cart
0

Collections

Collections of documents that are not an organic remnant of the activities of an institution or an individual and therefore cannot be considered archival fonds are classified as collections. Their origin and nature are different. As a rule, they are collections according to the type of objects (e.g. a collection of medals, art objects, a collection of manuscripts, a collection of photographs) or according to a common theme (e.g. a collection of documents about a particular personality). Some of the collections were created by individuals, others were created directly in the archive. For the sake of completeness, this overview of the collections also lists the relevant collections in the possession of the T. G. Masaryk Institute, o. p. s.

List of collections

Audio sbírka

Abbreviation:
NAD ID: 555
Date range: [1980] - [2010]

Většinu sbírky tvoří záznamy cílených rozhovorů s vybranými osobnostmi české vědy nebo jinými pracovníky někdejší ČSAV (34 interview z 90. let minulého a prvních roků tohoto století, výjimečně i ze 70. a 80. let). Kromě toho je ve sbírce uloženo několik záznamů rozhlasových pořadů majících většinou vztah k českým vědcům a jsou zde také různě staré nahrávky z konferencí i jiných akcí.

Detail

Ceny a plakety ČSAV

Abbreviation:
NAD ID: 492
Date range: 1970 - 1992

Agenda byla vedena v personálním oddělení kádrového a personálního útvaru ČSAV, po zrušení útvaru r. 1990 byla převedena do sekretariátu presidia ČSAV.Soustředěny jsou tu návrhy a zdůvodnění na udělování různých akademických ocenění.

Detail

Drobné fondy - sbírka

Abbreviation: DF
NAD ID: 483
Date range: [1800] - 2003

Sbírka soustřeďuje zlomky pozůstalostí významných osobností spjatých s Českou republikou. Jde asi o 230 fragmentárních fondů v rozsahu od jednotliviny, např. v podobě jednoho dopisu nebo výstřižku, do jednoho fasciklu písemností.

Detail

Fotosbírka - Reportáže ČSAV a AV ČR

Abbreviation:
NAD ID: 546
Date range: 1955 - 1996

Sbírka vytvářená v letech 1955–1996 fotooddělením Základní knihovny ČSAV zachycuje významné okamžiky v dějinách ČSAV – slavnostní zasedání, valná shromáždění, konference, předávání vyznamenání, výstavy, portréty členů akademie a významných vědeckých pracovníků, pohřby apod.

Detail

Fotosbírka Archivu AV ČR

Abbreviation:
NAD ID: 486
Date range: 1953 - [2006]

Fotosbírka Archivu AV ČR, vytvářená od jeho vzniku až do současnosti, je zaměřena na vědecké osobnosti, důležité historické dokumenty a artefakty spojené s historií vědy a vědeckých institucí.

Detail

Fotosbírka Bohumila Vavrouška

Abbreviation:
NAD ID: 547
Date range: 1900 - 1938

Cíleně budovaná sbírka autorových i cizích fotografií s tématikou literární historie, výtvarného umění, uměleckých památek, vlastivědy a národopisu. Vznikla v letech 1900–1938, zahrnuje i materiál k nepublikovaným knihám „Slovenští spisovatelé“, „Divadlo a herci“, „Hudební skladatelé“ a „Atlas výtvarných umělců“(koncipován jako obdoba vydaného „Literárního atlasu“).

Detail

Hlaváček Antonín (sbírka)

Abbreviation:
NAD ID: 5038
Date range: [1918] - [1989]
Původce: Hlaváček, Antonín (1898-1989), archivář, překladatel pedagogické literatury; evidenční a sběratelská činnost

Sbírka masarykian Antonína Hlaváčka (otce prof. Ivana Hlaváčka): rukopisy a strojopisy opisů korespondence T. G. Masaryka s nakladatelem Gustavem Dubským, spisovatelem J. S. Macharem. Rukopisné poznámky A. Hlaváčka, výstřižky z novin a časopisů, tisky (pozvánky, programy, plakáty), fotografie.

Detail

Jednota filosofická (sbírka)

Abbreviation:
NAD ID: 699
Date range: [1812] - [1891]
Provenance: Jednota filosofická (Praha, Česko : 1881-1957); Pitra, Josef Alois (1812-1891), římskokatolický kněz, filozof, včelař; Rank, Karel, PhDr. (1870-1899), učitel, literát, filozof

Detail

Nová Kozákova sbírka – Vulkány

New Kozak Collection – Volcanoes
Abbreviation: NKC-V
NAD ID: 723
Date range: [1719] - [2004]
Provenance: Kozák, Jan, RNDr. CSc. (1938-) - seismolog, sběratel

Detail

Plenární schůze vlády (sbírka)

Abbreviation:
NAD ID: 537
Date range: 1974 - 1988

Dokumentace vytvořená v Archivu Akademie soustřeďuje materiály z jednání vlády, která se týkala vědy.

Detail

Sbírka medailí

Abbreviation:
NAD ID: 484
Date range: 1784 - 2013

"Ve sbírce jsou uloženy především české (a československé) ražby s tématikou „věda“ a „vědci“; dále ražby zahraniční, získané buď darem nebo nákupem. Zastoupeny jsou samozřejmě všechny medaile a plakety ČSAV i Slovenské akademie věd. Nejstarší a z hlediska tradic naší vědy nejcennější jsou stříbrné medaile Královské české společnosti nauk (velká a malá), ražené na paměť audience členů Společnosti u císaře Josef II. v r. 1784; později udělované významným vědcům – především členům KČSN a autorům vítězných prací z jejích soutěží. Autorem medailí se zachovanými razidly byl J. K. Burde."

Detail

Sbírka rukopisů

Abbreviation:
NAD ID: 543
Date range: 1801 - 1995

Sbírka obsahuje rukopisy z fondu ČAVU a ze sbírkové činnosti archivu ČSAV, samostatná část sbírky obsahuje některé kvalifikační práce a kandidátské disertace vypracované v rámci aspirantur v ústavu ČSAV / AV ČR.

Detail

Sbírka rukopisů Základní knihovny ČSAV

Abbreviation:
NAD ID: 695
Date range: [1600] - [1952]

Detail

Sbírka varií

Abbreviation: Varia
NAD ID: 5033
Date range: [1919] - [1948]
Původce: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky

Sbírka tištěných materiálů a trojrozměrných předmětů vážících se k životu a dílu T. G. Masaryka a E. Beneše.

Detail

Sbírka Zdeňka Mahlera

Abbreviation: SZM
NAD ID: 5016
Date range: 1926 - [2006]
Původce: Mahler, Zdeněk, PhDr. (1928-2018)

Sbírka vznikla z rozhlasové a televizní výzvy veřejnosti, aby zasílali dokumenty k televiznímu filmu České televize o T. G. Masarykovi: Ano, Masaryk.

Noviny, časopisy, fotografie, různé upomínky na TGM, knihy, xerokopie dokumentů

Detail

Umělecké sbírky

Abbreviation:
NAD ID: 485
Date range: [1676] - [1997]

Základem tohoto souboru je sběratelská činnost předchůdcovských akademií a zlomky z jejich uchovaného majetku; je tu dosti velký soubor grafiky (podobizny vědců, přes 2 500 exemplářů, pražské veduty), dále busty a plakety i malby (obrazy). Nejstarším a nejcennějším exemplářem sbírky jsou hodiny (od mechanika Josef Uhla) z tereziánské doby, ukazující i pohyb Měsíce a Slunce, kalendářní datum a srovnávající pražský čas s jinými světovými městy. Součástí sbírky jsou také různé drobnější dary pro ČSAV od oficiálních návštěv. Specifickou částí je kolekce 20 posmrtných masek členů ČAVU, často doplněných ještě sádrovým odlitkem pravice. Jako poslední větší přírůstek jsou grafiky a drobné tisky se vztahem k členům českých i německých vědeckých institucí, získané Archivem z Národní galerie.

Detail

Vědecký film

Abbreviation:
NAD ID: 493
Date range: [1953] - [1985]

Detail

Video sbírka

Abbreviation:
NAD ID: 556
Date range: 1991 - [2004]

Detail

Vládní usnesení (sbírka)

Abbreviation:
NAD ID: 538
Date range: 1954 - 1992

Materiály shromážděné Archivem Akademie soustřeďují vládní usnesení, která se jakýmkoli způsobem dotýkala vědy a výzkumu.

Detail
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #