cart
0

Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka

Provider
MÚA AV ČR
Project type
Interní projekty
Year of start
2015
Researcher in MÚA
Lucie Merhautová

Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka je dlouhodobým týmovým projektem, představuje slovníkovou příručku potencionálně převoditelnou do webové aplikace, která formou přehledně a jednotně strukturovaných hesel shrne dosavadní poznatky o Masarykově životě a díle.
Encyklopedie zahrne věcná hesla, mapující jednotlivé etapy a události Masarykova života, rodinné a příbuzenské vazby, akademickou, veřejnou a politickou činnost, dílo (všechny samostatně – knižně – publikované spisy včetně politických brožur), základní pojmy jeho filosofie a programatické politické postuláty, ale též organizace a instituce s ním spojené nebo po něm nazvané, jeho ideový a politický odkaz (masarykovskou tradici v proměnách dob a režimů), různé interpretace Masarykova díla, působení i historické role a konečně rozdílné formy komemorace Masarykovy osobnosti. Hesla budou doplněna odkazy na prameny a literaturu v reprezentativním výběru. Celé encyklopedické dílo pak uzavřou suplementa v podobě chronologie Masarykova života a práce a bibliografických soupisů jeho díla (včetně výborů) a jmenný, eventuálně místní rejstřík. Encyklopedie poskytne specifickou syntézu Masarykova života, díla a odkazu ve formě vzájemně provázaných, alfabeticky řazených slovníkových hesel. V hutných textech soustředí velké množství faktografie a svou strukturou umožní rychlou a fundovanou informaci nejen v Masarykově biografii a bibliografii jeho děl, ale v širokém záběru reálií, personálií, historických událostí a problémů, spojených s jeho působením a jménem. Shrne výsledky dosavadního masarykovského bádání a zároveň je ve formě encyklopedické příručky či rukojeti, jež v naší vědecké i populárně naučné literatuře dosud chyběla, zprostředkuje širokému spektru uživatelů z odborné i laické veřejnosti. Příprava proponované encyklopedie, představující personálně, časově i odborně náročný projekt, který rovněž představuje jednu ze současných priorit spolupráce mezi Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., a Ústavem T. G. Masaryka, o. p. s.
Jádro autorského kolektivu tvoří pracovníci MÚA, díky finanční podpoře ze Strategie AV21 se na přípravě hesel podílí i řada tuzemských i zahraničních badatelů z různých oborů (historici, filozofové, sociologové, literární historici…). Na počátku projektu byla ustavena výkonná redakce encyklopedie ve složení dr. Jana Malínská, dr. Lucie Merhautová a dr. Josef Tomeš, která zadává hesla ke zpracování, zajišťující vlastní odbornou, jazykovou a technickou redakci všech textů, výběr a zpracování ilustrací a doprovodných materiálů a správu veškeré s dílem spojené agendy (autorské smlouvy, kontakty s autory, konzultanty apod.). Od roku 2023 se na celkové redakci podílí Martin Klement. V rámci projektu byla připravena Bibliografie publikovaných textů T. G. Masaryka (1876–2022), již připravila Jana Malínská ve spolupráci s Lukášem Holečkem a Terezou Šnellerovou.