Studie o rukopisech [Manuscript Studies]

Manuscript Studies is a specialized codicological periodical that has been published since 1962. It was established at the instigation of the Commission for the Cataloguing and Study of Manuscripts at what was then the Central Archive of the Czechoslovak Academy of Sciences as an independent forum for codicological studies. Apart from codicology, which is often described as the science of manuscripts, Manuscript Studies is also open to other auxiliary historical disciplines (particularly paleography) and other fields involving manuscript research (philology, art history, literary history, musicology and legal history).

Manuscript Studies presents the latest information on manuscript findings, analyses of their texts and catalogues of smaller manuscript fonds. It also deals with bibliological subjects, particularly the history of libraries and book fonds. It informs the specialist public of foreign bohemica and it also deals with methodological issues. In addition to reviews of the latest codicological literature, a chronicle and reports, a regular feature is the bibliography of domestic codicological output. Although Manuscript Studies is primarily a platform for Czech codicology, it is possible to publish contributions not only in Czech, but also in other languages, particularly German, English and Latin. Contributions should be accompanied by a brief English abstract and a more extensive résumé.

Since 2009 Manuscript Studies has been a peer-reviewed journal. All contributions included in the Articles, Short Articles, Materials and Manuscript Bohemica from abroad an anonymous on both sides review procedure. Every contribution is assessed by two reviewers and on the basis of their statement the manuscript is accepted for publication, returned to the author for rewriting or entirely rejected. If the text is substantially rewritten then another review procedure round takes place. The final decision on publication of the text is in the hands of the journal's Editorial Board.

 

Since 2010 Manuscript Studies has been included in the List of Reviewed Non-Impacted Periodicals published in the Czech Republic.

Since 2015 the journal is indexed in the ERIH PLUS database (here).

 

The journal is available on-line via the Central and Eastern European Online Library (hereand  Digital Library of the CAS  (here). 

The journal is also indexed in the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

 

ISSN 0585-5691

Periodicity: Twice a year (since 2019)

Publisher: Masaryk Institute and Archives of the CAS, v. v. i.: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 18200 Prague 8

(in collaboration with the Commission for the Cataloguing and Study of Manuscripts (Komise pro soupis a studium rukopisů)

 

 

 

Vydaná čísla

50/2

Studie o rukopisech, L (2020), 2

Studie o rukopisech (L, 2020/2) přináší studii zabývající se rukopisem Svatovítské apokalypsy z 2. poloviny 11. století, na jehož přídeští byly objeveny tzv. Pražské zlomky hlaholské. Na základě připojené složky s legendou sv. Korduly a sv. Pěti bratří, autorka dovozuje,  že rukopis byl původně určen pro olomouckou katedrálu či klášter Hradisko u Olomouce. Druhý příspěvek se věnuje detailní analýze obsahu rukopisu Národní knihovny, který obsahuje deset autentických děl Štěpána z Pálče. Rané traktáty tohoto autora přinášejí doposud neznámé informace o počátcích recepce děl Jana Wyclifa v Čechách. Součástí svazku jsou recenze nové kodikologické literatury a zpráva o získání památníku Philippa Hainhofera do sbírek Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu.

50/1

Studie o rukopisech, L (2020), 1

Studie o rukopisech (L, 2020/1) přináší tři příspěvky věnované bohemikálním rukopisům uloženým v zahraničí; první příspěvek mapuje humanistická bohemika uložená v sbírkách v Drážďanech a Lipsku, další seznamuje s obsahem rukopisného sborníku z přelomu 16. a 17. století z Budapešti. Zaměřuje se především na zde dochované texty spojené s osudy biskupa Jednoty bratrské Jana Augusty (+1572) v době jeho křivoklátské internace. Poslední studie představuje současný stav zmapování rukopisů, které se dochovaly z českých a moravských knihoven odvezených švédskými vojsky na sklonku třicetiletá války. Součástí svazku jsou recenze nové kodikologické literatury a zpráva o projektu Staré mýty, nová fakta: České země v centru hudebního dění 15. století.

49/2

Studie o rukopisech, XLIX (2019), 2

V druhém čísle XLIX ročníku Studií o rukopisech  je v obsáhlém příspěvku věnována pozornost pojednání Insolubia pulchra, které bylo v minulosti připisováno Stanislavovi ze Znojma. Další příspěvky se zabývají původem textu Cannon abbreviatus  a jeho dochováním v českých rukopisných sbírkách, modlitební knižkou darovanou cisterciačkou Geirtruyt Luchelgen synovci či osobností Martina z Tišnova a jeho písařskou činností. Nedílnou součástí svazku jsou recenze nové literatury.

49/1

Studie o rukopisech, XLIX (2019), 1

Od tohoto ročníku vychází časopis Studie o rukopisech dvakrát ročně. V prvním čísle nalezneme příspěvky věnované nálezu doposud neznámého staročeského biblického fragmentu v Lipsku, rukopisnému dochování Husova traktátu De tribus dubiis či svatováclavskému kázání Jakoubka ze Stříbra z roku 1413. Poslední příspěvek se věnuje nově identifikovanému rukopisu rodinné kroniky Herbersteinů ve Vatikánské knihovně, která pochází ze švédské knižní kořisti. Svazek doplňuje obsáhlá recenzní příloha.

48

Studie o rukopisech, XLVIII (2018)

Nové číslo Studií o rukopisech (XLVIII, 2018) přináší články o nejstarším českém překladu Historie české Eneáše Silvia Piccolominiho, Pasionálu abatyše Kunhuty nebo severoitalských iluminovaných rukopisech z  pohledu panovnické reprezentace. Další studie se věnují knižní kultuře v pozdně středověkých Lounech, dílu Jakoubka ze Stříbra Sermo de confessione či sbírce rukopisů ze zámecké knihovně Blankenheim ve světle nově nalezeného knihovního katalogu. Obsáhlý příspěvek je věnován dílu významného polského medievisty Edwarda Potkowského. Nedílnou součástí svazku jsou recenze kodikologické literatury.

47

Studie o rukopisech, XLVII (2017)

Studie o rukopisech (XLVII, 2017) přináší mimořádně zajímavý příspěvek věnovaný doposud málo známému rukopisu s popisem portrétní galerie rodu Wettinů, původně uložené v drážďanské rezidenci, která je od konce 2. světové války nezvěstná. Další studie se věnují vztahu mezi mecenášem a jím zaměstnaným umělcem na příkladu kardinála Stefaneschiho a malíře Giotta, zaniklým soukromým knihovnám z kostnické diecéze dochovaným v rukopisné sbírce pražské lobkowiczké knihovny či nejmenšímu česky psanému rukopisu Starého zákona z tzv. Valdštejnské sbírky.  Dva příspěvky se zabývají činností významných badatelů z oboru pomocných věd historických – J. Truhláře a J. V. Šimáka. V rubrice Materiály je publikována první část soupisu dochovaných rukopisů Rožmberské knihy. Součástí svazku jsou recenze nové kodikologické literatury a výběrová bibliografie kodikologické literatury za léta 2010-2015.

46

Studie o rukopisech, XLVI (2016)

Nové číslo Studií o rukopisech (XLVI, 2016) přináší obsáhlý rozbor dochovaných rukopisů Rožmberské knihy, nejstarší česky psané právní knihy zemského práva, či studie věnované středověkým rukopisům z knihovny hrabat von Manderscheid-Blankenheim, husitikům ve sbírce rukopisů Otokara Kruliše-Randy a dalšímu rukopisu Knihy Tovačovské. Námětem dalších příspěvků se staly letopisné záznamy v Bibli utrakvistického kněze Jana Gaudencia, ručně psané noviny z Prahy uložené v zahraničních fondech nebo nedochované pamětní záznamy královéhradeckých kronikářů. Soubor studií k české umělecko-historické terminologii středověké knižní malby pokračuje úvodem k typologii lineární ornamentiky. Nedílnou součástí svazku jsou zprávy o literatuře a recenze.

45

Studie o rukopisech, XLV (2015)

Studie o rukopisech (XLV, 2015) přináší zajímavou studii věnovanou rozboru výzdoby známé Františkánské bible ze 13. století. Další příspěvky se věnují osudům rukopisné sbírky apelačního rady Václava Řehoře Hannla či roli Jana Erazima Vocela při studiu Vyšehradského kodexu. Dva příspěvky jsou věnovány významným badatelům z oboru pomocných věd historických - paleografu Bernhardu Bischoffovi a právnímu historikovi a kodikologovi Františku Čádovi. Součástí svazku jsou recenze nové kodikologické literatury a rejstřík k bibliografické příloze Studií o rukopisech za léta 2005-2015.

44

Studie o rukopisech, XLIV (2014)

Studie o rukopisech (XLIV, 2014) jsou věnovány životnímu jubileu významného českého kodikologa Stanislava Petra. Pětisetstránkový svazek přináší studie věnované mimo jiné rozšíření spisu Lumen anime ve středoevropských knihovnách, rozboru listáře Jana z Jenštejna či doposud neznámému památníku Jana Rejcharta ze Štampachu. Nedílnou součástí svazku jsou i recenze nové kodikologické literatury a bibliografie prací Stanislava Petra. 

43

Studie o rukopisech, XLIII (2013)

První příspěvek Studií o rukopisech (XLIII, 2013) se zabývá  anonymním výkladem na knihu Job a zvažuje možnost autorství Jakoubka ze Stříbra. Další článek připomíná osobnost profesora Miroslava Boháčka, významného kodikologa a prvního výkonného redaktora Studií o rukopisech. Obsáhlý příspěvek z  připravovaného souboru studií k české umělecko-historické terminologii středověké knižní malby je tentokrát věnován klasifikaci gotických malovaných iniciál.  V rubrice materiály je zařazen soupis rukopisných zlomků ze sbírek Státního okresním archivu v Kutné Hoře. Svazek doplňuje rozsáhlá recenzní příloha.

42

Studie o rukopisech, XLII (2012)

Čtyřicátý druhý svazek Studií o rukopisech (XLII, 2012) přináší článek věnovaný Martinu z Tišnova, jenž byl doposud znám jako písař rukopisů a autor latinských panegyriků. Nově nalezená fakta naznačují i možnost, že je totožný se stejnojmenným  tiskařem, který působil v 2. polovině 15. století v Kutné Hoře. Další příspěvky se zabývají odkazem knih klášteru augustiniánů kanovníků v Třeboni lékařem Martinem z Třeboně či raně novověkými narativními prameny k dějinám Jáchymova. V rubrice materiály je publikován soupis středověkých latinských rukopisů z kláštera františkánů v Chebu, které jsou od roku 2008 uloženy v Národní knihovně v Praze.  Nedílnou součástí svazku jsou  recenze nové literatury a  bibliografie české kodikologické literatury za rok 2009.

41

Studie o rukopisech, XLI (2011)

Studie o rukopisech (XLI, 2011) přináší studii věnovanou kodikologickému rozboru rukopisu z  kartuziánského kláštera v  Tržku u Litomyšle, nalezeného při výzkumu bohemik ve vatikánské knihovně Palatina.  Další články se zabývají notovanými liturgickými kodexy severoitalské dominikánské provenience ze 14. –18. století z  Arcibiskupské knihovny v Kroměříži,  detailnímu rozboru výzdoby a složení  Antifonáře sedleckého či narativními prameny k dějinám měst, které jsou součástí Sbírky rukopisů Archivu Národního muzea v  Praze.  Dva drobnější články z pozůstalosti Jaroslava Kadlece se věnují Mistru Matouši Beranovi a dalším univerzitním mistrům v roli synodálních kazatelů. Zajímavý příspěvek mapuje historii vydání nejstaršího českého překladu bible. Nedílnou součástí svazku jsou  recenze nové literatury a  bibliografie české kodikologické produkce za rok 2008.

