Projekty 2019

Program Strategie AV21 “Paměť v digitálním” je strukturován podle čtyř základních tematických okruhů. V roce 2019 se do programu „Paměť v digitálním věku“ zapojuje 15 ústavů Akademie věd ČR (vč. pracoviště koordinátora), které participují celkem na 54 aktivitách rozdělených do 4 témat:

T1      Paměť: její utváření a proměny

T2      Ostrovy spolehlivého poznání. Encyklopedická báze digitálního věku

T3      Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku

T4      Poklady paměti: kritické zpřístupňování a interpretace pramenů českých dějin a kultury

 

T1 / Paměť: její utváření a proměny

Pražská mozartovská vila Bertramka ve světle neznámých německých pramenů z roku 1925 a 1942 (Milada Jonášová, EÚ)

Cíl projektu: a) jednodenní workshop na Bertramce o jejím stavebním vývoji a b) výstava kopií nalezených dokumentů tamtéž. Projekt bude probíhat především na základě spolupráce s Architekturmuseum v Mnichově a s Hochschule für Musik v Mnichově.

Výstupy

Informace o výstavě naleznete zde.

Zprávu na Českém rozhlasu si můžete poslechnout zde.

 

Paměť současnosti: vizualizace, popularizace a zpřístupňování dat o názorech, postojích a náladách českých občanů a jejich změnách v čase (Naděžda Čadová, SOÚ)

Aktivita si klade za cíl vytvořit agregovaný graf, který přehlednou formou seznámí uživatele se všemi volebními modely, které v ČR vznikají, přiblíží rozdíly v metodologii jednotlivých výzkumů a přehledně zobrazí rozdíly ve výsledcích CVVM a výzkumných agentur, které se sběru dat týkajících se volebních preferencí věnují. Dále zpřístupnit primární data z výzkumů CVVM.

Výstupy:

Stránky CVVM můžete navšítvit zde.

 

Portál Historický atlas měst ČR (Eva Semotanová, HIU)

Cílem aktivity je v rámci Digital Humanities zpřístupnit významné prameny k urbánním dějinám a umožnit studium proměn městských krajin v několika časových etapách. Meziinstitucionální spolupráce mezi Historickým ústavem AV ČR (na poli historiografie a historické geografie), Přírodovědeckou fakultou UK (na poli geografie) a Stavební fakultou ČVUT (na poli geoinformatiky).

Výstupy:

Portál Historický atlas měst ČR můžete navštívit zde.

 

Portréty raně novověkých intelektuálů (Marta Vaculínová, FLÚ) e3d85d0c.jpg?itok=jW9YzN-6

Cílem projektu je mezioborová analýza sbírky tištěných a rukopisných portrétů raně novověkých intelektuálů 16. a počátku 17. století. Jedná se o pramen pozoruhodný z hlediska dějin umění, dějin odívání a v neposlední řadě neolatinistiky (texty na portrétech, zejména symboly a doprovodné básně). Výsledkem mezioborového výzkumu bude mezioborový workshop na téma "Intelektuálové, jejich portréty a atributy". Výsledky projektu budou dobře využitelné v popularizaci v rámci výuky české literatury, historie i dějin umění a kultury.

Výstupy:

Program workshopu se nachází zde.

Zprávu o workshopu si můžete přečíst zde.

VACULÍNOVÁ, Marta, ŠÁROVCOVÁ, Martina, NACHTMANNOVÁ, Alena, Portréty předbělohorských intelektuálů. Portraits of Intellectuals between 1516 and 1620, Praha 2022.

 

Kronika českého literárního samizdatu – výstava ke stažení (Michal Přibáň, ÚČL)

Zamýšlená výstava Kronika českého literárního samizdatu představí projevy spontánní reakce etablovaných i začínajících literátů na omezování svobody uměleckého projevu v  období komunistického režimu, které často dospěly do podoby organizované vydavatelské činnosti. Výstava bude veřejnosti zpřístupněna ve formě volně dostupných tiskových podkladů (panely ve formátu pdf), v materiální podobě bude prezentována formou velkoformátových tisků v prostorách AV ČR. Spolupráce s knihovnou Libri prohibiti, s Čs. dokumentačním střediskem (Historické muzeum NM) a s Archivem bezpečnostních složek.

Výstupy:

Výstavu si můžete prohlédnout a stáhnout zde.

 

T2 / Ostrovy spolehlivého poznání. Encyklopedická báze digitálního věku

Tematické katalogy českých skladatelů online (Václav Kapsa, EÚ)

Předmětem projektu je elektronické zpracování tematických katalogů děl českých skladatelů prostřednictvím systému „MerMEId“ za využití XML schématu MEI (Music Encoding Initiative) a dalších mezinárodních standardů a jejich webová prezentace. Cílem projektu je dopracovat tematický katalog děl Josefa Brentnera. Projekt je řešen ve spolupráci s Českou národní redakcí RISM v Národní knihovně ČR a s Dánským centrem pro hudební edice v Královské dánské knihovně.

Výstupy:

Katalog děl Josefa Brentnera můžete navštívit zde.

Portál Tematické katalogy českých skladatelů můžete navštívit zde.

Zprávu o workshopu si můžete přečíst zde.

 

Index sequentiarum Bohemiae medii aevi (Hana Vlhová-Wörner, MÚA)

Cílem projektu je 1) rozšíření online databáze repertoáru sekvencí (středověkých mešních zpěvů) o materiál z řádových rukopisů a prameny utrakvistické a sub una provenience z 15. století; 2) vytvoření autoritních záznamů pro každou z ca 280 sekvencí, dosud zachycených v českých rukopisech; 3) vytvoření modelového souboru digitálních mini-edic sekvencí českého původu, za spolupráce specialistů z oboru středověké latiny a středověké češtiny. Umožní spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, Kabinetem pro klasická studia AV ČR, Ústavem pro jazyk český AV ČR.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

Muzikologická bibliografická databáze – retrokonverze tištěných osobních bibliografií (Jana Vozková, EÚ)

Projekt Muzikologická bibliografická databáze shromažďuje bibliografické elektronické záznamy v programu Aleph, zachycující muzikologickou produkci v Českých zemích, a to včetně zahraničních publikací českých muzikologů. Poskytuje vybrané záznamy i do ANL.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

Elektronická encyklopedie helénismu, posthelénismu a raného křesťanství (Radka Fialová, FLÚ)

Záměrem projektu je rozvíjet a prohlubovat encyklopedickou práci v oblasti studia helénismu, posthelénismu a raného křesťanství. Tato práce bude spočívat v postupném vytváření elektronické encyklopedie zaměřené na systematické zpracovávání uvedené oblasti zájmu a na podporu odpovídajícího speciálního výzkumu, který má být s encyklopedickou prací bezprostředně spjat.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

Databáze školského neolatinského divadla – příprava Database of neolatin school drama – preparation (Kateřina Valentová, HIU)

Cílem aktivity je připravit prostředí pro zpřístupnění dosavadních výzkumů v oblasti evidence a edic textů dramat a period představení novolatinského školského divadla raného novověku domácím i zahraničním badatelům. Aktivita bude realizována v úzké spolupráci tří akademických ústavu a Filozofické fakulty UK.

 

Biografický slovník českých zemí, elektronická databáze (Marie Makariusová, HIU)

Průběžně aktualizovaná biografická databáze je od roku 2015 otevírána veřejnosti formou webového portálu http://biography.hiu.cas.cz/. Na něm jsou k dispozici základní údaje o cca 51 500 významných osobnostech, které se vztahují k teritoriu českých zemí, a to včetně osob žijících. Data jsou již několik let využívána řadou lexikografických týmů jak v rámci ústavů AV ČR (např. ÚČL, ÚTD) vysokých škol (UK, Masarykova univerzita, ČVUT, VUT, Brno) humanitního i technického zaměření, tak oborovými a regionálními pracovišti v celé ČR (NTM, regionální muzea, ad.).

Výstupy:

Dtabázi můžete navštívit zde.

 

Digital Humanities v Akademii věd – informační portál (Vojtěch Šícha, KNAV)

V roce 2019 zamýšlíme kromě již standardní údržby, správy a aktualizace informačního obsahu portálu celkový redesign webového rozhraní. Součástí změny designu bude také reorganizace informačního obsahu portálu s cílem podpořit rozvoj v českém prostředí dosud nového vědního oboru Digital humanities. Umožňuje a podněcuje tak rozvoj stávající spolupráce jak mezi ústavy AV ČR, tak s jinými výzkumnými organizacemi v ČR i zahraničí.

Výstupy:

Portál můžete navštívit zde.

 

Databáze a portál „Ovidiovy Proměny v historické knižní ilustraci“ (Marian Krahulcová, KNAV)

Cílem aktivity pro rok 2019 je především postupné dokončení popisu všech ilustrací Ovidiových Proměn v historickém knižním fondu KNAV. Dalším záměrem je akvizice novodobého vydání Proměn v češtině, kde autorská práva dovolí digitalizaci a veřejné zpřístupnění v Digitální knihovně AV ČR (DKAV). Dále bude zakoupeno historické vydání Proměn v původním jazyce (latině), které bude také digitalizováno a zpřístupněno v DKAV.

Výstupy:

Portál můžete navštívit zde.

 

Vytváření metadatových záznamů článků a jejich propojení na plné texty v Digitální knihovně AV ČR (Kateřina Neradová, KNAV)

Bibliografické zpracování článků. Záměrem KNAV je analyticky (na úroveň článků) zpracovat také starší ročníky akademických periodik a zlepšit tak přístup uživatelů k vědeckým informacím. Takto zpracované články budou propojeny na plné texty periodik a zpřístupněny prostřednictvím Digitální knihovny AV ČR.

 

Databáze Taiwan Biographical Ontology (TBIO) (Táňa Dluhošová, OÚ)

Projekt má za cíl digitalizaci, uchování a umožnění dalšího zpracovávání významných dat k sociálním dějinám a struktuře Taiwanu. Taiwan Biographical Ontology je databáza koncipovaná ako platforma a nástroj prosopografickej analýzy ako pre vedeckých pracovníkov, tak i pre jednotlivcov, ktorej úlohou je okrem uchovávania informácií a reprezentácia znalostí, i možnosť vytvorenia vlastných súborov dát pre ďalší rozbor (Social Network Analysis, regresia, Principal Component Analysis, GIS). Spolupráce s Ústavem taiwanských dějin, Academia Sinica, Taiwan National Ching-hua University, Taiwan.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

Epigrafická databáze (Jiří Roháček, ÚDU)

Databáze zachycuje nápisové texty na území ČR od 10 do 18. stol. Je budována ze sekundárních zdrojů (starší literatura, archivní prameny všeho druhu) a terénního výzkumu. Přidanou hodnotou je ohled na možnost IT vyhodnocení, zejména pak metodami aplikované lingvistiky. Téma navrhováno společně s Kabinetem pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR. Další spolupráce s FF UK.

Výsledky:

Databázi můžete navštívit zde.

 

Vokabulář webový (Štěpán Šimek, ÚJČ)

Cílem aktivity je rozvoj obsahu internetového portálu Vokabulář webový. V roce 2019 plánujeme zapojení dalších elektronických edic starší české literatury, které budou připraveny z rukopisů a starých tisků a stanou se součástí edičního modulu a korpusových bází.

Výstupy:

Portál můžete navštívit zde.

 

Webový popularizační, edukační a dokumentační portál ,,Listopad 1989 ve vzpomínkách studentské generace po 30 letech“ (Jiří Hlaváček, ÚSD)

Cílem je v souladu s výzkumným záměrem ÚSD vytvoření dokumentačního, edukačního a popularizačního webového portálu (včetně editované verze vybraných dobových pramenů), který bude věnován pamětnické reflexi studentů roku 1989, jejímu utváření i proměně v posledních 30 letech. Portál bude tematicky navazovat na již existující web ÚSD k roku 1989.

Výstupy:

Portál můžete navštívit zde.

 

PES - Právnický elektronický slovník (František Cvrček, ÚSP)

PES je dlouhodobý interdisciplinární projekt právníků, lingvistů a informatiků (kybernetiků) zastřešovaný Centrem pro výzkum právního jazyka ÚSP AV ČR. V roce 2019: aktualizace korpusů platného práva k 1.1.2019, rozšíření doktrinálních hesel z oblasti soukromého práva, ústavního práva, římského práva a teorie práva (5000), zprovoznění speciálního právního korpusu platného práva, vytvoření metodiky pro el. učebnice, programy pro automatické rozpoznávání odkazů, monografie o právním jazyku v  legislativě, rozšíření využívání PES ve výuce.

Výstupy:

Informace o slovníku naleznete zde.

 

Stopy republiky – rozvoj databáze meziválečného Československa (Jan Kober, ÚSP)

V roce 2018 bylo na Ústavu státu a práva AV ČR vyvinuto řešení specializované databáze. Databáze je propojena s geografickými informacemi a umožňuje práci několika způsoby, včetně intuitivního vyhledávání v mapě, obsahuje vedle hlavních textových informací také obrázky a doprovodné texty. Záměrem rozvoje Stop republiky v roce 2019 by bylo jednak doplnění některých potřebných programátorských úprav a vylepšení, jednak udržovací rozvoj obsahu databáze. Spolupráce s ÚČL.

 

T3  /  Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku

DIGITALIZACE SBÍREK ÚSTAVŮ AV ČR: Digitalizace pramenů k dějinám AV ČR (Vlasta Mádlová, MÚA)

A) Digitalizace a zpřístupnění fotosbírky Bohumila Vavrouška a Reportáže ČSAV a  AV ČR, B) Souhvězdí českých astronomů (kontakty v mezinárodní vědecké síti); Obě části mají vytvořit platformu spolupráce mezi akademickými pracovišti (příspěvek k dějinám jedntlivých ústavů AV ČR, spolupráce s Astronomickým ústavem AV).

Digitalizáty jsou zveřejněny zde.

 

DIGITALIZACE SBÍREK ÚSTAVŮ AV ČR: Souhvězdí českých astronomů (kontakty v mezinárodní vědecké síti) (Tomáš W. Pavlíček, MÚA)

Záměrem projektu je ve spolupráci archivářů s astronomy soustředit fotografické prameny, které dokumentují vědeckou dráhu astronomů, jejich zahraniční stáže a kontakty, účast na kongresech a aktivní členství v Mezinárodní astronomické unii, OSN a dalších organizacích.

Výstupy:

PAVLÍČEK, Tomáš W. Stoletý astronom, kterému nechybí kuráž, Lidové noviny, roč. 32, č. 171, 26. 7. 2019, s. 18.

PAVLÍČEK, Tomáš W. Od mlhovin jsem se vrátil k Zemi. S nejstarším astronomem na Zemi, docentem Lubošem Perkem, o největším českém dalekohledu, galaxiích, kosmickém smetí i o tom, jak čelit stáří, Lidové noviny, roč. 32, č. 172, 27. a 28. 7. 2019, s. 21.

Dokument o Luboši Perkovi naleznete zde.

 

DIGITALIZACE SBÍREK ÚSTAVŮ AV ČR:  Obrazový digitální archiv mikulčického nálezového fondu (DAM) (Lumír Poláček, ARUB)

Cíle 2019: Úprava prototypu zařízení pro urychlení a zpřesnění sběru obrazových dat sestrojeného v roce 2018 do podoby plně funkčního a uživatelsky jednoduchého zařízení; Budování digitálního obrazového archivu (fond NKP trezorových nálezů z Mikulčic); vývoj metody pro vytvoření 2D kresebné dokumentace z povrchu prostorově členitých objektů (např. rozvinutí zdobeného pláště gombíků); prezentace metodiky (prostřednictvím workshopu a medií) a její další aplikace. Metodika bude precizována a aplikačně zdokonalována ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, s Ústavem dějin umění AV ČR.

Výstupy:

Informace o workshopu naleznete zde.

 

DIGITALIZACE SBÍREK ÚSTAVŮ AV ČR: Zhmotnělá paměť dávných kultur, digitální dokumentace a prezentace (Balázs Komoróczy, ARUB)

Po vytvoření pilotní struktury digitální expozice a zahájení jejího naplňování tematicky strukturovanými exponáty a edukativními textovými komentáři budou pokračovat dokumentační práce a průběžné doplnění, případná adaptace webové databáze. Fin. prostředky na adaptaci, doplnění a inovace digitální expozice, překlady do AJ, skenování, cestovné - výzkum a prezentace.

Výstupy:

KOMORÓCZY, Balász, ZELÍKOVÁ, Michaela, Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví Jihomoravského kraje, Brno 2019.

 

DIGITALIZACE SBÍREK ÚSTAVŮ AV ČR: Emeritní pracovníci Archeologického ústavu II (Marcela Starcová, ARUP)

Shromažďování a digitalizace pozůstalosti emeritních pracovníků Archeologického ústavu nacházející se v archivech jiných institucí (Archiv AV ČR, Archiv UK Praha, Archiv Pražského hradu apod.). Zpracované biogramy se mohou uplatnit  v  Biografickém slovníku českých zemí, vydávaném Historickým ústavem AV ČR od roku 2004.

Výstupy:

Výstavu, na níž byly použity zpracované dokumenty, si můžete prohlédnout zde.

 

DIGITALIZACE SBÍREK ÚSTAVŮ AV ČR: Zpřístupnění a uchování fondu Zaměřovací akce České akademie věd a umění – Národopisné komise pomocí digitalizace (Dana Motyčková, EÚ)

Cílem aktivity je zpřístupnění a uchování fondu Zaměřovací akce současnými neinvazivními prostředky, dále revize a doplnění databáze a především digitalizace plánové dokumentace a fotografií, v první fázi z lokalit ve Středočeském kraji. Prohloubení dlouhodobé kooperace Etnologického ústavu s Národním památkovým ústavem.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

DIGITALIZACE SBÍREK ÚSTAVŮ AV ČR: Digitalizace části sbírkových fondů brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.: Lidová slovesnost na Moravě: Digitalizace archivních dokumentů a tvorba databází  (Jana Pospíšilová, EÚ)

Projekt umožňuje záchranu rukopisných dokumentů, jejich zpracování v databázi a zveřejnění. Materiál je výsledkem sběratelských akcí v druhé polovině 20. století, které neměly obdobu v Čechách. Cílem aktivity je kooperace s dialektologickým oddělením ÚJČ AV ČR a popularizace této součásti kulturního dědictví.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

Pořad, k němuž byly materiály využity, si můžete prohlédnout zde.

 

DIGITALIZACE SBÍREK ÚSTAVŮ AV ČR: Záchrana a zpřístupňování audio nahrávek soukromých přednášek a seminářů Jana Patočky z let 1972–1976 (Ivan Chvatík / FLÚ )

Cílem je 1) Transkripce audia dosud nezpracovaných přednášek jako příprava pro vydání záznamů v podobě svazku Sebraných spisů Jana Patočky a jako podklad pro synchronizaci a audiem, 2) Synchronizovat redigované texty s audiozáznamy různých jednotlivých přednášek (jako již provedeno u cyklů „Platon a Evropa“ a „Základní problémy předsokratovské filosofie“, 3) Skenování podrobných rukopisných zápisů přednášek a seminářů Jana Patočky z nově získané pozůstalosti Jiřího Polívky, 4) Spárování zápisů Jiřího Polívky s audio záznamy, 5) Pronájem virtuálního velkokapacitního serveru pro zpracovávání předchozích bodů.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

DIGITALIZACE SBÍREK ÚSTAVŮ AV ČR: Digitalizace kartotéky Slovníku středověké latiny (Pavel Nývlt, FLÚ)

Z podpory z dřívějších let zpřístupnění kartotéky Slovníku středověké latiny v českých zemích (A-Ce, Pi-Z). Cílem je publice cca 40 tis. lístků s náslovím E. Na přípravě databáze spolupracuje Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu se Střediskem literárněvědných informací Ústavu pro českou literaturu.

 

DIGITALIZACE SBÍREK ÚSTAVŮ AV ČR: Akademická encyklopedie českých dějin – zpřístupnění plných textů (Václava Horčáková, HIU)

Cílem projektu je zpracovat ve formě bibliografických záznamů s připojenými plnými texty všechna hesla Akademické encyklopedie českých dějin v rámci portálu Bibliografie dějin Českých zemí.  Dosud byly vydány čtyři svazky, pátý je v přípravě do tisku. Spolupráce s ÚJČ AV ČR, EÚ AV ČR, HÚ SAV, s Herder institutem v Marburgu, NA ČR.

Výstupy:

Databázi můžete navšívit zde.

 

DIGITALIZACE SBÍREK ÚSTAVŮ AV ČR: Digitalizace databáze dějin všedního dne (Vojtěch Kessler, HIU)

Databáze dějin všedního dne je jedním z výstupů dlouhodobého mezinárodního vědeckovýzkumného projektu, na kterém se podílí Institut für Wirtschafts- u. Sozialgeschichte der Universität Wien (Mag. Günter Müller), Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Historický ústav Akademie věd České republiky. Jedním z cílů tohoto projektu je vytvoření dokumentační sbírky starých pamětí, rodinných kronik, deníků a jiných životopisných vzpomínek. Podklad pro vznik Výzkumného centra paměťových studií a dějin každodennosti (součinnost pracovišť AV ČR).

Výstupy:

Informace o databázi naleznete zde.

 

HISTORICKÁ KORESPONDENCE ONLINE: zajištění technické infrastruktury (Martin Lhoták, KNAV)

Cílem kolektivní aktivity/projektu "Historická korespondence online" je rozvinout spolupráci KNAV ČR, FLÚ AV ČR a MÚA AV ČR na základě vybudování webového portálu, který umožní jmenovaným i všem dalším ústavům AV ČR prezentovat historickou korespondenci a vyhledávat v ní prostřednictvím digitální aplikace. Testování a realizace aktivity bude probíhat ve spolupráci s FLÚ AV ČR (Digitalizace a prezentace pozůstalosti Milady Blekastadové-Topičové) a MÚA AV ČR (digitální zpřístupnění rozsáhlé korespondence T. G. Masaryka).

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

HISTORICKÁ KORESPONDENCE ONLINE: Digitalizace a prezentace pozůstalosti Milady Blekastadové-Topičové (Vladimír Urbánek, FLÚ)

Cílem aktivity je digitalizace rozsáhlé vědecké a kulturní korespondence bohemistky, komenioložky, literární historičky a překladatelky Milady Blekastadové-Topičové (1917-2003) a její zpřístupnění a prezentace širší odborné i laické veřejnosti. Významným rozšířením aktivity je spolupráce s KNAV a MÚA AV, která začala již v letošním roce. V jejím rámci vznikne webový portál Historická korespondence online, který bude nejen zpřístupňovat v prohledávatelné aplikaci metadata korespondence Milady Blekastadové, nýbrž rovněž metadata korespondence T. G. Masaryka zpracovávané v MÚA AV.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

HISTORICKÁ KORESPONDENCE ONLINE: Elektronické edice a databáze k české kultuře a dějinám (Martin Jemelka, MÚA)

Cílem aktivity je ve spolupráci s KNAV a FLÚ AV ČR připravit a otestovat funkčnost portálu "Historická korespondence online", a to na základě digitální prezentace korespondence T. G. Masaryka.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

Přehled výzkumů z minulosti do budoucnosti - nové možnosti využití odborného archeologického periodika (Šárka Krupičková, ARUB)

Odborné periodikum Přehled výzkumů, vydávané šedesát sezón v ARUB: Hodnota časopisu nespočívá jen v první části vědeckovýzkumných studií, které jsou druhým rokem indexovány ve Scopusu, ale rovněž ve druhé části, jež propojuje všechny instituce působící na poli archeologie na Moravě. Cílem vytvoření dotazníku dostupného on-line na webu ARÚB pro sběr publikovaných výsledků terénních prácí. Napojení na digitální Archeologickou mapu ČR (AMČR - ARUP).

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

Mapa předmětových hesel - referenční pomůcka pro katalogizaci odborné archeologické literatury (Stanislav Velčev, ARUB)

Doplnění předmětových hesel do mapy; revizi mapy vědeckým pracovníkem (archeologem), který posoudí relevanci hesel, a vybere preferované termíny  u hesel z lokální databáze; doplnění jazykových ekvivalentů k heslům, prozatím pouze v základním jazyku angličtina; jednání s Národní knihovnou o přidání oborově specializovaných předmětových hesel k přesnějším věcnému popisu; vytvoření přívětivějšího GUI (graphical user interface) pro snadnější jak fulltextové, tak předmětové vyhledávání v mapě.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

Paleolitické sídliště Pavlov: Aplikace GIS jako komplexní nástroj pro správu a analýzu archeologických dat (Martin Novák, ARUB)

Cílem je vytvořit specializovaný systém, který umožní v komplexní podobě spravovat a analyzovat široké spektrum archeologických dat (terénní dokumentace, popisy movitých nálezů, data z přírodovědných analýz apod.) a dále tato data trvale uchovávat a také aktualizovat. Spolupráce - Podíl na výzkumně-vzdělávacích aktivitách pro vysokoškolské studenty oboru archeologie a antropologie; podíl na kulturních a turistických aktivitách v regionu.

Výstupy:

BORIOVÁ, Soňa, SÁZELOVÁ, Sandra, NOVÁK, Martin, ŠTELCL, Jindřich, SVOBODA, Jiří, Human and non-human taphonomic effects on faunal remains from the Late Upper Paleolithic: A case study from the Stránská skála IV site, Czech Republic, International Journal of Osteoarchaeology, DOI:10.1002/oa.2843.

Výstavu o Pavlovu si můžete prohlédnout zde.

 

Digitální korpus českých hradišť II (Martin Kuna, ARUP)

Cílem je rozšířit soubor digitálních informací o jedné z nejvýznamnějších kategorií archeologických lokalit v Čechách – pravěkých a raně středověkých hradištích: vytvoření dokumentace a vytvoření modelu totální viditelnosti území ČR. Spolupráce s NPÚ, Technickou univerzitou v Bratislavě a CESNET.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

Czech Medieval Sources online – rozšíření databáze (Robert Novotný, FLÚ)

Záměrem je rozšířit portál Czech Medieval Sources online o další naskenované svazky, v tomto případě už většinou z období, na které se vztahují autorská práva. Fin. Prostředky na přípravu svazků. Spolupráce na výběru dalších svazků se spřátelenými středověkářskými odděleními v HIU, ARÚ, UJČ, ÚČL, SLÚ, ÚDU.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

Digitální zpřístupnění lexikálního materiálu k výzkumu východoslovanského prostoru (Karolína Skwarska, SLÚ)

Projekt má dvě části: A) Česko-ruský elektronický lexikální zdroj. Elektronický zdroj vychází z digitalizovaného, dosud nevydaného materiálu o rozsahu 21 834 textových stran, který vznikal v 70. a 80. letech 20. století. B) digitalizace dialektologického materiálu z terénních výzkumů I. Paňkevyče a jeho žáků na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi z 20.–60. let 20. stol. (projekt databáze jihokarpatských nářečí). Projekty umožňují propojení s výukou filologie na VŠ.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

Ruská emigrace v meziválečném Československu - digitální zpřístupnění (Dana Hašková, SLÚ)

Cílem aktivity je rozšíření povědomosti širší veřejnosti o aktivitách a společenském významu ruské emigrace v meziválečném Československu. V r. 2018 byla dokončena práce na základní části  Biografického slovníku ruských emigrantů (1332 hesel), v r. 2019 do něj budou doplňovány nově získané údaje a zpracována lístková databáze ruských emigrantů ze Slovanské knihovny NK. Postupně bude doplňována Bibliografie ruských emigrantů v čs. periodikách. Bude provedena rešerše ruských emigrantských institucí a organizací v meziválečném Československu, která se stane základem nové databáze. Téma vytváří platformu pro širokou spolupráci řady institucí v rámci AV ČR i mimo ni:  MUA AV ČR, v. v. i., Vojenský historický ústav, UK, Masarykova univerzita; Prešovská univerzita a zahraniční univerzity, Ministerstvo obrany, Státní oblastní archivy, Literární archiv PNP, Slovanská knihovna NK.

 

Digitalizace, analýza a zveřejnění zápisů folklorní prózy z Moravy (sběr studentů FF Masarykovy univerzity v Brně v letech 1929-1933 pod vedením prof. F. Wollmana) (Anna Zelenková, SLÚ)

Cílem projektu je digitalizace, zveřejnění a odborné zhodnocení moravského sběru lidové slovesnosti realizovaného posluchači českého slavisty F. Wollmana na FF MU v Brně. Tento sběr, který lze považovat za zásadní příspěvek k dějinám česko-slovenské slavistiky a folkloristiky, proběhl v letech 1929–1933 bez kritického zpracování. Vzhledem k fyzickému stavu rukopisů je nutno urychleně provést skenování a digitalizaci. Projekt je plánován na 3 roky. Pro řešení této aktivity se spojili odborníci ze tří ústavů AV ČR (SLÚ, EÚ, ÚJČ).

 

Digitalizace vzácných ročníků tibetských periodik (Jarmila Ptáčková, OÚ)

Digitalizace unikátního pramene uloženého v Archivu Orientálního ústavu - vzácené výtisky tibetských periodik z oblasti středního i východního Tibetu z 50. let 20. století, tedy z období počátku okupace či osvobození tibetských oblastí armádou Čínské Lidové Republiky.

 

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16. - 18. století v českých a zahraničních knihovnách (Vojtěch Šícha, KNAV)

Záměrem KNAV je v digitalizaci cizojazyčných bohemik z fondů českých a zahraničních paměťových institucí nadále pokračovat a zároveň přistoupit ke zpracování získaného materiálu a přípravě jeho veřejné prezentace on-line. Meziinstitucionální spolupráce probíhá především na úrovni knihoven s historickými knižními fondy, zpřístupněný materiál slouží zejména badatelům z oblasti výzkumu starší bohemikální literatury.

Výstupy:

Databázi můžete navštívit zde.

 

T4  /  Poklady paměti: kritické zpřístupňování a interpretace pramenů českých dějin a kultury

EDICE DOKUMENTŮ K ČESKÝM DĚJINÁM A KULTUŘE: Edice vzpomínek Karla Katzbundy (Jan Kahuda, MÚA)

Edice pamětí českého historika vznikne v úzké spolupráci s Národním archivem. Během roku 2019 bude dokončen přepis i poznámkování rukopisu pamětí a bude připravena sazba. V závěru roku 2019 se počítá i s vytištěním svazku, který vyjde v řadě EGO (MUA - NLN). Finanční prostředky jsou ručeny předtiskovou přípravu, tisk, rešeršní práce, přepisy (OON).

 

EDICE DOKUMENTŮ K ČESKÝM DĚJINÁM A KULTUŘE: Paměti novináře a politika Jiřího Stříbrného (Tomáš Zouzal, MÚA)

Edice pamětí významného a kontroverzního českého a československého politika, který zemřel v komunistickém žaláři, byla edičně připravena v roce 2018. K disposici tak je přepsaný rozsáhlý text, je opatřen kritickým aparátem. V roce 2019 se počítá s předtiskovou přípravou a vlastním tiskem pamětí (řada EGO).

 

EDICE DOKUMENTŮ K ČESKÝM DĚJINÁM A KULTUŘE: Paměti Vladislava Klumpara II.: 1938-1945 (Radka Šustrová, MÚA)

Paměti bývalého ministra sociální a zdravotní správy Vladislava Klumpara jsou mimořádně zajímavým pramenem ke studiu sociálního státu, pojišťovnioctví a období nacistické okupace. Edice vzniká ve spolupráci s Archivem Národního muzea.

 

EDICE DOKUMENTŮ K ČESKÝM DĚJINÁM A KULTUŘE: Rodinná korespondence E. Špindlera (Anna Jonáková, MÚA)

Připravovaný svazek přinese rozsáhlou rodinnou korespondenci mladočeského politika, básníka, novináře a samosprávného pracovníka Ervína Špindlera. Korespondence časově zahrnuje zejména období jeho působení ve Vídni v 90. letech 19. století. V průběhu roku 2019 bude korespondence přepsána a opatřena kritickým aparátem, vznikne úvodní studie. S vydáním tiskem se počítá v roce 2020.

 

EDICE DOKUMENTŮ K ČESKÝM DĚJINÁM A KULTUŘE: Paměti A. Sabatha (Martin Nekola, MÚA)

Edice pamětí významného amerického politika 20. století, který pocházel z Čech a s vlastí udržoval i nadále kontaky, přináší cenné svědectví o možnostech uplatnění evropských vystěhovalců (v tomto případě s židovskými kořeny) v USA. Osudy A. Sabatha jsou o to zajímavější, že aktivní politickou kariéru provozoval v americkém parlamentu zhruba pět desetiletí. V roce 2019 budou paměti - originál uložen v USA - přepsány a opatřeny kritickým poznámkovým aparátem.

