cart
0
Publications categories

Foto produktu

Studie o rukopisech, XLIII (2013)

210 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 210 CZK
Regular price: 280 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

 • Ota HALAMA, Kniha Job v husitském výkladu strahovského sborníku / Book of Job in a Hussite Interpretation of a Strahov Miscellany, s. 5
 • Martina ŠUMOVÁ, Miroslav Boháček, první redaktor Studií o rukopisech / Miroslav Boháček, the fi rst editor of Manuscripts Studies, s. 15
 • Viktor KUBÍK, Typologie iniciál a základy systému výzdoby středověkých rukopisů II. Gotické rukopisy a počátky renesanční iluminace (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 4) / Typology of the initials and rudiments of the decoration systém of the Medieval manuscripts II. Gothic manuscripts and the early Renaissance illumination (Study to the art-historical terminology of the Medieval illumination 4), s. 29

Materiály / Materials

 • Stanislav PETR a kol., Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře / Collection of Manuscript Fragments Held by the State District Archive in Kutná Hora, s. 207

Kronika / Memorial

 • František ŠMAHEL, Vilém Herold, s. 249

Literatura, anotace a recenze / Literature, annotations and reviews

 • Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur vol. X, Cracoviae 2012 (I. HLAVÁČEK), s. 251
 • Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. (Inwentarze rękopisów Biblioteki Narodowej 3). Warszawa 2012 (S. PETR), s. 255
 • Katalog der Handschriften des Augustiner Chorherrenstiftes Klosterneuburg. Teil 3, cod. 201–300. Wien 2012 (S. PETR), s. 261
 • Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michala Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky I-II. Praha 2012 (M. HRADILOVÁ), s. 266
 • Giovanna Murano – Giovanna Morelli, Autographa. I. 1. Giuristi, giudici e notai (sec. XII–XVI med.), Bologna 2012 (H. PÁTKOVÁ), s. 270
 • Manu propria. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc. Praha 2012 (M. TOŠNEROVÁ), s. 272
 • Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku. Praha 2013 (O. VODIČKA), s. 275
 • Erby ctihodné šlechty slavného Království českého. Edice a analýza dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století. Praha 2013 (M. RYANTOVÁ), s. 277

Zprávy / Reports

 • Prezentace knihy Jiřího Kejře, s. 283
ISBN:

978-80-87782-11-8

ISSN:

0585-5691

Number of pages:

288

Year of publication:

2013

Volume:

43

Volume / Issue:

43

Log in