cart
0

Do výzkumného programu Strategie AV21 Paměť v digitálním věku se během roku 2015 zapojilo 13 ústavů Akademie věd ČR. Jejich pracovníci se podíleli na 36 aktivitách zahrnující zejména projekty digitalizace pramenů a sbírek a ediční a výstavní činnost. Část prostředků byla použita k technickému vybavení některých pracovišť formou investičního financování. V roce 2015 bylo mezi zúčastněné ústavy rozděleno celkem 9 mil. Kč, z toho 3 mil. Kč byly použity k investičním účelům.


 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Vydání korespondence českých ministrů ve Vídni 1900–1914

Odpovědný pracovník: Martin Klečacký

Edice korespondence českého ministra krajana prof. Antonína Rezka s mladočeskými předáky byla  vydána březnu 2016 Masarykovým ústavem a Archivem ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny.

Bibliografický odkaz: Rezek, Antonín a Klečacký, Martin, ed. Český "konzul" ve Vídni: politická korespondence c.k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeským předákem Bedřichem Pacákem. Vydání první. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2015- . svazků. Ego: paměti, deníky, korespodence; svazek 6. ISBN 978-80-7422-423-2.

 

Zakoupení diskového pole

Odpovědný pracovník: Jan Boháček

Na rozšíření diskového pole byly využity přidělené finance z programu Paměť v digitálním věku, dále však projekt instituce dofinancovala z institucionálních zdrojů. Diskové pole rozšířilo stávající datové úložiště MÚA v souvislosti s provozem databází Archivu AV ČR a elektronické spisové služby AV ČR.

 

Databáze k dějinám AV ČR a ČSAV

Odpovědný pracovník: Jan Boháček

V uplynulých čtyřech měsících došlo k vytvoření elektronických databází: 1) Pracoviště a orgány AV ČR (průběžná evidence pracovišť a orgánů AV ČR, zachycující veškeré organizační změny, sídlo, personální složení); 2) Matriky vědeckých hodností (evidence titulů CSc. a DrSc. udělených v letech 1955–2001); 3) Soupis publikací České akademie věd a umění (1891–1952); 4) Upgrade a rozvoj databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury; 5) Upgrade databáze VadeMeCum – Digitální průvodce po archivních fondech a sbírkách MÚA. Práce na plnění všech databází pokračují. Databáze jsou od roku 2016 zpřístupněny na webových stránkách MÚA AV ČR: http://www.mua.cas.cz/cs/databaze.

 

Digitalizace pramenů k dějinám ČSAV

Odpovědný pracovník: Jan Boháček

Průběžně probíhá vytváření databáze digitalizovaných pramenů k dějinám Československé akademie věd, jmenovitě se jedná o digitalizaci katalogů zasedání těchto orgánů akademie věd: 1) Prezidium ČSAV (1952–1992), 2) Výbor prezidia ČSAV (1952–1961), 3) Přípravná komise České akademie věd (1969), 4) Byro prezidia ČSAV (1970–1977), 5) Kolegium předsedy ČSAV (1978–1989), 6) Výbor prezidia pro řízení pracovišť ČSAV (1990–1993). Finanční prostředky byly použity na vytvoření databází (po IT stránce) a nyní jsou tyto databáze postupně plněny daty. Finanční prostředky byly do konce roku 2015 vyčerpány. Digitalizované prameny jsou od roku 2016 zpřístupněny na webových stránkách MÚA AV ČR: http://www.mua.cas.cz/cs/databaze.

 

Administrativní a provozní náklady výzkumného programu

Finanční prostředky na administrativní a provozní náklady byly koordinátorem průběžně čerpány. Na základě souhlasu AV ČR byla část těchto prostředků převedena na realizaci následujících aktivit:

 • Vydání korespondence T. G. Masaryka s anglosaským světem – ediční projekt je připravován (heuristika a ediční zpracování) od října 2015 a bude dokončen na konci roku 2016 vydáním publikace. (Odpovědní pracovníci: Dagmar Hájková, Jitka Jindřišková)
 • Edice Pamětí prof. Cyrila Horáčka – ediční projekt je připravován od října 2015 a bude dokončen v průběhu roku 2016 vydáním samostatného svazku. (Odpovědný pracovník: Svatopluk Herc)
 • Vydání deníků Kamily Kaizlové – ediční projekt je připravován od září 2015. (Odpovědní pracovníci: Dagmar Hájková, Helena Kokešová)

Bibliografický odkaz: vyjde 30. čevna 2016

 

 • Vydání korespondence Americká stopa české Mafie – ediční projekt připravován od dubna 2015. (Odpovědný pracovník: Jan Hálek)

Bibliografický odkaz: Štěpánek, Bedřich a Hálek, Jan, ed. Americká stopa české Maffie: vzájemná korespondence prvního československého vyslance v USA Bedřicha Štěpánka s kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1921-1938). Vydání první. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2016. 617 stran. Ego: paměti, deníky, korespodence; svazek 7. ISBN 978-80-7422-341-9.


 

Knihovna AV ČR

Informační portál

Odpovědní pracovníci: Vojtěch Šícha, Marina Krahulcová, Jan Rozehnal      

Při vytváření portálu se po stupovalo v několika krocích.

1. Sběr podkladů pro tvorbu elektronického portálu I. (Odpovědný pracovník: Vojtěch Šícha)

Formou dotazníkové akce byl proveden základní sběr informací zaměřený na informační zdroje jednotlivých ústavů z 3. vědní oblasti AVČR.  O spolupráci projevilo zájem 12 ústavů, které poskytly informace o 82 informačních zdrojích v různé fázi zpracování a zpřístupnění.

Jedná se o katalogizační systémy odborných knihoven ústavů a sbírek, bibliografické databáze, digitální knihovny, odborné databáze, virtuální mapy, webová rozhraní, elektronické slovníky apod. Na základě získaných údajů se formuje struktura portálu tak, aby umožňoval sdružené vyhledávání podle oborového zaměření informačních zdrojů, jejich přístupnosti, obsahu a dalších parametrů umožňující rychlou orientaci v prostředí portálu.

2. Sběr podkladů pro tvorbu elektronického portálu II. (Odpovědný pracovník: Vojtěch Šícha)

Formou dotazníkové akce probíhá sběr informací zaměřený na získání informací, které budou základem informativního obsahu vytvářeného webového rozhraní, tak aby byl uživateli nabídnut nástroj pro orientaci v široké oblasti digital humanities. Portál tak bude informovat o probíhajících projektech a odborných akcích v České republice i zahraničí, využívaných elektronických zdrojích v zahraničí a dále také o dostupné odborné literatuře k problematice digital humanities. Zároveň jsou vyhledáváni vhodní partneři pro odbornou spolupráci mimo akademická pracoviště. Předpokládané ukončení druhé fáze sběru podkladů je 20.11. 2015.

3. Tvorba elektronického portálu (odpovědní pracovníci: Marina Krahulcová, Jan Rozehnal)

Byly formulovány požadavky na strukturu webového rozhraní, na základě kterých redaktorka webového portálu vytváří wireframe a společně s programátorem připravuje vyhledávací mechanismus a filtr zobrazení informačních zdrojů. Funkční model webu bude připraven do konce listopadu a do cca 10. 12. bude portál naplněn daty, projde uživatelským testováním a následně bude spuštěn. O spuštění portálu bude knihovna informovat především přímým oslovením institucí, kterých se svým obsahem dotýká (ústavy III. vědní oblasti, univerzitní pracoviště a další mimoakademické instituce jako například archivy či muzea) a které KNAV zároveň požádá o připomínkování funkcí a obsahu. Informace o portálu bude také zveřejněna na webových stránkách knihovny a na webu Knihovědného oddělení KNAV.

Přidělené finance v rámci programu Paměť v digitálním věku v roce 2015 byly uplatněny následujícím způsobem:

 1. Prostřednictvím vlastních webových formulářů byla zmapována situace ohledně Digital Humanities v III. oblasti věd AV ČR s důrazem na informační zdroje, které jsou v ústavech vytvářeny nebo se jejich vytváření plánuje.

 2. Na základě zjištěných údajů byla formulována struktura webového portálu tak, aby v maximální možné míře podporovala informovanost o stávající i chystané činnosti pracovišť a tím podpořila jejich spolupráci.

 3. Byla naprogramována databáze informačních zdrojů vytvářených a/nebo zpracovaných v AV ČR. Databáze umožňuje práci se zdroji podle kritérií:

  • přístupnost

  • typ zdroje

  • obor

  • klíčová slova

 4. Byla připravena a schválena grafická podoba portálu.

 5. Údaje získané od jednotlivých ústavů byly ověřeny, v případě nutnosti také doplněny či upraveny. Byly provedeny rešerše k získání dalších údajů o tištěných informačních zdrojích z oblasti Digital Humanities, domácích a mezinárodních odborných akcí a dalších údajů.

 6. Na základě definované struktury byla vytvořena funkční šablona v systému Wordpress. Poté byl informační portál naplněn daty. Proběhlo testování funkčnosti portálu.

 7. Zástupci pracovišť III. oblasti věd AV ČR byli na společném setkání seznámeni s obsahem a funkčností portálu. Připomínky a návrhy pro úpravy byly přijaty a zpracovány.

Vývoj portálu a aktualizace dat v ní obsažených bude pokračovat i v průběhu roku 2016. Finanční prostředky byly vynaloženy na práci programátora a redaktora webu a na odbornou rešeršní činnost.


 

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Tiskoviny pro elektronické informační zdroje

Odpovědní pracovníci: Šárka Sladovníková, Karel Piorecký

Nejprve byly osloveny ústavy zapojené do výzkumného tématu Ostrovy spolehlivého poznání. Encyklopedická báze digitálního věku s nabídkou vytvoření propagačních letáků. Zároveň byla navázána spolupráce s Odborem popularizace vědy a marketingu SSČ AV ČR (vedoucí Radek Rejchrt), který zajistil grafické zpracování letáků a jejich tisk. Celkem jsme shromáždili podklady pro 15 letáků. Vznikly grafické podklady (v podobě souborů pdf) a letáky byly vytištěny v počtu 10 000 ks od každého letáku. Letáky jsou nyní již distribuovány do jednotlivých ústavů. Grafické podklady jsou ústavům volně k dispozici pro eventuelní dotisk letáků v budoucnosti. Vzorky všech letáků jsou k nahlédnutí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

 

Překlad knihy Digital Humanities

Odpovědný pracovník: Karel Piorecký

Kniha Digital_Humanities (MIT Press 2012) autorského kolektivu, který tvoří Anne Burdick, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner a Jeffrey Schnapp, byla zadána zkušenému anglistovi a překladateli Davidu Vichnarovi k překladu do češtiny. Zároveň bylo zadáno vytvoření d oslovu, který danou problematiku vztáhne k českému kontextu. Tento doslov napsal jeden z nejlepších českých specialistů v této oblasti Josef Šlerka. Vydání knihy je domluveno s nakladatelství Academia (svazek by měl vyjít v edici 21. století v roce 2016), které rovněž získalo licenci od nakladatelství MIT Press. Oba texty byly ve smluveném termínu dodány a jsou k nahlédnutí u garanta této aktivity.

 

2 internetové výstavy: Praha avantgardní a Jan Hus

Odpovědní pracovníci: Jan Pišna, Kateřina Piorecká

Výstava „Tyto sem kniežky napsal…“ Putování díla Jana Husa z 15. do 21. století vznikla v Oddělení starší literatury ÚČL, byla vystavena formou barevných tisků v budově AV ČR během V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky a nyní je v elektronické podobě  volně ke stažení webu ÚČL.

Výstavu Osa avantgardní Prahy připravila Kateřina Piorecká, velkoformátové panely byly v červnu a červenci 2015 vystaveny ve vestibulu budovy AV ČR na Národní třídě. Nyní jsou instalovány v budově ÚČL AV ČR Na Florenci. Zároveň byly tyto panely upraveny pro tisk na formát A3.

Husovská výstava byla dosud instalována na těchto místech: Knihovna města Ostravy, Městská knihovna Tábor, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov, Městská knihovna Česká Lípa, Městská knihovna Náchod, Městská knihovna Dobříš, Knihovna Okříšky, Knihovna Kroměřížska, Knihovna Boskovice, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, Místní knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích, Městská knihovna v Zásmukách, Městská knihovna Jihlava, Městská knihovna Žamberk, Městská knihovna Slavičín, Městská knihovna Krnov, Gymnázium Příbram, Knihovna v Polici nad Metují, Městská knihovna ve Svitavách. Výstava Osa avantgardní Prahy byla instalována na a gymnáziu Open Gate v Babicích u Říčan a další instalace se připravují.

Informoval o ní např. web Asociace češtinářů: http://www.ascestinaru.cz/vystava-ke-stazeni-osa-avantgardni-prahy/

Obě výstavy jsou ve formátu pdf volně ke stažení na adrese: http://www.ucl.cas.cz/cs/verejnosti-a-skolam/literatura-ke-stazeni

 

 

 

Encyklopedie české kultury

Odpovědní pracovníci: Karel Piorecký, Pavel Šidák

Jedná se o víceletou aktivitu, která směřuje k vytvoření komplexního a otevřeného softwarového systému pro kulturní encyklopedistiku. V prvním roce byla tato aktivita zaměřena výhradně na analýzu potřeb pracovních týmů, které se encyklopedistice v AV věnují, a na vytvoření prvního návrhu funkcionality budoucího systému.  Byl proveden sběr podkladů od relevantních ústavů III. VO, které by v budoucnu měly o užívání tohoto systém zájem (popis typů encyklopedických hesel, charakteristika pracovních postupů v redakčních týmech, požadavky na funkcionalitu systému apod.). Sestavili jsme ve spolupráci s externím dodavatelem vývojový tým, který tyto podklady prostudoval a na jejich základě vytvořil první fázi analýzy potřeb a funkcionality systému EČK. Dokument (o rozsahu 101 stran), který popisuje zvolené postupy, zahrnuje analýzu podkladů a formuluje základní principy budoucího systému se stane v roce 2016 východiskem pro druhou fázi analýzy, která bude zaměřena na bližší specifikaci funkcionalit redakční a publikační části systému a vyústí v zadání pro programátory. Zmiňovaný dokument vzešlý z analýzy prvního stupně má pracovní povahu, proto ho nezveřejňujeme, je však možné do něj nahlédnout v prostorách Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

