cart
0
Publications categories

Foto produktu

Práce z dějin Akademie věd, 2013/1

74 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 74 CZK
Regular price: 98 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Studie / Articles

 • Martina Šumová, Česká akademie věd a umění, její kancelář a oběh písemností (1890–1952) [Czech Academy of Sciences and Arts, its Offi ce and circulation of documents]
 • Kristina Uhlíková, Zapojení německy píšících badatelů do dvou projektů soupisů památek v českých zemích [Involvement of the German writing researchers into the two projects of inventories of the art sights in the Czech lands]
 • Věra Dvořáčková, „Znovunalezené“ Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého [Addenda to Příruční slovník jazyka českého]

Edice / Editions

 • Hana Kábová, Josef Vítězslav Šimák a T. G. Masaryk (Setkávání a míjení historika s filozofem a státníkem) [Šimák and Masaryk (How the historian and the philosopher-statesman crossed paths and met)]

Materiálová stať / Material article

 • Jindřich Schwippel, Etika archivní práce

Archivní fondy / Archival groups

 • Fond Jaromíra Smutného v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka (Helena Kokešová a kol.)

Kronika / Chronicle

 • Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky za rok 2012 (Marie Bahenská a kol.)
 • Kolokvium o ediční teorii a praxi osobní korespondence (Hana Kábová)
 • Slavnostní shromáždění k 60. výročí založení Archivu AV ČR a 80. výročí založení Ústavu TGM (Tereza Pokorná)
 • Pracovní setkání na téma Jak psát dějiny Akademie věd (Miroslav Kunštát – Martin Franc)
 • Zpráva o restaurování Raýmanova hrobu (hkb)

Recenze a zprávy / Reviews

 • Alena Míšková, Josef Pfitzner (1901–1945) (Marek Ďurčanský)
 • „Ve znamení bdělosti a ostražitosti“. Zahraniční styky a emigrace pracovníků ČSAV v dobových dokumentech (1953–1971), ed. Jan Hálek (Petr Cajthaml)
 • Z Československé akademie věd do exilu. S vědci o vědě, ed. Milena Josefovičová a kol. (Petr Cajthaml)
 • Jakub Jareš, Matěj Spurný, Katka Volná a kol., Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace (Jan Hálek)
 • Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, 150 let Jednoty českých matematiků a fyziků, in: 33. mezinárodní konference Historie matematiky (Hana Kábová)
 • Milan Ducháček, Z anarchisty knížecím archivářem. Václav Chaloupecký: léta zrání československého historika (1904–1918), Marginalia historica, 2012 (hkb)

 

Seznam autorů / List of Authors (pdf)

 

Resumé

Martina Šumová, Česká akademie věd a umění, její kancelář a oběh písemností (1890–1952)

Resumé: Článek se věnuje fungování kanceláře České akademie věd a umění a jejím písemnostem. První část práce je zaměřena na funkcionáře. Nejprve je popsán způsob volby a počty členů Akademie, dále následuje přehled o funkcionářích, předsedech a prezidentech, generálních sekretářích (později generálních tajemnících), jejich pravomocích a faktickém podílu na vyřizování dokumentů. Každý z funkcionářů je zde krátce představen. U generálních sekretářů (později tajemníků) si můžeme povšimnout, že stejnou funkci zastávali zpravidla i ve své třídě, což jim bylo dobrou průpravou. Druhá část se věnuje pracovníkům kanceláře Akademie, počínaje ředitelem kanceláře, přes tajemníka a další zaměstnance až k manipulantovi. Jsou popsány jejich kompetence a podíl na tvorbě písemností. Taktéž i zde jsou jednotlivé osoby krátce představeny. Poslední část popisuje oběh, způsob evidence, vyřizování a následné ukládání písemností. Charakterizuje základní typy písemností Akademie. Snaží se zachytit a popsat všechny úkony, které byly s dokumentem provedeny od chvíle, kdy byl doručen do Akademie, až po jeho vyřízení a odeslání. Stejně tak popisuje vznik dokumentů vlastních. Všímá si též původního uložení, možností vyhledávání ve spisech a následného uspořádání dokumentů v dnešním archivním fondu České akademie věd a umění. Jednou z příloh je seznam nejvýznamnějších funkcionářů celé Akademie, jednotlivých tříd a správní komise, tedy všech těch, kdo se podíleli na tvorbě zásadních dokumentů Akademie.

Resumé: Czech Academy of Sciences and Arts, its Office and circulation of documents
The article deals with the functioning of the Offices of the Czech Academy of Sciences and Arts and its documents. The first part is devoted to the officials. First is described the method of electing and numbers of members of the Academy, followed by an overview of the officers, chairmen and presidents, general secretaries, their authority and describes their real participation on handling of documents. Each of the officials is briefly introduced. For general secretaries we can note that they normally held the same function in its class, allowing them to good preparation. The second part deals with the office staff of the Academy, from the director of the office, through the secretary-general and other staff to the handler. It describes their skills and shear in the formation of the document. Also, here are individuals briefly introduced. The last part describes the circulation, the method of recording, processing and subsequent storage of documents. It describes the basic types of documents. It tries to capture and describe all acts that were made with the document since it was delivered to the Academy, to its processing and dispatch. Similarly it describes the formation of own documents. Also notes the original order, the search options in the files and the subsequent arrangement of documents in today´s archival resources of the Czech Academy of Sciences and Arts. One of the attachments id a list of the most important functionaries throughout the Academy, the classes and the Administrative Commission, that all those who participated in the creation of key documents of Academy. (Translated by Martina Šumová.)
Keywords: Czech Academy of Sciences and Arts; Office; Circulation, method of processing and storage of documents; First half of the 20th century.

 

Kristina Uhlíková, Zapojení německy píšících badatelů do dvou projektů soupisů památek v českých zemích

Resumé: Studie se zabývá historií projektu uměleckohistorické topografie (Soupisu památek historických a uměleckých v království Českém) zahájeného v 90. letech 19. století Archeologickou komisí České akademie věd a umění ve výrazném předstihu před dalšími zeměmi monarchie a na odborně velmi vysoké úrovni. V centru pozornosti příspěvku stojí především vývoj vzájemné spolupráce českých a německých odborníků. Historici umění německé národnosti žijící v českých zemích se do projektu zapojili poprvé roku 1914, kdy jejich představitelé ze Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách uzavřeli s představiteli Archeologické komise smlouvu o vzájemné spolupráci, přičemž němečtí badatelé se chtěli na projektu podílet zpracováním svazků mapujících uměleckohistorický fond okresů s převahou německého obyvatelstva. Po nuceném útlumu činnosti obou institucí během první světové války se spolupráci opětovně podařilo navázat až roku 1923, kdy odezněl nacionalistický zápal z české strany a německá Společnost v nových politických poměrech konsolidovala svoji existenci. Vzájemná spolupráce na projektu byla pro obě strany skutečně výhodná. Obě instituce měly řízení redakce vybraných svazků plně ve svých rukou. Německá strana se zapojila do projektu po odborné stránce velmi kvalitního, navíc měla zajištěno publikování svazků pro české okresy i v německém jazyce. České straně naopak německý partner přislíbil vydat pro ni obtížně realizovatelné soupisy okresů s převahou německého obyvatelstva. Tato nesporná oboustranná výhodnost byla jistě i důvodem nepřerušení spolupráce na okresních soupisech a nově i na stručnější edici, tzv. českém Dehiovi vydávaném pod záštitou Ministerstva školství a národní osvěty Státním fotoměřickým ústavem, ani během 30. let 20. století, kdy sílily separatistické tendence německé menšiny v Československu. Až po ustanovení Protektorátu Čechy a Morava bylo rozhodnuto o nové organizaci obou projektů v návaznosti na nové teritoriální rozdělení bývalých českých zemí.

Resumé: Involvement of the German writing researchers into the two projects of inventories of the art sights in the Czech lands
The text is dealing with the history of project of the art-historical topography (Inventory of historical and art sights in the Bohemian Kingdom) launched in 90s of the 19th Century by the Archaeology Commission of Czech Academy of Science and Art advancing substantially other countries of the monarchy pursued highly professionally. Hence, the contribution is focusing especially on the development of mutual co-operation of the Czech and German specialists. The historians of art of the German nationality living in the Czech lands were engaged in the project firstly in 1914, when their representatives from the Society for supporting German Science, Art and Literature in Bohemia concluded an agreement with the representatives of Archaeology Commission on mutual co-operation with the German research workers intending to take part in the project by mean of processing bundles mapping the art-historical fund of the counties with the prevailing German inhabitants. Upon the enforced cease of activities of both institutions during WWI, the co-operation was successfully resumed as late as in 1923, when the nationalist enthusiasm of the Czech side faded away and the German Society consolidated its existence in new political circumstances. Mutual co-operation on the project was really favourable for both sides. Both institutions kept the management of editorial works of the selected bundles fully under their own control. The German side got involved into the project of professionally very high quality, and in addition, it was ensured with the publication of bundles also in German language for the Czech counties. On the other hand, the Czech side was promised by the German partner to have the inventories of counties of the prevailing German inhabitants published with such inventories to be pursued hardly by the Czech side. This undoubtedly mutual favourableness definitely served a reason of not ceasing the co-operation on county inventories and newly also on the much more concise publication of a so called Czech Dehio published under the auspices of Ministry of Education and National Enlightenment by the State Institute of Photo-measurement neither in 30s, when the separatist tendencies of the German minority in Czechoslovakia were gaining strength. Only after establishing the Protectorate Bohemia and Moravia a decision was taken on new organization of both projects so as to be in accordance with new territorial division of the former Czech lands. (Translated by Ivan Majerčin.)
Keywords: Sight Inventories; Archaeology Commission of Czech Academy of Science and Art (CASA); Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen; historiography of History of Art.

 

Věra Dvořáčková, „Znovunalezené“ Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého

Resumé: Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého, které nebyly nikdy knižně vydány, se v roce 2011 (55 let od vydání posledního dílu PSJČ) dočkaly svého zveřejnění. Rukopis byl vyhledán v Archivu AV ČR, odkud se nakrátko vrátil zpátky do Ústavu pro jazyk český, a byl převeden do elektronické podoby. Do rukopisu, který se nachází ve formě jednotlivých lístků s heslovými slovy, nebylo přitom nijak obsahově zasahováno, a tak se zájemci mohou na stránkách ÚJČ AV ČR, v. v. i. (http://bara.ujc.cas.cz/bara/) seznámit s původní nedokončenou podobou Dodatků. Dodatky (ostatně jako celý PSJČ) se materiálově opíraly o lístkový lexikální archiv ÚJČ, zvláště o jeho druhou vrstvu, z níž vycházel i první normativní slovník češtiny Slovník spisovného jazyka českého. Četné shody s heslářem SSJČ byly jedním hlavních důvodů, proč Dodatky nakonec nikdy nevyšly. Jejich existence je nicméně významná zejména tím, že věrně ilustrují podobu českého lexika druhé poloviny čtyřicátých a takřka celých padesátých let, včetně mnohých neologismů, jež se do SSJČ pro svou krátkou životnost nedostaly a které (z lingvistického hlediska) dotvářejí komplexní obraz celospolečenských změn v Československu té doby.

Resumé: Addenda to Příruční slovník jazyka českého
Addenda to Příruční slovník jazyka českého (‘Desk Dictionary of the Czech Language’) that had never been printed were published in 2011, 55 years after the issue of the last volume of the Dictionary. The manuscript was found in the Archives of the Academy of Sciences of the Czech Republic and was temporarily transferred back to Ústav pro jazyk český AV ČR (Institute for the Czech Language ASCR) to be converted into digital form. No modifications at all were made to the manuscript, consisting of cards with headwords, and the public may use the original incomplete work of the Addenda at the website of the Institute for the Czech Language at http://bara.ujc.cas.cz/bara/. The Addenda, just like the entire Dictionary, were based on the lexical archive of the Institute in the form of cards, especially the second layer on which the standardising Czech dictionary, Slovník spisovného jazyka českého (Dictionary of the Standardised Czech Language), was based. Numerous conformities with the headword base of the Standardised Language dictionary were one of the main reasons the Addenda were never published. However, their existence is important especially because they are a credible description of the Czech lexicon of the latter half of the 1940’s and almost the whole of the 1950’s, including many neologisms which were not included in the Standardised Language dictionary as they were only in use for a short time and which, from the linguistic point of view, help to provide a comprehensive picture of the major social changes under way in Czechoslovakia at that time.(Translated by Hynek Zlatník.)
Keywords: Addenda to the Desk Dictionary of the Czech Language; Institute for the Czech Language; lexicography.

 

Hana Kábová, Josef Vítězslav Šimák a T. G. Masaryk (Setkávání a míjení historika s filozofem a státníkem)

Resumé: Editovaný nevelký soubor 21 (respektive 22) kusů korespondence historika J. V. Šimáka s prezidentem T. G. Masarykem, jeho kancléřem Přemyslem Šámalem a Kanceláří prezidenta republiky z let 1919–1931 dokládá povahu vztahu osobností, které se v rovině odborné i osobní míjely, ale v rovině státně politické a společenské se nemohly zcela opomenout. Korespondence obsahuje jak úřední tak osobní dopisy (osobní dopisy psal ale pouze Šimák, nikoliv Masaryk) a dobře ilustruje fungování Kanceláře prezidenta republiky. Dokládá Šimákovo postavení v historické vědě, jeho nelehkou pozici univerzitního profesora nového oboru (historické vlastivědy československého státu na Karlově univerzitě) a jeho stálý zřetel k podpoře vlastivědného bádání i osvětové práce.

Resumé: Šimák and Masaryk (How the historian and the philosopher-statesman crossed paths and met)
This modest edited collection of some 21 (or 22) items of correspondence between the historian Josef Vítězslav Šimák and President Tomáš Garrigue Masaryk, his Chancellor Přemysl Šámal and the Office of the President of the Republic between 1919 and 1931 illustrates the nature of relations between these figures, who at a professional and personal level only crossed paths, but who at the state-political and the social level could not entirely ignore one other. This correspondence contains both official and personal letters (though only Šimák, not Masaryk, wrote the personal letters) and clearly depicts operations at the Office of the President of the Republic. It also demonstrates Šimák's standing in historical studies, his awkward position as a university professor in a new field (Czechoslovak state historical "homeland" studies at Charles University) and his ongoing interest in support for homeland studies research and public education work. (Translated by Melvyn Clarke.)
Keywords: J. V. Šimák; T. G. Masaryk; Office of the President of the Republic; publication of correspondence.

ISSN:

1803-9448

Number of pages:

132

Year of publication:

2013

Volume:

5

Volume / Issue:

05/1

Log in