horak

PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D.

 • +420 286 010 587
B 306

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2003–2014: Mgr., PhDr., PhD., FF UK, Praha.
2007–2011: Mgr., FSV UK, Praha.

Badatelské zaměření:

Moderní české dějiny; Dějiny české levice; Paměť a komemorace

Výzkumné projekty od r. 2010:

Člen týmu: Okresní hejtman jako představitel státní správy v regionu. Proměny výkonu státní moci v Čechách v letech 1868-1945.

Člen týmu: Konstruování národní identity: Státní svátky za první Československé republiky, GA ČR, 2014-2016.

Člen týmu: Česká politická pravice v osudových letech 1938–1945, GA ČR, 2012-2015.

Člen týmu: Edvard Beneš, Němci a Německo, GA ČR, 2010-2014.

Pedagogická činnost od roku 2010:

FF UK, Ústav českých dějin

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Horák, Pavel. Stranické legitimace, vážení! Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948–1953). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 280 s. ISBN 978-80-7422-412-6 (NLN). ISBN 978-80-7308-639-8 (FF UK).
 • Horák, Pavel. Bohumil Laušman – politický životopis. Riskantní hry sociálnědemokratického lídra. Praha : Mladá fronta, 2012.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Kvaček, Robert ; Tomeš, Josef a kol. (eds). Mnichovská krize. Memoárové poznámky na okraj tragických dnů utrpení a hanby. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 419 s. ISBN 978-80-7422-493-5.
 • Kvaček, Robert ; Tomeš, Josef a kol. (eds). Jiří Havelka. Dvojí život : Vzpomínky protektorátního ministra. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 295 s. ISBN 978-80-7422-357-0.
 • Hájková, Dagmara ; Horák, Pavel. Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek I (1896-1919). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 444 s. ISBN 978-80-87782-30-9.

Studie v impaktovaných časopisech

 • Hájková, Dagmar ; Horák, Pavel. Oslavy narozenin prezidentů v meziválečném Československu. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2015, roč. 7, č. 2, s. 32-58. ISSN 1803-9243.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Horák, Pavel. Svátek práce v Protektorátu Čechy a Morava. Historie – Otázky – Problémy. 2016, roč. 8, č. 1, s. 90–91. ISSN 1804-1132.
 • Horák, Pavel. "I Do Ask for Respect for My Entire Individuality!" Young Edvard Beneš’s Thoughts on Nation and Nationalism (1905–1911). Dvacáté století - The Twentieth century. 2012, -, č. 2, s. 168-177. ISSN 1803-750X.
 • Horák, Pavel. K publicistice poúnorového sociálnědemokratického exilu (1948-1953). Perspektiva Blažeje Vilíma a Bohumila Laušmana. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2011, roč. 180, 1/2, s. 32-53. ISSN 1214-0627.

Studie v kolektivních monografiích

 • Horák, Pavel. Tisk jako historický pramen. In Čechurová, J. ; Randák, J. (edd.). Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha : Nakladatelství Lidové noviny / Filozofická fakulta UK v Praze, 2014, s. 343–359. ISBN 978-80-7422-309-9 (NLN). ISBN 978-80-7308-556-8 (FF UK).
 • Horák, Pavel. Dějiny každodennosti. In Čechurová, J. ; Randák, J. (edd.). Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha : Nakladatelství Lidové noviny / Filozofická fakulta UK v Praze, 2014, s. 699–712. ISBN 978-80-7422-309-9 (NLN). ISBN 978-80-7308-556-8 (FF UK).
 • Horák, Pavel. "Máte s sebou stranickou legitimaci?" Komunikace sociálnědemokratické strany s veřejností v počátcích poúnorového exilu. In Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 213-235. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Konrád, Ota ; Küpper, R. ; Kalivodová, Eva ; Alexander, M. ; Šepták, M. ; Šmíd, M. ; Majewski, P. M. ; Brandes, D. ; Smetana, Vít ; Pehr, Michal ; Hauner, M. ; Horák, Pavel ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard ; Sommer, Vítězslav ; Bednařík, P. ; Hudek, A. ; Franzen, K. E. ; Weger, T. ; Kunštát, Miroslav. Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 306 s. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum : 129). ISBN 978-3-525-37302-6.