cart
0

Pravicová a antidemokratická kritika prvorepublikové československé demokracie a její nositelé

Provider
GA ČR
Project code
GA409/05/2589
Project type
Standardní projekty
Year of start
2005
Year of completion
2007
Researcher in MÚA
Eva Broklová
Beneficiary
Masarykův ústav AV ČR
Záměrem projektu je analýza nedemokratických, případně antidemokratických ideových proudů v ČSR 1918-1938, jejichž existence se předpokládá napříč československými politickými stranami, ale i mimo ně. Bádání se soustředí na tři občanské politické strany,agrární, lidovou a národně demokratickou. Cílem projektu bude rozbor činnosti zmíněných proudů a jednotlivých osobností, jejich reagování na změněné podmínky existence demokratických systémů, zejména ve 30. letech 20. století, spolu se shromážděním užívaných pojmů a jejich významů ve srovnání s pojmy obecně platnými, představujícími moderní demokracii. Analýza by měla rovněž zodpovědět otázku po významnosti zmíněných proudů, i otázku nakolik anticipovaly politický vývoj v době druhé republiky, a shrnoutpoznatky o váze těchto sil vzhledem k fašistickým a nacistickým hnutím jiných evropských zemí.