pavlicek@mua.cas.cz

Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

 • +420 286 010 580
A 211

Curriculum Vitae

Vzdělání:

 • 2008–2015: doktorské studium, FF UK Praha (české moderní dějiny) v rámci společného vedení „Co-tutelle“ na Ludwig-Maximilians-Universität München (obory: dějiny středovýchodní Evropy / katolická teologie)
 • 2009: PhDr., FF UK, Praha.
 • 2008: Mgr., FF UK, Praha.
 • 2006: Bc., FF UK, Praha.

Badatelské zaměření:

 • sociální a kulturní dějiny střední Evropy 19. a 20. století
 • náboženské a církevní dějiny
 • dějiny vědy
 • politické dějiny (parlamentarismus)

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • 2016–2018: člen týmu bilaterálního mobilitního projektu Exchange of Inspiration and Knowledge in Communication of Czech and Polish Scientists (MÚA AV ČR, v. v. i. – Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie)
 • 2015–2017: člen týmu v projektu Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu, GA ČR, 15-17092S (MÚA AV ČR, v. v. i.)
 • 2014–2018: člen týmu v projektu Zhodnocení a interpretace fotografického fondu Archivu Akademie věd ČR, podpořeného z prostředků MŠMT – Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (FAMU – MÚA AV ČR, v. v. i.)
 • 2010–2012: člen týmu v projektu Náboženské kultury v Evropě XIX. a XX. století, GA ČR, P405/10/J060 (FHS UK)
 • 2009–2010: člen týmu v projektu Individuální a kolektivní mecenát a kultura veřejného daru v občanské společnosti, GA ČR (HiÚ AV ČR, v. v. i.)

Pedagogická činnost od roku 2010:

VOŠ Evangelikální teologický seminář Praha, církevní dějiny

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2014–dosud: člen redakční rady Práce z dějin Akademie věd
2012–dosud: člen redakční rady Národního technického muzea

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010 (delší než 1 měsíc)

10/2009 – 9/2010: člen doktorandského kolegia Religiöse Kulturen, LMU München, Mnichov, Německo

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914), Praha: Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2017. ISBN 978-80-200-2771-9 / ISBN 978-80-87782-71-2

Redakce kolektivních monografií

 • FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – PAVLÍČEK, Tomáš W. a kol. Kněžské identity v českých zemích (1820–1938), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-567-3
 • HLAVAČKA, Milan – POKORNÁ, Magdaléna – PAVLÍČEK, Tomáš W. (eds.) Collective and Individual Patronage (Mécénat) and the Culture of Public Giving in the Civil Society – Kollektives und individuelles Mäzenat und die Kultur der öffentlichen Gabe in der bürgerlichen Gesellschaft. Praha, Historický ústav 2010.

Studie v  recenzovaných časopisech

 • PAVLÍČEK, Tomáš W. – TOMSOVÁ, Petra, ve spolupráci s Blankou HNULÍKOVOU a Vlastou MÁDLOVOU. Vybrané fotografie J. V. Daneše z cesty kolem světa. Interpretace a restaurátorské zhodnocení části fotografického fondu, Práce z dějin Akademie věd 8, 2016, 1, s. 44–87.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. „Čelakovský – ausserordentlich ruhig“. Otázka generací a loajalit v české politice, Právněhistorické studie 45, 2015, 1, s. 127–137.
 • BORÝSKOVÁ, Štěpánka – MÁDLOVÁ, Vlasta – PAVLÍČEK, Tomáš W. Fotografické archiválie ve fondech Archivu AV ČR dvanáct let po povodni, Práce z dějin Akademie věd, 6, 2014, 1, s. 21–48.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Je konverze změnou náboženství, nebo náboženskou změnou? Možnosti a meze historického výzkumu přelomu 19. a 20. století, Střed/Centre 3, 2011, 1, s. 9–38.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Náboženské kultury a význam pojmu konverze v zemích střední Evropy s ohlédnutím na uplynulé půldruhé století (1861–2011), Theologia vitae 4, 2011, 1, s. 41–67.

Studie v kolektivních monografiích

 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Katholizismus in der Moderne. Religiöser Wandel und die Positionierung des Klerus in Böhmen und Bayern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Tschechien und Bayern. Gegenüberstelungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hrsg. von Milan Hlavačka – Robert Luft – Ulrike Lunow. München: Collegium Carolinum, 2016, s. 169–184.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Idea akademii narodowej w transferze kulturowym między Wiedniem, Krakowem a Pragą. Próby reformy Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego – Josef Jireček i Josef Hlávka, in: Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015). Red. Jerzy Wyrozumski. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016, s. 89–100.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Repräsentationspolitik als Beruf und Berufung. Die tschechischen Mitglieder des Herrenhauses des Reichsrates, in: Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext. Hrsg. von Franz Adlgasser, Jana Malínská, Helmut Rumpler, Luboš Velek. [Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie, Band 35] Wien, Verlag der ÖAW 2015, S. 73–90.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Die Idealkarriere für eine Berufung in das cisleithanische Herrenhaus. Der Habsburger Parlamentarismus und die tschechisch-böhmische Politik, in: Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860–1990 [Reihe Parlamente in Europa, Bd. 3], hrsg. von Adéla Gjuričová, Andreas Schulz, Luboš Velek, Andreas Wirsching [Berlin, Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien], Düsseldorf, Droste Verlag 2014, s. 83–104.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Konverze na cestě k moderní době. Změny náboženství, motivy konvertitů a lokální náboženské změny v Čechách 2. poloviny 19. století, in: Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století, ed. Miloš Havelka, Praha, Pavel Mervart 2012, s. 211–259.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Polite persuasion in the culture of giving. Influence of communication strategies on the formation of Josef Hlávka’s patronage style, in: Collective and Individual Patronage (Mécénat) and the Culture of Public Giving in the Civil Society – Kollektives und individuelles Mäzenat und die Kultur der öffentlichen Gabe in der bürgerlichen Gesellschaft. Eds. Milan Hlavačka – Magdaléna Pokorná – Tomáš W. Pavlíček, Praha, Historický ústav 2010, s. 342–361.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Povolání duchovního v náboženských kulturách v Čechách na sklonku 19. století, in: Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780–1918), Eds. Zdeněk R. Nešpor – Kristina Kaiserová, Ústí nad Labem, Albis international 2010, s. 160–180.