Projekty 2017

V roce 2017 získaly v rámci programu Paměť v digitálním věku podporu následující aktivity:

Masarykův ústav a Archiv

Edice ego-dokumentů k českým moderním dějinám

Digitalizace pramenů k dějinám AV ČR

Databáze bibliografických záznamů k bohemikálním rukopisům v Rakousku

 

Archeologický ústav Brno

Přehled výzkumů – digitalizace, zpřístupnění a uchování odborného archeologického periodika 

 

Archeologický ústav Praha

Tvorba digitálních plánů archeologických lokalit z leteckých fotografií

Digitalizace a zpřístupnění tzv. Čížkovy sbírky plánů historických fortifikací

 

Etnologický ústav

Databáze hudebního života (DEML)

Muzikologická bibliografická databáze

Kritická edice Sehlingových pastorálních skladeb

Lidová kultura, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Nová hesla a doplňky

Lidová píseň na Moravě: Digitalizace archivních dokumentů a tvorba databází

Digitalizace Zpravodajů KSVI II. 

Zpracování sbírky kramářských tisků a jednolistů německé provenience formou elektronické databáze a její on-line zpřístupnění na internetu

 

Filozofický ústav

"…pozdravujte filosofy!" Scénář a realizace 70min. dokumentárního filmu (věnovaný životu a dílu Jana Patočky v jejich národním i celoevropském významu, koprodukce s ČT)

Série přednášek/workshopů propagujících oblast Digital Humanities v ČR

Katalogizace Digitálního obrazového archivu Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i.

Josef Förster (ed.), Korespondence Mikuláše Adaukta Voigta s Gelasiem Dobnerem. Kritická edice s překladem a úvodní studií

 

Historický ústav

Bibliografie dějin Českých zemí jako cesta k plným textům

Biografický slovník českých zemí, elektronická databáze

Fotosbírka 

Digitalizace databáze dějin všedního dne

Sešity historika Augusta Sedláčka

Portál Historický atlas měst ČR

 

Knihovna AV

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16. - 18. století v českých a zahraničních knihovnách (pokračování)

Digitalizace a prezentace díla Ovidia v historickém knižním fondu KNAV (1500–1800)

Digital Humanities v Akademii věd – informační portál

 

Slovanský ústav

Ruská emigrace v meziválečném Československu - digitální zpřístupnění 

Digitální zpřístupnění lexikálního materiálu k výzkumu východoslovanského prostoru

 

Sociologický ústav

Digitalizace základních oborových encyklopedií české sociologie

Výuková a informační platforma pro využívání sociálněvědních digitálních dat

Paměť současnosti: vizualizace, popularizace a zpřístupňování dat o názorech, postojích a náladách českých občanů a jejich změnách v čase

 

Ústav pro českou literaturu

Encyklopedie české kultury

Česká knižnice

 

Ústav dějin umění

Encyklopedie české kultury

Česká knižnice

 

Ústav pro jazyk český

Vokabulář webový a elektronické knihy starší české literatury

 

Ústav pro soudobé dějiny

Rozvoj Digitálních sbírek Centra orální historie

 

Ústav státu a práva

Právnický elektronický slovník