cart
0

Fonds of the Czechoslovak Academy of Sciences (CSAS) and
the Czech Academy of Sciences (CAS)

The archival fonds of all bodies, units and institutes of the Czechoslovak Academy of Sciences (CSAS) from the entire period of its existence from 1952 to 1992 and of the Czech Academy of Sciences (CAS) since 1993. The overview is systematically divided according to the types of originators of individual archival fonds. Institutes of the CSAS and the CAS are listed together, as many of them have operated continuously regardless of the reorganisation of the leading bodies of the Academy of Sciences.

Fonds of the Czechoslovak Academy of Sciences (CSAS)

Vládní komise pro vybudování ČSAV

Goverment Committee for the Construction of CSAS
Abbreviation:
NAD ID: 38
Date range: (1946) 1952
Provenance: Vládní komise pro vybudování Československé akademie věd (1952)

Komise byla zřízena usnesením vlády z 15. ledna 1952; v jejím čele stál volený užší výbor. Činnost původně probíhala ve čtyřech sekcích: matematicko-přírodovědné, biologické, technické a společenských věd; ve 2. pololetí 1952 v osmi sekcích (dále členěny). Práce komise byla završena vypracováním zákona o Československé akademii věd a jeho přijetím 29. října 1952. Úkol komise bylo prozkoumat stav vědy a posoudit perspektivy budoucího rozvoje, zhodnotit existující vědecká pracoviště a zvážit předpoklady pro jejich začlenění do ČSAV, popř. vytipovat nová, vybrat kandidáty pro členství v nové akademii a připravit příslušný zákon.

Materiály o vzniku ČSAV, vědeckých ústavů a začleňování vědeckých společností do jednotné organizace, o spolupráci s vysokými školami, písemnosti o likvidaci starších vědeckých institucí.

Detail

Valná shromáždění členů ČSAV

General Assembly of CSAS Members
Abbreviation: VS ČSAV
NAD ID: 39
Date range: 1952 - 1991
Provenance: Valná shromáždění ČSAV (1952-1963); Valná shromáždění členů ČSAV (1963-1992)

Tento vrcholný orgán Akademie (v letech 1952–1963 byla označována jako valná shromáždění ČSAV) byl tvořen všemi členy ČSAV a scházel se zpravidla jednou ročně. Podle stanov měla shromáždění rozhodovat o zásadních otázkách činnosti a organizace ČSAV, projednávat zprávu presidia o činnosti Akademie, určovat hlavní směry dalšího rozvoje apod.

Dokumenty o přípravě a průběhu valných shromáždění členů ČSAV, prezenci, přepisy stenografických záznamů ze shromáždění, usnesení.

Detail

Nedohledán při GI 2012: Plenární zasedání ČSAV

Plenary Sessions of the CSAS
Abbreviation:
NAD ID: 40
Date range: 1952 - 1967
Provenance: Presidium ČSAV (1952-1992)

Plenární zasedání byla mimořádným shromážděním členů ČSAV zpravidla slavnostního rázu, jež byla svolávána buď na počest různých výročí, pro „řešení závažných problémů“ nebo z ideologických důvodů.

Záznamy o organizaci a průběhu zasedání, podklady pro jednání, diskusní příspěvky, pozvánky apod.

Detail

Presidium ČSAV

Presidium of the CSAS
Abbreviation: P ČSAV, PK ČAV
NAD ID: 41
Date range: 1952 - 1992
Provenance: Presidium ČSAV (1952-1992); Přípravná komise České akademie věd (1969)

Nejvyšší řídící orgán Akademie v době mezi zasedáními valných shromáždění; složení – předseda (resp. president), místopředsedové (resp. náměstci presidenta), generální sekretář (resp. hlavní vědecký sekretář, vědecký sekretář) a členové bez bližší specifikace. Členové presidia zpočátku voleni valným shromážděním, později jmenováni, resp. potvrzováni i vládou. Vydávání zásadních pokynů pro činnost Akademie (projednání a schvalování plánů badatelské činnosti, zřizování a rušení vědeckých pracovišť, sestavování rozpočtu a hospodaření s rozpočtovými prostředky ad.), dohled na realizaci usnesení vlády a orgánů KSČ týkajících se Akademie a usnesení valných shromáždění, jimž dle stanov odpovídal za svou činnost. Od roku 1990, kdy existoval také Výbor prezídia pro řízení pracovišť ČSAV v České republice, měl na starosti pouze otázky týkající se celé federace, tj. zahraniční agendu, přípravu nového zákona o Akademii věd, členské otázky a přípravu valných shromáždění.

Zápisy ze zasedání presidia a případně i materiál k jednotlivým projednávaným bodům – základní dokumenty k poznání vývoje, organizačních změn a činnosti ČSAV. V období od ledna do listopadu 1969 plnila většinu úkolů presidia ve vztahu k pracovištím na území tehdejší České socialistické republiky Přípravná komise České akademie věd, složená z českých členů presidia ČSAV.

Detail

Výbor presidia ČSAV

CSAS Presidium Committee
Abbreviation: VP ČSAV
NAD ID: 42
Date range: 1953 - 1992
Provenance: Výbor presidia ČSAV (1952-1961); Byro presidia ČSAV (1970-1982); Kolegium předsedy ČSAV (1982-1992)

Užší sbor presidia (stejnou funkci mělo od r. 1970 Byro presidia a od r. 1982 Kolegium předsedy) byl tvořen presidentem Akademie, jeho náměstky, hlavním vědeckým sekretářem, popř. jeho zástupcem a dalšími členy, určenými presidiem z jeho úřadu. Na starosti měl přípravu jednání presidia a realizaci jeho usnesení; vlastní usnesení výboru podléhala zpětnému schválení presidia.

Chronologicky řazený soubor zápisů ze zasedání výboru presidia, doklady o prezenci, event. podkladové materiály k jednotlivým bodům programu jednání apod.

Detail

Výbor presidia pro řízení pracovišť ČSAV

Presidium Committee for the Management of CSAS Institutions in the Czech Republic
Abbreviation: VPŘP ČSAV
NAD ID: 557
Date range: 1990 - 1993
Provenance: Výbor presidia pro řízení pracovišť ČSAV v České republice (1990-1992); Výbor pro řízení pracovišť AV ČR (1993)

Výbor vznikl po listopadu 1989; byl složen z volených zástupců pracovišť ČSAV jako doprovodný sbor k Prezídiu ČSAV; složen byl z pěti (českých) místopředsedů ČSAV, z nichž jeden byl zároveň předsedou Výboru, a dalších devíti členů a vědeckého tajemníka. Na starosti měl správu chodu Akademie věd pro Českou republiku a jejích pracovišť, tj. otázky organizační, hospodářské atp.

Soubor zápisů a materiálů ze zasedání výboru.

Detail

Sekretariát předsedy ČSAV akademika Františka Šorma

Secretariat of Academician František Šorm, CSAS President
Abbreviation:
NAD ID: 43
Date range: (1953) 1964 - 1969 (1970)
Provenance: Sekretariát předsedy ČSAV akademika Františka Šorma (1964-1969)

Během funkčního období první hlavy ČSAV Zdeňka Nejedlého (1952–1962, s titulem president) neexistoval ve výkonném aparátu ČSAV samostatný sekretariát jejího nejvyššího představitele a jeho funkci vykonával jednak sekretariát presidia ČSAV, jednak samostatný sekretariát Z. Nejedlého jako ministra školství (pokud se dochovaly, jsou písemnosti z agendy Nejedlého jako presidenta ČSAV uloženy v Archivu AV ČR jako součást jeho pozůstalosti, viz oddíl osobních fondů). Po jeho smrti se rozsah agendy předsedy rychle zvětšoval, proto při reorganizaci sekretariátu presidia v r. 1964 zřízen samostatný sekretariát předsedy ČSAV.

Písemnosti ke všem úsekům a oblastem činnosti Akademie, prvořadý doplňující fond k základním dokumentům (zápisy a materiály z valných shromáždění členů a ze zasedání presidia): došlá korespondence předsedů ČSAV, kopie korespondence odeslané, různé interní zprávy, informace a sdělení. Velmi důležitý a tematicky rozmanitý materiál, týkající se všech úseků činnosti ČSAV a dokumentující jak její externí vztahy (KSČ, vláda, vysoké školy, zahraniční styky apod.), tak i interní (styk mezi členy presidia, vědeckými kolegii, záležitosti členů a pracovišť ČSAV apod.).V souboru zahrnuty i spisy z let 1953–1965, dokumentující styk ČSAV s ÚV KSČ, jejichž evidence vedena v celém relevantním období jednou z pracovnic pozdějšího sekretariátu předsedy. Dále zahrnuty i písemnosti z října 1969 – května 1970, kdy F. Šorm po rezignaci na funkci předsedy pracoval dále jako člen presidia.

Detail

Sekretariát předsedy ČSAV akademika Jaroslava Kožešníka

Secretariat of Academician Jaroslav Kožešník, CSAS President
Abbreviation:
NAD ID: 44
Date range: (1969) 1970 - 1980
Provenance: Sekretariát předsedy ČSAV akademika Jaroslava Kožešníka (1970-1980)

Základní agenda vedení Akademie, vykonávaná samostatným sekretariátem předsedy, zřízeným v r. 1964; základní zdroje informací pro fungování ČSAV během výkonu funkce tohoto předsedy.

Obecně materiály k období normalizace, jedné z klíčových etap ve vývoji Akademie; typově korespondence, zprávy, informace, týkající se všech úseků činnosti ČSAV v normalizačním období v interní i externí oblasti, záležitosti členů ČSAV, styky s ÚV KSČ a ústředními úřady, zahraniční spolupráce, problémy pracovišť apod.

Detail

Sekretariát předsedy ČSAV akademika Bohumila Kvasila

Secretariat of Academician Bohumil Kvasil, CSAS President
Abbreviation:
NAD ID: 45
Date range: (1979) 1981 - 1984
Provenance: Sekretariát předsedy ČSAV akademika Bohumila Kvasila (1981-1985)

Základní agenda vedení Akademie, vykonávaná samostatným sekretariátem předsedy; prvořadý pramen pro poznání chodu ČSAV v daném období.

Obecně materiál k normalizačnímu období, záležitosti členů ČSAV, korespondence s ÚV KSČ a ústředními úřady, zahraniční spolupráce, problémy pracovišť apod.; pro dané období prvořadý materiál o všech úsecích činnosti ČSAV.

Detail

Sekretariát předsedy ČSAV akademika Josefa Římana

Secretariat of Academician Josef Říman, CSAS President
Abbreviation:
NAD ID: 46
Date range: (1976) 1986 - 1989
Provenance: Sekretariát předsedy ČSAV akademika Josefa Římana (1986-1989)

Základní agenda vedení Akademie, vykonávaná samostatným sekretariátem předsedy.

Obecně dokumentace ke konci období normalizace, s náznaky změn, uvolnění v některých vědních odvětvích; typově korespondence, zprávy, informace o všech úsecích činnosti ČSAV v interní i externí oblasti, záležitosti členů ČSAV, styky s ÚV KSČ a ústředními úřady, zahraniční spolupráce, problémy pracovišť apod.

Detail

Sekretariát předsedy ČSAV akademika Otto Wichterla

Secretariat of Academician Otto Wichterle, CSAS President
Abbreviation:
NAD ID: 540
Date range: (1989) 1990 - 1992
Provenance: Sekretariát předsedy ČSAV akademika Otto Wichterla (1990-1992)

Základní agenda vedení Akademie, vykonávaná samostatným sekretariátem předsedy. Prvořadá dokumentace pro chod ČSAV v přelomovém období po listopadu 1989.

Materiály k transformaci ČSAV, záležitosti členů ČSAV, korespondence s ústředními úřady, zahraniční agenda, problematika jednotlivých pracovišť apod.

Detail

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Jaroslava Kožešníka

Secretariat of Academician Jaroslav Kožešník, CSAS Vice-President
Abbreviation:
NAD ID: 47
Date range: 1962 - 1969
Provenance: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Jaroslava Kožešníka

Do r. 1962 tato funkce měla označení náměstek presidenta ČSAV; místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. J. Kožešník byl místopředsedou I. oddělení (matematicko-fyzikální a technické vědy. Funkce místopředsedy ČSAV patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Dochována zejména korespondence s vládou, ministerstvy, Ú KSČ a jinými státními a společenskými orgány, různé zprávy a přehledy, záznamy Kožešníkových projevů a článků a dokumentace činnosti I. oddělení.

Detail

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Bohumila Kvasila

Secretariat of Academician Bohumil Kvasil, CSAS Vice-President
Abbreviation:
NAD ID: 48
Date range: (1978) 1979 - 1980
Provenance: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Bohumila Kvasila (1979-1980)

Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. Místopředseda ČSAV B. Kvasil měl na starosti I. oddělení věd (matematicko-fyzikální a technické). Tato funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Fond zahrnuje korespondenci s vědeckými kolegii ČSAV a pracovišti v oblasti technických věd (agenda vykonávána i prostřednictvím sekretariátu Fyzikálního ústavu ČSAV, v jehož fondu lze nalézt případné další materiály).

Detail

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Ivana Málka

Secretariat of Academician Ivan Málek, CSAS Vice-President
Abbreviation:
NAD ID: 49
Date range: (1960) 1962 - 1970
Provenance: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Ivana Málka (1962-1970)

Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. Místopředseda ČSAV I. Málek měl na starosti chemické a biologické vědy. Jeho funkce k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Kromě dokladů o všeobecné agendě místopředsedy je ve fondu uložena dokumentace pro oblast biologických, lékařských a zemědělských věd – zprávy, rozbory a expertízy z uvedené oblasti, dále kompletní dokumentace o čs. účasti na Mezinárodním biologickém programu a jiných mezinárodních akcích, materiály o činnosti II. oddělení chemických a biologických věd.

Detail

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Josefa Poulíka

Secretariat of Academician Josef Poulík, CSAS Vice-President
Abbreviation:
NAD ID: 50
Date range: 1972 - 1977
Provenance: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Josefa Poulíka (1972-1977)

Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. J. Poulík měl jako místopředseda ČSAV na starosti oddělení společenských věd. Především v dané oblasti jeho funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Dochovány dokumenty z vedení oblasti společenských věd, v 70. letech nejvíce postižené normalizačními zákazy, materiály dokládají vedle agendy místopředsedy i tuto problematiku.

Detail

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Bohumíra Rosického

Secretariat of Academician Bohumír Rosický, CSAS Vice-President
Abbreviation:
NAD ID: 51
Date range: (1967) 1970 - 1977
Provenance: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Bohumíra Rosického (1970-1977)

Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. B. Rosický měl na starosti II. oddělení (chemické a biologické vědy). Jeho funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Vedle běžné agendy místopředsedy v obecné rovině z normalizačního období k dispozici především materiály z oblasti biologických, chemických a lékařských věd.

Detail

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Přemysla Ryše

Secretariat of Academician Přemysl Ryš, CSAS Vice-President
Abbreviation:
NAD ID: 52
Date range: 1981 - 1985 (1986)
Provenance: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Přemysla Ryše (1981-1985)

Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. P. Ryš vedl oddělení věd o neživé přírodě. Jeho funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Ve fondu uchována korespondence, přípravné materiály, interní sdělení, zprávy, zápisy a přehledy a dokumentace činnosti příslušného oddělení věd.

Detail

Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Zdeňka Snítila

Secretariat of Academician Zdeněk Snítil, CSAS Vice-President
Abbreviation:
NAD ID: 53
Date range: 1977 - 1985
Provenance: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Zdeňka Snítila (1977-1987)

Místopředsedové byli v čele vždy jedné ze tří vědních oblastí, rozdělených v podstatě stále (i když pod různým označením) na vědy o neživé přírodě, živé přírodě a vědy společenské. Z. Snítil vedl oddělení společenských věd. Především v daném oddělení, ale i obecněji v Akademii jeho funkce patřila k nejdůležitějším řídícím funkcím v aparátu ČSAV: měl podíl na výkonu funkce předsedy Akademie, zastupoval ho a pečoval o koordinaci a komplexnost prací v určitých vědních oblastech, odpovídal za zpracování důležitých zpráv a návrhů.

