Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i.

Rada Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i. (MÚA AV ČR) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

 

Požadavky:

 • svéprávnost*),
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace (minimálně Ph.D. nebo jeho ekvivalent) v oboru humanitních nebo společenských věd,
 • významné výsledky vědecké činnosti v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště,
 • organizační schopnosti a zkušenosti s řízením v oblasti vědy a výzkumu,
 • aktivní znalost úředního jazyka (čeština), znalost alespoň jednoho světového jazyka,
 • morální bezúhonnost,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

 

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

 

Předpokládané funkční období: 1. 8. 2020 – 31. 7. 2025.

 

K přihlášce je nutno přiložit:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • notářsky ověřené doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a vědecké kvalifikaci,
 • přehled dosavadní praxe,
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
 • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce*),
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.*).

 

*) Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

 

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.

 

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně a současně na elektronickém nosiči (CD, DVD, flash disk; formát PDF), v zalepené obálce označené nápisem „Výběrové řízení na ředitele pracoviště“.

 

Přihlášky a jejich přílohy musejí být doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, a to nejpozději do dne 14. dubna 2020 do 12.00 hodin (při zaslání poštou rozhoduje datum poštovního razítka).

 

Tisk (PDF)