cart
0

Česko-německé vztahy v předvečer I. světové války. Edice dokumentů ze smiřovacích jednání v Čechách v letech 1913 a 1914

Provider
GA ČR
Project code
GA17-02120S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2017
Year of completion
2019
Researcher in MÚA
Luboš Velek
Beneficiary
Národní archiv
Participants
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt se zabývá analýzou vývoje intenzivních pokusů o uzavření národnostního smíru v Čechách v letech 1913 a 1914, které navazovaly na předchozí etapu vyjednávání politických reprezentací Čechů, českých Němců a předlitavské vlády. Kromě analýzy jednání a chování jejich aktérů (jak těch usilujících o uzavření kompromisu, tak těch vystupujících proti němu) je důležitou součástí projektu kritické vydání protokolů o průběhu těchto smiřovacích konferencích a veškeré relevantní úřední i soukromé korespondence. Řešení tzv. české otázky bylo v letech bezprostředně před vypuknutím I. světové války nejzávažnějším vnitropolitickým problémem Předlitavska. Projekt tak přispěje nejen k poznání vývoje česko-německých vztahů, ale vůbec vnitřní politiky habsburské monarchie. Důležitým aspektem projektu je též zpřístupnění důležitých pramenů široké badatelské komunitě zabývající se dějinami habsburské monarchie.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #