Pokyny pro autory rukopisů monografií a edic vydávaných MÚA

 

1) Nepoužívat nadbytečné formátování

 • Pro hladký průběh prací je nutné, aby text rukopisu neobsahoval žádné nadbytečné formátování a snahy o „grafickou úpravu“ ani vložené obrázky.

2) Titulky

 • Texty mívají až několikanásobnou hierarchii titulků. Ty není třeba nijak zvlášť formátovat. Buď je možné použít vestavěný systém stylů ve Wordu a titulkům přiřadit příslušnou úroveň (1; 1.1; 1.1.1), nebo psát titulky bez jakýchkoli zvýraznění a do vytištěného paré pak naznačit jednotlivé úrovně a opatřit rukopis příslušnou legendou (např. barevně: červená = titulek 1. úrovně, zelená = 2. úroveň atd.).

3) Upozornění na nejčastější chyby:

 • před interpunkčními znaménky (např. tečka, čárka, vykřičník) nepište mezeru, ale před přední závorkou ano, a to i v pozicích: ...možnost vyloučil (!), ale ostatní...;
 • za interpunkčními znaménky pište mezeru vždycky, za koncovou závorkou jen tehdy, nenásleduje-li interpunkční znaménko, např.: ...možnost vyloučil (!) a nedíval se...;
 • rozlišujte procenta a procentní: 1 % = jedno procento, 1% = jednoprocentní
 • při psaní apostrofu nepoužívejte ´ (čárka), ale ’ (apostrof);
 • rozlišujte spojovník - („krátká pomlčka“, např. bude-li, česko-německý) a pomlčku – („dlouhá pomlčka“, např. 1918–1938), pro pomlčku v editoru Word užijte CTRL a znak mínus na numerické klávesnici, nebo --
 • při použití trojtečky (např. v případě vynechání textu v citaci) dejte pozor, abyste použili znak trojtečky, a ne tři po sobě jdoucí tečky. Měl by se automaticky vytvořit po odklepnutí mezery (je to jeden znak).
 • Dlouhá pomlčka s mezerami po obou stranách se píše v následujících případech:
  • při spojení dvou opozit (např. černý – bílý, nahoru – dolů);
  • v bibliografii mezi jmény dvou autorů (Urbanitsch, P. – Rumpler, H. nebo J. Kuklík – J. Gebhart);
  • v bibliografii mezi názvy dvou míst vydání (Wien – München);
 • Dlouhá pomlčka bez mezer se píše v následujících případech:
  • při označení svazků, stran, veršů, roků, staletí apod. (I–IV, s. 356–357, 1997–1998, 3.–4. stol.);
  • strany i letopočty vypisujeme vždy celé, např. s. 325–326 (nikoli 325–6), 1911–1914 (nikoli 1911–4); století uvádíme číslicí, příslušná léta naopak rozepisujeme, např. devadesátá léta 19. století (nikoli: 90. léta devatenáctého století);
 • mezi iniciálami píšeme tečku a mezeru (např. Hegel, G. W. F.).

4) Poznámky pod čarou

 • Odkaz v textu se obvykle nachází za interpunkčními znaménky.

5) Citační úzus publikací MÚA

 • Pro rukopisy vycházející mimo ediční řady MÚA platí citační úzus podle časopisu Střed. Ostatní rukopisy zařazené do některé z edičních řad či do některého čísla ústavního periodika respektují příslušný citační styl řady, resp. časopisu.