Ve fondu uložena korespondence, zprávy, rozbory, sdělení, zápisy a přehledy a dokumentace činnosti oddělení společenských věd.

Detail

Sekretariát hlavního vědeckého sekretáře ČSAV člena korespondenta Jaroslava Pluhaře

Secretariat of the Corresponding Member Jaroslav Pluhař, CSAS Chief Scientific Secretary
Abbreviation:
NAD ID: 54
Date range: 1962 - 1970
Provenance: Sekretariát hlavního vědeckého sekretáře ČSAV člena korespondenta Jaroslava Pluhaře (1961-1970)

Další z významných řídících funkcí ČSAV: v agendě organizační a ekonomické záležitosti pracovišť i ostatních organizačních útvarů Akademie, pro potřeby presidia příprava zpráv a návrhů týkajících se zásadních organizačních, hospodářských a kádrových otázek, zajišťování realizace odpovídajících usnesení presidia; do r. 1964 také vedení a usměrňování činnosti celého výkonného aparátu – Úřadu presidia ČSAV (popisy ve příslušných fondech). Do tohoto roku vykonával tajemnické práce pro hlavního vědeckého sekretáře vedoucí sekretariátu presidia ČSAV; proto písemnosti v tomto období ukládány v registratuře sekretariátu presidia a pouze jejich malá část, odevzdaná později, uložena v nové registratuře sekretariátu hlavního vědeckého sekretáře, zřízené po reorganizaci v r. 1964. Stejně jako písemnosti sekretariátů předsedů a místopředsedů důležitý pramen k poznání obecných i detailních problémů řešených v ČSAV. Vedle vědeckého sekretáře mohlo valné shromáždění členů Akademie zvolit jeho zástupce; v praxi tento náměstek, resp. zástupce (hlavního či generálního vědeckého sekretáře) pečoval o úsek zahraničních vědeckých styků.

Došlá korespondence, kopie odeslané, interní sdělení, zprávy, přehledy, směrnice presidia ČSAV, pokyny členů presidia, oběžníky Úřadu presidia, resp. Ústřední hospodářské správy pracovišť, zápisy ze zasedání všech vědeckých kolegií a podkladové materiály k nim, podkladové materiály pro jednání předsednictva Slovenské akademie věd a zápisy z jeho zasedání. Kromě korespondence i souborné materiály zpracované na žádost hlavního vědeckého sekretáře nebo zaslané na jeho vědomí. Sekretariát zpracovával částečně i osobní agendu J. Pluhaře a do fondu tudíž zahrnuty i materiály z jeho vlastní činnosti.

Detail

Sekretariát generálního sekretáře ČSAV člena korespondenta Karla Frimla

Secretariat of the Corresponding Member Karel Friml, CSAS General Secretary
Abbreviation:
NAD ID: 55
Date range: 1970 - 1977
Provenance: Sekretariát generálního sekretáře ČSAV člena korespondenta Karla Frimla (1970-1977)

Jedna z významných řídících funkcí ČSAV: v agendě organizační a ekonomické záležitosti pracovišť i ostatních organizačních útvarů Akademie, pro potřeby presidia příprava zpráv a návrhů týkajících se zásadních organizačních, hospodářských a kádrových otázek, zajišťování realizace odpovídajících usnesení presidia. Stejně jako písemnosti sekretariátů předsedů a místopředsedů důležitý pramen k poznání obecných i detailních problémů řešených v ČSAV.

Došlá korespondence, kopie odeslané, interní sdělení, zprávy, přehledy, směrnice presidia ČSAV, pokyny členů presidia, oběžníky Úřadu presidia, resp. Ústřední hospodářské správy pracovišť, zápisy ze zasedání všech vědeckých kolegií a podkladové materiály k nim, podkladové materiály pro jednání předsednictva Slovenské akademie věd a zápisy z jeho zasedání. Písemnosti z období tzv. normalizace, dokumenty k vnitřní i vnější agendě ČSAV (ústavy, pracovníci, styk s orgány KSČ, vládou a ministerstvy, zahraniční spolupráce apod.).

Detail

Sekretariát náměstka generálního sekretáře ČSAV, resp. zástupce vědeckého sekretáře, akademika Vladimíra Landy

Secretariat of the Academician Vladimír Landa, the Assistant to the General Secretary, also CSAS Assistant Chief Scientific Secretary
Abbreviation:
NAD ID: 56
Date range: 1971 - 1980
Provenance: Sekretariát náměstka generálního sekretáře ČSAV akademika Vladimíra Landy (1970-1981); Sekretariát zástupce vědeckého sekretáře ČSAV akademika Vladimíra Landy (1970-1981)

Vedle vědeckého sekretáře mohlo valné shromáždění členů Akademie zvolit jeho zástupce; v praxi tento náměstek, resp. zástupce (hlavního či generálního vědeckého sekretáře) pečoval o úsek zahraničních vědeckých styků. Stejně jako písemnosti sekretariátů předsedů a místopředsedů důležitý pramen k poznání této agendy v ČSAV.

Zahraniční agenda: kontakty ČSAV a jejích pracovišť.

Detail

Sekretariát presidia ČSAV

Secretariat of the CSAS Presidium
Abbreviation:
NAD ID: 107
Date range: 1962 - [1992]
Provenance: Sekretariát presidia ČSAV (1953-1992)

Zřízen v polovině r. 1953. Do r. 1956 pod přímým vedením ředitele Úřadu presidia ČSAV, spojen s jeho vlastním sekretariátem. 1. 7. 1956 sekretariát presidia ČSAV zcela oddělen jako samostatný organizační útvar. Po reorganizaci v r. 1978 opět součástí Úřadu presidia ČSAV. Hlavní náplní práce organizační péče o činnost presidia a jeho pomocných orgánů, tajemnické práce pro náměstky presidenta a hlavního vědeckého sekretáře (v období 1953–1962), evidence usnesení stranických orgánů a vlády, týkajících se ČSAV, sledování jejich plnění, evidence plnění vlastních usnesení presidia a výboru presidia, koordinace činnosti sekretariátů sekcí a vědeckých kolegií a zajišťování dalších organizačních a administrativních úkolů.

Korespondence s ústředními orgány, ÚV KSČ, společenskými organizacemi, vysokými školami a vědeckými institucemi, jednotlivými pracovišti ČSAV, vědeckými společnostmi při ČSAV, se členy ČSAV, různé podkladové materiály, zprávy, informace a sdělení apod. Důležitý materiál doplňující fondy funkcionářů a fondy výkonných orgánů presidia ČSAV.

Detail

Společný sekretariát členů presidia ČSAV

Joint Secretariat for CSAS Presidium Members
Abbreviation:
NAD ID: 57
Date range: (1962) 1966 - 1989
Provenance: Společný sekretariát členů presidia ČSAV (1966-1989)

V šedesátých letech byly zřízeny nejprve 2 odborné sekretariáty pro skupiny členů presidia, v r. 1968 jejich počet rozšířen na 3, posléze na 4. V r. 1970 zrušeny a nahrazeny jedním společným pro všechny členy presidia, pověřeným péčí o jednotlivé vědní oblasti.

Korespondence členů presidia s centrálními organizacemi státní správy a ÚV KSČ, spolupráce s resorty a vysokými školami, materiály pro přípravu základních organizačních písemností ČSAV, usnesení presidia apod.

Detail

Sekretariáty oddělení věd I., II., III. ČSAV

Secretariats of Science Divisions
Abbreviation: SOV ČSAV
NAD ID: 58
Date range: 1968 - 2002
Provenance: Sekretariát oddělení věd ČSAV (1962-1963, 1976-1992); Sekretariát oddělení věd AV ČR (od 1993)

Oddělení věd byla poprvé zřízena v r. 1962 jako pomocné orgány presidia pro koordinaci činnosti pracovišť a vědeckých kolegií. Do nového zákona o ČSAV z r. 1963 nebyla přejata, jejich činnost byla ukončena k 31. 12. 1963. Nově byla oddělení věd ustanovena r. 1976 (a působila až do konce existence ČSAV). Jejich počet oddělení věd se ovšem několikrát změnil (3–5), nejčastěji existovaly tři (I. matematicko-fyzikálních a technických věd, II. chemických a biologických věd, III. společenských věd; resp. oddělení věd o neživé přírodě, odd. věd o živé přírodě a chemických věd, odd. společenských věd).

Dokumenty organizačního charakteru, zprávy o činnosti pracovišť jednotlivých oddělení věd.

Detail

Sekce I. matematicko-fyzikální

1st CSAS Section – Mathematics and Physics
Abbreviation:
NAD ID: 59
Date range: 1952 - 1961
Provenance: I. sekce ČSAV / Matematicko-fyzikální sekce ČSAV (1952-1961)

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o ústavech a vývoji příslušných vědních disciplin, zprávy o činnosti, o vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích a publikační činnosti.

Detail

Sekce II. geologicko-geografická

2nd CSAS Section – Geological-Geographical
Abbreviation:
NAD ID: 60
Date range: 1951 - 1962
Provenance: II. sekce ČSAV / Geologicko-geografická sekce ČSAV (1952-1961)

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o vývoji jednotlivých ústavů a vědních oborů (geografie, paleontologie, pedologie, geochemie, kartografie, geologie apod.), zprávy o činnosti ústavů a vědeckých společností, doklady o vědecké výchově pracovníků, o zahraničních stycích, ediční a publikační činnosti.

Detail

Sekce III. chemická

3rd CSAS Section – Chemical
Abbreviation:
NAD ID: 61
Date range: 1951 - 1962
Provenance: III. sekce ČSAV / Chemická sekce ČSAV (1952-1961)

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o ústavech a jednotlivých disciplínách chemických věd. Zprávy o činnosti pracovišť, vědecké výchově jejich pracovníků, o zahraničních stycích a spolupráci, publikační činnosti.

Detail

Sekce IV. biologicko-lékařská

4th CSAS Section – Biological
Abbreviation:
NAD ID: 62
Date range: 1952 - 1961
Provenance: IV. sekce ČSAV / Biologicko-lékařská sekce ČSAV (1952-1961)

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o vývoji jednotlivých ústavů a příslušných vědních oborů (biologie, botanika, fyziologie, medicína, mikrobiologie, virologie apod.): zprávy o činnosti ústavů a vědeckých společností, zahraničních stycích, domácí i zahraniční spolupráci, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti.

Detail

Sekce V. technická

5th CSAS Section – Technical
Abbreviation:
NAD ID: 63
Date range: 1952 - 1961
Provenance: V. sekce ČSAV / Technická sekce ČSAV

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o vývoji pracovišť v oboru a v odpovídajících disciplínách (hornictví, hutnictví, vodní hospodářství, energetika, strojnictví, elektrotechnika, stavebnictví a doprava). Jsou zde uloženy zprávy o činnosti ústavů, o komisích, materiály o vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, spolupráci domácí i mezinárodní, o publikační činnosti.

Detail

Sekce VI. historická

6th CSAS Section – Historical-Philosophical (Historical)
Abbreviation:
NAD ID: 64
Date range: 1952 - 1961
Provenance: VI. sekce ČSAV / Historicko-filozofická sekce ČSAV (1952-1957), Historická sekce ČSAV (1957-1961)

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o vývoji ústavů a jimi pěstovaných vědních oborů (archeologie, historie, etnografie, pedagogika, dějiny umění), zprávy pracovišť o jejich činnosti, doklady o vědecké výchově pracovníků, o zahraniční i domácí spolupráci, publikační a ediční činnosti.

Detail

Sekce VII. ekonomie, práva (a filosofie)

7th CSAS Section – Economics, Law (and Philosophy)
Abbreviation:
NAD ID: 65
Date range: 1952 - 1961
Provenance: "VII. sekce ČSAV / Sekce ekonomie a práva ČSAV (1952-1956), Sekce ekonomie, práva a filozofie ČSAV (1957-1961)"

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o vývoji příslušných ústavů a vědních oborů, zprávy pracovišť o jejich činnosti, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, domácí i mezinárodní spolupráci, publikační a ediční činnosti.

Detail

Sekce VIII. filologicko-literární

8th CSAS Section – Philological-Literary
Abbreviation:
NAD ID: 66
Date range: 1952 - 1961
Provenance: VIII. sekce ČSAV / Sekce jazyka a literatury ČSAV (1952-1961)

Sekce byly ustanoveny při vzniku Akademie jako kolektivní vědecké sbory členů Akademie; zrušeny byly k 31. 12. 1961, jejich činnost převzala vědecká kolegia ČSAV. Jejich úkolem bylo organizovat a řídit za vedení presidia vědeckou činnost v jednotlivých vědních oborech. V gesci měly přípravu vědeckých zasedání, schvalování vědeckovýzkumných plánů pracovišť, řízení styků se zahraničím, vědeckou výchovu a návrhy nových členů ČSAV, návrhy na finanční zabezpečení výzkumu a publikování výsledků vědecké práce, podporu činnosti vědeckých společností apod.

Dokumenty o ústavech a vědních oborech sekce (též slavistika, orientalistika, klasická filologie): zprávy o činnosti pracovišť, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, domácí i mezinárodní spolupráci, ediční a publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium astronomie, geodézie, geofyziky a meteorologie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Astronomy, Geophysics, Geodesy, and Meteorology
Abbreviation: VK AGGM
NAD ID: 67
Date range: 1962 - 1991
Provenance: Vědecké kolegium astronomie, geofyziky, geodézie a meteorologie ČSAV (1962-1981); Vědecké kolegium astronomie a geofyziky ČSAV (1982-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962; na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet byl větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Časté změny názvu tohoto kolegia vycházely z toho, jaké pod ni spadaly disciplíny a pracoviště.

Dochovány dokumenty o činnosti kolegia a o činnosti spravovaných pracovišť a vědeckých společností, o vědecké výchově pracovníků, zahraniční spolupráci, o ediční a publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium biologie organismů, populací a společenstev ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Biology of Organisms, Populations, and Communities
Abbreviation: VK BOPS ČSAV
NAD ID: 612
Date range: 1982 - 1992
Provenance: Vědecké kolegium biologie organismů, populací a společenstev ČSAV (1982-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí, na rozdíl od sekcí od roku 1962, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Toto kolegium existovalo až do konce existence kolegií a existence ČSAV.

Dokumenty o řízení a koordinaci vědy v oblasti biologických disciplín uvedených v názvu, zahraniční styky, vědecká výchova pracovníků, ediční a publikační činnost.

Detail

Vědecké kolegium ekonomie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Economics
Abbreviation: VK E ČSAV
NAD ID: 69
Date range: 1965 - 1988
Provenance: Vědecké kolegium ekonomie ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. V na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Dokumenty o činnosti kolegia i ústavů Akademie, vědecké výchově, zahraničních stycích, publikační činnosti, doklady i k obecným problémům československé ekonomie včetně pokusů o reformy v r. 1968.

Detail

Vědecké kolegium energetiky ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Power Engineering
Abbreviation: VKE ČSAV
NAD ID: 70
Date range: 1962 - 1966
Provenance: Vědecké kolegium energetiky ČSAV (1962-1966)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Toto kolegium bylo v roce 1966 sloučeno s VK mechaniky na VK mechaniky a energetiky (viz).

Dokumenty o řešení vědeckých a praktických problémů v oblasti energetiky, o koordinaci činnosti pracovišť, vědecké výchově, zahraničních stycích, ediční a publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium filosofie (a sociologie) ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Philosophy (and Sociology)
Abbreviation:
NAD ID: 71
Date range: (1960) 1961 - 1972 (1973)
Provenance: Vědecké kolegium filosofie ČSAV (1962-1965); Vědecké kolegium filosofie a sociologie ČSAV (1965-1972)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V r. 1965 byla do gesce tohoto kolegia připojena i sociologie.

Fond orgánu odborného vedení a řízení ústavů v oboru filosofie, sociologie a příbuzných disciplin dokumentuje činnost ústavů ČSAV a vědeckých společností, vědeckou výchovu pracovníků, zahraniční styky, ediční činnost.