40

Studie o rukopisech, XL (2010)

Čtyřicátý svazek Studií o rukopisech (XL, 2010) přináší rozsáhlou studii věnovanou detailnímu rozboru doposud v literatuře opomíjeného misálu kláštera v Opatovicích či články o latinských rukopisech Herbáře Křišťana z Prachatic, barokním sborníku kronik ze zámecké knihovny v Mnichově Hradišti a rukopisech českokrumlovských minoritů ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Další příspěvek z připravovaného souboru studií k české umělecko-historické terminologii středověké knižní malby se věnuje českým typům akantů. V rubrice materiály je zařazen soupis rukopisů knihovny piaristické koleje v Mikulově, dnes uložených v Moravské zemské knihovně v Brně. Nedílnou součástí svazku jsou recenze nové literatury, zprávy a bibliografie české kodikologické produkce za rok 2007.

39

Studie o rukopisech, XXXIX (2009)

Studie o rukopisech (XXXIX, 2009) jsou věnovány památce české medievistky Anežky Vidmanové. Čtyřsetstránkový svazek přináší devět rozsáhlých studií věnovaných mimo jiné vývoji pojmu tabule a jeho užití ve středověké literatuře, rozboru uměleckého stylu Pařížského fragmentu latinského překladu Dalimilovy kroniky, kritické edici traktátu Jakoubka ze Stříbra, rozboru traktátu De amore Andrea Capellana v rukopise pražské Národní knihovny XIV E 29, který představuje jeden z prvních příkladů humanismu v Čechách, či nálezu dvou doposud neznámých rukopisů k počátkům Jednoty bratrské.

37-38

Studie o rukopisech, XXXVII–XXXVIII (2007–2008)

Studie o rukopisech (XXXVII-XXXVIII, 2007-2008) přináší detailní rozbor rukopisu připisovaného mistru pražské univerzity Václavu z Dráchova, články S. Petra a P. Brodského s podrobným popisem obsahu i výzdoby Misálu z  Načeradce, další doplněk I. Zachové k soupisu rukopisů Knihy Tovačovské i první příspěvek z  připravovaného souboru studií k české umělecko-historické terminologii středověké knižní malby. Nedílnou součástí jsou i recenze nové literatury a  bibliografie české kodikologické produkce za rok 2006.

36

Studie o rukopisech, XXXVI (2005–2006)

XXXVI. svazek Studií o rukopisech přináší mimo jiné rozbor středověkých breviářů svatojiřského kláštera, podrobný popis bible rektora pražské univerzity Václava Korandy ml. či  pokus o rekonstrukci nedochované erbovní galerie na hradě Roupov na základě rukopisů. Součástí sborníku jsou podrobné zprávy o výzkumu bohemik v  Christian-Weise-Bibliothek v  Žitavě, recenze nové literatury a bibliografie české kodikologické produkce za léta 2003-2005.

35

Studie o rukopisech, XXXV (2002–2003–2004)

34

Studie o rukopisech, XXXIV (2001)

33

Studie o rukopisech, XXXIII (1999–2000)

32

Studie o rukopisech, XXXII (1997–1998)

31

Studie o rukopisech, XXXI (1995–1996)

30

Studie o rukopisech, XXX (1993–1994)

29

Studie o rukopisech, XXIX (1992)

28

Studie o rukopisech, XXVIII (1991)

27

Studie o rukopisech, XXVII (1989–1990)

23

Studie o rukopisech, XXIII (1984)