 

EDICE DOKUMENTŮ K ČESKÝM DĚJINÁM A KULTUŘE: Česká knižnice (Jiří Flaišman, ÚČL)

V kontextu kriticky připravených edic krásné literatury se edice Česká knižnice (založena za podpory prezidenta V. Havla v roce 1996) řadí po bok významných světových edičních řad (La Pléiade, Reclam, Library of America), které přinášejí pro danou kulturní oblast určující díla národních literatur. Dlouhodobý koncepční rozvoj České knižnice je stěžejním úkolem současné české textologie a editologie . Probíhá v úzké spolupráci s pracovníky bohemistických pracovišť našich předních univerzit (FF UK, FF MU, FF UPOL, FF JU) a ÚJČ AV ČR.

Výstupy:

TOPOL, Jáchym, Sestra. Ed. Daniela Iwashita, komentář Zdeněk Šanda. Praha – Brno 2019.

JIRÁSEK, Alois, Staré pověsti české. Ed. Karel Komárek, komentář Jaroslava Janáčková a Karel Komárek. Praha – Brno 2019.

VOSKOVEC, Jiří, WERICH, Jan, Čtyři hry. Ed. Marie Havránková, komentář Vladimír Just. Praha – Brno 2019.

SVĚTLÁ, Karolina, Vesnický román, Ed. a komentář Petra Hesová. Praha – Brno 2019.

Bůh mně ústa má otevříti může. Výbor z českých nedělních postil prvních dvou třetin 18. století. Ed. a komentář Miloš Sládek. Praha – Brno 2019, 430.

 

EDICE DOKUMENTŮ K ČESKÝM DĚJINÁM A KULTUŘE: Korunovační řád Karla IV. – ediční zpřístupnění a interpretace (Štěpán Šimek, ÚJČ)

Cílem je vydání kritické edice staročeského překladu korunovačního řádu Karla IV. spolu s odbornými studiemi bohemistickými, kodikologickou, historickou a uměleckohistorickou. Pro obor bohemistiky edice přinese nové poznatky o jazykových vlastnostech textu a jeho vývoji a ukázky folií z jednotlivých rukopisů; v oblasti kodikologie podrobný popis rukopisů a mj. zcela nové informace k jejich dataci. Spolupráce s FiÚ (CMS), ÚDU AV ČR, KNM v Praze, Knihovnou Biskupství litoměřického, Státním oblastním archivem v Litoměřicích a Rakouskou národní knihovnou ve Vídni.

 

EDICE DOKUMENTŮ K ČESKÝM DĚJINÁM A KULTUŘE: Tání v srdcích: Soukromá korespondence Rity Klímové a Zdeňka Mlynáře z let 1954–1955 (Michal Kopeček, ÚSD)

Cílem je zpřístupnit unikátní soukromou korespondenci mezi dvěma významnými představiteli mládežnického komunistického hnutí na počátku padesátých let, později čelných představitelů reformního komunismu a posléze disentu resp. exilu. Jedná se o pramen, který bude mimořádně zajímavým doplňkem pro pochopení středoevropského myšlení. Ediční projekt je významně interdisciplinární, jeho řešení je možné jen v úzké spolupráci mezi pracovišti zaměřujícími se na zkoumání dějin 20. století a pracovišti zkoumajícími kontexty kulturně historické, filologické a rusistické.  Projekt je zaměřen na spolupráci ÚSD AV ČR, Univerzity Karlovy a Slovanského semináře Curyšské univerzity. Vedle publikace též jednodenní workshop k interdisciplinárnímu charakteru pojetí edice.

 

EDICE DOKUMENTŮ K ČESKÝM DĚJINÁM A KULTUŘE: Pozdravy ze Svaté Hory Athonské. Vzájemná korespondence českého pravoslavného mnicha Sávy Chilandarce s historikem Josefem Kalouskem z let 1878–1911 (Marcel Černý, SLÚ)

Edice korespondence českého mnicha Sávy se švagrem, historikem J. Kalouskem, zahrnuje 204 listů Sávových a 44 Kalouskových. Vydány budou i jedinečné mnichovy deníky. Sávovy texty jsou důležitým svědectvím o každodenním životě pro českého recipienta exotické klášterní komunity.

 

EDICE DOKUMENTŮ K ČESKÝM DĚJINÁM A KULTUŘE: Emil Svoboda stále živý? Vydání rukopisu pamětí právního vědce a intelektuála a mezioborová vědecká dílna o jeho postavení a díle (Jan Kober, ÚSP)

Cílem aktivity je vydání rukopisu pamětí Emila Svobody (1878-1948), profesora pražské právnické fakulty, činného i jako esejista a veřejný intelektuál. Druhou částí aktivity, předpokládanou v období listopadu či prosince roku 2019, bude mezioborová pracovní dílna (workshop). Spolupráce s MÚA AV, dále SAV.