cart
0

Další archivní kulturní památka ve fondu Archivu AV ČR

Diplom Nobelovy ceny za chemii, udělený Královskou švédskou akademií věd ve Stockholmu v roce 1959 Jaroslavu Heyrovskému za objev a vývoj polarografické analytické metody, součást osobního fondu Jaroslava Heyrovského, o který pečuje Archiv AV ČR, byl podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, jak vyplývá z pozdějších změn, prohlášen za archivní kulturní památku vedenou v ústřední evidenci pod číslem 148. Stal se tak v pořadí třetí archivní kulturní památku našeho archivu, vedle tzv. Zakládací listiny České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění z roku 1892 (č. 36 zvláštní evidence) a fondu Vládní komise pro vybudování Československé akademie věd z let 1946–1952 (č. 37 zvláštní evidence).

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #