dvorackova@mua.cas.cz

PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D.

 • +420 286 010 576
B 207

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2011: PhDr., FF UK, Praha
2005-2011: PhD., FF UK, Praha
2003-2007: Bc. FF UK, Praha
1998- 2004: Mgr., PedF UK, Praha

Badatelské zaměření:

Dějiny vědy a techniky 19. – 20. století

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • 2013–2016 účast na grantovém projektu NAKI Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 • 2016–2017 Udělení Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR na projekt Postavení technických oborů v ČSAV. Ústav teoretické a aplikované mechaniky (1953–1992), 2016–2017.
 • 2016–2020 účast na grantovém projektu NAKI Abeceda českých reálií, řešitelka: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
 • 2017–2019 účast na grantovém projektu GA ČR Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací, řešitel: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.

Pedagogická činnost od roku 2010:

 • FHS UK, program POJOK (výuka českého jazyka pro cizince)
 • UJAK, externí vedení a oponentura diplomových prací

Členství ve vědeckých společnostech:

 • Česká archivní společnost
 • Jazykovědné sdružení ČR
 • Společnost pro dějiny věd a techniky

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Osudy Ústavu pro jazyk český: dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů. Praha: ÚJČ AV ČR, v. v. i., 2011. 271 s. ISBN 978-80-86496-53-5.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra, MÁDLOVÁ, Vlasta, ŠOUKAL, Jiří. Věda pod Rokoskou. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i. – ÚSMH AV ČR, v. v. i., 2018, 228 s., ISBN 978-80-87782-88-0 (MÚA), ISBN 978-80-907299-0-2 (ÚSMH).
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra, FRANC, Martin (eds.). Science overcoming borders. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i., 2018, 275 s., ISBN: 978-80-87782-87-3.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Beková, E. ; Dvořáčková, Věra ; Křišťanová, D. ; Lesák, J. ; Lišková, M. ; Voborská, M. Čeština křížem krážem 1. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013. 176 s. 2. vyd.
 • Beková, E. ; Dvořáčková, Věra ; Křišťanová, D. ; Lesák, J. ; Lišková, M. ; Voborská, M. Čeština křížem krážem 2. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013. 256 s. 2. vyd.
 • Beková, E. ; Dvořáčková, Věra ; Křišťanová, D. ; Lesák, J. ; Lišková, M. ; Voborská, M. Čeština křížem krážem 3. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013. 192 s. 2. vyd.

Studie v  recenzovaných časopisech

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. „Bez Havránka si nikdo ani neškrtl.“ Poválečné vztahy katedry českého jazyka pražské filozofické fakulty a akademického Ústavu pro jazyk český. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2018, roč. LVII, č. 1, s. 105–122.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Technické obory a jejich začleňování do vznikající Československé akademie věd. Práce z dějin Akademie věd, 2017, roč. 9, č. 2, s. 1–18.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Bohuslav Havránek očima svých současníků. Didaktické studie, 2017, roč. 9, č. 1, s. 22–38.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Změny organizační struktury a umístění Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV. Práce z dějin Akademie věd, 2016, roč. 8, č. 2, s. 193–210.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Nostalgie po dobách nedávno minulých. Naše řeč, 2016, roč. 99, č. 4, s. 218–223.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Šmejdy a šmejdi. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 5, s. 267–271.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Selfie, selfies, selfíčko. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 4, s. 216–220.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Berlusconizace po česku. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 2, s. 107–111.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Akademické počátky české jazykovědné bohemistiky.
 • Práce z dějin Akademie věd, 2015, roč. 7, č. 1, s. 47–60.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. K činnosti komisí fonografické, ortoepické a fonetické České akademie věd a umění. Práce z dějin Akademie věd, 2014, roč. 6, č. 1, s. 47–60.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Invakuace v Čechách. Naše řeč, 2013, roč. 96, č. 4, s. 219–220.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. „Znovunalezené“ Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého. Práce z dějin Akademie věd, 2013, roč. 5, č. 1, str. 47–54.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Cesta ke vzniku Ústavu pro jazyk český. Homo bohemicus, 2011, č. 2–4, s. 141–152.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Proměny organizační struktury Ústavu pro jazyk český (1946–1989). Práce z dějin Akademie věd, 2011, roč. 3, č. 1, s. 37–52.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Profesor Bohumil Ryba, mezi vědou a vězením. In: Kremličková, L., ed. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha, 2010, s. 227–274. ISBN 978-80-254-9125-6.

Studie v kolektivních monografiích

 • Dvořáčková, Věra. K počátkům institucionalizace českého jazykovědného bádání. In Čmejrková, S. ; Hoffmannová, J. ; Klímová, J. (ed.).Čeština v pohledu synchronním a diachronním – Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český.Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2012. s. 15–20.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Neologický charakter hesel v Dodatcích k Příručnímu slovníku jazyka českého. In: Blagoeva, D., Kolkovska, S. a  Lišková M., ed. Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. 1. vyd. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013, s. 323–330. ISBN 978-954-322-636-8.  
 • MÁDLOVÁ, V. - TOMEŠ, J. - BAHENSKÁ, M. - BOHÁČEK, J. - BRÁDLEROVÁ, D. -DVOŘÁČKOVÁ, V. - FABINI, P. - FRANC, M. - HÁLEK, J. - JOSEFOVIČOVÁ, M. -JŮNOVÁ MACKOVÁ, A. - KÁBOVÁ, H. - KLEČACKÝ, M. - KOKEŠOVÁ, H. -KVĚTOVÁ, M. - PAVLÍČEK, T. W. Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana. Praha: Academia, 2015. 167 s. ISBN 978-80-200-2532-6.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra. RILEM 1961. The First Post-war Symposium of the International Organisation of Research in Construction Materials in a Socialist Bloc Country. In: DVOŘÁČKOVÁ, Věra, FRANC, Martin (eds.). Science overcomes borders? Praha: MÚA AV ČR, v. v. i ., 2018, 275 s., ISBN: 978-80-87782-87-3, s. 229–245.

Recenze

 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra (rec.). Jiří Zeman: Padesát let pobočky Jazykovědného sdružení v Hradci Králové (1965–2015). Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, 120 s. Slovo a slovesnost, 2018, roč. 79, č. 4, s. 357–360.

Jazyková redakce publikací

 • TOMEŠ, Josef. Nás bylo málo jen, než přišly tisíce... Česká strana státoprávně pokroková (1908–1918). Praha: Academia, 2018, s. 416, ISBN 978-80-200-2894-5.
 • BOLDAN, Kamil. Počátek českého knihtisku. Praha: Scriptorium, 2018, 320 s., ISBN 978-80-88013-69-3.
 • KUBŮ, Eduard, ŠOUŠA, Jiří (eds.). Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi. Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře. Praha: Karolinum, 2018, 348 s., ISBN: 978-80-246-4099-0.
 • KLEČACKÝ, Martin (ed.). Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948. Praha: CEVRO Institut – MÚA AV ČR, v. v. i., 2018, 268 s., ISBN: 978-80-87782-98-9.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Věra, MÁDLOVÁ, Vlasta, ŠOUKAL, Jiří. Věda pod Rokoskou. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i. – ÚSMH AV ČR, v. v. i., 2018, 228 s., ISBN 978-80-87782-88-0 (MÚA), ISBN 978-80-907299-0-2 (ÚSMH).
 • VAŠEK, Richard. „Račte to podepsat libovolnou šifrou“. Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935). Praha: Academia, 2019, 357 s., ISBN 978-80-200-2943-0 (Academia), ISBN 978-80-87782-94-1 (MÚA).