Databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury

Generální katalog rukopisů uložených na území ČR a rukopisných bohemik v zahraničí

Digitální průvodce po rukopisných fondech

 

 

Databáze momentálně prochází úpravami, je přístupná pouze prostřednictvím portálu 

Knihověda.cz - Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800

          

Obsahuje popisy rukopisů neúřední povahy uložených na území České republiky a rukopisných bohemik v zahraničí. Je provázána s databází kodikologické literatury (Kodikologická bibliografie) a databází institucí a fondů (Digitální průvodce po rukopisných fondech). Do databáze byly převedeny údaje ze starších tištěných katalogů rukopisných sbírek (seznam s komentářem viz níže), výstupy z nové katalogizace rukopisů, retrospektivní i recentní bibliografie k rukopisům a kodikologii obecně a aktualizovaná a rozšířená hesla z Průvodců po rukopisných fondech (archivy, muzea, zámecké knihovny, centrální knihovny). Záznamy jsou průběžně doplňovány, rozšiřovány a aktualizovány. Popis obsahu a struktury databáze zde.

Nově zpřístupněno: Digitální průvodce po rukopisných fondech - aktualizovaná elektronická verze Průvodce po rukopisných fondech. Dostupné instituce a fondy: archivy, zámecké knihovny, muzea, centrální knihovny, prozatím nedostupné: církevní knihovny. Při zadání dotazu zvolte v prvním poli Vyhledávat: pouze instituce a fondy.

Seznam a sigly institucí spravujících rukopisy

Seznam vložených katalogů - publikované katalogy rukopisů

Jiří Pražák, Rukopisy křivoklátské knihovny  – sigla  ZK_20C-Krivoklat/

Stanislav Petr, Soupis rukopisů zámecké knihovny v Mikulově – sigla 906204020/MIK

Pavel Brodský, Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze – sigla ABA010/

Stanislav Petr, Rukopisný fond v regionálním muzeu v Kolíně – sigla 901204010/

Pavel Brodský, Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách

Stanislav Petr a kol., Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře – sigla 2212050108/

Irena Zachová – Stanislav Petr, Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea – sigla 216000010-603/

Seznam vložených katalogů - nepublikované, nebo pouze částečně publikované katalogy rukopisů

Pavel Brodský, Popis výtvarné výzdoby iluminovaných rukopisů z Nostické knihovny (Knihovna Národního muzea) – sigla ABA010Nost/

Rukopisy ze sbírky filozofa a etnografa Rudolfa Hirsche (1880-1934), uložené v Ústavu T. G. Masaryka, o.p.s. – sigla ABB085/

Rukopisy narativních pramenů k dějinám českých měst

 

    

  Zpřístupnění bibliografických záznamů k bohemikálním rukopisům v zahraničních paměťových institucích

    

   

   Zpřístupnění bibliografických záznamů k rukopisům Strahovské knihovny  

 

   

   Zpřístupnění bibliografických záznamů k rukopisům Knihovny pražské metropolitní kapituly