cart
0
Publications categories

Foto produktu

Věda v Československu v letech 1953–1963. Sborník z konference

Hana Barvíková – Marek Ďurčanský – Pavel Kodera (eds.)
Availability: Not for sale

Práce z dějin vědy, sv. 1

Sborník z konference Věda v Československu v letech 1953–1963, Praha, 23. – 24. 11. 1999

 

Obsah

Slavnostní zahájení

 • Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR
 • Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy
 • Pozdrav prof. PhDr. Josefa Petráně, CSc., ředitele Ústavu dějin – Archivu University Karlovy

I. Česká věda mezi světovostí a izolací

 • Jan Havránek: Kontakty s vědou východního bloku a první styk se západem
 • Libor Pátý: První československá konference o elektronice s mezinárodní účastí
 • Miloslav Petrusek: Co bylo, když sociologie nebyla. Osudy zakázané a zhanobené vědy 1948–1963

II. Vysoké školy

 • František Morkes: Změny v postavení a řízení vysokých škol
 • Ladislav Votruba: Stavební fakulty v letech 1953–1963
 • Alena Mikovcová: Poznámky k problémům vědeckovýzkumné činnosti na vysokých školách zemědělských ve vztahu k Československé akademii zemědělských věd a Československé akademii věd (1953–1963)
 • Bohumil Jiroušek: Českobudějovická pobočka University Karlovy a její zánik roku 1953
 • Jiří Dvořák: Vznik druhé vysoké školy v Českých Budějovicích (provozně-ekonomická fakulta VŠZ Praha)
 • Miroslav Novotný: Příprava učitelů v Českých Budějovicích a její proměny v letech 1945–1963
 • Diskuse k blokům „Česká věda mezi světovostí a izolací“ a „Vysoké školy“

III. Československá akademie věd a další instituce

 • Jindřich Schwippel: Masarykova akademie práce a Československá akademie věd
 • Magdaléna Pokorná: Ediční činnost ČSAV v letech 1953–1963
 • Daniela Brádlerová – Nataša Kmochová: Komise pro vodní hospodářství ČSAV – průzkum zátopové oblasti vodního díla Orlík
 • Jiří Bečka: Slovanský ústav: od reorganizace k likvidaci, 1953–1963
 • Martin Franc: Výpravy M. Zikmunda a J. Hanzelky a Československá akademie věd
 • Diskuse k bloku „Československá akademie věd a další instituce“

IV. Přírodní vědy

 • Martin Šolc: Dvojí tvář československých věd o vesmíru: Na rozhraní mezi ideologií z východu a emigrací na západ
 • Miloslav Ferles: Rudolf Lukeš, průkopník organické syntézy
 • Jaroslava Turková: Vědecká aspirantura v Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV v letech 1959–1962
 • Alexandra Marčeková: Z histórie organizovania slovenských chemikov
 • Jiří Sekerák: Postoj Milana Haška k Nobelově ceně Petera B. Medawara
 • Severin Daum: Vybudování dialyzačního a kardiorespiračního střediska na II. interní klinice Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze a v Ústavu experimentální terapie v Krči
 • Libor Pátý: Obnovení činnosti Jednoty československých matematiků a fyziků
 • Václav Podaný: Sláva, pocty, práce, trápení – Jaroslav Heyrovský v 50. a 60. létech
 • Diskuse k bloku „Přírodní vědy“

V. Společenské vědy

 • Catherine Albrecht: Professionalism in the Economics Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, 1953–1963
 • Lenka Pokorná: Česká germanistika 1953–1963
 • Miroslav Roudný: Aplikovaná jazykověda v Ústavu pro jazyk český po roce 1953
 • Petr Šámal: S realismem na křižovatce. (K osobnosti literárního kritika Vladimíra Dostála)
 • Lydia Petráňová: Lid, národ a český národopis v letech 1953–1963
 • Lydia Kamencová: Rozvoj spoločenských vied na Slovensku v rokoch 1953–1963 v materiáloch Ústredného archívu SAV
 • Diskuse k bloku „Společenské vědy“

VI. Dějepisectví

 • Jaroslav Bouček: Jan Slavík – Do vykotlané vrby
 • Eduard Šimek: Česká numismatika v druhém desetiletí po 2. světové válce
 • Josef Blüml: Čepovy eseje z pohledu historika
 • Marek Cetwiński: Vratislavští medievalisté a politika (v letech 1953–1963)
 • Jiří Lach: K hrobu Josefa Šusty
 • Diskuse k bloku „Dějepisectví“

VII. Archeologie a dějiny umění

 • Eugen Strouhal: Zahájení československých archeologických výzkumů v Egyptě v roce 1961
 • Martin Martinovský: Československo-mongolská archeologická expedice v roce 1958
 • Dobroslav Líbal: Historický urbanismus a vývoj architektury

VIII. Věda a politika

 • Rostislav Mach: Politické vystoupení studentů fakulty jaderné v roce 1963
 • Jaroslav Čechura: Hrabyňské tuskulum Karla Engliše
 • Jiří Křesťan: Zdeněk Nejedlý v posledních letech života: dotyky s vědou (1953–1963)
 • Diskuse k bloku „Věda a politika“

IX. Deformace vědy a její překonávání

 • Jiří Jindra: Přírodní věda a Komunistická strana Československa
 • Jiří Pokorný: Věda výrobní silou. Počátky Vědeckotechnické společnosti
 • Jan Janko: Soumrak mičurinské biologie v českých zemích
 • Diskuse k bloku „Deformace vědy a její překonávání“

Dokumenty

 • Michael Heyrovský: Výňatky z diáře Jaroslava Heyrovského
 • Josef Polišenský: Poznámky ke stavu historické vědy v letech 1953–1963
 • Jiří Beran: Vědci a funkce ve vědě a v politice
 • Jiří Beran: Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund a politické ovzduší ve výkonném aparátu prezídia ČSAV před r. 1963 (na okraj referátu Martina France)
 • František Bahenský: Zpráva o struktuře základních etnografických a folkloristických periodik v rozmezí let 1953–1963

Slovo závěrem

 • Antonín Kostlán: Věda v Československu v letech 1953–1963: Zamyšlení nad současným stavem bádání a jeho možnostmi
Author:

Hana Barvíková – Marek Ďurčanský – Pavel Kodera (eds.)

ISBN:

80-86404-00-5

Number of pages:

591

Year of publication:

2000

Publisher:

Praha : Archiv AV ČR

Log in