dvorackova@mua.cas.cz

PhDr. Věra Dvořáčková, Ph.D.

 • +420 286 010 576
B 207

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2011: PhDr., FF UK, Praha
2005-2011: PhD., FF UK, Praha
2003-2007: Bc. FF UK, Praha
1998- 2004: Mgr., PedF UK, Praha

Badatelské zaměření:

Dějiny Akademie věd; dějiny jazykovědy; současná lexikologie a lexikografie

Výzkumné projekty od r. 2010:

Spolupracovník na grantovém projektu Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) , 2013–2016.

Pedagogická činnost od roku 2010:

FHS UK, program POJOK (výuka českého jazyka pro cizince)
UJAK, externí vedení a oponentura diplomových prací

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

Dvořáčková, Věra. Osudy Ústavu pro jazyk český: dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů. Praha : ÚJČ AV ČR, v. v. i., 2011. 271 s.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Beková, E. ; Dvořáčková, Věra ; Křišťanová, D. ; Lesák, J. ; Lišková, M. ; Voborská, M. Čeština křížem krážem 1. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013. 176 s. 2. vyd.
 • Beková, E. ; Dvořáčková, Věra ; Křišťanová, D. ; Lesák, J. ; Lišková, M. ; Voborská, M. Čeština křížem krážem 2. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013. 256 s. 2. vyd.
 • Beková, E. ; Dvořáčková, Věra ; Křišťanová, D. ; Lesák, J. ; Lišková, M. ; Voborská, M. Čeština křížem krážem 3. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013. 192 s. 2. vyd.

Studie v  recenzovaných časopisech

 • Dvořáčková, Věra. K činnosti komisí fonografické, ortoepické a fonetické České akademie věd a umění. Práce z dějin Akademie věd. 2014, roč. 6, č. 1, s. 47-60. ISSN 1803-9448.
 • Dvořáčková, Věra. Invakuace v Čechách. Naše řeč. 2013, roč. 96, č. 4, s. 219-220.
 • Dvořáčková, Věra. "Znovunalezené" Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého. Práce z dějin Akademie věd. 2013, roč. 5, č. 1, s. 47-54. ISSN 1803-9448.
 • Dvořáčková, Věra. Cesta ke vzniku Ústavu pro jazyk český. Homo bohemicus. 2011, č. 2-4, s. 141-152. ISSN 1312-9252.
 • Dvořáčková, Věra. Proměny organizační struktury Ústavu pro jazyk český (1946–1989). Práce z dějin Akademie věd. 2011, roč. 3, č. 1, s. 37-52. ISSN 1803-9448.

Studie v kolektivních monografiích

 • Dvořáčková, Věra. Neologický charakter hesel v Dodatcích k Příručnímu slovníku jazyka českého. In Blagoeva, D. ; Kolkovska, S. ; Lišková M. (ed.). Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013. s. 323–330.
 • Dvořáčková, Věra. K počátkům institucionalizace českého jazykovědného bádání. In Čmejrková, S. ; Hoffmannová, J. ; Klímová, J. (ed.). Čeština v pohledu synchronním a diachronním – Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2012. s. 15–20.