Instructions for contributors and information on the review procedure process

 

The journal Práce z dějin Akademie věd [Studies in the History of the Academy of Sciences] publishes scholarly studies and articles which are based on detailed research into archive sources and literature with structured content (i.e. most frequently an introduction, a critical assessment of the sources, literature, methods, the actual communication and the conclusion) and which present new findings. All these contributions are assessed by two independent reviewers, who do not work at the same establishment as the author. These reviewers recommend contributions for acceptance, reworking or rejection. Acceptance for publication is decided by the Editorial Board (at a regular session or by means of correspondence) on the basis of the assessments and taking into account the statement made by the editorial team archiving the assessments. The editorial team reserves the right to harmonize the spelling standards, apply prescribed citation instructions for authors and carry out minor stylistic alterations. The authors are obliged to perform authorial editing using standard proofreading signs (ČSN 88 0410).

Send texts in electronic format as e-mail attachments only for the attention of the executive editor (smidrkalova@mua.cas.cz), preferably in Word, using Times New Roman font, size 12, with 1.5 line-spacing (Times New Roman 10, 1 line-spacing for footnotes). The recommended text length is 15-20 standard pages (1 standard page = 1800 key depressions including gaps). Do not format the text; do not use right-hand-margin alignment, paragraph indentation or hyphenation. Only use Enter to separate paragraphs. Preferentially, please use round brackets in texts. Replace omitted passages in citations by three full stops within square brackets [...]. Use single spacing between words and after punctuation. Always write citations in italics and separate them off with brackets. Use bold print for authors’ emphases within the text. Associate notes with the text by means of fields (in MS Word – Footnotes). Attach a brief résumé in Czech and a high quality translation in English (with a maximum length of one standard page), an abstract (2-3 sentences) and keywords (3-5), also in English. Please give the full name of the contributing author(s), their degree, employer’s address, e-mail and other contact address details.

 

Illustrated supplement

Send photographs appropriate for the size of the article, preferably scanned in high quality TIFF or JPEG format (at least 300 dpi), either by means of online storage or on a CD. Please do not forget to also send captions for pictures (photographs/images/documents, adding the source in brackets, i.e. archive, fonds, carton, inventory number, shelf number and the like).

Sample: Eduard Albert, fotografie z osmdesátých let 19. století (AÚTGM, fonds ÚTGM, sign. 2468)

 

Edition preparation

Please use the handbook as your basis when editing documents: ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol. Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby historiografie. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 2002. ISBN 80-86466-00-0.

An edition of correspondence and documents has a different system of notes and back matter to that of other studies. In the introductory section use footnotes and in the edition section insert the note number as an upper index figure attached to the word in the sentence and place the note immediately after the text of the letter/document.  Each letter/document has its own numbering from 1. Letters/documents are numbered in sequence. Each one has an introductory section designating the type of document involved, the originator and recipient and when the letter was dispatched. This is followed by the text of the letter. Give the letter page numbers as shown: /1/, but if a page follows on in the middle of a word then do not add spaces, e.g. Ká/1/hira. Align the text to the left, but leave the date, location, glosses and signatures wherever the author placed them (using the tabulator not the space bar). Present a brief description at the end of the letter/document.

 

Edition sample:

1                                                                                                        1925, 19. listopadu, Káhira

Pohlednice Jaroslava Černého Františku Lexovi

 

/1/ Kairo 19. 11. 25

 

Vážený pane profesore,

Po dlouhých toulkách dostal jsem se šťastně do Egypta, kde se mně velmi líbí. Toť se ví, hned druhý den jsem musil vidět pyramidy a třetí den (včera) hned až k nim, a málem bych byl na ně lezl. Mám stále takový divný pocit, člověk se dívá na věci, které jsou mu známé – neznámé, o kterých 18 let jen slyšel a četl, nemohu si stále uvědomit, že jsem v Egyptě a vše je skutečnost. Do musea půjdu až zítra, bojím se, že tam uváznu, v Institutu1 jsme byli včera, avšak Foucart2 je dosud nepřítomen, přijede až v sobotu. Podám Vám s příští poštou obsáhlou zprávu o Turíně, Bologni a Kairu (až do doby odeslání dopisu). Poroučejte mě Vážené rodině a přijměte ode mne můj srdečný pozdrav.

                        Váš oddaný

                        JarČerný

 

Original, black and white postcard (illustration: Giza, the Great Sphinx and Khafra’s Pyramid), manuscript.

 

1     Institut Francais d’Archéologie Orientale, Francouzský ústav orientální archeologie se sídlem v Káhiře, vznikl v průběhu 80. a 90. let 19. století; instituce pracuje úspěšně dodnes, viz www.ifao.egnet.net.

2     Georges Foucart (1865–1943) – francouzský egyptolog, původním školením znalec klasické antiky, jeho specialitou byla témata z dějin náboženství, ředitel Francouzského ústavu orientální archeologie (IFAO). BIERBRIER, Morris L. (ed.). Who Was Who in Egyptology. 4th edition. London: Egypt Exploration Society, 2012, p. 196 (hereafter: BIERBRIER, M. L. (ed.). Who Was Who.).

 

 

Citations to be made in compliance with ČSN ISO 690 and ČSN ISO 690-2.

(Bold highlighting of information compulsory.)

 

 

Monographs

SURNAME, First name, SURNAME, First name. Title of work. Subtitle. /Other originators – editors, translators, photographers and the like / Publication. /In addition to First Edition the following are written: / Place of publication: Publisher, year of publication, /number of pages /. /Edition/ /Notes./

KUTNAR, František, MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. 2nd reworded and supplemented edition. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.

 

Parts or contributions from monograph publications

1st chapter.  In addition to the monograph information there is also a designation of the chapter with page numbers: Chapter, p. xx–xx.

POKORNÁ, Magdaléna. Milován a sledován. Český spisovatel Prokop Chocholoušek 1819– 1864. Praha: PRÁH – Archiv Akademie věd České republiky, 2001. Kapitola Český Walter Scott?, pp. 97–142.

2. An individual volume of a multi-volume publication. SURNAME, First name. Volume title. Subtitle. Publication. Number of part. /Other originators./ Place of publication: Publisher, year of publication.

Dějiny Univerzity Karlovy. III. Red. Jan Havránek. Praha: Karolinum, 1997.

 

Paper for a monograph

SURNAME, First name. Title of paper. In SURNAME, First name /(ed.)… et al., and others…./. Title of source document. Subtitle. Publication. Place of publication: Publisher, year of publication, pp. XX–XX.

HLAVAČKA, Milan. Fenomén času ve zrychlené době. In BLÜMLOVÁ, Dagmar, RAUCHOVÁ, Jitka a kol., Čas rychlých kol a křídel aneb mezi Laurinem a Kašparem. České Budějovice: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (ed. Historia culturae XIV, Studia 9) – Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2008, pp. 7–19.

 

Articles and other contributions to serialized publications

SURNAME, First name. Title of contribution. Title of periodical, Vol., pp. XX–XX.

BENEŠ, Zdeněk. Pojmy jako předmět historiografického studia (Příklad: Gollova historická škola a její zakladatel). Český časopis historický, 1995, Vol. 93, pp. 359–397.

 

Editions

PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti. Ed. Marie RYANTOVÁ. 5th supplemented edition. Praha: Elka Press, 1998.

Korespondence T. G. Masaryk – Karel Kramář. Eds. Jan BÍLEK, Helena KOKEŠOVÁ, Vlasta QUAGLIATOVÁ, Lucie SWIERCZEKOVÁ. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005.

 

Reviews

ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Hlošina V. O., České duchovní řády za rozmachu husitské bouře. Příspěvek k dějinám náboženské a sociální revoluce XV. století v zemích československých, Praha 1924. 2nd edition., 434 pp. Český časopis historický, 1928, year 34, pp. 412–417. Review.

ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Pekařův Valdštejn. Pojizerské listy, 1934, Vol. 49, Issue 44, 2. 11., pp. 1–2. Reviews for: Pekař, Josef. Dějiny valdštejnského spiknutí. 1–2. 2nd edition Praha: Melantrich 1934.

 

Newspaper articles

ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Turnov v novinách před r. 1886. Pojizerské listy, 1934, Vol. 49, Issue 51–52, 21. 12., pp. 13–14.

ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Jak vznikají místní názvy a pověsti. Pojizerské listy, 1935, Vol. 50, Issue 8, 22. 2., pp. 1–2. Replika na příspěvek: KINSKÝ, František. Jak vznikají místní názvy a pověsti, Pojizerské listy, 1935, Vol. 50, Issue 7, 15. 2., pp. 1–2.

 

References to repeating bibliographical information

First give the full name of the work and in brackets: + add the surname of the author, the initial of his first name and the abbreviated title (or abbreviation) of the work (do not give c. d.). If repeating information follows immediately after the same information (for the first time) add Ibid.

BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Josef Florian a jeho francouzští autoři. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006 (hereafter: BEDNÁŘOVÁ, J. Josef Florian).

BEDNÁŘOVÁ, J. Josef Florian, p. 379.

Ibid.

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha: Libri, 2000 (hereafter: BSAČZ).

BSAČZ, pp. 292–293.

If you give several references one after the other, write a semicolon between them!

 

Electronic documents

(here we shall proceed in accordance with the individual types of publications referred to above)

Book

Author (SURNAME, First name). Title. [Type of medium /online, CD/ROM, DVD etc./]. Publication. Place of publication: Publisher, year of publication, date updated /reviewed [citation date]. Availability and access.

 

Article

LACH, Jiří. Cesta Františka Laichtera do nakladatelství Kalich. Listy [on line]. 2007, year 37, č. 6 [cit. 3. 3. 2009]. Dostupné na www: <http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=076&clanek=060720>. Also available in printed form. ISSN 1210-1222.

 

Personal report

Author of report. Subject of report [type of medium]. Recipient of report. Date report dispatched [citation date]. Note.

NOVÁK, Petr. Hroby jihlavských archivářů [on line, e-mail]. Message to Alena DVOŘÁKOVÁ. 9. 2. 2009 [cit. 15. 2. 2009]. Personal communication.

 

Archive sources

Retain the method used for processing fonds in individual archives, and make sure the official name of the institute is given. If references are repeated abridge the citations. 

Archive name, fonds name, box, inventory number, /shelf number/, specification of contents. (Many citations are incomplete.)

Archiv Národního muzea Praha (hereafter: ANM), fond František Kutnar, box. 40, inv. no. 1001, rkp. Slovo a věta v historické práci.

Literární archiv Památníku národního písemnictví Praha (hereafter: LA PNP), fond Marie Ludmila Černá-Šlapáková, dopis Josefa Vítězslava Šimáka Otakaru Jiřímu Černému z 23. 4. 1917.

LA PNP, fond Ludmila Šimáková, dopisy Antonína Suma Vratislavě Šimákové.

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha, Archiv AV ČR (hereafter: A AV ČR), fond Václav Novotný, box. 14, inv. no. 747, dopis Livingstona Portera V. Novotnému z 8. 8. 1928.

Ibid, dopis L. Portera V. Novotnému, 10. 10. 1931.