Department for Research and Source Editions

Vedoucí: Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
  • +420 286 010 549

Oddělení se zaměřuje na výzkum moderní české společnosti a českých zemí v kontextu dějin středoevropského regionu 19. a 20. století. Těžištěm bádání jsou dějiny koncepcí demokracie a české státnosti, parlamentarismu, stranictví, politické kultury, politických ideologií a nacionalismu. Tato bádání probíhají v interdisciplinárních souvislostech historických a literárních věd, politické filozofie, politologie a genderových studií. Profilujícím předmětem badatelského zájmu jsou osobnosti a dílo T. G. Masaryka a E. Beneše, jejichž pozůstalosti jsou v péči MÚA. Důležitým oborem činnosti tohoto oddělení je ediční zpřístupňování základních pramenů osobní i institucionální provenience týkajících se moderních českých dějin. Spolu s naplňováním edičních projektů (Sebrané spisy TGM, edice Korespondence TGM aj.) je rozvíjena i ediční teorie a metodologie. V souvislosti s těmito projekty vznikají i rozsáhlé pramenné a bibliografické garantované databáze založené na inovativních přístupech a poskytující on-line informační servis. Oddělení řeší několik výzkumných projektů, nejvýznamnějším z nich je Edvard Beneš, Němci a Německo. Částečně ve spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti probíhá s podporou GA ČR dále výzkum těchto témat: Česká politická pravice v letech 1938-1945; T. G. Masaryk a Slované; Politiky židovské identity v českých zemích; Interpretace české moderny v německých časopisech 1880-1914; Násilí v transformaci střední Evropy v letech 1914-1922; Státní svátky první Československé republiky; Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava.

Subscribe to RSS - Department for Research and Source Editions