Detail

Vědecké kolegium fyzikální, anorganické a analytické chemie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Physical, Inorganic, and Analytical Chemistry
Abbreviation: VK FAACH ČSAV
NAD ID: 72
Date range: (1961) 1962 - 1966
Provenance: Vědecké kolegium fyzikální, anorganické a analytické chemie ČSAV (1962-1966)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. R. 1966 sloučeno toto kolegium s VK teorie chemické techniky na VK chemie a chemické techniky (viz). Vědní obory spadající do gesce tohoto kolegia: fyzikální chemie, anorganická chemie a technologie, analytická chemie a chemie a technologie silikátů.

Dokumenty o činnosti kolegia, o řízení pracovišť, o výchově vědeckých pracovníků, o zahraničních stycích, publikační činnost.

Detail

Vědecké kolegium fyziky ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Physics
Abbreviation: VKF ČSAV
NAD ID: 73
Date range: 1962 - [1992]
Provenance: Vědecké kolegium fyziky ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Dokumenty o vývoji příslušných disciplín, včetně jaderné fyziky, o činnosti kolegia a ústavů, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, ediční a publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium geologie, geografie a hornictví ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Geology, Geography, and Mining Research
Abbreviation: VK GGH
NAD ID: 74
Date range: 1962 - 1992
Provenance: Vědecké kolegium geologie-geografie ČSAV (1962-1979); Vědecké kolegium geologie, geografie a hornictví ČSAV (1979-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Činnost kolegia a pracovišť daných oborů, doklady o spolupráci s mimoakademickými ústavy, komisemi a společnostmi, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium historie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for History
Abbreviation: VK H ČSAV
NAD ID: 75
Date range: (1961) 1962 - 1991
Provenance: Vědecké kolegium historie ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Mimo jiné významné doklady o „kontrarevoluční“ a „normalizační“ éře v československé historiografii, o činnosti historických pracovišť, zahraničních stycích, vědecké výchově a publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium chemie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Chemistry
Abbreviation: VK CH ČSAV
NAD ID: 76
Date range: 1962 - 1992
Provenance: Vědecké kolegium organické chemie a biochemie ČSAV (1962-1976); Vědecké kolegium teorie chemické techniky ČSAV (1962-1966); Vědecké kolegium chemie a chemické techniky ČSAV (1966-1976); Vědecké kolegium chemie ČSAV (1976-1992);

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Toto kolegium procházelo opakovanými změnami názvu, ale v průběhu existence bylo v podstatě zaměřeno nejen na anorganickou, fyzikální a analytickou chemii, ale na celou oblast chemie.

Doklady o činnosti kolegia, ústavů, vědeckých společností a jiných pracovišť daného oboru, vědecké výchově, zahraničních stycích, publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium jaderného výzkumu ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Nuclear Research
Abbreviation: VK JV
NAD ID: 77
Date range: 1962 - 1972
Provenance: Vědecké kolegium jaderného výzkumu ČSAV (1962-1972)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Po r. 1972 toto kolegium přiřazeno k VK fyziky (viz).

Doklady o činnosti pracovišť oboru, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, publikační činnosti, včetně archiválií Čs. komise pro atomovou energii a Komise pro Spojené ústavy jaderného výzkumu Dubna.

Detail

Vědecké kolegium jazykovědy ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Linguistics
Abbreviation: VK J
NAD ID: 78
Date range: 1962 - 1992
Provenance: Vědecké kolegium jazykovědy ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Dokumenty o organizaci, vývoji a vědecké práci jazykovědných pracovišť ČSAV, vědecké výchově pracovníků, zahraničních stycích, ediční a publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium lékařských věd ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Medical Sciences
Abbreviation: VK LV ČSAV
NAD ID: 79
Date range: 1962 - [1992]
Provenance: Vědecké kolegium fyziologie a lékařských věd ČSAV (1962-1966); Vědecké kolegium lékařských věd ČSAV (1966-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Do r. 1966 toto kolegium neslo název VK fyziologie a lékařských věd, dále pod uvedeným názvem.

Dokumenty o činnosti ústavů, zahraničních stycích, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium matematiky ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Mathematics
Abbreviation: VKM
NAD ID: 80
Date range: (1961) 1962 - 1992
Provenance: Vědecké kolegium matematiky ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Dokumenty o vývoji matematiky, zprávy o činnosti pracovišť a vědeckých společností, doklady o domácí i zahraniční spolupráci, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium mechaniky a energetiky ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Mechanics and Power Engineering
Abbreviation: VKME ČSAV
NAD ID: 81
Date range: 1962 - 1992
Provenance: Vědecké kolegium mechaniky ČSAV (1962-1966); Vědecké kolegiium mechaniky a energetiky ČSAV (1966-1981); Vědecké kolegium mechaniky ČSAV (1982-1992); Vědecké kolegium montánních věd a energetiky ČSAV (1988-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Původně VK mechaniky, v roce 1966 spojeno s VK energetiky (viz).

Zprávy o činnosti ústavů a jiných pracovišť oboru, doklady o vědecké výchově, zahraniční i domácí spolupráci, ediční a publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium molekulární a buněčné biologie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Molecular and Cell Biology
Abbreviation: VK MBB
NAD ID: 82
Date range: (1976) 1982 - 1992
Provenance: Vědecké kolegium biologie ČSAV (1976-1981); Vědecké kolegium molekulární a buněčné biologie ČSAV (1982-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Toto kolegium vzniklo oddělením z VK biologie v r. 1982.

Plány pracovišť, prognózy o vývoji v oboru, zprávy o činnosti pracovišť, doklady o tuzemské a zahraniční spolupráci, o ediční činnosti, doklady o patentech.

Detail

Vědecké kolegium nauky o materiálu ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Materials Science
Abbreviation: VK NM
NAD ID: 83
Date range: 1962 - [1990]
Provenance: Vědecké kolegium nauky o materiálu ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Dokumentace státního plánu vědeckého rozvoje (základního výzkumu), perspektivy zaměření výzkumu fyziky kovových materiálů, doklady o zahraničních stycích, domácí i mezinárodní spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium obecné biologie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for General Biology
Abbreviation: VK OB
NAD ID: 84
Date range: 1962 - 1976
Provenance: Vědecké kolegium obecné biologie ČSAV (1962-1976)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V roce 1976 bylo toto kolegium spojeno s VK speciální biologie (viz) do VK biologie.

Dokumenty o činnosti ústavů a celého oboru, plány výzkumu, doklady o zahraničních stycích, domácí i mezinárodní spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium organické chemie a biochemie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Organic Chemistry and Biochemistry
Abbreviation: VK OCHB
NAD ID: 85
Date range: 1962 - 1976
Provenance: Vědecké kolegium organické chemie a biochemie ČSAV (1962-1976)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V roce 1976 bylo toto kolegium sloučeno s VK chemie a chemické techniky (viz).

Dokumenty o vědeckém výzkumu v dané oblasti, zahraniční i domácí spolupráci, činnosti pracovišť, vědecké výchově pracovníků, publikační činnost.

Detail

Vědecké kolegium pedagogiky a psychologie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Pedagogy and Psychology
Abbreviation: VK PP
NAD ID: 86
Date range: 1962 - [1989]
Provenance: Vědecké kolegium pedagogiky a psychologie ČSAV (1962-1966); Společná komise ČSAV a ministerstva školství pro pedagogické a psychologické vědy (1966-1968); Vědecké kolegium pedagogiky a psychologie ČSAV (1968-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V období 1966–1968 v podstatě existovalo pod názvem Společná komise ČSAV a ministerstva školství a kultury pro pedagogické a psychologické vědy.

Doklady o činnosti pracovišť a vědeckých společností, zahraniční i domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium speciální biologie ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Special Biology
Abbreviation: VK SB
NAD ID: 87
Date range: 1962 - 1976
Provenance: Vědecké kolegium speciální biologie ČSAV (1962-1976)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V roce 1976 sloučeno s dalšími do VK biologie.

Dokumenty o činnosti pracovišť daného oboru, mj. materiály o Krkonošském národním parku, zahraniční i domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium technické kybernetiky a elektrotechniky ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Technical Cybernetics and Electrical Engineering
Abbreviation: VK TKE
NAD ID: 88
Date range: 1966 - 1978
Provenance: Vědecké kolegium technické kybernetiky a elektrotechniky ČSAV (1966-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. Do r. 1966 pod názvem VK automatizace a elektroniky.

Dokumenty o výzkumné činnosti v oboru, zahraniční i domácí spolupráci, vědecké výchově pracovníků, publikační činnosti.

Detail

Vědecké kolegium teoretických základů zemědělství ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Theoretical Fungamentals of Agriculture
Abbreviation: VK TZZ
NAD ID: 89
Date range: 1962 - 1988
Provenance: Vědecké kolegium biologických základů zemědělství ČSAV (1962-1966); Vědecké kolegium teoretických základů zemědělství ČSAV (1966-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV. V období 1962–1966 působilo pod názvem VK biologických základů zemědělství (viz).

Dokumenty o vědeckovýzkumné činnosti v oblasti zemědělství, zprávy o činnosti pracovišť, doklady o domácí i zahraniční spolupráci, publikační činnosti, vědecké výchově pracovníků.

Detail

Vědecké kolegium věd o státu a právu ČSAV

Scientific Board of the CSAS for the Science of State and Law
Abbreviation: VK VSP
NAD ID: 90
Date range: 1962 - 1969
Provenance: Vědecké kolegium věd o státu a právu ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Zápisy ze zasedání, styk s pracovišti, zahraniční styky, vědecká výchova pracovníků, publikační činnost, domácí a zahraniční spolupráce.

Detail

Vědecké kolegium věd o umění ČSAV

Scientific Board of the CSAS for Art Sciences
Abbreviation: VK VU
NAD ID: 91
Date range: 1962 - [1992]
Provenance: Vědecké kolegium věd o umění ČSAV (1962-1992)

Kolegia nastoupila na místo zrušených sekcí od roku 1962, na rozdíl od sekcí, jejichž členy byli pouze členové ČSAV, v kolegiích působili i další oboroví vědečtí pracovníci z ČSAV, z vysokých škol a z resortních výzkumných ústavů. Kolegia byla také hlouběji diferencována a jejich počet větší než předchozích sekcí. Na starosti měla řízení a organizaci vědecké činnosti z dané vědní oblasti až do zániku ČSAV.

Dokumenty o činnosti a vývoji oboru, zahraničních stycích, vědecké výchově pracovníků, ediční a publikační činnosti, domácí i mezinárodní spolupráci.

Detail

Řízení a správa ČSAV

CSAS Management and Administration
Abbreviation: ŘaS
NAD ID: 92
Date range: (1950) 1951 - [1992]
Provenance: Úřad presidia ČSAV (1952-1992)

Složitý umělý fond sdružující jednotlivé správní úseky vrcholového řízení ČSAV. Do fondu zařazeny archiválie vzešlé z činnosti útvarů a složek Úřadu presidia a některých komisí a jiných pomocných orgánů presidia, jejichž činnost ÚP ČSAV organizačně a administrativně zajišťoval. Pro dané období spolu se zápisy ze zasedání presidia ČSAV (viz), výboru presidia ČSAV (viz) a písemnostmi jednotlivých sekcí (viz Sekce v oddílu Řídící orgány) základním pramenem pro poznání dějin ČSAV jak v globálním pojetí, tak i pro jednotlivé vědní obory a jejich pracoviště.

Detail

Sekretariát ředitele Úřadu presidia ČSAV (resp. ředitele Ústřední hospodářské správy pracovišť, Ústřední správy pracovišť)

Secretariat to the CSAS Presidium Office Director, or to the CSAS Central Economic Management Director or to the CSAS Central Administration of Institutes Director
Abbreviation: SŘ ÚSPA, SŘ ÚP
NAD ID: 93
Date range: 1962 - 1989
Provenance: Úřad prezidia ČSAV. Sekretariát ředitele (1952-1992); Ústřední hospodářská správa pracovišť ČSAV. Sekretariát ředitele (1967-1969); Ústřední správa pracovišť ČSAV. Sekretariát ředitele (1970-1978)

Dokumenty o řízení a organizaci, kádrové a personální agendě, právních záležitostech, korespondence s ústředními úřady a ÚV KSČ, materiály k řízení vědecké práce, ediční činnosti, výchově apod.

Detail

Ekonomicko-technický odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Economic -Technical Department
Abbreviation: ETO ÚP ČSAV
NAD ID: 530
Date range: (1970) 1974 - 1993
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Ekonomicko-technický odbor (1989-1992)

Dokumentace řízení vědeckého výzkumu po stránce hospodářské a technické.

Detail

Ekonomický odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Economic Department
Abbreviation: EO ÚP ČSAV
NAD ID: 94
Date range: 1958 - 1992 (1998)
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Ekonomický odbor (1952-1992); Kancelář AV ČR. Ekonomický odbor (od 1993)

Dokumentace řízení vědeckého výzkumu po stránce hospodářské.

Detail

Finanční odbor Úřadu presidia ČSAV (rozpočtové oddělení)

Financial Department of the CSAS Presidium Office (Budget Department)
Abbreviation:
NAD ID: 95
Date range: 1952 - 1965
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Finanční odbor. Rozpočtové oddělení (1962-1965)

Jednotlivé rozpočty ústavů, statistické přehledy, delimitační dohody mezi ústavy i ČSAV a jinými resorty apod.

Detail

Kádrový a personální útvar Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Cadre and Personnel Division
Abbreviation: KPÚ ÚP ČSAV
NAD ID: 96
Date range: 1952 - 1990
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Kádrový a personální útvar (1952-1990)

Personální statistiky, plány práce odboru, zprávy, hlášení apod. (mj. pro období tzv. normalizace seznamy emigrantů a pracovníků, se kterými buď rozvázán pracovní poměr nebo uzavřeny krátkodobé pracovní smlouvy).

Detail

Legislativně právní odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Legislative and Legal Sector
Abbreviation: LPO ÚP ČSAV
NAD ID: 97
Date range: 1978 - 1985
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Legislativně právní odbor (1979-1992)

Navázal na činnost legislativně právního odboru Sekretariátu presidia ČSAV.

Přípravné a podkladové materiály k novelizaci stanov, návrhy organizačních řádů, organizační analýzy útvarů ÚP ČSAV a k přípravě zásad ke spolupráci a sdružování s mimoakademickými institucemi.

Detail

Odbor automatizace a organizace Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Department of Technical Cybernetics and Organisation
Abbreviation:
NAD ID: 533
Date range: 1969 - 1980
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Odbor automatizace a organizace (1969-1980)

Detail

Odbor propagace a popularizace vědy Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Promotion and Popularisation of Science Department
Abbreviation: OPP ČSAV
NAD ID: 101
Date range: 1977 - 1985
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Odbor propagace a popularizace vědy (1977-1985)

Po reorganizaci výkonných orgánů ČSAV v r. 1977 převzal Odbor propagace a popularizace vědy ÚP agendu bývalého Odboru pro tisk a informace Sekretariátu presidia ČSAV.

Dokumenty o práci tiskového odboru v oblasti propagace vědy a ČSAV.

Detail

Odbor resortní kontroly Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Section of Departmental Control
Abbreviation: ORK ÚP ČSAV
NAD ID: 98
Date range: 1953 - 1992 (1993)
Provenance: Ústřední účtárna ČSAV (1953-1956); Oddělení kontrolně-inspekční služby ČSAV (1957-1958); Úřad presidia ČSAV. Oddělení resortní kontroly (1958-1961); Úřad presidia ČSAV. Odbor resortní kontroly (1962-1987); Úřad presidia ČSAV. Odbor kontroly (1987-1990); Úřad presidia ČSAV. Kontrolní odbor (1991-1992)

Původně Oddělení resortní kontroly ÚP ČSAV (do r . 1961).

Protokoly o revizích a kontrolách stavu hospodaření jednotlivých ústavů, stížnosti, oznámení a podněty pracovníků, rozbory stížností, revizní zprávy z kontrol na pracovištích ČSAV.

Detail

Odbor vědecké výchovy Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidum of the CSAS. Cadres Education Section
Abbreviation: OVV ÚP ČSAV
NAD ID: 99
Date range: [1952] - [1992]
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Útvar péče a aspiranty (1952-1957); Úřad presidia ČSAV. Plánovací odbor (1958-1970); Úřad presidia ČSAV. Oddělení výchovy vědeckých pracovníků (1962-1963); Úřad presidia ČSAV. Odbor výchovy (1964-1976)

Písemnosti o vědeckých aspiranturách a o udělování vědeckých hodností.

Detail

Odbor vědeckého plánu Sekretariátu presidia ČSAV

Secretariat of the Presidium of the CSAS. Department of the Scientific Plan
Abbreviation: OVP SP ČSAV
NAD ID: 108
Date range: 1962 - [1992]
Provenance: Sekretariát presidia ČSAV. Odbor vědeckého plánu (1952-1977); Sekretariát presidia ČSAV. Odbor vědeckého plánu (1978-1990)

Archiválie umožňující sledovat plánování vědy, přípravy dlouhodobých i ročních plánů a zprávy o jejich plnění.

Detail

Odbor vnitřní správy Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Internal Administration Department
Abbreviation: OVS ÚP ČSAV
NAD ID: 102
Date range: 1955 - 1969
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Odbor vnitřní správy (1953-1992)

Písemnosti odboru zabývajícího se zabezpečením chodu ÚP ČSAV pro stránce organizační, provozní, materiální a dopravní; zajímavé dokumenty vedle podílu na přípravě zasedání presidia ČSAV v oblasti správy objektů ČSAV (vedle pracovišť domy vědeckých pracovníků, místa konání akcí a rekreace pracovníků Akademie).

Detail

Oddělení pro kulturně politickou a ediční činnost Sekretariátu presidia ČSAV

Secretariat of the Presidium of the CSAS. Department for Cultural-Political and Publishing Activity
Abbreviation: KPEČ ČSAV
NAD ID: 109
Date range: 1962 - 1970
Provenance: "Sekretariát presidia ČSAV. Oddělení pro kulturně politickou a ediční činnost (1963-1970)"

Dokumentace ediční činnosti ČSAV a spolupráce Akademie se společenskými organizacemi, kulturními a uměleckými orgány a institucemi.

Detail

Organizačně právní odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Organisation and Legal Department
Abbreviation: OPO ÚP ČSAV
NAD ID: 566
Date range: 1976 - 1984
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Organizačně právní odbor (1976-1984)

Detail

Organizační odbor Sekretariátu presidia ČSAV

Secretariat of the Presidium of the CSAS. Organisation Department
Abbreviation:
NAD ID: 110
Date range: 1964 - 1971 (1972)
Provenance: Sekretariát presidia ČSAV. Organizační oddělení (1964-1968); Sekretariát presidia ČSAV. Organizační odbor (1968-1971)

Doklady o legislativní, organizační a normativní práci odboru (členská agenda, evidence návrhů i udělení odměn a cen ČSAV, příprava zákona o ČSAV a ČAV, evidence úkolů uložených Akademii ÚV KSČ a vládou, příprava valných shromáždění členů ČSAV apod.)

Detail

Plánovací odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Planning Department
Abbreviation: PO ČSAV
NAD ID: 100
Date range: 1952 - 1970
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Plánovací skupina (1952); Úřad presidia ČSAV. Plánovací oddělení (1953-1957); Úřad presidia ČSAV. Plánovací odbor (1958-1970)

Po r. 1970 byly všechny odbory ÚP ČSAV, zabývající se tak či onak hospodářskou činností, sloučeny v jeden ekonomický odbor.

Doklady o plánech pro zabezpečování personálních, materiálních a technických potřeb pracovišť i jiných organizačních složek ČSAV.

Detail

Provozní odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidum of the CSAS. Operational Department
Abbreviation: PO ÚP ČSAV
NAD ID: 103
Date range: 1958 - 1991
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Provozní odbor (1958-1991)

Písemnosti odboru zabývajícího se technickým zabezpečením provozu Úřadu presidia ČSAV. Viz též fond Odbor vnitřní správy Úřadu presidia ČSAV.

Detail

Technický odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the CSAS Presidium. Technical Department
Abbreviation: TO ČSAV
NAD ID: 104
Date range: 1952 - 1988
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Provozně-technický odbor (1957-1958); Úřad presidia ČSAV. Technický odbor (1958); Ústřední hospodářská správa pracovišť ČSAV (1967-1969)

Materiály k technickému zabezpečení činnosti ČSAV, výstavbě nových objektů, opravám a rekonstrukcím.

Detail

Tiskové oddělení Úřadu prezidia ČSAV

Office of the CSAS Presidium. Press Department
Abbreviation:
NAD ID: 111
Date range: 1966 - 1988
Provenance: Sekretariát presidia ČSAV. Oddělení pro tisk a propagaci (1964-1970); Sekretariát presidia ČSAV. Odbor pro tisk a propagaci (1970-1978); Úřad presidia ČSAV. Odbor propagace a popularizace vědy (1977-1985); Úřad presidia ČSAV. Sekretariát tisku a propagace (1988-1990); Úřad presidia ČSAV. Tiskové oddělení (1991-1992); Základní knihovna - Ústředí vědeckých informací ČSAV. Tiskový odbor (1982-1983); Základní knihovna - Ústředí vědeckých informací ČSAV. Tiskové oddělení (1984-1987);

Doklady o spolupráci s tiskem, pořádání výstav a jiných akcí propagujících a popularizujících vědu a ČSAV.

Detail

Zahraniční odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Foreign Department
Abbreviation: ZHO, ZO ČSAV
NAD ID: 105
Date range: 1952 - 1992 (1993)
Provenance: ČSAV. Referát pro styk s cizinou (1953-1954); Úřad presidia ČSAV. Zahraniční oddělení (1955-1957); Úřad presidia ČSAV. Zahraniční odbor (1958-1992); Kancelář AV ČR. Zahraniční odbor (od 1992)

Dokumenty o zahraniční spolupráci, dohodách se zahraničními akademiemi nebo jinými vědeckými institucemi, o zahraničních cestách pracovníků Akademie a návštěvách cizinců v ČSAV.

Detail

Zvláštní odbor Úřadu presidia ČSAV

Office of the Presidium of the CSAS. Special Tasks Department
Abbreviation:
NAD ID: 106
Date range: [1960] - [1992]
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Oddělení zvláštních úkolů a civilní obrany (1953-1961); Ústřední správa řízení pracovišť ČSAV. Zvláštní oddělení (1962-1973); Úřad presidia ČSAV. Zvláštní odbor (1973-1990)

Zvláštní odbor zřízen při reorganizaci výkonných složek ČSAV v r. 1973, v návaznosti na činnost zvláštního oddělení Ústřední správy řízení pracovišť ČSAV (1962–1973) a oddělení zvláštních úkolů a civilní obrany ÚP ČSAV (1953–1961). V r. 1990 odbor zrušen; minimalizovanou agendu převzal referát obrany a ochrany.

Odtajněné spisy týkající se řídících, výkonných orgánů ČSAV i jednotlivých pracovišť.

Detail

Ediční rada ČSAV

CSAS Editorial Council
Abbreviation: ER ČSAV
NAD ID: 112
Date range: 1962 - 1989
Provenance: Ediční rada ČSAV (1962–1992)

Rada koordinovala vydavatelskou činnost a rozhodovala o ediční politice v ČSAV.

Zápisy o jednání ediční rady a další dokumenty o činnosti.

Detail

Interkosmos (vládní komise při ČSAV)

Interkosmos, government commission attached to CSAS
Abbreviation:
NAD ID: 129
Date range: 1965 - 1990
Provenance: Československá komise pro spolupráci se socialistickými zeměmi při výzkumu a využití kosmického prostoru pro mírové účely „Interkosmos“ (1965–1990)

Dokumenty o spolupráci především se SSSR, československá účast při projektování družic a kosmických lodí a přípravě kosmického programu.

Detail

Komise ČSAV pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků

CSAS Commission for Consideration of the Scientific Qualifications of Scientific Workers
Abbreviation: KVK ČSAV
NAD ID: 113
Date range: 1969 - 1993
Provenance: Komise Československé akademie věd pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků (1962–1992)

Komise rozhodovala o přidělování vyšších kvalifikačních stupňů vědeckým pracovníkům.

Dokumenty o jednání komise a o jednotlivých rozhodnutích.

Detail

Komise presidia ČSAV pro komplexní výzkum rozvojových zemí

Commission of the CSAS Presidium for Comprehensive Research into Developing Countries
Abbreviation: K KVRZ ČSAV
NAD ID: 115
Date range: (1961) 1962 - 1990 (1992)
Provenance: Komise presidia ČSAV pro komplexní výzkum rozvojových zemí (1962–1990)

Zřízena z pověření politického byra ÚV KSČ; od 80. let komise součástí Rady presidia ČSAV pro mezinárodní vědeckou spolupráci. Řízení a koordinace výzkumu rozvojových zemí ve všech vědních oborech a péče o výchovu studentů, praktikantů, vědeckých a pedagogických pracovníků z těchto zemí.

Cenné informace z oblasti styků Československa s rozvojovými zeměmi: plány výzkumu a zprávy o jejich plnění, dokumenty o spolupráci domácí i mezinárodní, doklady o činnosti československých expertů, materiály ze symposií a konferencí, příprava expedic do Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

Detail

Komise presidia ČSAV pro otázky životního prostředí

CSAS Presidium Commission for Environmental Questions
Abbreviation: KŽP ČSAV
NAD ID: 118
Date range: (1966) 1973 - 1977
Provenance: Komise presidia ČSAV pro otázky životního prostředí (1973–1992)

Pomocný orgán presidia pro zajišťování úkolů ČSAV v otázkách tvorby a ochrany životního prostředí.

Zápisy ze zasedání komise, přehledy úkolů státního plánu v oblasti péče o životní prostředí, doklady o spolupráci domácí i zahraniční, expertízy a odborná vyjádření.

Detail

Komise presidia ČSAV pro řízení a koordinaci vědeckého výzkumu mezinárodní politiky

CSAS Presidium Commission for Management and Coordination of Research into International Issues
Abbreviation:
NAD ID: 125
Date range: 1965
Provenance: Komise presidia ČSAV pro řízení a koordinaci vědeckého výzkumu mezinárodní politiky (1965)

Dochovány pouze zápisy ze zasedání komise.

Detail

Komise presidia ČSAV pro vodní hospodářství

CSAS Commission for Water Management
Abbreviation: KVH ČSAV
NAD ID: 114
Date range: 1952 - 1979
Provenance: Komise presidia ČSAV pro vodní hospodářství (1952); Komise pro pomoc velkým stavbám socialismu (1953–1964); Komise presidia ČSAV pro vodní hospodářství (1965–1990)

Dokumenty o stavbě přehrad a vodních děl.

Detail

Komise presidia ČSAV pro vodní hospodářství (průzkum zátopové oblasti Orlík)

CSAS Presidium Commission for Water-Management (survey of the Orlík flooding area)
Abbreviation: KVH Orlík
NAD ID: 119
Date range: (1929) 1954 - 1966
Provenance: Komise presidia ČSAV pro vodní hospodářství, Pracovní skupina A/16 pro vědecký výzkum a technické zabezpečení památek (1957–1960)

Zabezpečení detailního, široce zaměřeného průzkumu zátopové oblasti při stavbě vodní přehrady Orlík za účasti různých pracovišť ČSAV i jiných výzkumných týmů.

Vědecké zprávy, mapy, filmy, fotografie, materiál z archeologického, etnografického, místopisného, umělecko-historického průzkumu, rukopisy některých výsledných studií.

Detail

Komise pro energetiku při presidiu ČSAV

Commission for Power Engineering affiliated to the CSAS Presidium
Abbreviation: KE
NAD ID: 120
Date range: 1967 - 1977
Provenance: Komise pro energetiku při presidiu ČSAV (1963–1984)

Koordinace úkolů ČSAV pro potřeby československého energetického průmyslu.

Doklady o jednání pracovních skupin, řešení vybraných badatelských úkolů z energetiky, doklady o mezinárodní spolupráci, technické zprávy.

Detail

Komise pro organizaci vědeckých společností při ČSAV

Commission of the CSAS Presidium for the Organization of Scientific Societies Affiliated to the CSAS
Abbreviation: KOVS ČSAV
NAD ID: 117
Date range: (1950) 1954 - 1990
Provenance: Komise pro organizaci vědeckých společností při ČSAV (1954–1990)

Orgán pro zajišťování existence společností přidružených k ČSAV.

Základní informace o všech vědeckých společnostech spravovaných ČSAV. Část fondu zpracovaná v inventářích dokumentuje jejich vznik a prvotní vývoj.

Detail

Komise pro otázky členství v ČSAV

Commission for CSAS Membership Questions
Abbreviation: KOČ
NAD ID: 126
Date range: 1990 - 1991
Provenance: Komise pro otázky členství v ČSAV (1990–1991)

Úkolem komise bylo odstraňovat deformace v otázkách členství v ČSAV, a pokud členové nesplňovali zákonné předpoklady pro členství v ČSAV, řešit jejich další členství.

Zápisy ze zasedání komise a seznamy jejích členů, záznamy pohovorů se členy ČSAV, stanoviska vědeckých rad ústavů, potvrzení členství, resp. rezignace na něj.

Detail

Komise pro přípravu členství v Učené společnosti ČSFR

Abbreviation:
NAD ID: 613
Date range: 1990 - 1992
Provenance: Komise pro přípravu členství v Akademii věd ČSFR (1990–1991); Komise pro přípravu členství v Československé učené společnosti / Komise pro přípravu členství v Učené společnosti ČSFR (1991–1992)

Detail

Komise pro spolupráci se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně

Komise pro přípravu členství v Akademii věd ČSFR (1990–1991); Komise pro přípravu členství v Commission for Collaboration with the Associated Institute for Nuclear Research in Dubna
Abbreviation:
NAD ID: 124
Date range: 1970 - 1992
Provenance: Komise pro spolupráci se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně [1970–1992]

Úkolem bylo vysílání vědeckých pracovníků do Dubny a spolupráce s pracovišti podílejícími se na jaderném výzkumu (před r. 1970 tato agenda v rámci zahraničního odboru ÚP ČSAV, kde také dokumenty o prvních letech spolupráce s SÚJV Dubna).

Dokumentace o výjezdech jednotlivých pracovníků, požadavky ústavů na vysílání, zprávy o služebních cestách a činnosti vědců.

Detail

Komise pro vědeckovýzkumný film při presidiu ČSAV

Commission for Scientific Research Film affiliated to the CSAS Presidium
Abbreviation: KVF ČSAV
NAD ID: 121
Date range: 1961 - 1966
Provenance: Komise pro vědeckovýzkumný film při presidiu ČSAV (1961–1966)

Návaznost na činnost starší Společnosti pro vědeckou kinematografii (založené v roce 1924); od roku Návaznost na činnost starší Společnosti pro vědeckou kinematografii (založené v roce 1924); od roku 1966 Československá společnost pro vědeckou kinematografii (viz fond v oddílu Společnosti při ČSAV).

Doklady o rozvoji vědeckého filmu v rámci ČSAV.

Detail

Komise Výboru presidia pro řízení pracovišť ČSAV pro dořešení některých otázek nápravy křivd

Commission of the CSAS Presidium Board to Deal with Several Questions on the Rectification of Grievances
Abbreviation: KVPDNK
NAD ID: 122
Date range: 1990 - 1992
Provenance: Komise Výboru presidia pro řízení pracovišť ČSAV pro dořešení některých otázek nápravy křivd (1991–1992)

Orgán Výboru prezidia ČSAV, navazující na práci Ústřední komise ČSAV pro nápravu křivd a určený k vyřízení dosud touto komisí nedořešených.

Agenda rehabilitací pracovníků.

Detail

Likvidační komise ČSAV pro zrušené vědecké společnosti

CSAS Liquidation Commission for Abolished Scholarly Institutes
Abbreviation: LK
NAD ID: 127
Date range: (1942) 1952 - 1964
Provenance: Likvidační komise ČSAV pro zrušené vědecké společnosti (1952–1964)

Materiály týkající se likvidace a převzetí nemovitostí, práv a závazků, movitých věcí, fondů a nadací i finančního jmění Královské české společnosti nauk, České akademie věd a umění, Masarykovy akademie práce, Československé národní rady badatelské, Ústředí vědeckých pracovníků, Správy domů vědeckých pracovníků v Bechyni a dalších menších institucí Československou akademií věd.

Detail

Ústřední komise ČSAV pro nápravu křivd

Central CSAS Commission for the Rectification of Grievances
Abbreviation: ÚKNK
NAD ID: 123
Date range: (1968) 1989 - 1991 (1992)
Provenance: Ústřední komise ČSAV pro nápravu křivd (1968–1971, 1990–1991)

Vyhledávání a řešení případů politicky postižených členů ČSAV a ředitelů pracovišť ČSAV (mj. v období tzv. normalizace), péče o ustavení komisí pracovišť Akademie pro nápravu křivd způsobených ostatním pracovníkům ČSAV, spolupráce s nimi a dohled na případy neřešitelné na úrovni pracovišť.

Agenda rehabilitací členů ČSAV a ředitelů pracovišť ČSAV, řešení jednotlivých případů; spolupráce s komisemi pro nápravu křivd na pracovištích ČSAV (informace o stavu na jednotlivých ústavech).

Detail

Osobní spisy členů ČSAV

Abbreviation:
NAD ID: 491
Date range: [1952] - [1992]
Provenance: ČSAV (1952-1992); AV ČR (od 1993)

Osobní spisy akademiků a členů korespondentů ČSAV obvykle obsahují kromě biografických údajů i jejich zprávy o činnosti, bibliografické přehledy a jiné doklady jejich vědecké činnosti.

Detail

Sbírka cestovních zpráv pracovníků ČSAV

Collection of travel reports of Czechoslovak Academy of Sciences staff
Abbreviation:
NAD ID: 487
Date range: 1953 - 1989
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Zahraniční odbor (1958-1992); Ústřední archiv ČSAV (1966-1992); Archiv AV ČR (1993-2005); Masarykův ústav a Archiv AV ČR (od 2006)

Sbírka zahrnuje dokumentaci za léta 1954–1985 a je uložena v 558 kartonech. Cestovní zprávy byly odevzdávány jako povinné hlášení zahraničnímu odboru Úřadu presidia ČSAV (viz fond v oddílu Výkonný aparát ČSAV); zprávy jsou řazeny abecedně podle zemí a uvnitř těchto oddílů pak chronologicky.

Detail

Sbírka pozvánek a drobných tisků ČSAV

Collection of invitations and small prints of the CSAS
Abbreviation: SPDT
NAD ID: 488
Date range: 1954 - 1981
Provenance: Archiv ČSAV (1953-1965); Ústřední archiv ČSAV (1966-1992)

Pozvánky, programy, plakáty akcí presidia a pracovišť ČSAV.

Detail

Sbírka tiskových materiálů ČSAV

Collection of press materials about the CSAS
Abbreviation: STM ČSAV
NAD ID: 489
Date range: 1952 - 1968
Provenance: Československá akademie věd (1952-1992)

Soubor výstřižků o ČSAV je členěn věcně.

Detail

Sbírka základních dokumentů ČSAV

Collection of basic documents of the CSAS
Abbreviation: SZD ČSAV
NAD ID: 490
Date range: 1952 - 1992
Provenance: Archiv ČSAV (1953-1965); Ústřední archiv ČSAV (1966-1992)

Sbírka je řazena prioritně abecedně podle pracovišť a uvnitř chronologicky: obsahuje organizační řády a další normy, výroční zprávy apod.

Detail

Fonds of the Czech Academy of Sciences (CAS)

Akademický sněm AV ČR

Academy Assembly
Abbreviation: AS AVČR
NAD ID: 640
Date range: 1993 - 2005
Provenance: Akademický sněm AV ČR (od 1993)

Akademický sněm je nejvyšším samosprávným orgánem Akademie věd ČR. Tvoří jej ředitelé pracovišť, volení zástupci pracovišť, představitelé vysokých škol, zástupci státních orgánů, zástupci průmyslu, obchodních kruhů a bank, významní domácí a zahraniční vědci. Sněm přijímá stanovy akademie, schvaluje výroční zprávu o činnosti, koncepci rozvoje, rozpočet a závěrečný účet akademie, dále schvaluje zřízení, organizační změny a zrušení pracovišť akademie. Sněm navrhuje přesedu akademie, volí členy řídících orgánů akademie.

Detail

Akademická rada AV ČR

ASCR/CAS Academy Council
Abbreviation: AR AV ČR
NAD ID: 561
Date range: 1993 - 2013
Provenance: Akademická rada AV ČR (od 1993)

Akademická rada je stálým exekutivním orgánem Akademie, voleným na dobu čtyř let Akademickým sněmem. V jejím čele je předsednictvo, tvořené předsedou AV, dvěma místopředsedy, předsedou Vědecké rady, členy pověřenými vedením jednotlivých oblastí věd a předsedou Rady pro zahraniční styky. Mezi zasedáními Akademického sněmu řeší běžné záležitosti chodu Akademie. Svolává zasedání sněmu, předkládá mu zprávy a návrhy, provádí jeho usnesení. Spravuje majetek Akademie, podílí se na směrování mezinárodní spolupráce, na základě výběrového řízení a na návrh vědeckých rad pracovišť jmenuje a odvolává ředitele pracovišť.

Zápisy a podkladové materiály ze zasedání Akademické rady.

Detail

Kancelář AV ČR

[ASCR/CAS Head Office
Abbreviation: KAV
NAD ID: 653
Date range: 1991 - 2015
Provenance: Kancelář AV ČR (od 1993)

Kanceláře AV ČR je vnitřní organizační jednotkou akademie. Plní odborné, ekonomické, kontrolní a organizační úkoly jako výkonný aparát předsedy, akademické rady a jejích členů a dalších orgánů akademie.

Detail

Sekretariát předsedy Akademie věd ČR

Secretariat of the President ot the CAS
Abbreviation: SP AV ČR
NAD ID: 644
Date range: 1993 - 2001
Provenance: Kancelář AV ČR (od 1993)

Detail

Akademické hodnotitelské gremium AV ČR

ASCR Academy Appraisal Commission
Abbreviation: AHG
NAD ID: 582
Date range: 1994 - 1997
Provenance: Akademické hodnotitelské grémium AV ČR (1994 – 1999

Grémium bylo ustaveno pro hodnocení vědecké činnosti pracovišť AV ČR.

První až čtvrté kolo hodnocení ústavů AV ČR, korespondence, hodnocení jednotlivých pracovišť, zápisy ze zasedání, zprávy o činnosti, složení oborových grémií, předsednictvo a členové AHG, podací protokol, souhrny hodnocení apod.

Detail

Sekretariát místopředsedy AV ČR a člena předsednictva Akademické rady AV ČR Václava Pačesa

Abbreviation:
NAD ID: 615
Date range: (1988) 1993 - 1998
Provenance: Sekretariát místopředsedy AV ČR a člena předsednictva Akademické rady AV ČR Václava Pačesa (25.2.1993 - 27.3.1997 místopředseda AV ČR; 27.3.1997 - 22.4.1998 člen předsednictva Akademické rady AV ČR)

Detail

Odbor informačních technologií Střediska společných činností AV ČR

Centre of Administration and Operations of the CAS. Department of Information Technology
Abbreviation: OIT SSČ AV ČR
NAD ID: 584
Date range: (1983) 1993 - 1997
Provenance: Úřad presidia ČSAV. Informační centrum (1991-1993); Kancelář AV ČR. Informační servis (1994-2000); Středisko společných činností AV ČR. Odbor počítačových sítí (od 2002); Středisko společných činností AV ČR. Odbor informačních technologií (od 2003)

Detail

Sekretariáty oddělení věd I., II., III. ČSAV

Secretariats of Science Divisions
Abbreviation: SOV ČSAV
NAD ID: 58
Date range: 1968 - 2002
Provenance: Sekretariát oddělení věd ČSAV (1962-1963, 1976-1992); Sekretariát oddělení věd AV ČR (od 1993)

Detail

Tiskový odbor AV ČR

Press Department
Abbreviation: TiO AV ČR
NAD ID: 529
Date range: (1991) 1993 - 1999
Provenance: Kancelář AV ČR (od 1993)

Detail

Zahraniční odbor Kanceláře AV ČR

Department of International Cooperation
Abbreviation: ZHO KAV ČR
NAD ID: 598
Date range: (1990) 1993 - 2002
Provenance: Kancelář AV ČR (od 1993)

Detail

Sbírka základních dokumentů AV ČR

Abbreviation: SZD AV ČR
NAD ID: 541
Date range: 1993 - 2013
Provenance: Archiv AV ČR (1993-2005); Masarykův ústav a Archiv AV ČR (od 2006)

Výroční zprávy AV ČR a jejích pracovišť, organizační řády pracovišť, interní normy AV ČR.

Detail

Institutes of the CSAS and CAS

Academia, nakladatelství ČSAV

Academia, Publishing House of the CSAS
Abbreviation: AN
NAD ID: 130
Date range: 1952 - 1999
Provenance: Nakladatelství ČSAV (1953-1965); Academia, nakladatelství ČSAV (1966-1992); Academia, nakladatelství AV ČR (1993-2005); Středisko společných činností AV ČR. Divize nakladatelství Academia (od 2006)

Detail

Archeologický ústav AV ČR, Brno

Archaeological Institute of the CAS, Brno
Abbreviation: ARÚB AV ČR
NAD ID: 627
Date range: 1985 - 2006
Provenance: Archeologický ústav ČSAV v Brně (1970-1975); Archeologický ústav ČSAV (1976-1982); Archeologický ústav ČSAV, Brno (1983-1992); Archeologický ústav AV ČR, Brno (od 1993)

Detail

Archeologický ústav AV ČR, Praha

Archaeological Institute of the CAS, Prague
Abbreviation: ArÚ AV ČR
NAD ID: 536
Date range: (1953) 1993 - 2005
Provenance: Archeologický ústav ČSAV, Praha (1953-1992); Archeologický ústav AV ČR, Praha (od 1993)

Detail

Archeologický ústav ČSAV, Brno

Archaeological Institute of the CSAV, Brno
Abbreviation: ARÚB ČSAV
NAD ID: 626
Date range: 1971 - 1992
Provenance: Archeologický ústav ČSAV v Brně (1970-1975); Archeologický ústav ČSAV (1976-1982); Archeologický ústav ČSAV, Brno (1983-1992)

Detail

Archeologický ústav ČSAV, Praha

Archaeological Institute of the CSAV, Prague
Abbreviation: ARÚ ČSAV
NAD ID: 132
Date range: [1952] - 1992 (2000)
Provenance: Archeologický ústav ČSAV, Praha (1953-1992); Archeologický ústav AV ČR, Praha (od 1993)

Detail

Archiv AV ČR

Archive of the CAS
Abbreviation: A AV ČR
NAD ID: 586
Date range: (1990) 1993 - 2005
Provenance: Ústřední archiv ČSAV (1966-1992); Archiv AV ČR (1993-2005)

Detail

Astrofyzikální observatoř ČSAV, Ondřejov

Astrophysical Observatory of the CSAS, Ondřejov
Abbreviation: ASFO ČSAV
NAD ID: 133
Date range: 1952 - 1954
Provenance: Astrofyzikální observatoř ČSAV (1953-1954)

Detail

Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Astronomical Institute of the CAS
Abbreviation: ASÚ ČSAV
NAD ID: 134
Date range: (1950) 1954 - [2018]
Provenance: Astrofyzikální observatoř ČSAV (1953-1954); Laboratoř pro měření času ČSAV (1953-1954); Anstronomický ústav ČSAV (1954-1992); Interkosmos (1965-1990); Astronomický ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Biofyzikální ústav AV ČR

Institute of Biophysics of the CAS
Abbreviation: BFÚ AV ČR
NAD ID: 619
Date range: 1970 - 2018
Provenance: Biofyzikální ústav ČSAV (1955-1992); Biofyzikální ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Biofyzikální ústav ČSAV, Brno

Institute of Biophysics of the CSAS
Abbreviation: BFÚ ČSAV
NAD ID: 135
Date range: 1953 - 2001
Provenance: Biofyzikální ústav ČSAV (1955-1992)

Detail

Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Biology Centre of the CAS
Abbreviation: BC AV ČR
NAD ID: 632
Date range: 1985 - 2016
Provenance: Ústav půdní biologie ČSAV (1986-1992); Ústav půdní biologie AV ČR (1993-2005); Ústav molekulární biologie rostlin ČSAV (1990-1992); Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR (1993-2005); Biologické centrum AV ČR (od 2006)

Detail

Biologický ústav ČSAV

Institute of Biology CSAV
Abbreviation: BÚ ČSAV, BiÚ ČSAV
NAD ID: 136
Date range: (1950) 1953 - [1961]
Provenance: Ústřední ústav biologický (1950-1952); Biologický ústav ČSAV (1953-1961)

Detail

Biotechnologický ústav AV ČR

Institute of Biotechnology of the CAS
Abbreviation: BTÚ AV ČR
NAD ID: 678
Date range: 2008 - 2014
Provenance: Biotechnologický ústav AV ČR (od 2008)

Detail

Botanický ústav AV ČR

Institute of Botany of the CAS
Abbreviation: BÚ AVČR
NAD ID: 602
Date range: 1984 - 2014
Provenance: Botanický ústav ČSAV (1962-1992); Botanický ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Botanický ústav ČSAV, Průhonice

Institute of Botany of the CAS
Abbreviation: BÚ ČSAV
NAD ID: 137
Date range: 1954 - 2000
Provenance: Geobotanická laboratoř ČSAV (1954-1961); Geobotanická laboratoř ČSAV. Pobočka Brno (1954-1961); Botanický ústav ČSAV (1962-1992); Botanický ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Československo-sovětský institut ČSAV I.

Czechoslovak-Soviet Institute of the CSAS I.
Abbreviation: ČSI ČSAV I.
NAD ID: 138
Date range: (1952) 1953 - 1963 (1964)
Provenance: Československo-sovětský institut (1950-1952); Československo-sovětský institut ČSAV (1953-1963)

Detail

Československo-sovětský institut ČSAV II.

Czechoslovak-Soviet Institute of the CSAS II.
Abbreviation: ČSI ČSAV II.
NAD ID: 139
Date range: 1968 - 1990 (1993)
Provenance: Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV (1964-1968); Ústav dějin východní Evropy ČSAV (1969); Československo-sovětský institut ČSAV (1969-1990); Ústav dějin východní Evropy ČSAV (1990-1991); Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV (1991-1992)

Detail

Ekonomický ústav ČSAV

Institute of Economics of the CSAS
Abbreviation: EÚ ČSAV
NAD ID: 140
Date range: [1954] - 1993
Provenance: Ekonomický ústav ČSAV (1954-1993)

Detail

Encyklopedický institut ČSAV

Encyclopedic Institute of the CSAS
Abbreviation: EI ČSAV
NAD ID: 141
Date range: 1957 - 1993
Provenance: Encyklopedická kancelář ČSAV (1956-1958); Encyklopedický institut ČSAV (1959-1992)

Detail

Entomologický ústav ČSAV

Institute of Entomology of the CSAS
Abbreviation: ENTÚ ČSAV
NAD ID: 142
Date range: (1952) 1953 - 1992 (1993)
Provenance: Biologický ústav ČSAV. Hydrobiologická laboratoř (1953-1961); Biologický ústav ČSAV. Oddělení patologie hmyzu (1953-1961); Entomologická laboratoř ČSAV (1954-1961); Entomologický ústav ČSAV (1962-1992); Entomologický ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Etnologický ústav AV ČR

Institute of Ethnology of the CAS
Abbreviation: EÚ AV ČR
NAD ID: 645
Date range: 1957 - 2017
Provenance: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV (1954-1992); Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR (1993-1999); Etnologický ústav AV ČR (od 1999); Etnologický ústav AV ČR. Pracoviště Brno (od 1999); Ústav pro hudební vědu ČSAV (1962-1971); Ústav pro hudební vědu ČSAV (1990-1992); Ústav pro hudební vědu AV ČR (1993-2002)

Detail

Farmakologický ústav ČSAV

Institute of Pharmacology of the CSAS
Abbreviation: FKÚ ČSAV
NAD ID: 143
Date range: (1952) 1963 - 1992 (1995)
Provenance: Ústav organické chemie a biochemie ČSAV. Farmakologická laboratoř (1952-1962); Farmakologický ústav ČSAV (1963-1993)

Detail

Filosofický ústav AV ČR

Institute of Philosophy of the CAS
Abbreviation: FLÚ AV ČR
NAD ID: 594
Date range: 1976 - 2014
Provenance: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (1970-1990); Filosofický ústav ČSAV (1990-1992); Filosofický ústav AV ČR (od 1993); Filosofický ústav AV ČR. Centrum medievistických studií (od 1998)

Detail

Filosofický ústav ČSAV

Institute of Philosophy of the CSAS
Abbreviation: FLÚ ČSAV
NAD ID: 144
Date range: 1952 - 1992 (1993)
Provenance: Kabinet pro filosofii ČSAV (1952-1956); Filosofický ústav ČSAV (1957-1970); Filosofický ústav ČSAV (1990-1992)

Detail

Fyzikální ústav AV ČR

Institute of Physics of the CAS
Abbreviation: FZÚ AV ČR
NAD ID: 607
Date range: 1954 - 2016
Provenance: Fyzikální ústav ČSAV (1953-1992); Fyzikální ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Fyzikální ústav ČSAV

Institute of Physics of the CSAS
Abbreviation: FZÚ ČSAV
NAD ID: 145
Date range: 1953 - 1992 (1995)
Provenance: Laboratoř pro experimentální a teoretickou fyziku ČSAV (1952-1953);Laboratoř pro nukleární fyziku ČSAV (1952-1953); Fyzikální ústav ČSAV (1954-1992); Fyzikální ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Fyziologický ústav AV ČR

Institute of Physiology of the CAS
Abbreviation: FGÚ AV ČR
NAD ID: 559
Date range: 1965 - [2019]
Provenance: Fyziologický ústav ČSAV (1954-1992); Fyziologický ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Fyziologický ústav ČSAV

Institute of Physiology of the CSAS
Abbreviation: FGÚ ČSAV
NAD ID: 146
Date range: (1922) 1954 - 1992
Provenance: Fyziologický ústav ČSAV (1954-1992)

Detail

Geofyzikální ústav AV ČR

Institute of Geophysics of the CAS
Abbreviation: GFÚ AV ČR
NAD ID: 606
Date range: 1993 - 2013
Provenance: Geofyzikální ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Geofyzikální ústav ČSAV

Institute of Geophysics of the CSAS
Abbreviation: GFÚ ČSAV
NAD ID: 147
Date range: (1928) 1953 - 1992 (1993)
Provenance: Státní ústav geofyzikální (1920-1950); Státní ústav geofyzikální při Ústředním ústavu fyzikálním (1950-1952); Geofyzikální ústav ČSAV (1953-1991); Komise presidia ČSAV pro Mezinárodní geofyzikální rok (1956-1961)

Detail

Geografický ústav ČSAV, Brno

Institute of Geography of the CSAS
Abbreviation: GGÚ ČSAV
NAD ID: 148
Date range: 1952 - 1993
Provenance: Státní sbírka mapová (1920-1952); Kabinet pro kartografii ČSAV (1953-1962); Kabinet pro geomorfologii ČSAV (1956-1962); Kabinet pro geomorfologii ČSAV. Pobočka Praha (1961-1962); Geografický ústav ČSAV (1963-1993)

Detail

Geologický ústav AV ČR

Institute of Geology of the CAS
Abbreviation: GLÚ AV ČR
NAD ID: 575
Date range: 1948 - [2006]
Provenance: Geologický ústav ČSAV (1990-1992); Geologický ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Geologický ústav ČSAV

Institute of Geology of the CSAS
Abbreviation: GÚ ČSAV, GLÚ ČSAV
NAD ID: 149
Date range: 1959 - 1992 (1994)
Provenance: Geologický ústav ČSAV (1960-1979); Geologický ústav ČSAV (1990-1992); Geologický ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Historický ústav AV ČR

Institute of History of the CAS
Abbreviation: HiÚ AV ČR
NAD ID: 608
Date range: (1947) 1954 - 2006
Provenance: Historický ústav ČSAV (1953-1970); Ústav československých a světových dějin ČSAV (1970-1990); Historický ústav ČSAV (1990-1992); Historický ústav AV ČR (od 1993); Historický ústav AV ČR. Pobočka Brno (od 1993)

Detail

Historický ústav ČSAV

Institute of History of the CSAS
Abbreviation: HiÚ ČSAV
NAD ID: 150
Date range: (1922) [1939] - 1992 (1997)
Provenance: Československý státní historický ústav vydavatelský (1921-1939); Státní historický ústav (1945-1952); Historický ústav ČSAV (1953-1970); Ústav československých a světových dějin ČSAV (1970-1990); Historický ústav ČSAV (1990-1992); Historický ústav ČSAV. Pobočka Brno (1990-1992); Historický ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Hornický ústav ČSAV

Mining Research Institute of the CSAS
Abbreviation: HÚ ČSAV, HOÚ ČSAV
NAD ID: 151
Date range: [1952] - 1979
Provenance: Ústav pro výzkum a využití paliv [1957]; Hornický ústav ČSAV (1958-1979)

Detail

Hornický ústav ČSAV, Ostrava

Mining Institute of the CSAS, Ostrava
Abbreviation: HoÚ Ostrava
NAD ID: 539
Date range: (1953) 1978 - 1993 (1995)
Provenance: Hornický ústav ČSAV. Pobočka Ostrava (1978-1979); Ústav geologie a geotechniky ČSAV. Hornický sektor Ostrava (1979-1982); Hornický ústav ČSAV (1982-1993)

Detail

Hutnický ústav ČSAV

Institute of Metallurgy of the CSAS
Abbreviation: HutÚ ČSAV
NAD ID: 152
Date range: 1952 - 1963
Provenance: Laboratoř hutnická ČSAV (1953-1954); Hutnická laboratoř ČSAV (1955-1956); Hutnický ústav ČSAV (1957-1963)

Detail

Hydrobiologický ústav AV ČR

Hydrobiological Institute of the CAS
Abbreviation: HBÚ AV ČR
NAD ID: 567
Date range: (1960) 1990 - 2008
Provenance: Biologický ústav ČSAV. Hydrobiologická laboratoř (1953-1961); Entomologický ústav ČSAV. Hydrobiologická laboratoř (1962-1965); Hydrobiologická laboratoř ČSAV (1966-1972); Botanický ústav ČSAV. Hydrobiologická laboratoř (1972-1979); Ústav krajinné ekologie ČSAV. Úsek hydrobiologie (1980-1990); Hydrobiologický ústav ČSAV (1990-1992); Hydrobiologický ústav AV ČR (1993-2005); Biologické centrum AV ČR. Hydrobiologický ústav (od 2006)

Detail

Institut vzdělávání vědeckých kádrů ČSAV

Institute for Postgraduale Studies of the CSAS
Abbreviation: IVVK ČSAV
NAD ID: 153
Date range: 1954 - 1991
Provenance: Kabinet marxismu-leninismu ČSAV (1979-1983); Institut vzdělávání vědeckých kádrů ČSAV (1984-1990)

Detail

Jihočeské biologické centrum ČSAV, České Budějovice

South Bohemian Biological Centre of the CSAS
Abbreviation: JČBC ČSAV
NAD ID: 154
Date range: 1981 - 1990
Provenance: Jihočeské biologické centrum ČSAV (1981-1990); Společná technicko-hospodářská správa biologických pracovišť AV ČR (1993-2006)

Detail

Kabinet cizích jazyků ČSAV

Institute of Foreign Languages of the CSAS
Abbreviation: KCJ ČSAV
NAD ID: 155
Date range: 1952 - 1989
Provenance: Katedra jazyků ČSAV (1954-1971); Ústav jazyků a literatur ČSAV. Jazykovědný sektor (1964-1971); Kabinet cizích jazyků ČSAV (1972-1981)

Detail

Kabinet pro moderní filologii ČSAV

Cabinet for Modern Philology of the CSAS
Abbreviation: KMF ČSAV
NAD ID: 156
Date range: 1953 - 1963
Provenance: (1953-1963); Ústav jazyků a literatur ČSAV (1964-1971)

Detail

Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV

Institute for Greek, Roman and Latin Studies of the CSAS
Abbreviation: KŘŘL ČSAV
NAD ID: 157
Date range: 1954 - 1992 (1993)
Provenance: Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV (1953-1990); Ústav pro klasická studia ČSAV (1990-1992); Ústav pro klasická studia AV ČR (1993-2003)

Detail

Kabinet pro studium díla Zdeňka Nejedlého ČSAV

Cabinet for Study of the Works of Zdeněk Nejedlý of the CSAS
Abbreviation: KZN ČSAV
NAD ID: 158
Date range: 1953 - 1990 (1992)
Provenance: Kabinet Zdeňka Nejedlého ČSAV (1953-1956); Kabinet pro studium díla Zdeňka Nejedlého ČSAV (1956-1967); Ústav pro hudební vědu ČSAV. Kabinet pro studium díla Zdeňka Nejedlého (1967-1971); Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV. Kabinet pro studium avantgardy 30. let (1971-1991)

Detail

Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV

Institute of the Theory and Methodology of Science of the CSAS
Abbreviation: KTMV ČSAV
NAD ID: 159
Date range: (1967) 1968 - 1970 (1971)
Provenance: Ústav plánování věd ČSAV (1963-1967); Kabinet pro studium společenské funkce vědy ČSAV (1968); Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV (1969-1970); Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (1970-1990)

Detail

Katedra jazyků AV ČR

Department of Languages of the CAS
Abbreviation: KJ AV ČR
NAD ID: 560
Date range: 1990 - 1998
Provenance: Katedra jazyků ČSAV (1990-1992); Katedra jazyků AV ČR (1993-2003)

Detail

Katedra jazyků ČSAV

Department of Foreign Languages of the CSAS
Abbreviation: KJ ČSAV
NAD ID: 160
Date range: 1954 - 1971
Provenance: Katedra jazyků ČSAV (1954-1971)

Detail

Knihovna AV ČR

Library of the CAS
Abbreviation: ZK-ÚVI ČSAV, KNAV AV ČR
NAD ID: 234
Date range: 1952 - 2007
Provenance: Základní knihovna ČSAV (1953-1968); Základní knihovna - Ústředí vědeckých informací ČSAV (1968-1992); Knihovna AV ČR (od 1993); Svaz knihovníků a informačních pracovníků (1968-1970)

Detail

Laboratoř energetiky ČSAV

Power Engineering Laboratory of the CSAS
Abbreviation: LEG ČSAV
NAD ID: 161
Date range: (1917) 1955 - 1963
Provenance: Laboratoř pro energetiku ČSAV (1955); Laboratoř energetiky ČSAV (1956-1963)

Detail

Laboratoř evoluční biologie ČSAV

Laboratory of Evolutionary Biology of the CSAS
Abbreviation: LEB ČSAV
NAD ID: 162
Date range: (1975) 1985 - 1993
Provenance: Laboratoř evoluční biologie ČSAV (1895-1993)

Detail

Laboratoř grafických vyšetřovacích metod ČSAV

Laboratory of Graphical Diagnostics of the CSAS
Abbreviation: LGVM
NAD ID: 163
Date range: 1957 - 1975
Provenance: Laboratoř grafických vyšetřovacích metod ČSAV (1956-1975)

Detail

Laboratoř pro měření času ČSAV

Laboratory of Chronometry of the CSAS
Abbreviation:
NAD ID: 164
Date range: 1953 - 1954
Provenance: Laboratoř pro měření času ČSAV (1953-1954)

Detail

Laboratoř pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání ČSAV

Laboratory for Research of the Ultrastructure of Cells and Tissues of the CSAS
Abbreviation:
NAD ID: 165
Date range: 1952 - 1974
Provenance: Laboratoř pro elektronovou mikroskopii v biologii ČSAV (1953-1955); Laboratoř pro elektronovou mikroskopii a experimentální morfologii ČSAV (1956-1965); Laboratoř pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání ČSAV (1966-1974)

Detail

Laboratoř vědeckého filmu ČSAV, Brno

Scientific Film Laboratory of the CSAS, Brno
Abbreviation: LVF ČSAV
NAD ID: 166
Date range: 1954 - 1973
Provenance: Laboratoř biologického filmu ČSAV (1954-1955); Laboratoř pro studium životních dějů filmem ČSAV (1956-1961); Ústav experimentální botaniky ČSAV. Pobočka Brno (1962-1964); Ústav přístrojové techniky ČSAV. Laboratoř vědeckého filmu (1965-1973)

Detail

Likvidační protokoly zrušených pracovišť AV ČR

Liquidation protocols of dissolved institutes of the ASCR
Abbreviation:
NAD ID: 702
Date range: 1993 - 1994
Provenance: Akademie věd České republiky (Praha, Česko : 1993-)

Detail

Masarykův ústav AV ČR

Masaryk Institute of the ASCR
Abbreviation: MSÚ AV ČR
NAD ID: 714
Date range: 1930 - [2019]
Provenance: Akademie věd České republiky. Masarykův ústav (Praha, Česko : 1995-2005); Akademie věd České republiky. Masarykův ústav – Archiv (Praha, Česko : 2006); Ústav T. G. Masaryka (Praha, Česko : od 1990)

Detail

Matematický ústav AV ČR

Mathematical Institute of the CAS
Abbreviation: MÚ AV ČR
NAD ID: 568
Date range: (1992) 1993 - 2005
Provenance: Matematický ústav AV ČR (od 1993); Matematický ústav AV ČR. Pobočka Brno (od 1993)

Detail

Matematický ústav ČSAV

Institute of Mathematics of the CSAS
Abbreviation: MÚ ČSAV
NAD ID: 167
Date range: (1946) 1953 - 1992 (1995)
Provenance: Ústav pro matematiku ČAVU (1947-1951); Ústřední ústav matematický (1951-1952); Matematický ústav ČSAV (1953-1969); Matematický ústav ČSAV v Praze (1969-1972); Matematický ústav ČSAV v Brně (1969-1972); Matematický ústav ČSAV (1972-1992); Matematický ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Mikrobiologický ústav ČSAV

Institute of Microbiology of the CSAS
Abbreviation: MBÚ ČSAV
NAD ID: 168
Date range: 1956 - 2000
Provenance: Mikrobiologický ústav ČSAV (1962-1992); Mikrobiologický ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Národohospodářský ústav AV ČR

Economics Institute of the CAS
Abbreviation: NHÚ AV ČR
NAD ID: 654
Date range: 1991 - 2004
Provenance: Národohospodářský ústav ČSAV (1992); Národohospodářský ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Nedohledán při GI 2012: Výzkumné středisko pro otázky míru a odzbrojení ČSAV

Peace and Disarmament Issues Research Centre of the CSAS
Abbreviation: VSMO ČSAV
NAD ID: 233
Date range: (1985) 1987 - 1990
Provenance: Výzkumné středisko pro otázky míru a odzbrojení ČSAV (1987-1990)

Detail

Orientální ústav ČSAV

Oriental Institute of the CSAS
Abbreviation: OÚ ČSAV
NAD ID: 169
Date range: (1942) 1953 - 1992 (1994)
Provenance: Orientální ústav, Praha (1922-1952); Orientální ústav ČSAV (1953-1992)

Detail

Parazitologický ústav ČSAV

Parasitological Institute of the CSAS
Abbreviation: PÚ ČSAV
NAD ID: 170
Date range: (1950) 1962 - [1989]
Provenance: Biologický ústav ČSAV. Oddělení parazitologie (1953-1961); Protozoologická laboratoř ČSAV (1954-1961); Parazitologický ústav ČSAV (1962-1992);

Detail

Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV

Comenius Institute of Education of the CSAS
Abbreviation: PÚ JAK ČSAV
NAD ID: 171
Date range: 1954 - [1993]
Provenance: Kabinet pedagogických věd ČSAV (1954-1956); Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV (1957-1993)

Detail

Polarografický ústav Jaroslava Heyrovského ČSAV

Jaroslav Heyrovský Polarografic Institute of the CSAS
Abbreviation: PÚ ČSAV
NAD ID: 172
Date range: 1950 - 1972
Provenance: Polarografický ústav (1950); Ústřední ústav polarografický (1950-1952); Polarografický ústav ČSAV (1953-1963); Polarografický ústav Jaroslava Heyrovského ČSAV (1964-1972)

Detail

Politologický ústav ČSAV

Institute of Political Science of the CSAS
Abbreviation: PoÚ ČSAV
NAD ID: 173
Date range: (1963) 1969 - 1970
Provenance: Politologický ústav ČSAV (1969)

Detail

Prognostický ústav ČSAV

Institute for Forecastin of the CSAS
Abbreviation: PGÚ ČSAV
NAD ID: 174
Date range: 1984 - 1993
Provenance: Kabinet prognóz ČSAV (1984-1986); Prognostický ústav ČSAV (1986-1993)

Detail

Psychologický ústav AV ČR

Institute of Psychology of the CSAS
Abbreviation: PSÚ AV ČR
NAD ID: 618
Date range: 1993 - 2001
Provenance: Psychologický ústav ČSAV (od 1993)

Detail

Psychologický ústav ČSAV

Institute of Psychology of the CSAS
Abbreviation: PSÚ ČSAV
NAD ID: 175
Date range: 1967 - 1992
Provenance: Psychologický ústav ČSAV (1967-1992)

Detail

Ředitelství výstavby biologických ústavů ČSAV

Head Office for the Building of Biological Institutes of the CSAS
Abbreviation: ŘV BÚ ČSAV
NAD ID: 176
Date range: 1959 - 1963
Provenance: Ředitelství výstavby biologických ústav ČSAV (1959-1963)

Detail

Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV

Office for the Construction of the CSAS Institutions
Abbreviation: ŘVP ČSAV
NAD ID: 177
Date range: 1956 - 1992 (1996)
Provenance: Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV (1961-1991); Středisko služeb ČSAV (1991-1992)

Detail

Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV - zámek Bechyně

Office for the Construction of the CSAS Institutions - Bechyně Castle
Abbreviation: ŘVP Bechyně
NAD ID: 583
Date range: (1950) 1961 - 1981
Provenance: Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV (1961-1991)

Detail

Ředitelství výstavby Ústavu jaderného výzkumu ČSAV

Office for the Building of the CSAS Institute of Nuclear Research
Abbreviation: ŘV-ÚJV ČSAV
NAD ID: 178
Date range: 1955 - 1965 (1972)
Provenance: Ředitelství výstavby Ústavu jaderné fyziky (1956-1960); Ředitelství budovaných elektráren n. p.. Správa výstavby Ústavu jaderného výzkumu (1961); Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV (1961-1991)

Detail

Slovanský ústav AV ČR

Institute of Slavonic Studies of the CAS
Abbreviation: SLÚ AV ČR
NAD ID: 633
Date range: [1993] - 2009
Provenance: Slovanský ústav AV ČR (od 1998)

Detail

Slovanský ústav ČSAV

Institute of Slavonic Studies of the CSAS
Abbreviation: SLÚ ČSAV
NAD ID: 179
Date range: 1952 - 1992 (1998)
Provenance: Slovanský ústav (1928-1952); Slovanský ústav ČSAV (1952-1963); Slovanský ústav ČSAV. Pobočka Brno (1952-1963)

Detail

Sociálně ekonomický ústav ČSAV, Ústí nad Labem

Institute of Social and Economic Sciences of the CSAS
Abbreviation: SEÚ ČSAV
NAD ID: 180
Date range: (1986) 1987 - 1993
Provenance: Sociálně ekonomický ústav ČSAV (1987-1993)

Detail

Sociologický ústav AV ČR

Institute of Sociology of the CAS
Abbreviation: SOÚ AV ČR
NAD ID: 596
Date range: [1980] - 2002
Provenance: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (1970-1990); Sociologický ústav ČSAV (1990-1992); Sociologický ústav AV ČR (od 1993)

Detail

Sociologický ústav ČSAV

Institute of Sociology of the CSAS
Abbreviation: SÚ ČSAV
NAD ID: 181
Date range: 1965 - 1993
Provenance: Sociologický ústav ČSAV (1965-1970); Sociologický ústav ČSAV (1990-1992)

Detail

Společná technicko-hospodářská správa biologických pracovišť AV ČR, České Budějovice

Technical and Administrative Service of Biological Center ASCR
Abbreviation: STHSBP AV ČR
NAD ID: 551
Date range: 1990 - 2001
Provenance: Společná technicko-hospodářská správa biologických pracovišť AV ČR (1993-2006); Biologické centrum AV ČR (od 2006)

Detail

Správa účelových zařízení ČSAV

Administration of Supplies and Services of the CSAS
Abbreviation: SÚZ ČSAV
NAD ID: 182
Date range: (1963) [1968] - 1991
Provenance: Správa domů vědeckých pracovníků ČSAV (1953-1971); Správa zásobování ČSAV (1956-1971); Správa účelových zařízení ČSAV (1971-1991)

Detail

Středisko služeb AV ČR

Service Centre of the CAS
Abbreviation: SSL
NAD ID: 570
Date range: 1991 - 2000
Provenance: Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV (1961-1991); Správa účelových zařízení ČSAV (1971-1991); Středisko služeb ČSAV (1991-1992); Středisko služeb AV ČR (1993-2001); Středisko společných činností AV ČR (od 2001)

Detail

Středisko výpočetní techniky ČSAV

General Computing Centre of the CSAS
Abbreviation: SVT
NAD ID: 571
Date range: 1982 - 1992
Provenance: Středisko výpočetní techniky ČSAV (1980-1992)

Detail

Ústav analytické chemie ČSAV

Institute of Analytical Chemistry of the CSAS
Abbreviation: ÚIACH ČSAV, ÚACH ČSAV
NAD ID: 502
Date range: 1956 - 2006
Provenance: Laboratoř pro analýzu plynů ČSAV (1956-1965); Ústav instrumentální analytické chemie ČSAV (1966-1973); Ústav analytické chemie ČSAV (1974-1992); Ústav analytické chemie AV ČR (od 1993); Vědecké kolegium chemie ČSAV (1976-1992)

Detail

Ústav anorganické chemie AV ČR

Institute of Inorganic Chemistry of the CAS
Abbreviation: ÚACH AV ČR
NAD ID: 617
Date range: 1974 - 2008
Provenance: Ústav anorganické chemie ČSAV (1959-1992); Ústav anorganické chemie AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav anorganické chemie ČSAV

Institute of Inorganic Chemistry of the CSAS
Abbreviation: ÚACH ČSAV
NAD ID: 183
Date range: (1957) [1959] - 1992 (1996)
Provenance: Laboratoř anorganické chemie ČSAV (1956-1958); Ústav anorganické chemie ČSAV (1959-1992); Ústav anorganické chemie AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav biologie obratlovců AV ČR

Institute of Vertebrate Biology of the CAS
Abbreviation: ÚBO AV ČR
NAD ID: 609
Date range: 1993 - 2000
Provenance: Ústav ekologie krajiny AV ČR (1993-2005); Ústav biologie obratlovců AV ČR (od 1998)

Detail

Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV

Institute of the History of European Socialist Countries of the CSAS
Abbreviation: ÚDESZ ČSAV
NAD ID: 184
Date range: 1964 - 1968 (1969)
Provenance: Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV (1964-1968)

Detail

Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV

Institute of the History of Central and Eastern Europe of the CSAS
Abbreviation: ÚDSVE ČSAV
NAD ID: 185
Date range: 1956 - 1993
Provenance: Slovanský ústav ČSAV (1952-1963); Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV (1964-1968); Ústav dějin východní Evropy ČSAV (1969); Československo-sovětský institut ČSAV (1969-1990); Ústav dějin východní Evropy ČSAV (1990-1991); Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV (1991-1992); Ústav slavistiky ČSAV (1988-1990)

Detail

Ústav dozimetrie záření ČSAV

Institute of Radiation Dosimetry of the CSAS
Abbreviation: ÚDZ ČSAV
NAD ID: 186
Date range: 1972 - 1981
Provenance: Laboratoř radiologické dozimetrie ČSAV (1972-1976); Ústav dozimetrie záření ČSAV (1977-1993)

Detail

Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV, Ostrava

Institute of Industrial Landscape Ecology of the CSAS
Abbreviation: ÚEPK ČSAV
NAD ID: 187
Date range: 1977 - 1993
Provenance: Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV (1977-1993)

Detail

Ústav etiky a religionistiky ČSAV, Brno

Institute of Ethics and Religious Studies of the CSAS
Abbreviation: ÚER ČSAV
NAD ID: 188
Date range: 1967 - 1993
Provenance: Kabinet pro filosofii ČSAV v Brně (1969-1971); Ústav vědeckého ateismu ČSAV (1972-1983); Ústav pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV (1983-1990); Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV (1990-1991); Ústav etiky a religionistiky (Společné pracoviště Masarykovy univerzity v Brně a Filosofického ústavu ČSAV v Praze (1991-1993);

Detail

Ústav experimentální biofarmacie ČSAV, Hradec Králové

Institute of Experimental Biopharmacy of the CSAS
Abbreviation: ÚEBF ČSAV
NAD ID: 189
Date range: 1985 - [1993]
Provenance: Ústav experimentální biofarmacie ČSAV (1985-1992); Ústav experimentální biofarmacie AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav experimentální botaniky AV ČR

Institute of Experimental Botany of the CAS
Abbreviation: ÚEB AV ČR
NAD ID: 563
Date range: 1993 - 1999
Provenance: Ústav experimentální botaniky AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav experimentální botaniky ČSAV

Institute of Experimental Botany of the CSAS
Abbreviation: ÚEB ČSAV
NAD ID: 190
Date range: [1958] - 1992
Provenance: Biologický ústav ČSAV (1953-1961); Ústav experimentální botaniky ČSAV (1962-1992)

Detail

Ústav experimentální medicíny AV ČR

Institute of experimental medicine of the CAS
Abbreviation: ÚEM AV ČR
NAD ID: 574
Date range: 1971 - 2018
Provenance: Ústav experimentální medicíny ČSAV (1975-1992); Ústav experimentální medicíny AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav experimentální medicíny ČSAV

Institute of experimental medicine of the CSAS
Abbreviation: ÚEM ČSAV
NAD ID: 191
Date range: 1972 - 1992 (1993)
Provenance: Laboratoř plastické chirurgie ČSAV (1957-1974); Laboratoř otorhinolaryngologická ČSAV (1959-1974); Laboratoř pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání ČSAV (1966-1974); Oftalmologická laboratoř ČSAV (1970-1974); Ústav experimentální medicíny ČSAV (1975-1992)

Detail

Ústav experimentální mineralogie a geochemie ČSAV

Institute of Experimental Mineralogy and Geochemistry of the CSAS
Abbreviation: ÚEMG ČSAV
NAD ID: 192
Date range: 1969 - 1978
Provenance: Ústav experimentální mineralogie a biochemie ČSAV (1969-1978)

Detail

Ústav fyzikální chemie ČSAV

Institute of Physical Chemistry of the CSAS
Abbreviation: ÚFCH ČSAV
NAD ID: 193
Date range: (1952) 1953 - 1972 (1975)
Provenance: Laboratoř fyzikální chemie ČSAV (1952-1954); Ústav fyzikální chemie ČSAV (1955-1972); Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského ČSAV (1972-1992)

Detail

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

Jaroslav Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the CAS
Abbreviation: ÚFCHE ČSAV
NAD ID: 194
Date range: 1960 - [2017]
Provenance: Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského (1972-1992); Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského ČSAV (1993); Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav fyzikální metalurgie ČSAV, Brno

Institute of Physical Metallurgy of the CSAS
Abbreviation: ÚFM ČSAV
NAD ID: 195
Date range: 1955 - 2000
Provenance: Laboratoř pro studium vlastností kovů ČSAV (1955-1963); Ústav vlastností kovů ČSAV (1964-1968); Ústav fyzikální metalurgie ČSAV (1969-1992); Ústav fyzikální metalurgie AV ČR (1993); Ústav fyziky materiálů AV ČR (od 1994)

Detail

Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Institute of Physics of Atmosphere of the CAS
Abbreviation: ÚFA AV ČR
NAD ID: 562
Date range: 1993 - 2008
Provenance: Ústav fyziky atmosféry AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav fyziky atmosféry ČSAV

Institute of Physics of Atmosphere of the CSAS
Abbreviation: ÚFA ČSAV
NAD ID: 196
Date range: 1959 - 1992
Provenance: Geofyzikální ústav ČSAV. Meteorologický sektor (1959-1961); Meteorologická laboratoř ČSAV (1961); Laboratoř meteorologie ČSAV (1962-1963); Ústav fyziky atmosféry ČSAV (1964-1992)

Detail

Ústav fyziky materiálů AV ČR

Instistute of Physics of Material of the CAS
Abbreviation: ÚFM AV ČR
NAD ID: 616
Date range: 1966 - 2009
Provenance: Ústav vlastností kovů ČSAV (1964-1968); Ústav fyzikální metalurgie ČSAV (1969-1992); Ústav fyzikální metalurgie AV ČR (1993); Ústav fyziky materiálů AV ČR (od 1994);

Detail

Ústav fyziky pevných látek ČSAV

Institute of Solid State Physics of the CSAS
Abbreviation: ÚFPL ČSAV
NAD ID: 197
Date range: 1953 - 1978
Provenance: Ústav technické fyziky ČSAV (1953-1961); Ústav fyziky pevných látek ČSAV (1962-1978)

Detail

Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Institute of Plasma Physics of the CAS
Abbreviation: ÚFP AV ČR
NAD ID: 624
Date range: 2000 - 2003
Provenance: Ústav fyziky plazmatu AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav fyziky plazmatu ČSAV

Institute of Plasma Physics of the CSAS
Abbreviation: ÚFP ČSAV
NAD ID: 499
Date range: 1959 - 1990
Provenance: Ústav vakuové elektroniky ČSAV (1959-1963); Ústav fyziky plazmatu ČSAV (1964-1992)

Detail

Ústav fyziologických regulací ČSAV

Institute of Physiological Regulations of the CSAS
Abbreviation: ÚFR ČSAV
NAD ID: 198
Date range: ([1968]) 1973 - 1983
Provenance: Laboratoř grafických vyšetřovacích metod ČSAV (1956-1975); Ústav fyziologických regulací ČSAV (1976-1993)

Detail

Ústav geologie a geotechniky ČSAV

Institute of Geology and Geotechnics of the CSAS
Abbreviation: ÚGG ČSAV
NAD ID: 199
Date range: (1960) 1979 - 1993
Provenance: Hornický ústav ČSAV (1958-1979); Ústav geologie a geotechniky ČSAV (1979-1990); Ústav geotechniky ČSAV (1990-1992)

Detail

Ústav chemických procesů AV ČR

Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS
Abbreviation: ÚCHP AV ČR
NAD ID: 631
Date range: 1993 - 2010
Provenance: Ústav teoretických základů chemické techniky AV ČR (1993); Ústav chemických procesů AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav chemie skelných a keramických materiálů ČSAV

Institute of the Chemistry of Glass and Ceramic Materials of the CSAS
Abbreviation: ÚChSKM ČSAV
NAD ID: 200
Date range: [1980] - [1993]
Provenance: Společná laboratoř pro chemii a technologii silikátů ČSAV a VŠCHT (1962-1988); Ústav chemie skelných a keramických materiálů ČSAV (1988-1993)

Detail

Ústav informatiky AV ČR

Institute of Computer Science of the CAS
Abbreviation: ÚIVT AV ČR, ÚI AV ČR
NAD ID: 521
Date range: 1970 - 2016
Provenance: Centrální výpočetní středisko ČSAV (1975-1980); Středisko výpočetní techniky ČSAV (1980-1992); Ústav informatiky a výpočetní techniky AV ČR (1993-1998); Ústav informatiky AV ČR (od 1998); Hájek, Petr, prof. RNDr. DrSc. (1940-2016)

Detail

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež

Nuclear Physics Institute of the CAS
Abbreviation: ÚJF AV ČR
NAD ID: 625
Date range: 1989 - 2020
Provenance: Ústav jaderné fyziky ČSAV (1972-1992); Ústav jaderné fyziky AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež u Prahy