 

Systém pro komparaci geneticky příbuzných textů

Odpovědný pracovník: Jiří Flaišman

K 31. 12. 2015 byl splněn hlavní cíl projektu Systém pro komparaci geneticky příbuzných textů, jehož první výsledky jsou zveřejněny v rámci vědecké elektronické edice Slezských písní Petra Bezruče (knižní vydání s přiloženým DVD obsahujícím digitální edici). V souladu s harmonogramem projektu byla v měsících červen až srpen vypracována zadávací dokumentace pro vývoj softwaru, proběhla série schůzek s programátory z katedry výpočetní techniky ČVUT v Praze, došlo ke specifikaci smlouvy o vývoji softwaru. Dne 24. 9. 2015 byla uzavřena smlouva s dodatkem specifikujícím parametry systému. Následně byla programátorskému týmu předána kompletní zeditovaná data (korpus variantních textů Slezských písní P. Bezruče o rozsahu více jak 3.000 textů). Jednalo se o základní testovací vzorek pro ladění funkčnosti jednotlivých parametrů systému. Na konci září byl předán první výstup: nástroj pro poloautomaticky generované synoptické různočtení. Připraveno bylo specializované editační rozhraní. V měsících říjen–listopad probíhala fáze mapovaní jednotlivých verzí textu a následný vývoj modulu pro vizualizaci textových změn. Součástí modulu je současně segment pro sledování chronologického vývoje daného textu ve formě orientovaného grafu a klasifikace proporcí změn mezi jednotlivými verzemi. V prosinci 2015 probíhalo testování a ladění modulu. V následné fázi vývoje projektu dojde ke zpřístupnění systému prostřednictvím webových stránek širší uživatelské obci (cílovou skupinou jsou badatelé, resp. editoři textů krásné literatury) a k jeho dalšímu rozvoji v rámci Kritické hybridní edice či dalších digitálních edic vznikajících v ÚČL.

Veřejnost je informována o aktivitách ÚČL spojených se Strategií AV21 uskutečňovaných v Ústavu pro českou literaturu prostřednictvím této webové stránky: http://www.ucl.cas.cz/cs/strategie-av21.


 

Ústav pro český jazyk AV ČR

Modul digitalizovaných starších českých mluvnic a příruček

Odpovědní pracovníci: Alena M. Černá, Ondřej Koupil

Finanční prostředky přidělené v roce 2015 byly využity na informační a propagační kampaň modulu digitalizovaných starších českých mluvnic a podobných jazykových příruček aplikace Vokabulář webový (http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice). Modul je unikátní virtuální knihovnou sloužící zejména k bádání o vývoji českého mluvnictví; v roce 2015 tvořilo modul 83 digitalizovaných mluvnic. Digitalizované mluvnice se staly významnou součástí výstavy Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století, která se konala ve dnech 16. října 2015 až 10. ledna 2016 v Nové budově Národního muzea v Praze (http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Vystavy-HM/Grammatyka-Czeska.html). Do 31. prosince 2015 zhlédlo výstavu 22 707 návštěvníků.

O modulu digitalizovaných mluvnic bylo referováno v odborném tisku i na konferenčních plénech (mj. O. Koupil, Čeština a slovenština v modulu digitalizovaných mluvnic, Sympózium na počesť prof. PhDr. Ľubomíra Ďuroviča, CSc, 26. 5. 2015, v tisku; O. Koupil, Brus Jiřího Konstance v digitální knihovně mluvnic češtiny, přednáška v Kruhu přátel českého jazyka 2. 12. 2015; workshop pracovníků Ústavu pro jazyk český s filology na téma Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství, budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, 22. 10. 2015 aj.).

Další odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=_3d65oYOQTc

http://cas.cz/sd/udalosti/kalendar/151016-grammatyka-czeska-mluvnice-cestiny-v-16-az-19-stoleti.html

http://www.rozhlas.cz/leonardo/magazinleonardo/_zprava/1544243


 

Archeologický ústav AV ČR, Praha / Archeologický ústav AV ČR, Brno

Odpovědní pracovníci: M. Kuna, O. Lečbychová, D. Novák, J. Hasil

Archeologické ústavy se ve vzájemné spolupráci podílely na čtyrech aktivitách:

 • Portál o archeologickém dědictví
 • Zabezpečení dlouhodobého zálohování dat
 • Licence AMČR pro moravské uživatele
 • Zapečení dlouhodobého zálohování dat (lincence SW) a údržba HW

Realizace aktivit měla následující průběh řešení:

ad a) Zakoupení licence systému SG AMČR (dříve SG Megalit) pro samosprávné kraje v územní gesci ARUB

Licence SG AMČR pro samosprávné kraje v územní působnosti ARUB byla ošetřena smlouvou mezi ARUB a společností SmartGIS, s.r.o.  Zakázka byla zadána bez výběrového řízení, neboť společnost SmartGIS je autorem a tedy jediným dodavatelem aplikace AMČR. Licence systému SG AMČR byla ARUB udělena k 30. 11. 2015.

V rámci konverze a importu stávajících dat ARUB do AMČR bude nezbytné provést jejich harmonizaci, jejíž realizaci se zavázal provést v průběhu let 2015 až 2016 ARUP. V současné době probíhá testovací implementace systému na ARUP a ARUB.

ad b) Posílení hardwarové infrastruktury a softwarového vybavení ARUP

Přidělené prostředky byly použity následujícím způsobem:

 • na převod provozu systému AMČR na hardware ARUP (z důvodu dlouhodobé úspory prostředků vydávaných za správu systému)
 • na nákup tří kusů datových úložišť Tandberg RDX 2TB a souvisejícího HW a SW, jež jsou využívána zejména pro uchování dat a výsledků aktivit vzniklých v rámci Strategií AV 21 a souvisejí zejména s předchozím bodem. HW byl dodán a uvedena do provozu v prosinci 2015.
 • část přidělených financí převedena na aktivitu a)

ad c) Posílení hardwarové infrastruktury a softwarového vybavení ARUB

V průběhu letních měsíců byly ve spolupráci pracovníků ARUP a ARUB analyzovány praktické aspekty implementace systému AMČR pro oblast Moravy a Slezska (aktivita a) a zejména nezbytných úprav systému tak, aby mohl být administrován ze dvou center. Požadavky na tyto úpravy byly předloženy dodavatelské firmě a z její nabídky bylo vybráno a objednáno portfolio prioritních úprav. Úpravy byly zahrnuty do buildu aplikace, který byl dodavatelem zpřístupněn 5. ledna 2016.

ad d) Rozšíření funkcionalit budovaného portálu pro zpřístupnění dat o archeologickém dědictví

Analýza řešení webu byla vypracována pracovníky ARUP ve spolupráci se společností INCAD, s.r.o.  Následně byla realizace tohoto úkolu zadána podle § 18 písm. c) Zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. v platném znění společností INCAD, s.r.o. Část úkolu byla proplacena z rozpočtu ARUP.

