cart
0

Narativní prameny předbělohorského období k dějinám českých měst

Provider
GA ČR
Project code
GA404/07/1052
Project type
Standardní projekty
Year of start
2007
Year of completion
2009
Researcher in MÚA
Marie Tošnerová
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Kroniky a pamětní zápisy jsou nedílnou součástí kulturní paměti národa. Výzkum a zpřístupnění této pramenné základny patří k základním úkolům historické práce. Cílem předkládaného projektu je podchytit a zhodnotit rukopisná díla věnovaná historickému spisování vzešlá z prostředí českých měst v období 16. a 17. století. Předkládaný grantový projekt by měl zpřístupnit široké odborné veřejnosti veškeré informace o dochovaných pamětních a kronikářských záznamech týkajících se českých měst, sepsaných v 16. a17. století, včetně jejich obsahové analýzy. Předpokládá se vytvoření soupisu všech dochovaných pramenů tohoto typu, včetně jejich kodikologického rozboru. Současné tématické spektrum výzkumu naší minulosti je velice pestré a nabízí řadu možností kjejímu poznávání. Stěžejní body výzkumu se mimo již zmíněnou soupisovou práci zaměří na rozšíření našich poznatků o každodenním životě renesančních měst i na poznání obecných společenských problémů předbělohorského období. Základem výzkumu budou zejména