Nalezen v překladu. Emil Saudek a židovsko-česko-německé interakce v „kreativním prostředí“ Vídně

Standardní projekt podpořený Grantovou agenturou ČR, identifikační kód GA18-06264S

Příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Spolupříjemce: Institut pro studium literatury, o. p. s.

Členové týmu:

Lucie Merhautová (řešitelka), Ines Koeltzsch, Vratislav Doubek, Václav Petrbok (za MÚA)

Michal Topor (spoluřešitel), Josef Vojvodík, Štěpán Zbytovský, Anežka Libánská (za IPSL)

Doba řešení: 2018–2020

 

Projekt se zaměřuje na překladatelství a kulturní transfery na příkladu Emila Saudka, významného překladatele Otokara Březiny, J. S. Machara, Vojtěcha Rakouse či T. G. Masaryka, v kontextu „ kreativního prostředí“ Vídně první čtvrtiny 20. století. Předmětem výzkumu jsou židovsko-česko-německé interakce, prolínání a propojování různých skupin a okruhů prostřednictvím překládání, a to jak na poli umění a politiky ve Vídni, tak v literatuře mezi Vídní, Prahou a dalšími prostory (Berlínem, Lipskem, Vysočinou, Brnem ad.).

Překlad zkoumáme jednak jako prostředek Saudkovy sociokulturní integrace, jednak ve svém významu pro rozvoj české a německé literatury, obzvláště v momentu estetických proměn kolem roku 1910. Sledováno bude utváření Saudkova konceptu Vídně jako „mostu do Evropy“ pro českou literaturu a proměny sbližovacího programu zapříčiněné jednak první světovou válkou a rokem 1918, jednak proměnami estetické moderny (symbolismus, expresionismus, poválečná avantgarda).

 

Hlavní plánované knižní výstupy:

  • edice článků a dokumentů, která představí překladatelskou a organizační činnost, jeho duchovní obzor i rozvětvenou síť kontaktů česky čtoucím čtenářům,
  • německá kolektivní monografie, která představí Emila Saudka v různých historických, kulturních a literárních kontextech.

 

Na čem pracujeme v prvním roce 2018:

  • bibliografie článků a překladů (excerpta v časopisech a novinách),
  • archivní výzkum v Česku a v zahraničních archivech,
  • přepisy korespondencí a tištěných textů.