. Události roku 1938 v nepublikovaných memoárech českých autorů. Český časopis historický. 2011, roč. 109, č. 1, 81-112. ISSN 0862-6111.
 • Vašek, Richard. Cesta prezidenta Beneše na Slovensko v roce 1936 a její ohlas v českém a slovenském tisku. Historický časopis. 2011, roč. 59, č. 4, s. 705-733. ISSN 0018-2575.

Studie v kolektivních monografiích

 • VAŠEK, Richard. „Těším se již domů z té dřiny, i pobyt zde neposkytuje mně odpočinku.“ Několik glos k cestování TGM. In Tomeš, J.; Vašek, R. (ed.). Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 229 s. (Ad honorem eruditorum : 1). ISBN 978-80-87782-22-4.
 • Konrád, Ota ; Küpper, R. ; Kalivodová, Eva ; Alexander, M. ; Šepták, M. ; Šmíd, M. ; Majewski, P. M. ; Brandes, D. ; Smetana, Vít ; Pehr, Michal ; Hauner, M. ; Horák, Pavel ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard ; Sommer, Vítězslav ; Bednařík, P. ; Hudek, A. ; Franzen, K. E. ; Weger, T. ; Kunštát, Miroslav. Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 306 s. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum : 129). ISBN 978-3-525-37302-6.
 • Vašek, Richard. "Račte to podepsat libovolnou šifrou." K některým aspektům Masarykovy poválečné publicistiky. In Čechurová, J.; Andrš, P.; Velek, L. (ed.). Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. s. 298-313. ISBN 978-80-7422-172-9.
 • Vašek, Richard. Ve vládě v čase krize. Memoáry Františka Ježka. In Tomeš, J. (ed.) ; Vašek, R. (ed.). Mnichov ve vzpomínkách pamětníků. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 39–58. ISSN 1803-9243.
 • Vašek, Richard. "Vždyť hlína na hrobě v Lánech dosud neoschla." Ke sporům o Masarykovu anonymní publicistiku z let 1937–1938. In Hájková, D.; Velek, L. (ed.). Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. s. 236-262. ISBN 978-80-86495-78-1.