cart
0

Projekt katalogizace Knihovny T. G. Masaryka

Díky pochopení a finanční podpoře vedení Akademie věd ČR se podařilo zrekonstruovat rozsáhlý depozitář v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR pro potřeby MÚA AV ČR a v roce 2016 tam přestěhovat Knihovnu T. G. Masaryka (majitelem knihovního fondu je Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., správu a provoz knihovny zajišťuje na základě smlouvy Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.). Vstřícný krok Akademie věd ČR se stal prvním impulsem k záchraně historicky a badatelsky cenného fondu, do kterého se následně zapojil i stát.

Přes opakované žádosti se teprve na jaře roku 2017 podařilo získat finanční prostředky na podporu projektu Zpřístupnění Knihovny T. G. Masaryka. Mimořádná dotace vlády ČR, na základě vládního usnesení č. 353/2017, umožnila v letech 2017–2019 systematicky zkatalogizovat polovinu obsáhlé a mimořádné knihovny prvního československého prezidenta, což si vyžádalo ročně zkatalogizovat alespoň 40 000 svazků. Ačkoli vláda přislíbila podpořit také druhou, závěrečnou etapu projektu plánovanou na léta 2020 a 2021, je pokračování projektu financováno z prostředků Akademie věd ČR.

Při katalogizaci je důraz kladen na zachování původního řádu (oborové třídění bylo převzato do signatur) a podchycení výjimečných svazků s podpisy Masarykovy rodiny, dedikacemi uměleckých osobností té doby a četného poznámkového aparátu, kterým T. G. Masaryk opatřoval knihy, jež sám přečetl. Všechny výjimečné nálezy bychom rádi zaznamenali tak, aby byly snadno vyhledatelné. Hlavním cílem projektu je zveřejnit (v souborných katalozích AV ČR a NK ČR) a zpřístupnit (v badatelně MÚA) výjimečný a historicky cenný knihovní fond, jehož základ položil sám prezident T. G. Masaryk.

V listopadu 2017 byla zprovozněna přístavba budovy MÚA v libeňské Gabčíkově ulici, kam byli přestěhováni všichni pracovníci MÚA z objektu Na Florenci 3, včetně provozu knihovny. Zkatalogizované knihovní fondy MÚA jsou na základě objednávek předkládany k prezenčnímu studiu v badatelně.

Photo gallery

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #