cart
0

Klára Andresová laureátkou Bolzanovy ceny

Laureátkou Bolzanovy ceny Univerzity Karlovy za mimořádně objevnou vědeckou práci se stala naše kolegyně, absolventka českých dějin a knihovědy na FF UK dr. Klára Andresová. Blahopřejeme!

Cenu obdržela za svou disertační práci Šíření vojenské teorie v raném novověku: Vojenské příručky vytištěné ve střední Evropě v letech 1550–1650“ vedenou dr. Richardem Šípkem z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. V ní se zabývá žánrem vojenských příruček, který lze zařadit do naučné literatury. Knihy, jejichž autory byli většinou zkušení vojáci, vznikaly obvykle proto, aby se důstojníci mohli seznámit s náležitostmi moderního válečnictví. Práce sleduje středoevropské proměny tohoto žánru od poloviny 16. až do poloviny 17. století, tedy do doby krátce po skončení třicetileté války.

Své poznatky prezentovala na řadě konferencích, z nichž některé i spoluorganizovala, a navíc je popularizovala při přípravě pořadů u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře v roce 2020. Během práce na disertaci publikovala průběžné výsledky svého výzkumu v recenzovaných článcích a podílela se na přípravě učebnice dějepisu pro střední odborné školy. Pro účely práce na disertaci obdržela také finanční podporu Grantové agentury UK na rok 2018, z jejíchž prostředků realizovala výzkumné cesty do polských knihoven ve Varšavě a Kórniku a do maďarských knihoven v Budapešti.

„Disertační práce Kláry Andresové je nezpochybnitelně významným příspěvkem k evropským vojenským dějinám raného novověku. Vyniká nejen kvalitně připravenou metodikou, která je nezbytnou podmínkou práce takového rozsahu a zaměření, ale především detailní a systematickou evidencí všech dochovaných vojenských příruček vydaných v průběhu jednoho století na území střední Evropy,“ shrnuje vedoucí dr. Richard Šípek v posudku práce.

Zdroj textu a fotografií: www.ff.cuni.cz

Photo gallery

Related content

People

member__photo
Oddělení pro soupis a studium rukopisů
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #