Nalezen v překladu. Emil Saudek a židovsko-česko-německé interakce v „kreativním prostředí“ Vídně

Standardní projekt podpořený Grantovou agenturou ČR, identifikační kód GA18-06264S

Příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Spolupříjemce: Institut pro studium literatury, o. p. s.

Členové týmu:

Lucie Merhautová (řešitelka), Ines Koeltzsch, Vratislav Doubek, Václav Petrbok (za MÚA)

Michal Topor (spoluřešitel), Josef Vojvodík, Štěpán Zbytovský, Anežka Libánská (za IPSL)

Doba řešení: 2018–2020

 

Projekt se zaměřuje na překladatelství a kulturní transfery na příkladu Emila Saudka, významného překladatele Otokara Březiny, J. S. Machara, Vojtěcha Rakouse či T. G. Masaryka, v kontextu „ kreativního prostředí“ Vídně první čtvrtiny 20. století. Předmětem výzkumu jsou židovsko-česko-německé interakce, prolínání a propojování různých skupin a okruhů prostřednictvím překládání, a to jak na poli umění a politiky ve Vídni, tak v literatuře mezi Vídní, Prahou a dalšími prostory (Berlínem, Lipskem, Vysočinou, Brnem ad.).

Překlad zkoumáme jednak jako prostředek Saudkovy sociokulturní integrace, jednak ve svém významu pro rozvoj české a německé literatury, obzvláště v momentu estetických proměn kolem roku 1910. Sledováno bude utváření Saudkova konceptu Vídně jako „mostu do Evropy“ pro českou literaturu a proměny sbližovacího programu zapříčiněné jednak první světovou válkou a rokem 1918, jednak proměnami estetické moderny (symbolismus, expresionismus, poválečná avantgarda).

 

Hlavní plánované knižní výstupy:

 • edice článků a dokumentů, která představí překladatelskou a organizační činnost, jeho duchovní obzor i rozvětvenou síť kontaktů česky čtoucím čtenářům,
 • německá kolektivní monografie, která představí Emila Saudka v různých historických, kulturních a literárních kontextech.

 

Výsledky projektu za MÚA AV ČR:

zde.

 

Studie:

 • Michal Topor: Emil Saudek neboli Homo translatorus. In: Slovo a smysl – Word & Sense, 2019, 16, č. 31, 101–122.
 • Lucie Merhautová: Mauer, oder Brücke? Deutsch-tschechische Vermittlungskonzepte am Anfang des 20. Jahrhunderts am Beispiel der Zeitschriften Das Literarische Echo und die Čechische Revue. In: Arnošt Kraus. Ed. S. Höhne – V. Petrbok, Böhlau: Wien (v tisku).
 • Lucie Merhautová: Service to the New State? Emil Saudek and Camill Hoffmann as Translators of T. G. Masaryk’s Texts. In: Zeitschrift für Slavische Philologie (v tisku).
 • Texty Emila Saudka s úvodním komentářem uveřejněné dvojjazyčně v rámci česko-německého e-fora Institutu pro studium literatury:
 • Emil Saudek: Naše poslání (Epištola k těm, kteří nelenili), Kalendář česko-židovský 38, 1918–1919, Praha: Spolek českých akademiků židů, 1918, s. 52–56.
 • Emil Saudek: Kulturbastard (O Hugo Sonnenscheinovi), Slavisches Tagblatt 2, 26. 2. 1911, č. 91, s. [1], 28. 2., č. 92, s. [1]–2; podepsáno Dr. Emil Saudek.

 

Činnost v roce 2018:

 • bibliografie článků a překladů (excerpta v časopisech a novinách),
 • zpracování pozůstalosti Emila Saudka,
 • archivní výzkum v Česku a v zahraničních archivech,
 • přepisy korespondencí a tištěných textů.

 

Činnost v roce 2019:

 • uspořádání mezinárodní konference Found in translation? The aesthetic and sociocultural functions of literary translation in Europe between 1890 and 1939 ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze (30. – 31. 5. 2019);
 • excerpta v řadě periodik a zpracovávání bibliografie článků a překladů;
 • přepisy a editace článků a korespondencí;
 • příprava českojazyčné monografie (maketa, texty);
 • příprava několika odborných studií;
 • pracovní cesty členů řešitelského týmu do Vídně, Berlína, Mnichova, Erfurtu; do regionálních archivů v Jihlavě, Ždáru nad Sázavou ad.