Web o archeologických informačních infrastrukturách byla ARUP protokolárně předán ke dni 15. 12. 2015. V současné době je připraven k plnění daty, webová aplikace s testovacími daty je dostupná na URL: http://147.231.64.7:8080/arup_map/home.vm

Spuštění ostrého provozu je plánováno na jaro 2016.


 

Etnologický ústav AV ČR

Odpovědní pracovníci: Zdeněk Uherek, Jarmila Procházková, Jana Vozková a Barbora Gergelová

 

Vytvoření a provoz webu Academicus Edition (www.academusedition.cz)

Záměrem aktivity bylo vytvoření webová aplikace nabízející přístup k edičním počinům a výsledkům Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR. Portál představí partitury zpracovaných titulů, umožní volný přístup k hlasovým materiálům a tím i zpětnou vazbu s odbornou veřejností a s hudebními interprety a organizátory.

Význam pro společnost (firemní nebo veřejný sektor) spočívá v přímém přístupu k segmentu činnosti KHH, ve kterém se zúročují specifické a odborné poznatky související s edičními aktivitami. Hudebním interpretům zde bude nabídnuta možnost stáhnout a následně vytisknout hlasový materiál editovaných titulů v běžném formátu A4.

Veřejný prostor webových stránek nabízí vhled do významného segmentu činnosti Kabinetu hudební historie a nabízí praktické využití výsledků jeho činnosti. Je propojen se stránkami KHH, stejně jako se stránkami Etnologického ústavu AV ČR. Nabízí pracovní agendu spojenou s celým publikačním projektem Academus Edition (kontakty, složení ediční rady, způsob jejího fungování, ediční zásady).

Druhá část webu návštěvníka seznamuje s realizovanými produkty formou náhledu (Jan Zach – ed. T. Slavický; O. Ostrčil – ed. M. Kratochvílová; J. J. Brentner 2 svazky- ed. V. Kapsa), s možností tituly objenat nebo stáhnout. Třetí část seznamuje s připravovanými projekty, kterými jsou jednak notové edice (J. Novotný – ed. O. Maňour; J. A. Sehling – ed. M. Jonášová; L. Janáček – ed. J. Procházková), ale také plánovaná knižní řada, kde je jako první titul plánována monografie o Dobroslavu  Orlovi (eds J. Baťa, J. Michl a J. Procházková). Čtvrtá část umožňuje praktický přístup k hlasovému materiálu edic s větším obsazením – hlasový materiál se stahuje v PDF na rozměr A4. Dále počítáme s využitím tohoto média pro zprostředkování ukázek z koncertů a akcí, kde byly vydávané skladby prakticky realizované (zvukové a filmové ukázky, fotografie). V poslední části se nabízejí odkazy na příbuzné projekty či spolupracující subjekty.

Stránky jsou připraveny v českém i anglickém jazyce.

 

Bibliografická databáze oboru hudební věda v systému ALEPH

Projekt Muzikologická bibliografická databáze shromažďuje bibliografické elektronické záznamy v programu Aleph, zachycující muzikologickou produkci v Českých zemích, a to včetně zahraničních publikací českých muzikologů. Spolupracuje s ANL. V rámci projektu Digital humanities byly přidělené prostředky na naplňování databáze a na retrokonverzi využity následujícím způsobem:

Databáze, dosud zajišťovaná pouze dvěma interními pracovníky byla personálně posílena dohodami o provedení práce. Náborem získáno 7 externích spolupracovnic (kvalifikovaných knihovnic), a další 4 interní pracovníci. Všichni vyškoleni (zajistila vedoucí projektu Jana Vozková). Zahájena rektrokonverze bibliografických záznamů z existujících bibliografií, publikovaných v časopisu Hudební věda – zpracovány ročníky 1996 – 2014, pořízeno cca 4000 nových záznamů. Ty se staly součástí báze Knihovny Akademie věd a  jsou veřejně dostupné mj. prostřednictvím stránky projektu: http://imus.cz/index.php/cs/bibliografie, (Vstup do katalogu, nutno filtrovat: „RETRO konverze“).
Dále byly zahájeny práce na retrokonverzi bibliografií významných skladatelských osobností: Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. Data ze starších typů databází byla převedena do formátu vhodného pro zápis do programu Aleph. Aktuálně jsou uložena v interním úložišti KHH EÚ AVČR, dostupná na vyžádání u zodpovědných pracovníků (Kachlík, Procházková). Postupně (po kontrole a doplňování) jsou zařazována do muzikologické bibliografické databáze EUHB.  

Práce na obou rozpracovaných podprojektech budou pokračovat i v roce 2016.

 

Vytvoření databází Starých a Kramářských tisků EÚ

Databáze Kramářských tisků zahrnuje sbírku tisků od 17. století až do konce 19. století (datované tisky zahrnují období 1729–1901). Jedná se o tisky s náboženskou a duchovní tématiku, žánrově obsahuje zejména písně, modlitby, pobožnosti a také epické příběhy.

Databáze byla zpracována v letech 2001-2006 v rámci Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje vyhlášeného Akademií věd ČR. Data byla uložena v programu Visual Basic 4.0, při zpracování se vycházelo z domácí tradice pravidel klasické katalogizace  ručně tištěných knih a zároveň se  respektovaly mezinárodní trendy. Pro jmennou katalogizaci byla přijata jako závazná Pravidla jmenné katalogizace rukopisů a starých tisků, Pravidla popisu kramářských písňových tisků 19. století. Byla zajištěna kompatibilita programu s tehdy doporučovaným bibliografickým formátem UNIMARC. K zveřejnění databáze však díky nedostatku finančních prostředků nedošlo. Formát UNIMARC byl mezitím nahrazen novější verzí MARC  21, pro dodatečné zpřístupnění sbírky  bylo proto nutné přistoupit ke konverzi celé databáze.

V průběhu září a října 2015 byla provedena konverze databáze Kramářských tisků z formátu UNIMARC do formátu MARC 21. V rámci konverze byl vytvořen modul pro převod a kontrolu záznamů ve výměnném formátu, byly připraveny podmnožiny databází pro realizaci věcné kontroly záznamů. Dále se provedla příprava vazeb pro realizaci publikování na internetu, přístup do databáze ze webových stránek Etnologického ústav AV ČR,v.v.i. (technická spolupráce Ing. Zbyněk Holínský). Po konverzi databáze bylo nutné jednotlivé záznamy zrevidovat (kontrola formy zápisu a kontrola vazeb mezi jednotlivými položkami záznamů). Revizi dat a odstranění chyb způsobených převodem databáze provedla Ludmila Kopalová a Markéta Holubová. Markéta  Holubová zpracovala předmětový rejstřík, dále vložila do databáze 71 nově objevených kramářských tisků a k nim vytvořila jedenáct rejstříků (autorský, tematický, ikonografický, podle techniky provedení, podle místa vydání, podle roku vydání, podle názvu, podle tiskaře a nakladatele, podle provenience, podle nápěvu a podle incipitu). Ludmila Kopalová a Barbora Gergelová provedly revizi obrazové části databáze a kontrolu vazby mezi záznamy a obrazovou částí. Digitalizaci sbírky Starých tisků a chybějících  položek obrazové části databáze Kramářských tisků provedla Anna Gergelová.

Vedle databáze Kramářských tisků Markéta Holubová nově zpracovala ve formátu MARC 21 databázi sbírky Starých tisků, která je cennou součástí fondu knihovny Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze . Obsahuje svazky z 16.–19. století, významnou měrou v ní jsou zastoupeny publikace vztahující se k materiální a duchovní kultuře (pranostiky, magie, léčitelství, výroční obyčeje, historie řemesel), k právní vědě (městská práva, guberniální a císařská nařízení, patenty), slovesné a hudební folkloristice nebo historii. K databázi Staré tisky Markéta Holubová vytvořila sedm rejstříků (autorský, tematický, ikonografický, podle místa vydání, podle roku vydání, podle názvu, podle tiskaře a nakladatele) a provedla kontrolu všech záznamů.

Databáze Kramářské tisky a  Staré tisky jsou vystaveny on-line: http://staretisky.eu.cas.cz/

Databáze Kramářské tisky byla prezentována dne 19. 11. 2015 v rámci výstavy Věda – Národ – Dějiny (Národní muzeum v Praze) na akci Den s Etnologickým ústavem, kde se konala přednáška Markéty Holubové Kramářské tisky a letáky.

Sbírky Kramářských tisků i Starých tisků byly již veřejnosti zpřístupněny knižní formou:

Markéta Holubová: Staré tisky. Poklady z fondu Etnologického ústavu AV ČR. Etnologický ústav AV ČR,v.v.i. Praha 2004.

Ludmila Kopalová - Markéta Holubová: Katalog kramářských tisků. Etnologický ústav AV ČR,v.v.i. Praha 2008.

Markéta Holubová: Katalog kramářských tisků II. Biblická a křesťanská ikonografie. Etnologický ústav AV ČR,v.v.i. Praha 2012.

 

Digitalizace Národopisné encyklopedie

Lidová kultura, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska je význačnou odbornou encyklopedickou prací zahrnující informace z oboru etnografie, folkloristiky i etnologické teorie v rozsahu, který doposud nebyl publikován. Práce na zveřejnění tohoto díla v digitální podobě zahrnovaly několik fází: První fází bylo zabezpečení zveřejnění po stránce smluvní a právní, které zahrnovalo jednání s dotčenými subjekty. Druhou fází bylo vytvoření takové elektronické verze encyklopedie, která by mohla být umístěna na webový portál, to znamenalo odstranění zejména takových prvků, které jsou licencovány jinými institucemi (v našem případě to znamenalo především obrazovou dokumentaci) a třetí fází bylo samotné umístění díla na webové stránky tak, aby mohlo být využíváno širokou veřejností.

Veškeré tyto fáze byly realizovány a dílo je v tuto chvíli umístěno na URL: http://eu.avcr.cz/Projekty/Narodopisna_encyklopedie/index.html.

V roce 2016 bude vytvořena inovovaná redakční rada encyklopedie, vyhodnoceno a případně zdokonaleno technické řešení projektu a zahájeno zpracovávání doplňků práce.


 

Ústav dějin umění AV ČR

Platforma pro sdílenou infrastrukturu

Odpovědný pracovník: Jiří Roháček

Na základě výběrového řízení (vítěz C-Systeme Trade, s. r. o.) byla zakoupena platforma sdílené infrastruktury Dell Power Edge VRTX Rack + PowerEdge M520 Server Node for VRTX. Nákup byl realizován 16. 9. 2015, instalace s implementací do IT systému ústavu proběhla během října 2015. Server je spuštěn v roli Databázový server (Database server) a Souborový server (File server). Server se stal základem IT infrastruktury ústavu jako předpokladu pro sdílení dokumentačních zdrojů ústavu. On-line zpřístupňování bude pokračovat.

Dokumentační zdroje ústavu (http://www.udu.cas.cz/cs/oddeleni-dokumentace-1/, http://www.udu.cas.cz/cs/fototeka/) jsou zatím zpřístupněny elektronicky na intranetu – databáze s celkem 150 000 záznamů + elektronické verze klasických inventárních pomůcek, on-line: http://treasure.udu.cas.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=5.

Ohlasy jsou zaznamenávány formou referencí v evidenci badatelských návštěv.

 

Digitalizace bibliografických kartoték

Odpovědný pracovník: Polana Bregantová

Digitalizace unikátních lístkových kartoték bibliografického pracoviště ÚDU (celkem více než 500 000 záznamů časopiseckých a novinových článků z několika desítek časopisů a novin od druhé poloviny 18. století do osmdesátých let 20. století). Digitalizace byla provedena v digitalizačním pracovišti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Dodavatel byl zvolen na základě dlouholeté zkušenosti s digitalizací tohoto typu vědeckých informací, profesionálního technického vybavení a originálního software RETROBI (reference mj. digitalizované bibliografické kartotéky ÚČL a Divadelního ústavu v Praze). Zdigitalizována byla kartotéka výtvarných umělců, kartotéka autorů článků a kartotéka šifer. Práce byly spojeny s dílčí reinterpretací a doplněním záznamů (mj. rozvedení šifer).

Výsledky dosavadní práce jsou dostupné na URL: http://udubib.ucl.cas.cz/


 

Filozofický ústav AV ČR

Pořízení licence Abbreviationes

Odpovědný pracovník: Pavel Blažek

Byla zakoupena aplikace Abbreviationes Campus Edition k rozvoji digitálních textově kritických metod na humanitních ústavech AV a byla zařízena instalace na síť dotyčných ústavů AV ČR.

 

Czech medieval sources on-line

Odpovědný pracovník: Robert Novotný

Náplní práce je scanování, optimalizace, začišťování a editace edic do databáze Czech medieval sources on-line. Takto bylo v roce 2015 zpracováno 51 svazků. V současnosti jsou digitalizáty kontrolovány a postupně uploadovány na webové stránky aplikace. Tato fáze bude dokončena v polovině února 2016.

Seznam zpracovaných titulů: Libri citationum et sententiarum IV-1, IV-2, V-I, V-2, VI; Flajšhans, Klaret a jeho družina I, II; Novotný, M. Jana Husi korespondence; Scriptores rerum Lusaticarum IV; Kybal, Matthiae de Janov Regulae I-V; Dobner, Annales Bohemorum II–VI; Kapras, Privilegia Těšínská; Tadra, Cancellaria Arnesti; Desky dvorské. Druhá kniha půhonná; Finke, Acta Concilii Constanciensis 4; Rössler, Deutsche Rechtsdenkmäler I, II; Truhlář, Ezopovy fabule; Palacký, Staří letopisové; Šimek, Staré letopisy R; Smetánka, Chelčického Dva traktáty; Smetánka, Chelčického Postilla I, II;  Bidlo, Akty Jednoty Bratrské I,II; Pelikán, Rožmberské dluhopisy; Svejkovský, Staročeské vojenské řády; Sita, Betlémská kázání; Vilikovský, Staročeská lyrika; Vilikovský, Próza z doby Karla IV.; Šimek, Štítného Knížky o hře šachové; Kapras, Kniha svědomí Nového Bydžova; Tadra, Listy kláštera Zbraslavského; Molnár, Želivského Kázání; Ryba, Betlémské texty; Krejčík, Urbář z roku 1378 a účty kláštera třeboňského; Palmov, Českije bratja I; Palmov, Českije bratja II; K. Polesný, Registra hereditarum města Znojma; Soupis rukopisů Strahovské knihovny III; Soupis rukopisů Strahovské knihovny IV; Soupis rukopisů Strahovské knihovny V; Soupis rukopisů Strahovské knihovny VI/2

Stránky projektu dostupné z URL: http://cms.flu.cas.cz/cz/badatele/sources-on-line.html

 

Digitální kartotéka Slovníku středověké latiny v českých zemích

Odpovědný pracovník: Pavel Nývlt

Plánované práce, tj. skenování 50.000 lístků, byly vykonány, a navíc bylo zpracováno 85.000 kartotéčních lístků (proběhla selekce prázdných stran, OCR přepis, propojení textových a obrazových dat a bylo vytvořeno webové rozhraní). Dlouhodobým cílem je umístění databáze oskenovaných kartotéčních lístků na internetu.

Databáze je provizorně umístěna na URL: http://147.231.80.15/. Jelikož bude před zveřejněním nezbytně nutné ji doplnit o další zpracované lístky, je zatím dostupná pouze z vybraných IP adres, nelze tedy dodat žádné ohlasy veřejnosti.

 

Digitální obrazový archiv Kabinetu pro klasická studia FLÚ

Odpovědný pracovník: Josef Förster

Proběhla analýza potřeb archivu a úprava stávajících obrazových dat, pořizovaných od roku 1993 do současnosti. Od září 2015 byly zahájeny práce na digitalizaci rozsáhlého souboru fotokopií starých tisků ze 16. stol. pořízených v letech 1960–1990 (8 skladových metrů) v souvislosti s prací na Rukověti humanistických studií J. Hejnice a J. Martínka. Tento unikátní soubor bude v digitální podobě sloužit veřejnosti jako obrazová příloha tištěné verze tohoto monumentálního díla. Dosud digitalizováno cca 500 obrazových předloh (rok 1960).

V současné době probíhá jednání mezi Národním archivem v Praze o povolení digitalizace archivních dokumentů, které jsou majetkem benediktinského řádu.

 

Digitalizace a zveřejnění audiozáznamů přednášek a seminářů Jana Patočky (v rámci dlouhodobého zpracování Patočkovy filosofické pozůstalosti a jejího zpřístupnění v modu Digital Humanities)

Odpovědný pracovník: Ivan Chvatík (admnistrace: Dana Léwová)

Bylo digitalizováno 19 mgt. kotoučů (přednáškové cykly Presokratici, Platón, Pro naši dobu, mimořádné přednášky). Data byla rozstříhána (51 přednášek, +100hod, čištěna, určena, metadatově popsána). V nově nasazeném digitálním repositáři je dostupné audio, včetně jeho synchronizace s redigovaným přepisem, filtr a vyhledávání nad celým katalogem (v blízké budoucnosti bude společné pro celou bibliografii J. Patočky). Veřejně dostupná je jen základní část metadat, kompletní je k dispozici po přihlášení.

Webové rozhraní této aktivity dostupné z URL: http://goo.gl/btzJQ33

 

Studijní cesta do Londýna k problematice rozvoje Digital Humanities v ČR

Odpovědný pracovník: Ota Pavlíček

Ota Pavlíček vykonal studijně-badatelskou cestu do Londýna, kde v rámci Department of Digital Humanities na King’s College London (KCL) získával kontakty na přední světové badatele a nabíral metodické znalosti pro další rozvoj digitálních humanitních věd na Filosofickém ústavu AV a obecně v ČR. Dílčím výsledkem je doplnění knihovního fondu AV ČR o nejmodernější publikace k digital humanities, dalším z výsledků bude prezentace metodických postupů v rámci digital humanities na KCL na připravovaném workshopu pro odbornou veřejnost v únoru 2016.


 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Vydání deníků Rudolfa Battěka

Odpovědný pracovník: Oldřich Tůma

Deníky byly přepsány, nyní se pracuje na jazykové redakci, na nezbytných úpravách (anonymizace či eliminace některých citlivých osobních údajů apod.), na poznámkách, komentáři a rejstříku. Předpokládáme, že deníky vyjdou v první polovině roku 2016.

 

Digitální sbírka orální historie

Odpovědný pracovník: Jiří Hlaváček

Cílem projektu je vytvoření fyzického a virtuálního prostoru pro shromažďování a další (on-line) zpřístupňování sbírek rozhovorů, které byly pořízeny v souladu s metodologickými a etickými pravidly orální historie. Digitální sbírky Centra orální historie (COH) při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR mají umožnit výzkumným pracovníkům, pedagogům a studentům napříč akademickou sférou (univerzity, vědecké ústavy a instituce, muzea apod.), ale i zájemcům z řad laické veřejnosti (po splnění určitých kritérií), vzájemně sdílet a využívat již vzniklé orálně-historické prameny pro další společensko-vědní výzkumy, studentské projekty, ale i pro vzdělávací a popularizační účely.

V roce 2015 byl za poskytnuté finanční prostředky zakoupen a následně uveden do provozu všechen potřebný hardware (zejména servery, výpočetní jednotky a skenery) a dále byl vytvořen a následně také realizován komplexní návrh softwarového řešení, včetně webového rozhraní Digitálních sbírek.

Online verze databáze byla spuštěna 1. 1. 2016 na webu COH ÚSD AV ČR. Sbírky jsou přístupné zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti po registraci a vyplnění badatelského listu na URL: http://www.coh.usd.cas.cz/badatelna/.

Prozatím je zájemcům zpřístupněna pouze sbírka z posledního grantového projektu COH, která byla za tímto účelem kompletně indexována. V současnosti také probíhá intenzivní testování webového rozhraní studenty navazujícího magisterského oboru Orální historie – soudobé dějiny z Fakulty humanitních studií UK.

V roce 2016 bude v návaznosti na další poskytnuté finanční prostředky pokračovat postupná digitalizace, vkládání, editace a indexace dat do on-line sbírek, tak aby byly do konce roku přístupné pro zájemce všechny sbírky rozhovorů z dosavadních grantových projektů COH.

S ohledem na to, že v roce 2015 probíhaly pouze přípravné práce na webovém rozhraní, k jehož spuštění došlo až 1. 1. 2016, lze ohlasy veřejnosti očekávat až v následujícím období. Projekt je zatím cíleně propagován mezi studenty vysokých škol, kteří pracují s metodou orální historie. Další formy propagace (např. semináře apod.) budou realizovány v průběhu tohoto roku.

Informace pro zájemce o přístup do Digitálních sbírek:  http://www.coh.usd.cas.cz/cs/katalog-a-sbirky-rozhovoru

Přístup do Digitálních sbírek: http://www.coh.usd.cas.cz/badatelna/


 

Slovanský ústav AV ČR

Ruská emigrace v meziválečném Československu – digitální zpřístupnění

Odpovědný pracovník: Dana Hašková

 

Program tzv. oral history: Zvukové záznamy byly digizalizovány. Byl písemně zaznamenán jejich obsah. Pro veřejnost jsou k dispozici v knihovně Slovanského ústavu. Je připraven rastr pro doprovodnou kartu, údaje se stručným obsahem rozhovorů a s údaji o vzpomínající osobnosti a zmíněných osobnostech jsou průběžně vyplňovány.

Evidenční databáze ruské emigrace: stávající hesla byla doplňována a databáze rozšířena o 870 hesel. V současné době obsahuje 2 455 osob, u nichž jsou údaje různého rozsahu. Databáze byla převedana do SQL databáze. Součástí databáze je interaktivní karta pro veřejnost.

Databáze je přístupná na URL: https://slu.futuredev.cz

 

Biografická databáze ruské emigrace: Byla zpracována hesla od písmen A – H, byla provedena jazyková korektura a zaneseny připomínky odborné recenzentky. Celkem je hotovo 331 hesel. Databáze je pro veřejnost k dispozici v knihovně Slovanského ústavu. Na webových stránkách ústavu bude zveřejněna po dokončení.

Mezinárodní kulatý stůl Petr Nikolajevič Savickij: vědec, myslitel, člověk uspořádal 30. 10. 2015 SLÚ ve spolupráci se Slovanskou knihovnou. 12 přednesených příspěvků se zabývalo vědeckou činností Petra Savického, jeho rolí v eurasijském hnutí i jeho činností uměleckou. Možnost publikace přednesených příspěvků je v jednání.

 

Digitální zpřístupnění lexikálního materiálu k výzkumu východoslovanského prostoru

 

Odpovědný pracovník: R. Šišková

Zpracování Ukrajinské nářeční databáze. Převedení unikátního rusínského nářečního materiálu zachyceného prof. I. Paňkevyčem v 1. pol. 20. století do elektronické databáze. Úkol svým specifickým zaměřením vyžaduje vysokou odbornost pracovníků i i korekturu mluvčího pocházejícího z dané oblasti. Zpracováno bylo 7750 lístků, další 4000 lístků byly zkorigovány z akcentologického hlediska. Byly provedeny  softwarové úpravy zpracovatelského rozhraní.

Pokračovat bude převádění historického i nově získaného dialektologického materiálu do elektronické databáze a dále zdokonalování technických nástrojů pro zpracování i filtrování dat.

 

Odpovědný pracovník: I. Krejčířová

Vytváření česko-ruského elektronického lexikálního zdroje. Technickou a grafickou úpravou prošla hesla písmen B,D,O,P (grafické sjednocení, odstranění drobných technických nedostatků spojených s převodem do elektronické podoby apod.). Kontrola a korektura textu byla provedena u hesel písmen A,B,E,F,G; hesla těchto písmen jsou tedy dovedena do finální podoby. Tímto náročným úkolem byli pověření i rodilí mluvčí. V daných pracích se bude pokračovat, dále bude zdokonalována technická stránka zpracování dat, která umožní zpřístupnění hotových hesel, i možnosti vyhledávání v databázi.


 

Ústav státu a práva AV ČR

Právnický elektronický slovník (PES)

Odpovědný pracovník: Ján Matejka

 

PES je v souladu s původním záměrem je dlouhodobým společným projektem několika významných (viz níže) akademických institucí s cílem poskytnou široké veřejnosti výsledky výzkumu v oblasti práva a lingvistiky, přičemž v tomto ohledu zejména zahrnuje:

 • doktrinální a zákonný právnický slovník s ontologii,
 • korpusy zákonných textů platného práva, judikatury a obecného jazyka,
 • lingvistické nástroje pro analýzu korpusu na bázi Sketch Engine.

Z pohledu dlouhodobé funkčnosti a plnění sledovaných cílů tak lze hovořit o tom, že již byly splněny (ukončeny) jednotlivé etapy projektu, byť řada dalších kroků je stále ve fázi realizace. V tomto ohledu bylo pro rok 2015 zásadním úkolem vybavit ÚSP adekvátním HW, upravit program PES datově i graficky a průběžně doplňovat data podle plánu na rok 2015.

V oblasti zpracování dat došlo v roce 2015 k doplnění korpusů, a to konkrétně korpusu trestní judikatury (dr. Novák), hesel římského práva, teorie práva a celkové koordinace projektu (doc. Cvrček), hesel  islámského práva (dr. Bezoušková), hesel ve právní stát (dr. Šejvl), hesel civilní právo (dr. Kober), jakož i judikatury Nejvyššího soudu z oblasti civilního práva k novému občanskému zákoníku (Mgr. Grošpic). Plánované rozsahy hesel byly splněny a nadále budou pokračovat v roce 2016 v předpokládaném rozsahu.

Programové aktivity se skládaly zejména z rozšíření struktury databáze právnického slovníku o poznámky, glosy a časové údaje, oprava chyb a implementace nových dat (dr. Rychlý), návrhu grafiky a uživatelského prostředí (dr. Kocincová), nákupy a zprovoznění HW a SW v ÚSP (Havlín).   

Co se týče konkrétních výsledků za rok 2016, budou data zpracovaná do konce roku 2015 implementována do programu do konce února 2016, tj. jak hesla tak korpus trestní judikatury. Zároveň Byl nakoupen a zprovozněn HW a SW pro ÚSP s tím, že server bude v rutinním provozu od konce ledna 2016 (poslední části HW jsme obdrželi ke konci prosince 2015). Grafika je zpracována ve třech návrzích a nyní se rozhoduje, který návrh bude přijat. Struktury právnického slovníků byly rozšířeny.

Institucionální spolupráce byla v roce 2015 postavena tak, že se na projektu podíleli pracovníci ÚSP, Fakulty informatiky MU a externí spolupracovníci. V roce 2016 se spolupráce rozšíří o Právnickou fakultu UK (data), Český národní korpus (korpus platného práva k 1.1. 2016) a  ITTIG CNR Florencie. ÚSP zřídil k 1.1.2016 Centrum pro výzkum právního jazyka jako nově zřízení výzkumné jednotky ÚSP pro tento typ spolupráce.

Pro rok 2016 plánujeme zejména: 1) Implementaci dat za rok 2015 do programu PES (únor 2016), 2) zprovoznění nového uživatelského rozhraní PSA (květen 2016), 3) zpracování a zprovoznění korpusu planého práva ČR k 1.1.2016 do poloviny roku 2016, 4) pokračování ve sběru dat v oblasti civilního práva, filosofie práva a právní teorie, 5) přípravu pro komparativní studii jednoho právního odvětví s ITTIG, 6) zavedení PSA jako podporu výuky v oborech teorie práva, římské právo, filosofie práva a právní informatika na právnických fakultách UK a ZČU (testování programu). Hlavní finanční prostředky budou směřovat do zpracování dat a programátorských prací (neinvestiční náklady).

Celkově lze konstatovat, že práce plánované práce za rok 2015 byly splněny. Díky prostředkům ze Strategie 21 (nákup HW) jsme si vytvořili podmínky pro dlouhodobou udržitelnost projektu. Logo Strategie 21 je ve všech návrzích uživatelského rozhraní. Na závěr si dovoluji zdůraznit, že projekt PES není pouhým triviálním lexikálním slovníkem, ale spojením slovníku, korpusů a analytických lingvistických nástrojů, který je nezbytným základem pro výzkum právního jazyka, ale i pro výuku případně legislativu a má sloužit široké veřejnosti. Jde o dlouhodobý projekt, který je třeba pravidelně aktualizovat a udržovat. Vynaložené prostředky tento proces výrazně urychlí.

Samotný program PES je dostupný na URL: http://deb.fi.muni.cz/pes/ (s hesly po registraci).


 

Historický ústav AV ČR

Prameny církevního práva a jejich ediční zpřístupnění      

Odpovědní pracovníci: Kateřina Bobková-Valentová, Tomáš Sterneck

Konference Editor v pasti. Problémy vydávání raně novověkých vícejazyčných textů se konala 19.11. 2015. Pořadatelem byl Historický ústav AV ČR, spolupořadatelem Filosofický ústav AV ČR. Zúčastnilo se 39 odborníků, domácích i zahraničních. Konference navázala na předchozí aktivity v rámci dlouhodobých edičních prací v HÚ (2013: konference Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy  v České republice na úsvitu 21. století. Směry - tendence – proměny, 2014: konference Kroniky jako historický pramen, 2014: konference Ad fontes – Naši vědci v Itálii, 2014: konference Evidence, popis a klasifikace řádových pramenů historiografického charakteru.

Blíže viz: http://www.hiu.cas.cz/cs/konference-a-kolokvia/konference-a-kolokvia-listopad-prosinec-2015.ep/

 

Výstava k digitalizaci cenných sbírek HÚ AV ČR

Odpovědný pracovník: Eva Semotanová

Humanitní vědy v základním i aplikovaném výzkumu stále intenzivněji uplatňují a využívají digitální metody a technologie, a to nejen při základním studiu dat a zdrojů, ale také při jejich shromažďování, ukládání, analýze, interpretaci a posléze zpřístupňování.

Historický ústav AV ČR (dále HÚ AV ČR) disponuje souborem zdrojů a dat, které tvoří unikátní fondy, sbírky a databáze: Knihovní fond se sbírkou starých tisků, Mapová sbírka, sbírka Pozůstalost Augusta Sedláčka, Fotografická sbírka, Generální heslář (biografická databáze) Biografického slovníku českých zemí, Bibliografická databáze Bibliografie dějin českých zemí a Biobibliografické databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku. Soubor je součástí evropského kulturního dědictví a národní kulturní identity. Samotná data i následné vědecké, edukační a popularizační výstupy slouží již nyní široké škále uživatelů v České republice i v zahraničí kromě Fotografické sbírky, která se v roce 2015 začala zpracovávat v rámci akademických výzkumných programů Strategie AV21. Zpřístupnění a výzkum ostatních uvedených fondů a sbírek podporují běžící grantové projekty.

Pracovníci HÚ AV ČR si kladou za cíl průběžně tyto fondy, sbírky a databáze systémově zpracovávat, digitalizovat, uchovávat, zabezpečovat, vědecky využívat a veřejně zpřístupňovat pro účely výzkumu, vzdělávání a předávání evropského kulturního dědictví. Využitelnost fondů a sbírek je dlouhodobá, vědeckovýzkumná, záchranné povahy a trvalé hodnoty.

Soubor fondů a sbírek je přístupný prostřednictvím webové stránky HÚ AV ČR (www.hiu.cas.cz), a to na základě dostupných katalogů nebo po konzultaci uživatele s kurátorem fondu a sbírky či formou osobní návštěvy ve studovně HÚ. Uživatelé pocházejí z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, aplikovaného výzkumu, vzdělávání (pedagogové a studenti),  ze sítě muzeí, archivů a knihoven, z resortních výzkumných institucí i z řad státní s právy, samosprávy, komerční sféry či laické veřejnosti.

Výstava je umístěna na webové stránce: http://www.hiu.cas.cz/cs/aktualni-vystavy/hu-v-digitalnim-svete.ep/

Od 1. dubna 2016 zůstane zavěšena na stránce http://www.hiu.cas.cz/cs/aktualni-vystavy.ep/.

 

Katalog výstavy Na prahu svobody (1945)

Odpovědný pracovník: Jan Němeček

Katalog výstavy Na prahu svobody (1945) vyjde v nakladatelství Academia v roce 2016. jednání o vydání byla uzavřena v prosinci 2015. Výstava se konala ve výstavních prostorách AV ČR, Národní 3, od 4. května 2015.

 

Digitalizace fotosbírky

Odpovědní pracovníci: Lenka Blechová, Jan Zelenka

Sbírka opisů a fotografií bohemikálních středověkých pramenů (zejména listin) je mimořádným fondem kopií originálních dokumentů. O výjimečnosti sbírky nejlépe svědčí množství shromážděného materiálu, který přesahuje sto tisíc fotografických snímků. Vznik kolekce, která je v současnosti uchovávána v Historickém ústavu AV ČR, souvisel s původním posláním instituce. Roku 1921 založený Československý státní historický ústav vydavatelský byl ustaven jako specializované pracoviště pro ediční práci, jež měla vycházet ze soustavného výzkumu domácích i zahraničních knihoven a archivů. Za tímto účelem došlo k vytvoření souboru opisů, později skleněných fotografických desek a negativů. Heuristika byla provedena v téměř osmdesáti institucích v zahraničí a všech československých archivech. Kolekci lze využít nejen pro ediční i obecně výzkumnou činnost, kterou shromáždění materiálu na jednom místě výrazně usnadňuje. Fotodokumentace začala vznikat v předválečném období a pokračovala v průběhu válečných let i v následujících desetiletích. Během druhé světové války došlo ke zničení řady originálních písemností. Ke ztrátám archivního materiálu, ať již z nedbalosti či krádeží, docházelo také po celou druhou polovinu 20. století. Zmizení často mimořádných písemností se přitom podařilo odhalit teprve v  nedávné době. Fotosbírka Historického ústavu může v těchto případech sloužit jako svého druhu „záloha“, která podobné kulturní ztráty dokáže alespoň zčásti zmírnit. Součástí Fotosbírky jsou rovněž dobové fotografie významných historických událostí.

Ve druhém čtvrtletí r. 2015 byla zahájena revize historických fondů HÚ AV ČR, tj. výpisků z archivů uložených v HÚ, části (nekartotéční) pozůstalosti Augusta Sedláčka, pokladů pro ediční práci a fotografických materiálů. Ke konci srpna 2015 byla dokončena její první fáze – základní revize fondu a příprava analýzy budoucího zpracování všech těchto historických fondů. Pro další část práce (digitalizace a dalšího zpracování a zpřístupnění materiálu) byly vytipovány konkrétní soubory, na nichž by byla provedena analýza budoucího zpracování těchto fondů HÚ a možnosti jejich napojení na již existující databáze a digitalizační projekty HÚ, dalších institucí Akademie věd ČR, Národní knihovny, univerzitních a vysokoškolských pracovišť, archivů a muzeí. Jedná se v prvé řadě o soubor grafik a vybraný soubor fotografického materiálu cenných archivních dokumentů. V roce 2016 bude zpracování sbírky pokračovat dle přidělených finančních prostředků.

Blíže viz: http://www.hiu.cas.cz/cs/download/vystavy/2015/hu-v-digitalnim-svete/poster-05-1-cze.pdf