Nuclear Physics Institute of the CSAS
Abbreviation: ÚJF ČSAV
NAD ID: 201
Date range: (1952) [1955] - 1992
Provenance: Fyzikální ústav ČSAV. Laboratoř nukleární fyziky (1953-1955); Ústav jaderné fyziky ČSAV (1955-1959); Ústav jaderného výzkumu ČSAV (1959-1971); Ústav jaderné fyziky ČSAV (1972-1992)

Detail

Ústav jaderného výzkumu ČSAV, Řež u Prahy

Institute of Nuclear Research of the CSAS
Abbreviation: ÚJV ČSAV
NAD ID: 202
Date range: 1955 - [1972]
Provenance: Ústav jaderné fyziky ČSAV (1955-1959); Ústav jaderného výzkumu ČSAV (1959-1971)

Detail

Ústav jazyků a literatur ČSAV

Institute of Languages and Literature of the CSAS
Abbreviation: ÚJAL ČSAV
NAD ID: 203
Date range: (1962) 1964 - 1971 (1973)
Provenance: Ústav jazyků a literatur ČSAV (1964-1971)

Detail

Ústav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice

Institute of Landscape Ecology of the CSAS
Abbreviation: ÚKE ČSAV
NAD ID: 204
Date range: 1971 - 1993
Provenance: Ústav krajinné ekologie ČSAV (Průhonice, Praha-západ, Česko : 1971-1993)

Detail

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Institute of Macromolecular Chemistry of the CAS
Abbreviation: ÚMCH AV ČR
NAD ID: 635
Date range: 1970 - 2020
Provenance: Ústav makromolekulární chemie ČSAV (1959-1992); Ústav makromolekulární chemie AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav makromolekulární chemie ČSAV

Institute of Macromolecular Chemistry of the CSAS
Abbreviation: ÚMCH ČSAV
NAD ID: 205
Date range: (1946) 1959 - 1992 (1998)
Provenance: Chemický ústav ČSAV. Oddělení makromolekulárních látek (1953-1956); Laboratoř vysokomolekulárních látek ČSAV (1957-1958); Ústav makromolekulární chemie ČSAV (1959-1992); Ústav makromolekulární chemie AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Institute of Molecular Genetics of the CAS
Abbreviation: ÚMG AV ČR
NAD ID: 588
Date range: [1968] - 2014
Provenance: Ústav molekulární genetiky ČSAV (1976-1992); Ústav molekulární genetiky AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav molekulární genetiky ČSAV

Institute of Molecular Genetics of the CSAS
Abbreviation: ÚMG ČSAV
NAD ID: 500
Date range: [1970] - 1992 (1993)
Provenance: Ústav experimentální biologie a genetiky ČSAV (1962-1975); Ústav molekulární genetiky ČSAV (1976-1992); Ústav molekulární genetiky AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV

Institute of Nuclear Biology and Radiochemistry of the CSAS
Abbreviation: ÚNBR ČSAV
NAD ID: 206
Date range: (1955) 1964 - 1993
Provenance: Biologický ústav ČSAV. Radiologické oddělení (1952-1955); Biologický ústav ČSAV. Izotopové oddělení (1956-1958); Izotopová laboratoř ČSAV (1962); Izotopová laboratoř biologických ústavů ČSAV (1963-1980); Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV (1981-1993)

Detail

Ústav obecné energetiky ČSAV

Institute for General Energy Research of the CSAS
Abbreviation: ÚOE ČSAV
NAD ID: 207
Date range: 1989 - 1993
Provenance: Kabinet obecné energetiky ČSAV a ČVUT (1986-1988); Ústav obecné energetiky ČSAV (1989-1993)

Detail

Ústav organické chemie a biochemie ČSAV

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CSAS
Abbreviation: ÚOCHB ČSAV
NAD ID: 208
Date range: (1928) [1950] - [2007]
Provenance: Ústav organické chemie ČSAV (1953-1954); Chemický ústav ČSAV (1955-1959); Ústav organické chemie a biochemie ČSAV (1960-1992)

Detail

Ústav plánování vědy ČSAV

Institute for the Planning of Science of the CSAS
Abbreviation: ÚPV ČSAV
NAD ID: 209
Date range: 1956 - 1967
Provenance: Sekretariát Státního plánu výzkumu (1956-1962); Institut pro plánování vědy ČSAV (1962); Ústav plánování věd ČSAV (1963-1967)

Detail

Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV

Institute of Czech and World Literature of the CSAS
Abbreviation: ÚČSL ČSAV
NAD ID: 210
Date range: (1946) 1953 - 1998
Provenance: Ústav pro českou literaturu ČAVU (1947-1952); Ústav pro českou literaturu ČSAV (1953-1970); Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV / Ústav české a světové literatury ČSAV (1970-1992); Ústav pro českou literaturu AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Institute of Czech Literature of the CAS
Abbreviation: ÚČL AV ČR
NAD ID: 621
Date range: 1954 - 2007
Provenance: Ústav pro českou literaturu ČSAV (1953-1970); Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV / Ústav české a světové literatury ČSAV (1970-1992); Ústav pro českou literaturu AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav pro elektrotechniku ČSAV

Institute of Electrical Engineering of the CSAS
Abbreviation: ÚE ČSAV
NAD ID: 211
Date range: 1952 - 1990
Provenance: Laboratoř elektrotechnická ČSAV (1953-1954); Ústav pro elektrotechniku ČSAV (1955-1992)

Detail

Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV

Institute for Ethnography and Folklore of the CSAS
Abbreviation: ÚEF ČSAV
NAD ID: 212
Date range: (1952) 1954 - 1996
Provenance: Kabinet pro lidovou píseň ČSAV (1953); Kabinet pro národopis ČSAV (1953); Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV (1954-1992)

Detail

Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV

Institute for Philosophy and Sociology of the CSAS
Abbreviation: ÚFS ČSAV
NAD ID: 213
Date range: 1957 - 1992
Provenance: Filosofický ústav ČSAV (1957-1970); Sociologický ústav ČSAV (1965-1970); Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV (1969-1970); Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (1970-1990); Filosofický ústav ČSAV (1990-1992)

Detail

Ústav pro hudební vědu AV ČR

Institute of Musicology of the CAS
Abbreviation: ÚHV AV ČR
NAD ID: 513
Date range: 1962 - 2002
Provenance: Ústav pro hudební vědu ČSAV (1990-1992); Ústav pro hudební vědu AV ČR (1993-2002)

Detail

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR

Institute of Hydrodynamics of the CAS
Abbreviation: ÚH AV ČR
NAD ID: 604
Date range: 1981 - 2018
Provenance: Ústav pro hydrodynamiku ČSAV (1958-1992); Ústav pro hydrodynamiku AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav pro hydrodynamiku ČSAV

Institute of Hydrodynamics of the CSAS
Abbreviation: ÚH ČSAV
NAD ID: 214
Date range: 1953 - 1992 (1993)
Provenance: Laboratoř pro vodní hospodářství ČSAV (1953-1956); Ústav pro vodní hospodářství ČSAV (1957); Ústav pro hydrodynamiku ČSAV (1958-1992); Ústav pro hydrodynamiku AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav pro jazyk český AV ČR

Institute of the Czech Language of the CAS
Abbreviation: ÚJČ ČSAV, ÚJČ AV ČR
NAD ID: 215
Date range: (1948) 1952 - 2014
Provenance: Ústav pro jazyk český ČAVU (1946-1952); Ústav pro jazyk český ČSAV (1953-1992); Ústav pro jazyk český AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Institute for Contemporary History of the CAS
Abbreviation: ÚSD AV ČR
NAD ID: 684
Date range: 1990 - 2013
Provenance: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV (1990-1992); Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav pro tvorbu a ochranu krajiny ČSAV

Institute of Landscape Formation and Preservation of the CSAS
Abbreviation: ÚTOK ČSAV
NAD ID: 216
Date range: 1962 - 1971
Provenance: Ústav pro tvorbu a ochranu krajiny ČSAV (1962-1971)

Detail

Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV, Brno

Institute of Vertebrate Zoology of the CSAS
Abbreviation: ÚVO ČSAV
NAD ID: 217
Date range: 1954 - [1992]
Provenance: Laboratoř obratlovců ČSAV (1954-1955); Laboratoř pro výzkum obratlovců ČSAV (1956-1963); Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV (1964-1986); Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV (1987-1992)

Detail

Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV

Institute for Research of Public Opinion of the CSAS
Abbreviation: ÚVVM ČSAV
NAD ID: 218
Date range: 1966 - 1972
Provenance: Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV (1967-1972)

Detail

Ústav přístrojové techniky AV ČR

Institute of Scientific Instruments of the CAS
Abbreviation: ÚPT AV ČR
NAD ID: 622
Date range: 1993 - 2002
Provenance: Ústav přístrojové techniky AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav přístrojové techniky ČSAV, Brno

Institute of Scientific Instruments of the CSAS
Abbreviation: ÚPT ČSAV
NAD ID: 219
Date range: 1953 - 1992
Provenance: Vývojové dílny ČSAV (1953-1956); Ústav přístrojové techniky ČSAV (1957-1992); Vědecké kolegium fyziky ČSAV (1962-1992); Vědecké kolegium technické kybernetiky a elektrotechniky ČSAV (1966-1992)

Detail

Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR

Institute of Radioengineering and Electronics of the CAS
Abbreviation: ÚRE AV ČR
NAD ID: 603
Date range: (1992) 1993 - 2005
Provenance: Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR (1993-2006)

Detail

Ústav radiotechniky a elektroniky ČSAV

Institute of Radioengineering and Electronics of the CSAS
Abbreviation: ÚRE ČSAV
NAD ID: 506
Date range: (1953) 1955 - 1992
Provenance: Ústav pro teoretickou radiotechniku ČSAV (1955); Ústav radiotechniky a elektroniky ČSAV (1956-1992)

Detail

Ústav slavistiky ČSAV, Brno

Institute of Slavonic Studies of the CSAS, Brno
Abbreviation: ÚS ČSAV
NAD ID: 220
Date range: 1988 - 1990
Provenance: Ústav slavistiky ČSAV (1988-1990)

Detail

Ústav státu a práva AV ČR

Institute of State and Law of the CAS
Abbreviation: ÚSP ČSAV, ÚSP AV ČR
NAD ID: 221
Date range: (1952) 1954 - 2014
Provenance: Kabinet dějin státu a práva ČSR ČSAV (1953-1955); Kabinet mezinárodního práva ČSAV (1953-1955); Kabinet pro stát a právo SSSR a lidových demokracií ČSAV (1954-1955); Ústav práva ČSAV (1956-1960); Ústav státu a práva ČSAV (1961-1992); Ústav státu a práva AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS
Abbreviation: ÚSMH AV ČR
NAD ID: 646
Date range: 1984 - 2008
Provenance: Ústav geologie a geotechniky ČSAV (1979-1990); Ústav geotechniky ČSAV (1990-1992); Ústav geotechniky AV ČR (1993); Ústav stuktury a mechaniky hornin AV ČR (od 1994)

Detail

Ústav technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí ČSAV, Plzeň

Institute of Technology and Reliability of Mechanical Systems of the CSAS
Abbreviation: ÚTSSK ČSAV
NAD ID: 222
Date range: 1988 - [1993]
Provenance: Ústav technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí ČSAV (1988-1993)

Detail

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the CAS
Abbreviation: ÚTAM AV ČR
NAD ID: 572
Date range: 1993 - 2002
Provenance: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV

Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the CSAS
Abbreviation: ÚTAM ČSAV
NAD ID: 223
Date range: 1953 - 1992 (1997)
Provenance: Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV (1953-1992); Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV

Institute of Chemical Process Fundamentals of the CSAS
Abbreviation: ÚTZCHT ČSAV
NAD ID: 224
Date range: 1963 - 1992 (1996)
Provenance: Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV (1960-1992); Ústav chemických procesů AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav teorie a dějin umění ČSAV

Institute for Theory and History of Art of the CSAS
Abbreviation: ÚTDU ČSAV
NAD ID: 225
Date range: 1953 - 1991
Provenance: Kabinet pro teorii a dějiny umění ČSAV (1953-1957); Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV (1957-1963); Ústav dějin umění ČSAV (1964-1970); Ústav teorie a dějin umění ČSAV (1970-1989); Ústav dějin umění ČSAV (1990-1992)

Detail

Ústav teorie a historie vědy ČSAV

Institute of the Theory and History of Science of the CSAS
Abbreviation: ÚTHV ČSAV
NAD ID: 226
Date range: [1967] - 1993
Provenance: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (1970-1990); Ústav teorie a historie vědy ČSAV (1990-1993)

Detail

Ústav teorie hutnických procesů ČSAV, Ostrava

Institute of Metallurgical Processes Theory of the CSAS
Abbreviation: ÚTHP ČSAV
NAD ID: 227
Date range: 1972 - 1993
Provenance: Ústav fyzikální metalurgie ČSAV. Odloučené oddělení Ostrava (1969-1979); Ústav teorie hutnických procesů ČSAV (1979-1993)

Detail

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

Institute of Information Theory and Automation of the CAS
Abbreviation: ÚTIA AVČR
NAD ID: 527
Date range: [1992] - [2006]
Provenance: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav teorie informace a automatizace ČSAV

Institute of Information Theory and Automation of the CSAS
Abbreviation: ÚTIA ČSAV
NAD ID: 228
Date range: (1958) 1959 - 1992
Provenance: Laboratoř pro automatizaci a telemechaniku ČSAV (1955-1958); Ústav teorie informace a automatizace ČSAV (1959-1992)

Detail

Ústav termomechaniky ČSAV

Institute of Thermomechanics of the CSAS
Abbreviation: ÚT ČSAV
NAD ID: 229
Date range: 1955 - 2008
Provenance: Laboratoř strojnická ČSAV (1953-1954); Ústav pro výzkum strojů ČSAV (1955-1963); Ústav termomechaniky ČSAV (1964-1992); Ústav termomechaniky AV ČR (od 1993)

Detail

Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Global Change Research Institute of the CAS
Abbreviation: ÚVGZ AV ČR
NAD ID: 693
Date range: 2000 - 2009
Provenance: Ústav ekologie krajiny AV ČR (1993-2005); Ústav biologie obratlovců AV ČR (od 1998); Centrum výzkumu globální změny AV ČR (2011-2015)

Detail

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Institute of Animal Physiology and Genetics of the CAS
Abbreviation: ÚŽFG AV ČR
NAD ID: 652
Date range: 1967 - 2012
Provenance: Laboratoř fyziologie a genetiky živočichů ČSAV (1972-1973); Ústav fyziologie a genetiky hospodářských zvířat ČSAV (1973-1992); Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (od 1993)

Detail

Ústředí pro vynálezy a objevy ČSAV

Centre of Inventions and Discoveries of the CSAS
Abbreviation: ÚSVO ČSAV
NAD ID: 230
Date range: 1950 - 2011
Provenance: Úřad prezidia ČSAV. Patentový referát Technického odboru (do 1960); Patentové středisko ČSAV (1960-1965); Středisko pro vynálezy a vědecké informace ČSAV (1966-1968); Středisko pro patenty ČSAV (1968-1973); Ústředí pro vynálezy a objevy ČSAV (1974-1991); Patentové a licenční služby ČSAV (1991-1992); Patentové a licenční služby AV ČR (1993-1994); Středisko společných činností Akademie věd České republiky. Právní odbor (od 1993); Kancelář AV ČR. Odbor patentové a licenční služby (1994-2001); Středisko společných činností AV ČR. Odbor patentové a licenční služby (2001-2006)

Detail

Ústřední archiv ČSAV

Central Archives of the CSAS
Abbreviation: ÚA ČSAV
NAD ID: 231
Date range: 1953 - 1992 (1995)
Provenance: Archiv ČSAV (1953-1965); Ústřední archiv ČSAV (1966-1992); Archiv AV ČR (1993-2005)

Detail

Vývojová optická dílna AV ČR

Developmental Optical Workshop of the CAS
Abbreviation: VOD AV ČR
NAD ID: 578
Date range: 1993 - 1995
Provenance: Vývojová optická dílna AV ČR (od 1993)

Detail

Vývojové dílny ČSAV

Developmental Workshop of the CSAS
Abbreviation: VD ČSAV
NAD ID: 232
Date range: 1957 - [1993]
Provenance: Vývojové dílny ČSAV (Brno, 1953-1956); Vývojové dílny ČSAV (Praha, 1957-1991)

Detail